Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chết Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tử tuất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân người lao động lập Tờ khai và tập hợp hồ sơ gửi đến người sử dụng lao động (đối với người đang đóng BHXH, để
  2. Tên bước Mô tả bước người sử dụng lao động lập hồ sơ gửi tổ chức BHXH) hoặc cho tổ chức bảo hiểm xã hội (đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH) để giải quyết 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội 2. Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc Quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết 3. Tờ khai của thân nhân Biên bản điều tra tai nạn lao động, bệnh án điều trị bệnh nghề nghiệp trong 4. trường hợp chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Số bộ hồ sơ: không quy định
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo Quyết định số 815/QĐ- 1. hiểm xã hội quy định BHXH ngà... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
  4. Mẫ ố 09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. - Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………………… - Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... Sinh ngày . . . . tháng . . . . năm . . . Số sổ BHXH hoặc số hồ sơ. . . . . . . . Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . . III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2):
  5. Quan hệ Mức thu Số Ngày, Nơi cư Họ và tên tháng, với người Nghề nghiệp nhập TT năm sinh trú chết (nếu có) 1 2 3 4 Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật. . . . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . .. . . . . . . , ngày . . . . .tháng . . . .năm . . .. Xác nhận của cơ quan, đơn vị Người khai hoặc UBND xã, phường (3) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu)
  6. Ghi chú: (1) Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần. (2) Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà trường kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi dưỡng thì phải khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người được nuôi dưỡng; (3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã, phường xác nhận.
nguon tai.lieu . vn