Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ thai sản của người không còn quan hệ lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:không quy định Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh sách người hưởng chế độ thai sản được duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước
  2. Tên bước Mô tả bước Người lao động tập hợp hồ sơ nộp cho tổ chức bảo hiểm xã 1. Bước 1 hội 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và giải quyết Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội Bản sao Giấy chứng sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh của con hoặc Giấy chứng tử trong trường hợp sau khi sinh mà con chết; nhận nuôi 2. con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải có chứng nhận theo quy định của pháp luật Số bộ hồ sơ: không quy định
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Đối với trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi thì phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi Luật Bảo hiểm xã 1. sinh hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp nhận hội nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi có đủ điều kiện theo quy định nhưng không nghỉ việc thì chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi nhận con nuôi NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N... Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBX... Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBX...