Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ tai nạn lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, Tổ chức Bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động nộp giấy ra viện sau khi điều trị tai nạn lao 1. Bước 1 động cho người sử dụng lao động để lập hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để giám định
  2. Tên bước Mô tả bước mức suy giảm khả năng lao động Người sử dụng lao động lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị 2. Bước 2 giải quyết chế độ tai nạn lao động gửi tổ chức BHXH giải quyết Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ cho người lao 3. Bước 3 động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ Bảo hiểm xã hội Biên bản điều tra tai nạn lao động, trường hợp bị tai nạn giao thông 2. được xác định là tai nạn lao động thì phải có thêm bảo sao Biên bản tai nạn giao thông
  3. Thành phần hồ sơ 3. Giấy ra viện sau khi đã được điều trị tai nạn lao động 4. Biên bản giám định mức suy giảm của Hội đồng giám định y khoa 5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên Luật Bảo hiểm xã hội
nguon tai.lieu . vn