Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ ốm đau cho người lao động khám, chữa bệnh tại nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Người sử dụng lao động, Tổ chức BHXH Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, Tổ chức BHXH Thời hạn giải quyết:Người sử dụng lao động giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Tổ chức BHXH quyết toán với người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động nộp các giấy tờ, chứng từ nghỉ ốm hoặc 1. Bước 1 hoặc nghỉ chăm sóc con ốm đau cho người sử dụng lao động Người sử dụng lao động chi trả chế độ cho người lao động và lập danh sách người nghỉ ốm và người nghỉ việc để 2. Bước 2 chăm sóc con ốm đau, tập hợp hồ sơ gửi tổ chức BHXH để quyết toán Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng 3. Bước 3 lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội
  3. Thành phần hồ sơ 2. Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong nước bệnh tật và quá trình điều trị 3. Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về thời gian nghỉ việc (bao 4. gồm cả ngày đi và về) để khám, chữa bệnh tại nước ngoài Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc trừ trường hợp ốm đau, tai nạn do tự huỷ hoại sức khoẻ, do Luật Bảo hiểm xã 1. say rượu hoặc sử dụng ma tuý hoặc chất gây hội nghiện khác
  4. Nội dung Văn bản qui định NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2006/NĐ-CP N...