Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội, Người sử dụng lao động Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:3 ngày làm việc đối với người sử dụng lao động và 15 ngày đối với tổ chức BHXH kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Danh sách người lao động hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ được duyệt
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời quyết định số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ và chi trả trợ cấp cho 1. Bước 1 người lao động; Lập danh sách những người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản mà sức khoẻ còn yếu và làm văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ gửi tổ chức bảo hiểm xã hội Tổ chức BHXH xét duyệt và quyết toán với người sử dụng 2. Bước 2 lao động Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách người đã hưởng chế độ ốm đau, thai sản mà sức khoẻ còn 1. yếu do người sử dụng lao động lập
  3. Thành phần hồ sơ 2. Văn bản đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ khi người lao động trở lại làm việc mà sức khoẻ còn yếu. - Trong khoảng thời gian 30 ngày tính từ thời Thông tư số 1. điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết 19/2008/TT- thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo hút thai BLĐTBX... hoặc thai chết lưu hoặc trong khoảng thời gian 60 ngày tính từ thời điểm lao động nữ trở lại làm việc sau khi hết thời gian hưởng chế độ khi sinh con mà sức khoẻ còn yếu
nguon tai.lieu . vn