Xem mẫu

  1. Hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở doanh nghiệp, Tổ chức Bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động Các bước Tên bước Mô tả bước Người lao động nộp giấy ra viện sau khi điều trị bệnh nghề 1. Bước 1 nghiệp hoặc giấy khám bệnh nghề nghiệp (trong trường hợp không điều trị tại bệnh viện) cho người sử dụng lao
  2. Tên bước Mô tả bước động để lập hồ sơ giới thiệu người lao động ra Hội đồng giám định y khoa để giám định mức suy giảm khả năng lao động Người sử dụng lao động lập hồ sơ và làm văn bản đề nghị 2. Bước 2 giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp gửi tổ chức BHXH giải quyết Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ cho người lao 3. Bước 3 động Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ bảo hiểm xã hội Biên bản đo đạc môi trường có yếu tố độc hại, trường hợp biên bản xác 2. định cho nhiều người thì hồ sơ của mỗi người lao động có bản trích sao
  3. Thành phần hồ sơ Giấy ra viện sau khi sau khi điều trị bệnh nghề nghiệp, trường hợp 3. không điều trị tại bệnh viện thì phải có giấy khám bênh nghề nghiệp Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng 4. giám định y khoa 5. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp Số bộ hồ sơ: không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên Luật Bảo hiểm xã hội