Xem mẫu

  1. Hợp nhất các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên* (cấp tỉnh - P.ĐKKD). Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế địa phương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Theo quy định của từng địa phương, Thông tư 97/2006/TT- 1. thông thường trong khoảng từ BTC ngày... 100.000 đến 200.000 đồng. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. - Các thành viên của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp 1. đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty hợp nhất và
  3. Tên bước Mô tả bước tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Hợp đồng sáp nhập công ty - Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc hợp nhất công ty - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp 1. nhập và các công ty hợp nhất. - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn