Xem mẫu

  1. Giải thích cấu trúc khảm động của màng? Màng sinh chất có cấu tạo theo cấu trúc khảm - động: - Màng kép photpholipit: mỗi phân tử photpholipit có một đầu thích nước và một đầu kị nước; các đuôi kị nước luôn hướng vào nhau. => Các chất kích thước phân tử nhỏ, tan được trong lipit được khuyếch tán trực tiếp qua lớp này. - Khảm các phân tử prôtêin bám màng (nằm rải rác trên màng): => Giúp các chất khuyếch tán qua "kênh" prôtêin dễ dàng. - Khảm các prôtêin xuyên màng: => vận chuyển chủ động các chất có kích thước lớn, không tan trong lớp photpholipit, các ion,... - Lipit và prôtêin (xuyên màng) của màng di chuyển không ngừng (do liên kết giữa các photpholipit là liên kết yếu). => Biến dạng màng tế bào để thực hiện quá trình thực bào, ẩm bào, xuất bào.  Sự khác nhau giữa cấu tạo thành tế bào vi khuẩn Gram dương và Gram âm ?  Hướng dẫn trả lời:  Thành tế bào của 2 nhóm vi khuẩn Gram dương và Gram âm khác nhau ở những điểm chủ yếu  sau: Hoạt động tiêu hoá nội bào của tiêu thể xảy ra ntn? Các nguyên liệu này sẽ vào tế bào bằng con đường thực bào, được đựng trong một túi được hình thành từ màng sinh chất. Các túi đựng nguyên liệu này được di chuyển vào bên trong nguyên sinh chất và hòa tan với tiêu thề sơ cấp (primary lyosome), tạo thành tiêu thể thứ cấp (secodary lysosome), tại đây quá trình phân hủy bắt đầu diễn ra. Các enzyme trong lysosom thứ cấp sẽ nhanh chóng phân hủy thức ăn thành từng mảnh. Phản ứng này được thức đẩy nhờ môi trường acid yếu trong lysosome, tại đây pH của lysosome thấp hơn so với mội trường bên ngoài tế bào chất. Các sản phẩm của quá trình phân hủy này sẻ được di chuyển ra khỏi lysosome cung cấp các nhiên liệu và vật liệu cho các quá trình khác. Lysosome có vai trò hết sức quan trọng. Bệnh Tay-Sachs là một ví dụ điển hình khi lysome mất chức năng phân giải lipid trong tế bào thần kinh người thì dẩn đến lượng lipid tăng cao trong tế bào và cuối cùng gây chết ở giai đoạn sớm của trẻ. Khác với các tế bào khác, trong tế bào thực vật không có sự hiện diện cua lysosome nhưng ̉ thay vào đó là không bào có vai trò tương tự như lysosome bởi vì chúng chứa các enzyme phân cắt. Giải thích thuật ngữ trực phân Hiện tượng phân chia nhân không thấy xuất hiện thoi phân chia và dẫn đến tạo thành các nhân con với bộ nhiễm sắc thể không đều nhau. Thường gặp trong tế bào của những mô chuyên hoá cao và trong tế bào các mô có tính tạm thời (noãn tâm, nội nhũ, ngoại nhũ, nhu mô và các mô khác) và cả trong tế bào bị biến đổi do bệnh lí. TP có thể xảy ra cả trong giai đoạn tổng hợp ADN và sau đó. Các tế bào hình thành bằng TP có
  2. số lượng nhiễm sắc thể biến đổi, trường hợp các tế bào con thiếu những gen quan trọng ít hơn vì tế bào phân chia TP thường là đa bội. Vd. nhân nội nhũ của thực vật hạt kín và nhân lớn của trùng tiêm mao.
nguon tai.lieu . vn