Xem mẫu

  1. H c cách ính chính trên báo i n t
  2. Không m t phóng viên nào có th qu quy t r ng mình không h m c l i. Sai sót là chuy n thư ng tình, dù bài vi t có ư c c k th nào i chăng n a. M t l i chính t , m t câu thi u t , hay th m chí m t n i dung không úng là i u hoàn toàn có th x y ra. i v i báo in, có quy nh r ng n u ăng t i thông tin sai thì ph i ính chính úng vào v trí ó c a s ti p theo sau khi phát hi n sai sót này. T t nhiên là v i nh ng sai sót quá nghiêm tr ng, th m chí còn có yêu c u ph i ính chính m c cao hơn - ch ng h n như ính chính trong vài s li n. Cách th c này cũng ư c áp d ng tương t cho truy n hình và phát thanh, nh ng nơi mà thông tin thì “c nh” còn phương ti n thông tin thì thu c lo i “tĩnh”. Nhưng Internet là trư ng h p hoàn toàn khác. H ng ngày có r t nhi u tin ư c ăng t i trên lo i website, và chuy n s a i ho c “g bài” x y ra như cơm b a. Thôi thì nh ng bài b g vì nh hư ng n l i ích qu c gia thì không nói, nhưng có lo i b g sau m t cú i n tho i”Này, sao báo chú ăng bài h i anh quá v y?” ho c vài chi ti t sai ư c ch nh s a nhanh chóng, khi n cho ngư i s d ng sau ó ch g p m t bài “tinh tươm”, ch bi t là lúc trư c sai âu. May mà các công c tìm ki m có ch c năng cache, ch n u không thì ch ng th tìm th y d u v t gì. Nhưng ó là v i ngư i bi t chút công ngh và v i nh ng v ư c phát hi n s m, còn v i ngư i s d ng bình thư ng và nh ng l i b phát hi n mu n thì chào thua.
  3. Báo in và phát thanh truy n hình ph i ính chính khi m c l i, v y t i sao các báo i n t l i có th hư ng c quy n “không ính chính”? Li u vi c s a tr c ti p vào n i dung bài vi t có b coi là hành vi l a d i c gi ? Li u các báo i n t có s n sàng nh n l i khi c ng ngh cho h cái quy n can thi p? Sai l m l n nh t mà các phóng viên, biên t p viên m c ph i khi ính chính bài trên Internet là h “ i x ” v i nh ng bài vi t trên m ng gi ng như là chúng ư c in trên báo in. Th c t , n i dung ăng t i trên website không c nh. Nó có th ư c c p nh t, thay i và th m chí g b ch trong nháy m t. Tr c ti p mà các ng nghi p khác không có? H c cách x lý khi m c l i và ính chính trên báo i n t là i u c n thi t i v i b t kỳ nhà báo nào, k c nh ng ngư i không thư ng xuyên vi t bài cho báo i n t . Vì th hãy coi m t bài vi t trên website không ph i như m t th vi t ra là xong, mà là m t tài li u s ng. Nó còn có th ư c b sung khi c n thi t. i u này không ch có ích khi c n ính chính mà r t hi u qu khi ưa tin di n bi n s ki n ho c c p nh t tin nóng. Sau khi bài ã ư c ăng và l i có di n bi n m i x y ra, tác gi không ch có th c p nh t bài vi t ó mà còn có th b sung m t vài câu vào bài ã có. M t bài vi t ư c c p nh t m báo r ng nh ng ngư i c câu chuy n t ư ng link u tiên v n có nh ng thông tin m i nh t. M ts xu t
  4. Tuy Internet và báo i n t là phương ti n thông tin m i m và các tiêu chu n còn ang ư c phát tri n, các giá tr c t lõi c a báo chí v n ư c áp d ng. Và rõ ràng công khai và công b ng là y u t quan tr ng i v i b t kỳ xu t b n ph m nào. Và nh ng v n o c th hi n rõ nh t khi s a sai các l i. D u chưa có nh ng tiêu chu n chính th c, v n có m t s cách th c các nhà báo và blogger c p nh t thông tin và ính chính trong các bài vi t c a h . 1. M t cách ơn gi n là g ch ngang qua ph n n i dung sai. Cách th c này gi nguyên ph n n i dung g c không chính xác, giúp c gi d nh n bi t, nhưng có i m b t l i là hình th c c a bài vi t không p cho l m. Ngoài ra, các công c biên t p web thông thư ng ch cho phép l nh m, nghiêng ho c g ch dư i, nên nh ng biên t p viên không hi u rõ v các l nh HTML (tag) thì có th không làm ư c. g ch ngang n i dung như v y thì c n ph i vào ph n Code (ho c có nơi vi t là HTML) chèn l nh ( t n i dung sai gi a l nh m và l nh óng ). i v i nhi u ngư i c, s d ng l nh tuy làm gi m th m m c a bài nhưng d u sao còn hơn là xóa n i dung mà không h thông báo vì xóa b l i sai gi ng như là m t s che y “ áng ng ”. cho ngư i c nhìn th y l i nhưng g ch i là cách th c công khai và thành th c nh t, cho th y ngư i vi t th a nh n i u ó và ã s a sai.
  5. 2. M t cách th c khác là kh ng nh m t thông tin m i ã ư c c p nh t b ng cách ghi rõ cùng v i th i gian b sung thông tin trên ph n tin ã ăng 3. Phóng viên cũng có th vi t m t bài hoàn toàn m i nhưng phái dư i bài m i ph i nêu rõ thông tin sai trên bài cũ và có ư ng link n bài cũ, ng th i ngay trên cùng c a bài cũ v i n i dung không chính xác ph i có ính chính và ư ng link n bài m i. T t nhiên, nh ng ý ki n trên ây v vi c x lý khi m c l i và ính chính trên báo i n t ch dành cho nh ng nhà báo chuyên nghi p và có lòng t tr ng. Nh ng ngư i th y mình không thu c “hàng ngũ” này thì… không c n ph i b n tâm./.
nguon tai.lieu . vn