Xem mẫu

25

Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012

HO¹T §éNG Tõ THIÖN X· HéI
CñA GI¸O HéI PHËT GI¸O VIÖT NAM
Chö ThÞ Kim Ph­¬ng(*)
gµnh tõ thiÖn x· héi lµ mét trong

lóc bÊy giê chØ mang tÝnh tù ph¸t, rêi r¹c

®Çu tiªn kÓ tõ khi Gi¸o héi PhËt gi¸o

Ni, PhËt tö thùc hiÖn. Sau §¹i héi §¹i

N

c¸c ban ngµnh ®­îc h×nh thµnh

ViÖt Nam (GHPGVN) ®­îc thµnh lËp tõ
n¨m 1981 ®Õn nay. Ho¹t ®éng tõ thiÖn x·
héi t¹o thµnh mét søc sèng, mét nguån

cæ vò lín lao cho cho T¨ng, Ni, PhËt tö

trong còng nh­ ngoµi n­íc tin t­ëng
vµo chñ tr­¬ng ®­êng lèi l·nh ®¹o cña
GHPGVN, gãp phÇn lµm cho PhËt gi¸o

ViÖt Nam ngµy cµng trang nghiªm, ph¸t
triÓn.

C«ng t¸c tõ thiÖn x· héi lµ nh÷ng

ho¹t ®éng ®¹o ®øc mang tÝnh tÝch cùc,
®­îm nÐt tõ bi cøu khæ cña ®¹o PhËt, lµ

mét trong nh÷ng ho¹t ®éng träng t©m

cña GHPGVN. §©y lµ ho¹t ®éng mang
tÝnh nhËp thÕ cña PhËt gi¸o. C¸c lÜnh vùc

óy l¹o th­¬ng bÖnh binh, trî gióp vµ ®ì

®Çu c¸c gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng,
ñng hé c¸c c«ng tr×nh x· héi, tÆng quµ

ë mét vµi ®Þa ph­¬ng vµ do mét sè T¨ng,
biÓu PhËt gi¸o toµn quèc lÇn thø nhÊt

(nhiÖm k× I), ®­îc sù l·nh ®¹o cã t«n chØ,
môc ®Ých cña GHPGVN, c¸c ho¹t ®éng tõ

thiÖn x· héi cã quy m« réng kh¾p, chÊt
l­îng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.

Bµi viÕt nµy xin nªu mét sè lÜnh vùc

ho¹t ®éng tõ thiÖn c¬ b¶n cña Gi¸o héi
PhËt gi¸o ViÖt Nam tõ n¨m 1981 ®Õn nay.

1. LÜnh vùc y tÕ - X©y dùng TuÖ TÜnh

§­êng

Khi GHPGVN míi thµnh lËp, giai

®o¹n tõ n¨m 1981 - 1987, ho¹t ®éng cña
ngµnh thuèc d©n téc tuy tù ph¸t nh­ng
®· cã nÒn nÕp nhÊt ®Þnh, cã thÓ lµm tiÒn

®Ò cho Gi¸o héi tiÕn tíi viÖc thiÕt lËp mét
tæ chøc “TuÖ TÜnh §­êng” sau nµy(1).

Trong vßng 10 n¨m, tõ n¨m 1987 -

t×nh nghÜa cho ng­êi nghÌo, ng­êi giµ,

1997, trªn toµn quèc cã trªn 25 TuÖ TÜnh

th­êng xuyªn.

TÜnh §­êng ë Tp. Hå ChÝ Minh, HuÕ,

neo ®¬n… ®­îc tiÕn hµnh ®Òu ®Æn vµ
MÆc dï ho¹t ®éng nµy ®­îc xem lµ

biÓu t­îng cña tinh thÇn nhËp thÕ cña

PhËt gi¸o, nh­ng tr­íc n¨m 1981 do
kh«ng cã mét tæ chøc h­íng dÉn cã hÖ
thèng, cã quy cñ, nÒn nÕp nªn ho¹t ®éng

§­êng, trong ®ã næi bËt nhÊt lµ c¸c TuÖ
§ång Nai, Bµ RÞa - Vòng Tµu... víi 655

*. ThS., ViÖn Nghiªn cøu T«n gi¸o.
1. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× I vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù nhiÖm
k× II cña Héi ®ång TrÞ sù t¹i §¹i héi §¹i biÓu PhËt
gi¸o toµn quèc nhiÖm k× II, tr. 27 - 28.

26

Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012

phßng thuèc chÈn trÞ y häc d©n téc ho¹t

2. LÜnh vùc gi¸o dôc

®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, ®· kh¸m vµ

ph¸t thuèc trÞ gi¸ trªn 9 tØ ®ång. Ch­¬ng

tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng TuÖ TÜnh
§­êng më réng m¹ng l­íi xuèng c¸c

quËn, huyÖn, ph­êng, x· trong c¶ n­íc.
PhËt tö phèi hîp víi Tr­êng §µo t¹o C¸n

bé Y tÕ Trung cÊp cña Tp. Hå ChÝ Minh
më líp båi d­ìng c¸n bé y tÕ s¬ cÊp

trong thêi gian 1 n¨m cho 69 T¨ng Ni,
PhËt tö theo häc nh»m t¨ng c­êng hiÖu
n¨ng ho¹t ®éng vÒ y tÕ. §Æc biÖt, TuÖ
TÜnh §­êng Thµnh héi PhËt gi¸o Tp. Hå

ChÝ Minh qua 2 khãa (mçi khãa 4 n¨m vµ

1 n¨m thùc tËp) ®µo tạo ®­îc 9 l­¬ng y,
gãp phÇn t¨ng thªm lùc l­îng §«ng y sÜ
cho Gi¸o héi vµ x· héi. Trong thêi gian

nµy, T¨ng Ni, PhËt tö ñng hé x©y dùng
hÖ thèng TuÖ TÜnh §­êng víi sè tiÒn lµ
30 tØ ®ång(2).

§Õn n¨m 2002, trªn toµn quèc cã 126

TuÖ TÜnh §­êng vµ phßng thuèc chÈn trÞ

Y häc d©n téc. Næi bËt nhÊt lµ TuÖ TÜnh
§­êng ë Tp. Hå ChÝ Minh vµ c¸c tØnh:

Thõa Thiªn - HuÕ, §ång Nai, Bµ RÞa -

Vòng Tµu, Ninh ThuËn, Cµ Mau, VÜnh
Long… víi 115 phßng thuèc chẩn trÞ y häc

d©n téc ®· ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu
qu¶, kh¸m ph¸t thuèc trÞ gi¸ trªn 9 tØ

®ång. Ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn hÖ thèng
TuÖ TÜnh §­êng tiÕp tôc më réng m¹ng
l­íi xuèng c¸c quËn, huyÖn, ph­êng, x·
trong c¶ n­íc(3).

TÝnh ®Õn n¨m 2007, c«ng t¸c kh¸m

ch÷a bÖnh cña c¸c tØnh héi, thµnh héi

PhËt gi¸o ®¹t trªn 35 tØ ®ång. Trong ®ã,
hÖ thèng TuÖ TÜnh §­êng tØnh §ång Nai

®¹t gÇn 12 tØ ®ång; Tp. Hå ChÝ Minh ®¹t
trªn 6 tØ ®ång; Thõa Thiªn - HuÕ ®¹t gÇn
4 tØ ®ång; TiÒn Giang trªn 6 tØ ®ång.

Tõ n¨m 1987 ®Õn 1992, trªn ph¹m vi c¶
n­íc, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng
GHPGVN më ®­îc 196 líp häc t×nh
th­¬ng vµ 116 c¬ së nu«i d¹y trÎ mÉu
gi¸o b¸n tró, nhµ nu«i trÎ må c«i, khuyÕt
tËt… víi trªn 6.467 em, x©y dùng 12
tr­êng tiÓu häc, mÉu gi¸o. T¨ng Ni, PhËt
tö cßn ®ãng gãp tµi chÝnh h­ëng øng
phong trµo Ých n­íc lîi d©n trong lÜnh
vùc gi¸o dôc. Trong hoµn c¶nh kinh tÕ
®Êt n­íc cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n, ho¹t
®éng tõ thiÖn x· héi cña Gi¸o héi PhËt
gi¸o ViÖt Nam cã nh÷ng hç trî rÊt thiÕt
thùc, vÝ dô: trî cÊp häc bæng cho häc
sinh,
sinh
viªn
nghÌo
hiÕu
häc:
2.430.000.000 ®ång; Trî cÊp l­¬ng cho
gi¸o viªn c¸c líp häc t×nh th­¬ng:
950.000.000 ®ång(4) .
Bªn c¹nh ®ã, do lùc l­îng gi¸o viªn

phÇn lín lµ T¨ng Ni, PhËt tö nªn tr×nh
®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ. V× vËy, Ban

Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng GHPGVN tæ
chøc khãa båi d­ìng nu«i d¹y trÎ cho 92

T¨ng Ni ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t
®éng gi¸o dôc tõ thiÖn.

Tõ n¨m 1997 - 2002, trªn c¬ së ph­¬ng

h­íng ®­îc x©y dùng t¹i §¹i héi nhiÖm
k× IV, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng

GHPGVN ®· ho¹t ®éng tÝch cùc vµ tiÕp

tôc thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu. C¶ n­íc
lóc nµy cã trªn 1.500 líp häc t×nh th­¬ng

2. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù
nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i
§¹i héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV,
tr. 24 - 25.
3. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× IV vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù
nhiÖm k× V cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i
héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× V, tr. 23.
4. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù
nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i
héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV, tr. 25.

26

Chö ThÞ Kim Ph­¬ng. Ho¹t ®éng tõ thiÖn…

27

vµ 36 c¬ së nu«i d¹y trÎ mÉu gi¸o b¸n

Bµ RÞa - Vòng Tµu… ®µo t¹o vµ giíi thiÖu

trªn 20.000 em. Tuy nhiªn, lùc l­îng gi¸o

®Þnh.

tró, nu«i d¹y trÎ må c«i, khuyÕt tËt… víi

viªn chuyªn m«n do T¨ng Ni, PhËt tö
®¶m tr¸ch vÉn cßn h¹n chÕ nªn Ban Tõ
thiÖn Trung ­¬ng GHPGVN phèi hîp víi

Tr­êng §µo t¹o C¸n bé Y tÕ Trung cÊp
cña Tp. Hå ChÝ Minh më líp båi d­ìng

nu«i d¹y trÎ cho cho 356 T¨ng Ni, PhËt

tö vµ më líp båi d­ìng c¸n bé y tÕ s¬ cÊp

trong thêi gian 1 n¨m cho 80 T¨ng Ni,

PhËt tö ®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng ho¹t
®éng vÒ y tÕ vµ tõ thiÖn x· héi. §ång
thêi, TuÖ TÜnh §­êng chïa Ph¸p Hoa, Tp.

Hå ChÝ Minh in vµ ph¸t hµnh 4 tËp kØ

yÕu L¹c ThiÖn víi néi dung phong phó
®Ó T¨ng Ni, PhËt tö vµ ®ång bµo nghiªn
cøu, tham kh¶o vÒ y häc PhËt gi¸o.

Tõ n¨m 2002 - 2007, c¶ n­íc cã thªm

100 líp häc t×nh th­¬ng, 36 c¬ së nu«i
d¹y trÎ mÉu gi¸o b¸n tró, nu«i d¹y trÎ

må c«i, khuyÕt tËt… Næi bËt lµ C« nhi

viÖn §øc S¬n (201 em), ¦u §µm, Thõa
Thiªn - HuÕ (34 em), Tp. Hå ChÝ Minh cã

tr­êng nu«i d¹y trÎ khuyÕt tËt ë quËn 4

(102 em); chïa Kú Quang, quËn Gß VÊp
(120 em); chïa Long Hoa, quËn 7 (100 em);

chïa DiÖu Gi¸c, quËn 2 (100 em); chïa
Ph¸p Vâ, huyÖn Nhµ BÌ (160 em)…;(5).

Ngoµi ra, ®Ó gióp t¹o lËp cuéc sèng æn

®Þnh vÒ vËt chÊt, mét sè Ban TrÞ sù TØnh,
Thµnh héi tæ chøc nhiÒu tr­êng, líp d¹y

nghÒ miÔn phÝ cho con em c¸c gia ®×nh
PhËt tö, gia ®×nh lao ®éng nghÌo, vµ

ng­êi khuyÕt tËt. Cã kho¶ng 10 tr­êng

d¹y nghÒ miÔn phÝ gåm c¸c nghÒ may,

®iÖn gia dông, tin häc, söa xe, hít tãc,
v.v. nh­ tr­êng d¹y nghÒ T©y Linh, Long

Thä ë tØnh Thõa Thiªn - HuÕ, Qu¶ng TrÞ,

cho hµng ngµn häc viªn cã viÖc lµm æn

§èi víi c¸c c¬ së nu«i d¹y trÎ, c¸c líp

mÉu gi¸o, líp häc t×nh th­¬ng, lùc l­îng
gi¸o viªn chuyªn m«n do T¨ng Ni, PhËt
tö ®¶m tr¸ch c«ng t¸c cßn rÊt h¹n chÕ.

Do ®ã, ®Ó t¹o nguån nh©n lùc lµ T¨ng Ni,
PhËt tö, Ban Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng

GHPGVN phèi hîp víi tr­êng S­ ph¹m
MÇm Non Tp. Hå ChÝ Minh tæ chøc khãa
®µo t¹o gi¸o viªn ngµnh mÇm non, më
líp ®µo t¹o c¸n bé y tÕ vµ ®iÒu d­ìng y

t¸. C¸c líp häc cã trªn 150 häc viªn lµ
T¨ng Ni, PhËt tö tham dù.

§ång thêi, ®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng

ho¹t ®éng tõ thiÖn x· héi, Ban Tõ thiÖn

x· héi Trung ­¬ng liªn kÕt víi tr­êng

§¹i häc Më b¸n c«ng Tp. Hå ChÝ Minh,
Khoa C«ng t¸c x· héi vµ Häc viÖn PhËt

gi¸o ViÖt Nam t¹i Tp. Hå ChÝ Minh tæ

chøc líp ®µo t¹o c«ng t¸c x· héi, cã 140
T¨ng Ni, PhËt tö theo häc.

Trªn ph¹m vi c¶ n­íc cã 165 líp häc

t×nh th­¬ng vµ cã 16 c¬ së nu«i d¹y trÎ

em må c«i, khuyÕt tËt. C¶ n­íc cã 4.467
em theo häc c¸c líp t×nh th­¬ng nµy, tuy
nhiªn lùc l­îng gi¸o viªn chuyªn m«n
do T¨ng Ni, PhËt tö ®¶m tr¸ch cßn h¹n

chÕ. §Ó gi¶i quyÕt sù khã kh¨n nµy, Ban

Tõ thiÖn x· héi Trung ­¬ng tæ chøc khãa

Båi d­ìng nu«i d¹y trÎ cho 92 T¨ng Ni,

PhËt tö häc viªn. Ban còng ®· phèi hîp

víi tr­êng §µo t¹o C¸n bé Y tÕ Trung cÊp
cña Tp. Hå ChÝ Minh më líp båi d­ìng c¸n
bé y tÕ s¬ cÊp thêi gian häc lµ mét n¨m

5. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam. KØ yÕu §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm
k× VI (2007- 2012), Nxb T«n gi¸o, 2007, tr. 61.

27

Nghiªn cøu T«n gi¸o. Sè 10 - 2012

28
cho 250 T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc theo häc

®Ó t¨ng c­êng hiÖu n¨ng ho¹t ®éng vÒ y tÕ
vµ tõ thiÖn x· héi .
(6)

3. LÜnh vùc b¶o trî an sinh x· héi
Trong vßng 10 n¨m, tõ n¨m 1987 -

1997, nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc nh­
ch¨m sãc, gióp ®ì nh÷ng ng­êi giµ yÕu,
c« qu¶, neo ®¬n kh«ng n¬i n­¬ng tùa…
cïng víi sù ph¸t triÓn cã ý thøc cña toµn

thÇn, nhµ d­ìng l·o, ñng hé quü b¶o thä,
trî cÊp häc bæng, v.v.
Cô thÓ:
ñngx©y

5.400.000.000 ®ång

nhµ

t×nh

nghÜa:

ñng hé nu«i Bµ MÑ ViÖt Nam Anh

hïng: 2.250.000.000 ®ång

Nu«i c« nhi, trÎ khuyÕt tËt, khiÕm thÞ,

x· héi vÒ ho¹t ®éng tõ thiÖn, PhËt gi¸o

ng­êi giµ neo ®¬n: 5.500.000.000 ®ång.

®Þa ph­¬ng tæ chøc nh÷ng ®oµn ®Õn

5.850.000.000 ®ång

ViÖt Nam t¹i nhiÒu c¬ së tù viÖn ë nhiÒu
th¨m, óy l¹o c¸c bÖnh viÖn, tr¹i cïi, qu©n

y viÖn, tham gia vµo ch¨m sãc thiÕu niªn

nhi ®ång, b¶o trî c¸c trÎ em nghÌo
kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Õn tr­êng, ®Õn tËn

n¬i x¶y ra thiªn tai b·o lò, h¹n h¸n nh­
c¸c tØnh ë L¹ng S¬n, Qu¶ng Nam - §µ

N½ng, c¸c tØnh §ång b»ng s«ng Cöu
Long vµ c¸c vïng cao nguyªn. §©y lµ

X©y

dùng

®­êng

x¸,

b¾c

cÇu:

Cøu trî ®ång bµo bÞ thiªn tai b·o lôt,

®ång bµo nghÌo: 52.554.000.000 ®ång

ñng hé nh©n d©n Cu Ba: 447.230.000

®ång

Xãa

®ång

®ãi

gi¶m

nghÌo:

6.351.609.800

Ban Tõ thiÖn x· héi cßn ñng hé

nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc, gãp phÇn xoa

121.889 ¸o quan, 740.118 tÊn g¹o, 890 chiÕc

tæn thÊt nÆng nÒ do thiªn tai b·o lôt g©y

men(7).

dÞu nçi ®au th­¬ng mÊt m¸t vµ nh÷ng
ra. C¸c c« nhi viÖn, c¸c nhµ d­ìng l·o
còng ®­îc x©y dùng.

Ban TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt

gi¸o vµ T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc d­íi sù

chØ ®¹o cña Gi¸o héi ®· nç lùc vËn ®éng
cøu trî ®ång bµo bÞ lò lôt tµn ph¸ thuéc

c¸c tØnh MiÒn B¾c, MiÒn Trung vµ §ång
b»ng s«ng Cöu Long.

Ngoµi ra, T¨ng Ni, PhËt tö c¶ n­íc

nhiÖt liÖt h­íng øng c¸c phong trµo Ých
n­íc lîi d©n, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ñng hé

nh©n d©n Cu Ba, x©y dùng nhµ t×nh
nghÜa, ñng hé tuyÕn ®Çu cña Tæ quèc,
chiÕn sÜ biªn giíi h¶i ®¶o, th¨m viÕng óy

l¹o th­¬ng bÖnh binh vµ bÖnh nh©n

nghÌo khã t¹i c¸c bÖnh viÖn, tr¹i t©m

xuång vµ hµng chôc tÊn quÇn ¸o, thuèc
Tõ n¨m 1997 ®Õn 2002, Gi¸o héi PhËt

gi¸o ViÖt Nam ho¹t ®éng tÝch cùc trong

lÜnh vùc b¶o trî an sinh x· héi vµ ®¹t
®­îc nh÷ng thµnh tùu nh­ sau:

Ban TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt

gi¸o, d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸o héi ®· nç
lùc vËn ®éng tµi chÝnh, vËt phÈm, cøu trî

®ång bµo bÞ lò lôt h¬n 200 tØ ®ång, trong
®ã Tp. Hå ChÝ Minh chiÕm trªn 192 tØ

6. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm
k× VI (2007- 2012), Nxb. T«n gi¸o, tr. 63.
7. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× III vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù
nhiÖm k× IV cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i
§¹i héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× IV,
tr. 24 - 25.

28

Chö ThÞ Kim Ph­¬ng. Ho¹t ®éng tõ thiÖn…
®ång. Ngoµi ra, Ban Tõ thiÖn x· héi cßn
x©y dùng 06 tr­êng tiÓu häc, mÉu gi¸o,
ñng hé 8.000 ¸o quan, 20.000 tÊn g¹o,
1.980 chiÕc xuång vµ hµng ngµn tÊn quÇn
¸o, thuèc men… Tæng céng c«ng t¸c tõ
thiÖn

héi
nhiÖm

IV

296.972.975.000 ®ång (hai tr¨m chÝn m­¬i
s¸u tØ, chÝn tr¨m b¶y m­¬i hai triÖu, chÝn
tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngµn ®ång)(8).
Tõ n¨m 2002 ®Õn 2007, c«ng t¸c cøu

trî, ñng hé, an sinh x· héi vÉn ®­îc Ban

TrÞ sù c¸c TØnh, Thµnh héi PhËt gi¸o

d­íi sù chØ ®¹o cña Gi¸o héi vËn ®éng
tµi chÝnh, vËt phÈm, thùc hiÖn ®Òu ®Æn vµ
kÞp thêi víi tinh thÇn “l¸ lµnh ®ïm l¸
r¸ch” ®Õn ®ång bµo bÞ thiªn tai, lò lôt tµn
ph¸

thuéc

c¸c tØnh

MiÒn

B¾c,

MiÒn

Trung, MiÒn Nam, ®ång bµo nghÌo, ®ång

bµo vïng d©n téc thiÓu sè, vïng s©u
vïng xa… ®ång thêi hç trî 22.028 ca mæ

®ôc thñy tinh thÓ, 200 c¨n nhµ t×nh
nghÜa, 1.876 c¨n nhµ t×nh th­¬ng, 422 c¨n

nhµ ®¹i ®oµn kÕt, 30 líp häc t×nh th­¬ng,
3 tr­êng mÉu gi¸o, ñng hé vµ nu«i

d­ìng trªn 100 Bµ mÑ ViÖt Nam Anh
hïng, x©y dùng 250 c©y cÇu bª t«ng, ®¾p
27.000 m ®­êng xi m¨ng, 370

chiÕc

xuång, khoan 1.510 giÕng n­íc s¹ch, tÆng

1.326 xe l¨n, 165 xe l¾c, 10 xe trî ®i, 112 xe
®¹p, hµng tr¨m ngµn tÊn g¹o, trî cÊp
trªn 1.000 ¸o quan, x©y 2 lß háa t¸ng tõ

thiÖn, trî cÊp häc bæng cho häc sinh,
sinh viªn nghÌo hiÕu häc, nu«i c« nhi, trÎ

khuyÕt tËt khiÕm thÞ, cô giµ neo ®¬n, trî

cÊp l­¬ng gi¸o viªn c¸c líp häc t×nh
th­¬ng(9). Cã trªn 20 c¬ së nhµ d­ìng l·o
thuéc c¸c chïa Ph¸p Quang, Ph¸p L©m

quËn 8, chïa Kú Quang 2 quËn Gß VÊp,
chïa DiÖu Ph¸p quËn B×nh Th¹nh, chïa
Ho»ng

ph¸p

huyÖn

Hãc

M«n…

nu«i

d­ìng trªn 500 cô giµ; tØnh Thõa Thiªn -

29

HuÕ cã Nhµ d­ìng l·o TÞnh §øc (60 cô);

DiÖu Viªn (25 cô)... Trung t©m nu«i d¹y

trÎ må c«i vµ ng­êi cao tuæi c« ®¬n Bå

§Ò cña tØnh B×nh D­¬ng ®­îc thµnh lËp
vµ ®i vµo ho¹t ®éng(10).

§Æc biÖt, trong sù cè sËp nhÞp cÇu CÇn

Th¬ (phÝa bê VÜnh Long) ngµy 26/8/2007,
BanthiÖnhéi

Trung

­¬ng

GHPGVN còng nh­ mét sè TØnh, Thµnh
héi PhËt gi¸o, T¨ng Ni, PhËt tö ®Õn tËn

n¬i th¨m viÕng, óy l¹o cho c«ng nh©n vµ
th©n nh©n gia ®×nh cña ng­êi bÞ n¹n víi
tæng trÞ gi¸ gÇn 1 tØ ®ång.

§ång thêi, ®Ó chia sÎ ®au th­¬ng, mÊt

m¸t, nh÷ng khã kh¨n mµ ®ång bµo vïng
b·o lò t¹i c¸c tØnh MiÒn B¾c, MiÒn

Trung trong thêi gian gÇn ®©y, Ban Tõ
thiÖn Trung ­¬ng GHPGVN vµ c¸c TØnh,

Thµnh héi PhËt gi¸o tæ chøc nhiÒu ph¸i
®oµn ®Õn tËn n¬i th¨m viÕng, cøu trî

®ång bµo bÞ thiªn tai, víi tæng trÞ gi¸
tiÒn h¬n 1 tØ ®ång.

Lßng tõ bi cña PhËt gi¸o kh«ng chØ

h­íng tíi ®ång bµo trong n­íc mµ ®·

v­¬n tíi bÌ b¹n quèc tÕ. Trong c«ng t¸c
nh©n ®¹o quèc tÕ, h­ëng øng ®ît vËn
®éng cøu trî ®ång bµo c¸c n­íc Nam ¸

bÞ ¶nh h­ëng cña c¬n sãng thÇn x¶y ra
ngµy 26/12/2004, ®· lµm 170.000 ng­êi

chÕt, hµng chôc ngµn ng­êi mÊt tÝch,
hµng tr¨m ngµn ng­êi l©m vµo c¶nh
mµn trêi chiÕu ®Êt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n,

8. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, B¸o c¸o tæng kÕt
nhiÖm k× IV vµ ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng PhËt sù
nhiÖm k× V cña Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam t¹i §¹i
héi §¹i biÓu PhËt gi¸o toµn quèc nhiÖm k× V, tr. 25.
9. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam nhiÖm
k× VI (2007- 2012), Nxb. T«n gi¸o, tr. 62.
10. Gi¸o héi PhËt gi¸o ViÖt Nam, KØ yÕu §¹i héi §¹i
biÓu toµn quèc Gi¸o héi…, S®d, tr. 61.

29

nguon tai.lieu . vn