Xem mẫu

  1. Hoãn chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy, người bán dâm bị xử lý vi phạm hành chính vào trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Thông tin Lĩnh vực thống kê:Phòng, chống tệ nạn xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quy định Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Thủ trưởng cơ quan lao động, thương binh và xã hội cấp huyện, Trưởng công an cấp huyện Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Không quy định cụ thể Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Bước 1: Tiếp nhận đơn: Người phải chấp hành quyết định đưa người nghiện ma túy vào 1. trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội có đơn đề nghị xem xét việc hoãn chấp hành quyết định đưa vào trung tâm, gửi Chủ tịch UBND cấp huyện. Bước 2: Xử lý đơn: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định trên cơ sở đơn đề nghị của người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh. trong 2. trường hợp một trong những điều kiện được hoãn cần phải được xác minh, làm rõ thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho thủ trưởng cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cùng cấp phối hợp với Trưởng Công an cấp huyện thẩm tra từng trường hợp cụ thể trước khi quyết định. Bước 3: Trả kết quả: 3. Quyết định hoãn chấp hành phải được gửi cho người được hoãn hoặc miễn chấp hành, gia đình người đó, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan công an cấp huyện và uỷ ban
  3. Tên bước Mô tả bước nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị xem xét việc miễn chấp hành quyết định đưa vào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, đơn phải có xác nhận của Uỷ ban 1. nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận hoặc nơi người đó bị phát hiện hành vi vi phạm pháp luật xác nhận Giấy chứng nhận đang ốm nặng của Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có đơn đề 2. nghị của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi người đó bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Giấy chứng nhận đang ốm nặng của Bệnh viện hoặc Trung tâm y tế từ cấp huyện trở lên hoặc phụ nữ đang Thông tư liên tịch số 1. nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi có đơn đề nghị của 22/2004... Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc nơi người đó bị phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật
nguon tai.lieu . vn