Xem mẫu

  1. Hỗ trợ học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi gửi hồ sơ về Quỹ Nộp – tiếp nhận hồ hỗ trợ việc làm ngoài nước. 1. sơ - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ. Giải quyết của cơ - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước ra quyết định 2. quan thực hiện hỗ trợ trong vòng 10 ngày. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phụ lục 7a - ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-
  3. Thành phần hồ sơ BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008. Phụ lục 6a - ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT- 2. BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008 Số bộ hồ sơ: 1 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Phụ lục 6a - ban hành kèm theo thông tư liên Thông tư liên tịch số 1. tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 11/2008... 21/7/2008. Thông tư liên tịch số Phụ lục 7a - ban hành kèm theo thông tư liên 2. 11/2008... tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 21/7/2008 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Người lao động đã tham gia đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đầy đủ; - Người lao động là con thương binh, liệt sỹ và Thông tư liên tịch số 1. người có công hưởng chính sách ưu đãi, người 11/2008... lao động thuộc diện hộ nghèo, người lao động là dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài.