Xem mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o----------

HỒ SƠ
THEO DÕI, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tên cơ sở:

NHÀ HÀNG SƯỜN CAY

Địa chỉ: 27 Lê Quang Đạo, thành phố Huế
Điện thoại:

……………………………………………………………………………………………

Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o----------

QUYẾT ĐỊNH
LẬP HỒ SƠ THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Cơ sở:

Nhà hàng Sườn Cay

Địa chỉ:

27 Lê Quang Đạo, TP Huế

Tôi tên là: Ngô Thị Thanh Hiền
Chức vụ:

Chủ Nhà hàng Sườn Cay

Phê duyệt lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC
Hồ sơ loại III để lưu tại cơ sở và đăng ký tại Cơ quan PCCC.

TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016
Người lập ký tên

Ngô Thị Thanh Hiền

THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ
STT

01
02
03
04
05
06
07
08

Trích yếu

Quyết định hồ sơ theo dõi công
tác phòng cháy chữa cháy
Quyết định thành lập Ban chỉ
huy phòng cháy chữa cháy.
Quyết định thành lập lực lượng
phòng Cháy Chữa Cháy.
Danh sách Đội phòng cháy chữa
cháy cơ sở
Công tác tuyên truyền phòng
cháy chữa cháy
Công tác huấn luyện phòng cháy
chữa cháy
Thống kê phương tiện dụng cụ
chữa cháy.
Phương án chữa cháy cụ thể

Từ tờ đến tờ

Chuyển dịch tài
liệu

………………………......
………………………......
..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
----------o0o---------TP Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
THÀNH LẬP ĐỘI PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ
Nhà hàng Sườn Cay
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy do Chủ tịch nước công bố ngày
29/6/2001 và Luật sửa đổi bổ sung Luật PCCC năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ
sung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an ngày 16/12/2014 Quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày
31/7/2014 của Chính phủ;
Căn cứ vào thực tế hoạt động của Nhà hàng Sườn Cay

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay thành lập Đội phòng cháy chữa cháy Nhà hàng Sườn Cay
(có danh sách kèm theo).
Điều 2: Lực lượng PCCC cơ sở có nhiệm vụ:
1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về PCCC.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, kiến thức PCCC; Xây dựng phong
trào quần chúng tham gia PCCC.
3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC.
4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC.
5. Xây dựng phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ
chữa cháy khi có cháy xảy ra, dự trù kinh phí cho các hoạt động PCCC.
Điều 3: Các ông (bà) Đội PCCC (có danh sách kèm theo) có trách nhiệm thi
hành Quyết định này.
Chủ cơ sở

Ngô Thị Thanh Hiền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
----------o0o---------DANH SÁCH ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Nhà hàng Sườn Cay
TT

Họ và tên

Ngô Thị Thanh Hiền

Ngày
tháng
năm sinh

Chức vụ

Đội trưởng

Ghi chú

nguon tai.lieu . vn