Xem mẫu

  1. HỒ SƠ ĐƠN VỊ C/O MÃ SỐ: _____ (Dùng cho Tổ chức xuất khẩu hàng không phải là Thương nhân) 1. Tên tiếng Việt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Tên tiếng Anh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Tên gọi tắt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Địa chỉ trụ sở chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Website: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Quyết định (hoặc Giấy phép) thành lập số: . . . . . . . . . . . . . . . ngày cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Lĩnh vực hoạt động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................................... 9. Các mặt hàng dự kiến sẽ xuất khẩu, có đề nghị cấp C/O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......................................................................... Nguồn gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... 10. Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Người có thẩm quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và các chứng từ Hồ sơ C/O của Tổ chức: TT Họ và tên, chức vụ Mẫu chữ ký Mẫu dấu 1 2 12. Người được Tổ chức xuất khẩu ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh: TT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ, điện thoại Số, ngày CMND
  2. 1 2 Tổ chức xuất khẩu chúng tôi cam kết nội dung khai báo và các chứng từ đính kèm là xác thực; cam kết thông báo kịp thời cho Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh khi có thay đổi trong Hồ sơ đơn vị C/O. Lập tại , ngày / / 200__ Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức xuất khẩu (Ký tên, đóng dấu) * Đính kèm bản photo sao y: 1. Quyết định (hoặc Giấy phép) thành lập. 2. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (nếu có).