Xem mẫu

  1. HỒ SƠ ĐƠN VỊ C/O MÃ SỐ: _____ (Dùng cho Cá nhân xuất khẩu hàng không phải là Thương nhân) 1. Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Giới tính:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quốc tịch: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. CMND (hoặc Hộ chiếu) số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cơ quan cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Địa chỉ thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... 5. Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobile: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Các mặt hàng dự kiến sẽ xuất khẩu, có đề nghị cấp C/O: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ......................................................................... . Nguồn gốc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................................................... 7. Đăng ký mẫu chữ ký; dấu, ảnh (nếu có) của cá nhân xuất khẩu: Mẫu chữ ký Mẫu dấu (nếu có) Ảnh 3x4 (nếu có) 8. Người được cá nhân xuất khẩu ủy quyền tới liên hệ cấp C/O tại Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (nếu có): TT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ, điện thoại Số, ngày CMND 1 2 Tôi (cá nhân xuất khẩu hàng) cam kết nội dung khai báo và các chứng từ đính kèm là xác thực; cam kết thông báo kịp thời cho Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh khi có thay đổi trong Hồ sơ đơn vị C/O. Lập tại , ngày / / 200__ (Cá nhân xuất khẩu hàng ký và ghi rõ họ tên)
  2. * Đính kèm: 1. CMND (hoặc Hộ chiếu): bản công chứng.