Xem mẫu

  1. Ho ra máu - D u hi u không th xem thư ng Ho ra máu là tình tr ng b nh lý thư ng g p trong c p c u h i s c các b nh ư ng hô h p. Mùa ông th i ti t l nh nguyên nhân d n n các b nh ư ng hô h p gia tăng. Trong ó bao g m các b nh là nguyên nhân gây ho ra máu cũng tăng theo. Ho ra máu có nhi u th . Th nh hay g p nh t và không nguy hi m. Tuy nhiên, có th g p th ho ra máu n ng, r t n ng g i ho ra máu sét ánh. Trư ng h p này không th xem thư ng vì máu c ra không c m ư c d n n tr y tu n hoàn và t vong. Tri u ch ng báo hi u Trư c khi ho ra máu, ngư i b nh c m th y b t r t, khó ch u, h i h p, có c m giác nóng ra sau xương c, c m giác
  2. ng t ng t, n ng n như có gì è ép lên ng c m t c m giác không bình thư ng như th i i m trư c khi có giông bão, m t c m giác khó th . Ngư i b nh khò khè, l m gi ng, ng a c h ng, c m th y có cái gì ó l c x c trong ng c; mi ng, h ng có v tanh c a máu, sau ó ho, kh c, trào, c máu t ư ng hô h p dư i (vùng dư i thanh môn) ra ngoài. N u b ho ra máu, b n c n chú ý ch a b nh t n g c. Bi u hi n lâm sàng Máu ho ra màu tươi, ra trong ho c sau cơn ho. Máu có b t, có các bóng khí, không l n th c ăn. Máu có th l n m (ch ng t máu ra t ph qu n).
  3. S lư ng máu ho ra có th ít, ch vài tia máu l n trong các ch t kh c, vài mililit ho c ra v i s lư ng trung bình t vài ch c n m t vài trăm mililit, ho c nhi u hơn, trên 200ml c ra ngoài ào t, s c s a, ngư i b nh v a c máu, v a ho, càng ho càng c ra nhi u máu ho c máu ch y ra không thoát ra ngoài ư c, ông l i trong ư ng hô h p, bít t c các ph qu n làm cho b nh nhân giãy gi a, ngh t th . Ho ra máu có th ng n ch m t vài ngày, th m chí trong m t ngày ho c kéo dài hơn 5-7 ngày r i b t d n và ng ng h n. Có trư ng h p ho ra máu kéo dài c tháng, thành t ng t, m i t cách nhau vài ngày. Trung bình thì máu ra nhi u trong vài ba hôm r i b t d n và h t sau 10-15 ngày. uôi máu là th i i m sau khi ho ra máu nhi u, máu màu tươi, nay ra s lư ng ít d n, màu nâu, nâu xám, màu g s t hay bã tr u. ó là giai o n i n ng ng h n c a ho ra máu, có giá tr báo hi u. Ho ra máu sét ánh (g i là sét ánh do tính ch t ra máu t ng t, nhanh như sét ánh), máu c ra không c m ư c, ào t tuôn ra cho n khi ch t. Ngư i b nh ch t trong c nh tr y tu n hoàn c p do m t máu nhi u c p tính. Ho ra máu nhi u ho c ho ra máu l n u,
  4. ngư i b nh thư ng h t ho ng, lo s , da tái xanh, vã m hôi, m ch nhanh. N u máu ra nhi u thì có tình tr ng s c do huy t áp t t. B nh nhân có th s t. Khi ho ra máu nghe ph i có th th y các ti ng ran m, ran n , ran ph qu n... Nguyên nhân thư ng g p 3 nguyên nhân hay g p nh t c a ho ra máu là: - Lao ph i: Ho ra máu có th là tri u ch ng báo hi u c a lao ph i chưa ư c ch n oán ư c là bi n ch ng, là h u qu c a b nh lao ph i ã ư c xác nh. - Giãn ph qu n - Ung thư ph i ph qu n Ho ra máu còn có th do:
  5. - B nh ph qu n: viêm ph qu n c p tính, m n tính, hen ph qu n... - B nh tim m ch: tăng huy t áp, suy tim... - B nh toàn thân: B nh sinh ch y máu, th tr ng r i rác trong lòng m ch, nhi m khu n huy t, b nh thi u vitamin C... - Nguyên nhân ngo i khoa: ch n thương, ng gi p l ng ng c, gãy xương sư n, s c ép do bom, do ch t n ... Ung thư ph i - m t nguyên nhân gây ho ra máu. X trí khi b ho ra máu Tùy tình tr ng n ng hay nh , nguyên nhân gây ho rau máu mà i u tr t i nhà hay chuy n n b nh vi n. - Ho ra máu nh : khi lư ng máu ho ra dư i 50ml/ngày. Máu ho ra ch thành v t, l n trong ch t kh c ho c ch ho ra
  6. vài ng m máu nh . Nguyên nhân c n th c hi n là: n m ngh ngơi yên tĩnh, dùng các thu c an th n c m máu, gi m ho... Gi m các ho t ng, u ng nư c mát, l nh. Ăn l ng (s a, súp) ho c n a l ng (cháo, mì, mi n, ph ...). Không ăn các th c ăn khó tiêu, không u ng các u ng có ch a c n ho c ch t kích thích. Ho ra máu nh có th i u tr và chăm sóc t i nhà. N u b nh nhân c m ư c máu thì sau ó khi tình tr ng n nh v n c n i khám xác nh nguyên nhân b nh ã gây ra ho ra máu i u tr tri t . N u ra máu nhi u hơn ho c ra máu dai d ng ph i chuy n b nh nhân n i u tr t i b nh vi n. - Ho ra máu trung bình: Khi lư ng máu ho ra t 50-200 ml/ngày. B nh nhân c n ư c i u tr t i b nh vi n. - Ho ra máu n ng: Khi lư ng máu ho ra trên 200ml/ngày. B nh nhân c n ư c i u tr và theo dõi t i b nh vi n. Trư ng h p m t máu nhi u c n thi t ph i truy n máu.
  7. Phòng ng a Như trên ã nói, có nhi u nguyên nhân ho ra máu nên vi c phòng ng a c n phòng ng a nguyên nhân. c bi t phòng ng a và i u tr s m các b nh v hô h p (lao, viêm ph qu n...), tránh hút thu c, i u tr b nh huy t áp...