Xem mẫu

6 KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám năm 1945
Những cống hiến vĩ đại của Người
ThS. NÔNG THÚY LAN1,
ThS. NGÔ MINH HIỆP2,
ThS. BÙI THỊ THÚY3
C
uộc Cách mạng Tháng lòng kính trọng lãnh tụ Hồ CMVN đã đạt tới hoàn chỉnh,
Tám (CMTT) “long trời Chí Minh. có ý nghĩa quyết định đối với
lở đất”, lập nên nước Việt Thứ nhất, Hồ Chí Minh sự thành công của CMTT.
Nam Dân chủ Cộng hòa (nay cùng TW Đảng hoàn chỉnh Thứ hai, Hồ Chí Minh xây
là nước Cộng hòa Xã hội Chủ chủ trương chuyển hướng dựng, tổ chức lực lượng cho
nghĩa Việt Nam) là một trong chỉ đạo chiến lược cách mạng Cách mạng tháng Tám
những mốc son vĩ đại nhất
Tháng 9 năm 1939, chiến Lực lượng bao gồm lực
của cách mạng Việt Nam trong
tranh thế giới thứ 2 bùng nổ, lượng chính trị (LLCT) và lực
thế kỷ XX, một thắng lợi chiến
đến tháng 6 năm sau thì nước lượng vũ trang (LLVT). Đây là
lược của dân tộc Việt Nam bởi
Pháp rơi vào tay nước Đức. hai thành phần cốt lõi của bất
“đã lật đổ nền quân chủ mấy
Ngay lúc này, Người nhận định kỳ một cuộc cách mạng nào,
mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng
đây là cơ hội bắt đầu có lợi cho nó bổ xung cho nhau, hỗ trợ
xích thực dân gần 100 năm, đã cách mạng Việt Nam (CMVN).
đưa chính quyền lại cho nhân nhau là cơ sở để đấu tranh trực
Đồng thời, Người đã phái ngay tiếp với địch từ thấp đến cao.
dân, đã xây dựng nền tảng cho một số cán bộ Việt Nam đang
nước Việt Nam dân chủ cộng ở nước ngoài về nước chuẩn bị LLCT là đạo quân vô cùng
hòa, độc lập tự do hạnh phúc” mọi mặt chờ đón thời cơ. đông đảo bao gồm tất cả các
[1, tập 1, tr.160]. Sự kiện này quần chúng được giác ngộ và
Đứng trước tình hình
gắn liền trực tiếp với công lao tổ chức. Trong Hội nghị TW 8,
chuyển biến mau lẹ của CMVN,
to lớn tên tuổi sang người của Người đã cho thành lập Mặt
đầu năm 1941, Người về nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người trận Việt Minh (19-5-1941) và
chỉ đạo phong trào cách mạng.
đã chèo lái con đường cách đề ra cương lĩnh 10 điểm cho
Tháng 5, Người triệu tập chủ
mạng Việt Nam để đưa đến Mặt trận. Xung quanh Việt
trì Hội nghị TW Đảng lần thứ
thành công của Cách mạng Minh, Người cho thành lập rất
8. Trên cơ sở phân tích tình
tháng Tám. nhiều các hội quần chúng để
hình quốc tế và trong nước,
Phân tích làm rõ vấn đề Hội nghị tiếp tục đặt vấn đề quy tụ tất cả lứa tuổi, thành
này có ý nghĩa to lớn, chẳng giải phóng dân tộc lên hàng phần, trình độ, nghề nghiệp
những góp phần thấy được đầu, đưa vấn đề dân tộc trong như: Nhi đồng cứu quốc, phụ
công lao to lớn của Người mà khuôn khổ từng nước ở Đông lão cứu quốc, văn hóa cứu
còn giáo dục chúng ta thêm Dương, đề ra phương pháp quốc, công nhân, phụ nữ cứu
—————— khởi nghĩa vũ trang... Với Hội quốc... nhằm nhắc nhở mọi
(1) Trường THPT Lê Quý Đôn
(2) Trường THPT Lê Lợi
nghị này, chủ trương chuyển người không quên nhiệm vụ
(3) Trường THPT A Sanh hướng chỉ đạo chiến lược của cứu quốc. Cũng thông qua Việt
KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN 7
SỐ 03 NĂM 2018
Thành phần Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ảnh tư liệu)


Minh, Đảng đã phổ biến được dân Việt Nam anh hùng. Tháng từ khi về nước, Hồ Chí Minh
chủ trương của mình tới quần 4-1945, Người cùng TW triệu đã nhanh chóng xây dựng
chúng là sợi dây kết nối quần tập Hội nghị quân sự Bắc Kỳ, căn cứ địa cách mạng ở Cao
chúng với Đảng. Đây là một thống nhất Cứu quốc quân Bằng. Việc chọn Cao Bằng làm
đóng góp to lớn của Người về với Việt Nam tuyên truyền giải căn cứ, thể hiện tư duy, tầm
đại đoàn kết với CMVN. phóng quân thành “Việt Nam nhìn chiến lược của Người khi
Trên cơ sở LLCT hình Giải phóng quân”. Cao bằng vừa hội đủ thiên
thành, Người cho xây dựng thời địa lợi nhân hòa lại thêm
Quá trình chuẩn bị lực
lực lượng vũ trang. Cuối năm giao thông thuận lợi trong và
lượng là vừa kết hợp tổ chức,
1941, Người cho thành lập “đội ngoài nước, giữa miền ngược
vừa rèn luyện. Nhờ đó trong
tự vệ chiến đấu” ở Cao Bằng với và miền xuôi. Từ căn cứ, phong
CMTT tùy từng nơi mà có hình
nhiệm vụ huấn luyện và bảo vệ trào phát triển mở rộng lan ra
thức đấu tranh chính trị, quân
căn cứ, làm liên lạc cho Người 6 tỉnh theo chỉ đạo “Nam tiến”
sự hay kết hợp cả hai đã giành
hoạt động. Đến ngày 22-12- của Người dẫn đến thành lập
thắng lợi lại ít đổ máu.
1944, Người ra chỉ thị thành lập khu giải phóng Việt Bắc.
Thứ ba, Hồ Chí Minh có
“Đội Việt Nam tuyên truyền giải Tại khu giải phóng, 10
phóng quân”, xác định nguyên công lao to lớn trong việc xây chính sách của Việt Minh được
tắc tổ chức, phương thức hoạt dựng căn cứ địa cách mạng thi hành, Việt Bắc trở thành
động... của LLVT. Đây chính là Nhận thức được vai trò to hình ảnh thu nhỏ của nước
Cương lĩnh quân sự đầu tiên lớn của căn cứ (nơi đóng chân, Việt Nam mới. 10 chính sách
của Đảng, của quân đội nhân dưỡng sức, rút lui...) nên ngay ấy trở thành đường lối đối nội
8 KHOA HOÏC XAÕ HOÄI - NHAÂN VAÊN
đối ngoại của Việt Nam đến Thứ năm, chính Hồ Chí tự do tín ngưỡng và đoàn kết
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
tận bây giờ. Minh đã soạn thảo và đọc bản lương giáo.
Thứ tư, Hồ Chí Minh có Tuyên ngôn độc lập xây dựng Với sự ra đời của Chính
công lao to lớn trong việc xác chính quyền nhà nước mới phủ lâm thời gồm 15 thành
định đúng thời cơ, kiên quyết Ngày 28-8-1945, đứng viên, 13 Bộ (Ngoại giao, Nội
phát động và lãnh đạo Tổng trước yêu cầu cấp bách cần vụ, Thông tin - Tuyên truyền,
khởi nghĩa phải sớm ổn định tình hình, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh
củng cố chính quyền cách tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Y
Ngày 13-8-1945, biết tin tế, Tư pháp, Giao thông Công
Nhật đầu hàng Đồng Minh mạng, củng cố khối đoàn kết
chính, Lao động, Tài chính và
không điều kiện, Người cho toàn dân tộc, bảo vệ thành
Bộ Quốc gia giáo dục); bao
triệu tập Hội nghị toàn quốc quả cách mạng vừa giành
gồm tất cả các lĩnh vực của
của Đảng. Hội nghị đã phân được, theo đề nghị của Chủ
đời sống xã hội, dưới sự đứng
tích tình hình, nhận định thời tịch Ủy ban Dân tộc giải phóng đầu của Chủ tịch Chính phủ
cơ đã đến, quyết định tổng Hồ Chí Minh, Ủy ban Dân tộc lâm thời Hồ Chí Minh (kiêm
khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng được cải tổ thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao) đã
khởi nghĩa Trung ương. Chính phủ lâm thời nước Việt đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp
Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày bách của tình hình cách mạng
Tiếp đó, từ ngày 16 đến
2-9-1945, tại Quảng trường Ba lúc bấy giờ, nhằm bảo vệ, củng
17-8-1945, Người lại cùng với
Đình, Hồ Chủ Tịch lại thay mặt cố và phát triển thành quả của
Tổng bộ Việt Minh triệu tập
Chính phủ lâm thời đọc bản Cách mạng tháng Tám.
Quốc dân đại hội ở Tân Trào.
Tuyên ngôn độc lập do chính Thời gian càng lùi xa bao
Đại hội đã phân tích tình hình
Người soạn thảo, trịnh trọng nhiêu thì công lao của Hồ Chí
và tán thành chủ trương Tổng
tuyên bố với thế giới về sự ra Minh đối với cách mạng tháng
khởi nghĩa của Trung ương
đời của nước Việt Nam Dân chủ Tám càng sáng chói bấy nhiêu.
Đảng, thông qua Quốc kỳ,
Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi Tư tưởng của Người vẫn mãi
Quốc ca, Quốc hiệu và bổ sung
của Cách mạng tháng Tám. là giá trị trường tồn, là bài học
một số chính sách. Đại hội đã
Ngày 3-9-1945, Chính phủ cho công cuộc xây dựng bảo
bầu Ủy ban dân tộc giải phóng
vệ Tổ quốc hiện nay: Đó là tư
Trung ương do Hồ Chí Minh lâm thời đã họp phiên đầu tiên,
tưởng về độc lập dân tộc gắn
làm Chủ tịch. Việc lập ra Ủy ban giải quyết 6 vấn đề cấp bách
liền chủ nghĩa xã hội. Đó là tư
này là một quyết định sáng do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra
tưởng về xác định đối tượng
suốt của toàn dân ta. Ủy ban là: Phát động phong trào tăng
của cách  mạng, bầu bạn của
sẽ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa và gia sản xuất để chống nạn đói, cách mạng. Đó là tư tưởng lợi
tự chuyển sang Chính phủ lâm mở ngay cuộc lạc quyên gạo dụng mâu thuẫn trong hàng
thời khi khởi nghĩa thắng lợi để để giúp đỡ người nghèo; Mở ngũ của địch để hoàn thành
đủ tư cách đón tiếp quân Đồng chiến dịch chống nạn mù chữ; nhiệm vụ chiến lược. Đó là tư
Minh vào nước ta, hạn chế âm Tổ chức sớm cuộc Tổng tuyển tưởng về lãnh đạo và lực lượng
mưu phá hoại của chúng, đỡ cử với chế độ phổ thông đầu cách mạng. Đó là tư tưởng về
tốn thời gian bầu cử ra Chính phiếu, soạn thảo Hiến pháp phương pháp cách mạng. Đó
phủ lâm thời. Ngày 16-8, Người dân chủ; Mở chiến dịch giáo là tư tưởng về tạo thời cơ và
ra lời kêu gọi “giờ quyết định dục cần, kiệm, liêm, chính để chớp thời cơ./.
cho vận mệnh dân tộc đã đến. bài trừ thói hư tật xấu của chế TÀI LIỆU THAM KHẢO
Toàn quốc đồng bào hãy đứng độ thực dân để lại; Bỏ ngay 1. Hồ Chí Minh (2000), toàn tập,
Tập 2, 3, 4,6 Nxb Chính trị Quốc gia.
dậy đem sức ta mà giải phóng 3 từ thuế là thuế thân, thuế
2. Đảng Lao Động Việt Nam
cho ta... Chúng ta không thể chợ, thuế đò, tuyệt đối cấm (1963), Văn kiện đảng (1939-1945),
Nxb Sự Thật, Hà Nội.
chậm trễ” [1, tập 3, tr.554]. hút thuốc phiện; Ra tuyên bố
nguon tai.lieu . vn