Xem mẫu

  1. Hình th c th hi n trên báo Ti n Phong i n t I. c i m v hình th c trình bày trên báo i n t (so sánh v i báo in) 1.S khác bi t v cách trình b y trên báo in và trên báo i n t Trên báo in, h u h t các toà so n u s d ng ph n m m QuarkXpress, i m khác bi t l n nh t c a báo in là m t tác ph m báo chí ph i ư c t trong t ng th trang báo. C nh có th t do theo ý tư ng c a ho sĩ thi t k . Còn v i báo i n t , m i tác ph m là m t ch nh th hoàn ch nh n m c l p. Chính vì v y, khi ưa m t bài t báo in lên báo i n t , phóng viên ph i bóc t ph n m m dàn trang ưa lên báo chí. i u này nh hư ng t i lý thuy t i m nhìn c a c gi . Trên báo in, v trí inh c a trang báo ư c tính t trên góc trái, xu ng nhưng trên báo i n t , ph n u bài báo là quan tr ng nh t. M i tác ph m báo i n t ch ưc t trong tương quan v i bài báo khác khi n m trong cùng chuyên m c ho c ư c t các tít bài c nh nhau. M t bài báo n m trên trang báo là m t thành ph n trong t ng th nhưng v i m t tác ph m báo chí i n t , nó mang tính c l p tương i. Quy lu t c chúng c a c gi báo i n t ch là lư t ch không c. Tít bài là quan tr ng nh t, sau ó n sapô, nh và chú thích nh. Sau khi quan sát và ph ng v n s u m t s sinh viên, cho h c m t báo gi y và sau ó c báo m ng, h u h t m i ngư i khi c m báo gi y u có s bao
  2. quát c trang báo và chú ý vào bài inh, còn trên báo i n t , khi c gi ã click vào bài c n c, h không còn ý sang bài khác n a. V i báo i n t thì khi ã “ i ch ”, (ch n l a) bài c t c là ã có quá trình phân tích, chính vì v y, khi t các bài c nh nhau, tít bài là quan tr ng nh t. Tít bài cho ngư i c thông tin là h s ư c c cái gì và có c hay không. i u này là m t trong nh ng s khác nhau cơ b n khi biên t p bài t báo in lên website. Chính vì lý do ó mà khi biên t p bài, y u t c ng hư ng c a c trang báo không có, bù l i báo i n t l i có m t s i dây t p h p s c m nh r t l n ó chính là các ư ng link. 2.Các hình th c ư c s d ng trên báo ti n phong i n t H u h t các bài trên báo in u ư c ưa lên báo ti n phong i n t mà không có nhi u thay i v th lo i. N u có cũng ch là làm l i tít và vi t l i sapo. Chính vì v y, các th lo i báo chí trên báo in ư c chuy n sang báo i n t g n như nguyên v n. Tuy nhiên, v i các lo i bài t vi t ho c biên t p, th lo i ư c s d ng nhi u nh t là tin, tư ng thu t và bài ph n nh. Dư ng như khi vi t các phóng viên không quan tâm nhi u n th lo i, có m t tiêu chí t i cao ra v i phóng viên ó là vi t v i lư ng ch t i thi u th hi n n i dung t i a. Tin trên báo i n t thư ng là tin sâu kho ng 100-200 t v i 1 nh. Mô hình hình tháp ngư c ư c áp d ng tri t . 3. Giao di n c a báo Ti n Phong i n t :
  3. Khi kh o sát giao di n c a báo Ti n Phong i n t , tác gi niên lu n ã kh o sát ý ki n c a m t s SV trư ng H M thu t công nghi p. H u h t các sinh viên ư c h i u cho r ng giao di n trang ch c a Ti n Phong là khá p, n i b t cách ph i màu h p lý. Cách trình bày như hi n này chia trang màn hình làm 4 c t khá thân thi n và d tìm ki m thông tin. Kh o sát c gi báo Ti n Phong i n t , i u ư c khen l n nh t là màu s c và t c c, c bi t là công c tìm ki m c c nhanh và chính xác. V giao di n trang ch , vi c b trí nh bài n i b t chưa h p lý, nên anh inh l n hơn, chi m 2/3 trang màn hình là h p lý. Như hi n này quá nh . Theo k t qu ph ng v n sâu c a m t s sinh viên báo chí và sinh viên H M thu t công nghi p. Vi c nh bài bên trái không th t s có l i cho i m nhìn c a c gi . Có nh ng nh ư c dùng l i n 3 l n: trang ch , trang chuyên m c, và nh bài. Như v y d gây c m giác nhàm chán mà h u h t nh trên báo Ti n Phong i n t không ph i là nh p do chính phóng viên ch p. Ưu i m c a giao di n c a báo Ti n Phong i n t là n i b t, thân thi n v i ngư i s d ng, tuy nhiên, có m t s như c i m ư c ánh giá là chưa h p lý. ó là khi vào m i trang chuyên m c, ph i vào trang m i ra các thư m c con, khi t con tr chu t không ra ngay các thư m c. i u này làm gi m i tính l c ch n t c th i c a c gi . Có th so sánh v i báo Thanh Niên s th y rõ i u này: V i Báo Thanh niên i n t , ch c n t con tr vào m c c n c, thư m c con s hi n ra ngoài cho ngư i c l a ch n. Khi so sánh gi a báo Ti n Phong i n t và báo Thanh Niên, Tu i tr i n t , ph n l n ngư i ư c h i u ánh giá giao di n c a Ti n Phong n i b t và
  4. cach b trí n i dung cũng tr c quan, d hi u hơn. Tuy nhiên, m c c p nh t và ch t lư ng bài v n b ánh giá th p hơn các t báo kia. Tóm l i: V giao di n trình bày c a báo Ti n Phong i n t ư c c gi ánh giá tương i t t. V n b phàn nàn nhi u nh t là nh và chú thích nh. Theo i u tra c a tác gi khoá lu n, nh bên ph i là h p lý và thu n m t ngư i c hơn. Chú thích nh c a báo Ti n Phong i n t chưa ư c nhi u c gi hài lòng vi nhi u nh minh ho không nói lên n i dung gì, ôi khi chú thích không ăn nh p v i nh. Nh n xét, ánh giá chung và xu t, ki n ngh T nh ng nghiên c u trên ây, tác gi niên lu n xin xu t m t vài ý ki n trong vi c xây d ng và hoàn thi n Website:http://www. Tienphong.com.vn 1.Giao di n: Báo Ti n Phong i n t nên hư ng t i tiêu chí: p, ti n ích p t c là b t m t, cũng như làm market m t t báo in, giao di n m t t báo i n t cũng c n ư c chú ý. Website c a các báo i n t l n trên th gi i như www.cnn.com; www.usatoday.com; www.bbc.com... u trình bày r t ơn gi n nhưng thu n ti n và sang tr ng. Trên trang nh t ăng m t b c nh p, kích thư c l n, menu các chuyên m c x p x p phía bên trái. tin chính nêu trang tr ng trên n a thanh cu n u tiên. Các tin khác ư c li t kê tiêu và r t chú ý t i a i m khoanh vùng i tư ng c gi . “Không nên dùng quá nhi u màu. Nên dành cho bài báo quan tr ng m t v trí p trên trang báo còn hơn là dùng màu s c nh n m nh t m quan tr ng c a nó. N u trên trang báo bài nào cũng ư c in màu s c s trên n n màu lúc xanh lúc thì trang báo s như m t t gi y in nháp, làm c gi l c hư ng không bi t b t
  5. ut âu. ng nên l m d ng màu s c” , l i khuyên trên c a Loic Hervouet trong cu n “Vi t cho c gi ” cũng có th áp d ng trong báo i n t . Quan tr ng khi thi t k giao di n là ph i ti n l i khi truy c p. Nhi u trang Web d u thông tin quá sâu khi n c gi không bi t b t ut âu. c gi v a là ngư i tìm ki m thông tin v a là ngư i l a ch n thông tin. Ph i bày “hàng” cho khéo c gi b t m t l a ch n món ngon nh t trong th c ơn mình ưa ra. ng th i cũng chú ý n t khóa c gi có th tìm ki m cái mà h ang c n khi tìm ki m t trang khác. Maket báo i n t khác báo in ch có th cho màu s c trung th c và hình nh sinh ng hơn. Báo Ti n Phong i n t nên c bi t chú ý n i u này níu m t c gi ngay t cái nhìn u tiên. Tuy nhiên, mà s c s c s cũng không ph i là m t i u nên l m d ng. M t s trang Web nư c ngoài như BBC, USA today thư ng ch n màu nên nh t, ít màu s c s t o c m giác d ch u cho c gi . C n có m t cái nhìn chi n lư c hơn ch n màu n n sao cho th ng nh t v i màu trên băng rôn, màu trong ho t ng qu ng cáo, màu áo trong ho t ng xã h i sau nay. M c ích là t o nên m t n tư ng màu c trưng. Nhìn th y màu ó là nghĩ ngay n t báo Ti n Phong! Trang m t là trang vô cùng quan tr ng, ó là b m t c a t báo- trang u tiên mà c gi s c- là m t i m g p mà n u ó s giúp c gi ti p t c c tiép t báo c a mình. c i m là c gi xem lư t th t nhanh, h ng thú năng ng. có m t trang ch t t c n chú ý m t s i m sau: Ch ra âu là tin chính, tin n i b t nh t trong ngày?
  6. Tin có nh m t ngư i nào không? Chú thích nh th t c n th n vì ó là cánh c a vào ngôi nhà y p thông tin mà chúng ta ang mu n cung c p h u c gi . a bàn x y ra tin ó, nh hư ng n ai? i u này c n chú ý có th cung c p s l a ch n cho c gi các a phương, sau ó là nh ng ngư i liên quan tr c ti p. Có m t phóng viên nh t t? nh l n, nét căng, khuôn hình ch t. Có th gây hi u qu cao khi m nh d n c t ct . Chú ý ó là giao ti p b ng m t là ch y u nên y u t b c c cũng c c kì quan tr ng. Quan tâm n tính cân i c a trang ch : Tiêu bài báo, nh, các y u t ho Tin a phương, khu v c, qu c gia, qu c t Khi quan tâm t i nh ng i u này không ch kh ng nh ph n nào trang ch có b t m t hay không mà còn xét n tính t ng th c a toàn b n ph m báo i n t s hi n di n trư c hàng tri u công chúng trong m t kho ng th i gian nh t nh. 2.N i dung: Quan ni m báo i n t có t không gi i h n do ó có th vi t dài tho i mái là hoàn toàn sai l m. i u này ã ư c ch ng minh ngay ph n u Tuy nhiên, m i lý thuy t u ch là tương i. M t yêu c u c a c gi khi c báo là ư c gi i thích. N u c gi là ngư i u tiên bi t m t tin nóng h u h t u là vô tình, h nh n ư c tin ó khi h ã vào internet. Nhưng s có m t lư ng
  7. l n ngư i vào trang web tìm ki m thông tin gi i thích sâu hơn khi ã bi t m t s ki n m i s y ra. Chính vì l ó, vi c vi t ng n là c n thi t nhưng ng n không có nghĩa là sơ lư c là c u th . Nên vi t ng n nh t có th nhưng v n ph i mb o thông tin. V n x lí nh: trong báo i n t nên s d ng nhi u nh, nhưng dùng nhi u không có nghĩa là l m d ng. V i nh ng ngư i ang săn lùng thông tin thì h s reo lên n u sau cú cick chu t là m t trang text ch không ph i là m t chùm nh. Thêm vào ó, nh còn làm tr ng i l n n dung lư ng trang Web, t c t i xu ng ch m ng nghĩa v i vi c b n khép l i cánh c a ng sau v khách ã quay i. T ch c bài báo theo nhi u c a: Hơn b t kì lo i hình báo chí nào, c gi báo tr c tuy n là nh ng ngư i có ít th i gian nh t. Vi c c trên máy tính cũng có nh ng khó khăn hơn khi c bài báo trên gi y. Do ó, h mong mu n trong m t kho ng th i gian ng n nh t, có th ti p thu ư c lư ng thông tin nhi u nh t. Vi c t ch c bài báo qua nhi u c a: hình,bi u ,b n , box…là i u c bi t c n lưu ý khi xu t b n n ph m báo tr c tuy n. Tuy nhiên, i u này cũng gây m t khó khăn c n chú ý ó là vi c dàn trang c a báo tr c tuy n ch là theo thanh cu n d c. Do ó vi c b trí theo chi u ngang thành m t chuyên trang, thành m t c m bài là không kh thi. Có th t o nhi u c a thông qua các ư ng link, ví d v i nh ng khái ni m, nh ng v n liên quan có th link sang m t tài li u khác c a cùng m t trang web ho c sang trang khác. ây là m t th m nh c thù c a báo tr c tuy n. N u trên báo in ư c khuy n khích s d ng nhi u bi u , b ng, hình minh ho ho c các box i kèm nh m t o i u ki n cho c gi ti p c n ư c nhi u thông tin hơn thì vi c ó s ư c làm qua các ư ng link trong báo tr c tuy n.
  8. Khi dùng link n trang khác ph i chú ý tính xác th c c a thông tin, n ch chính c a bài báo mà c gi ang c. H s th t v ng n u ư ng link không ăn nh p v i bài và i u t t y u là h s có thái không thi n chí v i chính trang ã ch ra ư ng link cho h . 3.M i quan h gi a báo in và báo i n t . ây là m t m i liên h m t thi t và h t s c quan tr ng. Toà so n c n t ra nh ng quy nh cho phóng viên: Sau khi l a ch n ăng t i trên báo in s lư ng nh nh t nh (vì không có t), khi ăng t i trên báo i n t , c n t n d ng s nh có s n, bài có th rút g n, dùng nhi u nh hơn. i u này c n cân nh c và chú ý t i dung lư ng nh tránh nh hư ng nhi u n dung lư ng và t c t i xu ng c a trang Web. C n t ra quy nh dùng máy ghi âm ghi hình v i các phóng viên th i s , i u tra… V i s c m nh vư t tr i v truy n thông a phương ti n, báo i n t có th cung c p nh ng thông tin chi ti t, tin c y mà báo in không th làm ư c: V i các cu c ph ng v n, phóng viên c n chú ý n âm thanh t t sau khi ưa lên báo in, hoàn toàn có th ưa c file âm thanh lên m ng. V i nh ng cu c ph ng v n v lãnh o v ch gai góc, câu tr l i c a chính i tư ng v i gi ng nói, hình nh là h t s c thuy t ph c và không nhàm chán iv i c gi . Sau khi h ã c báo in, n u gi i thi u t t, bu c h không th không vào báo m ng. V i nh ng hình nh c áo, thay vì ph i dùng r t nhi u nh trên báo in, v i ư ng truy n như hi n nay ã có th cho phép xem ư c nh ng o n phim ng n. S hi u qu hơn r t nhi u n u nh ng o n phim v tài mãi l ư c ưa lên báo tr c tuy n.
  9. H u h t các báo u r t quan tâm nv n này, tuy nhiên vi c th c hi n v n chưa ph i ã thành công. V i công ngh tiên ti n, Tienphong online th c hi n ư c bư c i tiên phong này s t o ư c ti ng vang r t l n và thu hút m nh m công chúng n v i t báo c a mình. “Chúng tôi không d i gì làm t báo i n t n u không h tr ư c báo in phát tri n và m r ng i tư ng công chúng. Không ban biên t p nào l i d i d t ưa h t thông tin c áo c a s báo ngày hôm sau lên báo i n t trư c n a ngày ngày hôm sau báo anh m. Nhưng chúng tôi có th ưa nh ng món khai v , nh ng thông tin h p d n sao khi c thông tin y, h ch i n sáng mai mua báo c a chúng tôi”. (Tr n c Chính-phó t ng biên t p báo Lao ng khi tr l i câu h i c a SV báo chí HKHXH&NV v m i quan h gi a báo i n t và báo gi y)
nguon tai.lieu . vn