Xem mẫu

  1. Chương 2: Xe Töï Đoå Hình 1 – Sô ñoà naâng haï duøng truyeàn ñoäng cô khí 1. Thuøng xe 2. Truïc vít 3. Baùnh vít 4. Tôøi 5. Roøng roïc 6. Cô caáu keïp chaët ñaàu caùp Hình 2 – Sô ñoà hôû heä thoáng thuûy löïc 1. Xy lanh thuûy löïc 2. Piston thuûy löïc 3. Van tieát löu 4. Van moät chieàu 5. Van phaân phoái 5/3 6. 7. Bôm daàu 8. Ñöôøng daàu 9. Van an toaøn 10. Ñöôøng daàu veà 11. Thuøng daàu Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 15
  2. Öu khuyeát ñieåm: - Keát caáu ñôn giaûn, giaù thaønh thaáp - Aùp suaát laøm vieäc nhoû - Gocù naâng nhoû vì chòu aûnh höôûng chieàu daøi ben - Chieám khoaûng khoâng gian lôùn Hình 4 – Xy lanh moät taàng tröïc tieáp Öu khuyeát ñieåm: - Coù theå naâng thuøng cao, ñaûm baûo ñoå heát haøng - Khoâng gian boá trí nhoû - Aùp suaát laøm vieäc phuø hôïp vôùi söï giaûm daàn taûi troïng khi taêng goùc ngieâng thuøng - Keát caáu xy lanh phöùc taïp - Heä thoáng ñieàu khieån phöùc taïp Hình 5 – Xy lanh nhieàu taàng tröïc tieáp Khi naâng hay haï thuøng, piston 3 ñaåy ra hay ñi vaøo, khi ñoù ñieåm C quay quanh O 1, coøn A quay quanh O2. Öu nhöôïc ñieåm: - Haønh trình xy lanh nhoû vaãn baûo daûm naâng thuøng leân goùc lôùn. - Cô caáu goïn nheï, khoâng gian boá trí nhoû Hình 6 – Naâng giaùn tieáp-ñoøn baåy di ñoäng - Phaûi cheá taïo theâm cô caáu ñoøn baåy laøm taêng giaù thaønh. Cuõng söû duïng xy lanh moät taàng keát hôïp vôùi ñoøn baåy töông töï nhö treân, nhöng ñaàu C baét coá ñònh vaøo khung xe. - Cô caáu coù ñoä cöùng vöõng cao. - Cô caáu phöùc taïp vì phaûi baét ñieåm C vaøo khung xe. Hình 7 – Naâng giaùn tieáp ñoøn baåy coá ñònh Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 16
  3.  Boá trí ñoå ngang Öu khuyeát ñieåm: - Ñoå vaät lieäu nhanh choùng do tieát dieän ñoå lôùn. - Khoù taêng goùc nghieâng thuøng neân khoù ñoå heát vaät lieäu - Khoâng thích hôïp ôû nhöõng nôi chaät heïp. - Vaät lieäu caûn trôû söï di chuyeån cuûa xe. - Kích thöôùc ngang lôùn, keùm oån ñònh Hình 8 – Sô ñoà ñoå ngang  Boá trí ñoå doïc Öu khuyeát ñieåm: - Raát thích hôïp cho vieäc ñoå haøng ôû nhöõng nôi chaät heïp. - Coù theå luøi vaøo ñoå haøng, sau ñoù tieán ra hoaëc vöøa ñoå vöøa di chuyeån. - Xe coù tính oån ñònh cao khi ñoå haøng. - Toán nhieàu thôøi gian ñoå vì tieát dieän beù. Hình 9 – Sô ñoà ñoå doïc Hình 11 – Sô ñoà nguyeân lyù cô caáu khoùa thuøng töï ñoäng 1. Loø xo giöõ choát khoaù 2. Xích 3. Choát khoùa böûng 4. Böûng sau Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 17
  4. Hình 12 – Sô ñoà xaùc ñònh vò trí ñaët choát laät thuøng Hình 13 – Sô ñoà boá trí cô caáu naâng haï thuøng Hình 14 – Sô ñoà khaûo saùt ñoäng hoïc cô caáu ñoøn baåy Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 18
  5. Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 19
  6. Hình 16 – Sô ñoà naâng doïc giaùn tieáp Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 20
  7. Hình 17 – Sô ñoà naâng doïc tröïc tieáp Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 21
  8. Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.1 – Xe töï ñoå 22