Xem mẫu

  1. Chương 3: OÂ Toâ Caàn Truïc Hình 1 – Sô ñoà xaùc ñònh ñoä oån ñònh cuûa oâ toâ caàn truïc HÌnh 2 – Sô ñoà xaùc ñònh ñoä oån ñònh coù taûi vaø khoân g taûi cuûa oâ toâ caàn truïc Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 1
  2. Hình 3 – Caùc cuïm chính oâ toâ caàn truïc K-51 (Lieân xoâ cuõ) Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 2
  3. Hình 4 – Sô ñoà caáu taïo caàn hoäp loaïi ba ñoaïn caàn vaø hai xy lanh thuûy löïc 1. Ñoaïn caàn di ñoäng ; 2.Ñoaïn caàn coá ñònh; 3. Xy lanh naâng haï caàn; 4. Baøn quay cuøng caùc cô caáu coâng taùc vaø ñoái troïng; 5,6,7. Ñöôøng ñaëc tính taû i troïng ôû caùc traïng thaùi caàn khaùc nhau Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 3
  4. Hình 5 – OÂ toâ caàn truïc LAZ – 690 (Lieân xoâ) 1. Khung oâ toâ 9. Khung quay 16. Khoái palaêng caàn 2. Hoäp thu coâng suaát 10. Tôøi caåu 17. Giaù ñôõ caàn 3,8 Chaân choáng 11. Giaù chöõ H 18. Ñeøn pha 4. Khung coá ñònh 12. Hoäp phaân phoái 19. OÅ moùc 5. Vaønh raêng 13. Cô caáu quay caùc phaàn quay 20. Daây caêng moùc 6. Vaønh laên 14. Buoàng laùi caàn truïc 7. Con laên cuûa ñeá quay 15. Caàn Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 1
  5. Hình 6 – Sô ñoà ñoäng hoïc oâtoâ caàn truïc LAZ - 690 Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 1
  6. Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 1
  7. Hình 9 - Kyõ thuaät oâ toâ chuyeân duøng Chöông 2.2 – OÂ toâ caàn truïc 2