Xem mẫu

  1. Hình nh Dòng sông - B n nư c - Con ò trong Ca c c i lương Nam b "Dòng sông - B n nư c - Con ò" là hình nh bi u trưng quen thu c và c áo g n li n v i t và ngư i Nam b . T xưa, ca dao - dân ca ã t ng ca ng i v p cũng như tác d ng c a i tư ng này. ây là gi ng hò c a cô gái chèo ò giao liên trong kháng chi n ch ng Pháp: "Anh i b ic H i ngang qua sông nư c ch y em mư n cái l (xu ng) ưa anh". Trong m t câu khác: "Xu ng tôi ưa b ic H Qua sông Vàm C , ghé p ông Ch thăm em!"
  2. Ca c c i lương Nam b cũng kh c ho nh ng hình nh y nhưng v i góc và khía c nh ngh thu t c s c, mang tính m c m c, dân dã c a m t vùng quê tr tình. ng b ng sông C u Long chi m n 12% lãnh th , hình thành m t th gi i nư c. y là th gi i c a nh ng ngôi làng nh bé mà ta ch ti p c n ư c b ng ghe, xu ng qua nh ng l i sông xanh ng t. Dòng Mékong huy n tho i c a chín con r ng thiêng thu nào v n luôn ch y không ng ng ra bi n c , là m t ph n i s ng c a ngư i dân Nam b . Dòng sông nuôi dư ng s t n t i nguyên sơ và b t kh xâm ph m c a nh ng cư dân sinh s ng b ng ngh chài lư i và làm ru ng. Vì th , không ai hi u tư ng t n và ng c m sâu s c v i dòng sông nơi này b ng chính nh ng ngư i b n x , c bi t là gi i văn ngh sĩ. Trong ó có các tác gi bài ca v ng c vi t v tài này, ta th y: Vi n Châu, Tr ng Nguy n, Minh Thuỳ, Ph m Minh Tu n, Tô Minh Gi i v.v… Hoà cùng ni m vui chung v i ngư i dân Nam b nhân d p c u M Thu n v a ư c khánh thành, Tô Minh Gi i ã ca ng i v p c a chi c c u th k ng th i bày t tình c m c a mình i v i dòng sông ã t ng g n bó v i t và ngư i x Vĩnh: "Dòng M Thu n hôm nay sao êm l ng l . B i chi c phà năm xưa không còn sang b n i nên sông nư c d t dào không v nh p êm êm …" (Chi c c u quê em).
  3. Th i gian c lư t i trên nh ng c a hi u trôi n i, trên nh ng phiên ch b nh b ng. Ch có m i m t cách o th i gian, y là b ng v ch m ch p c a nh ng chuy n phà lơ l ng trên con nư c g n như b t ng. Tác gi như hi u ư c tâm tr ng y c a dòng sông cho nên m i th ư c r ng: "N u ph i em hoá thành dòng sông. l p lánh. Anh nguy n ng mãi trên c u soi bóng bên em" (Chi c c u quê em) Nh ng k ni m thân thương nơi quê nhà th i thơ u áng chúng ta nh và ghi kh c trong lòng. Trong sâu th m nh ng hoài ni m y, hình nh "B n nư c – Dòng sông" l i hi n lên hoà cùng n i nh , n i ray r t khôn nguôi: "Nh n i au thương h n sâu t muôn thu , nh b n nư c dòng sông nơi làng nh thâm tình…" (Tình m v i quê hương – Minh Thuỳ). Như m t t t y u c a cu c s ng, nơi nào có dòng sông thì nơi y s có b n nư c. Dòng sông - b n nư c ã g n bó keo sơn như lòng ngư i Vi t Nam trư c sau như m t: "Cây i p bên sông sơ rơ vì pháo gi c, nay m y cành tươi l i n n hoa h ng. Nhà m ơn sơ bên b n nư c xuôi dòng" (Giây phút ng m ngùi - Vi n Châu). Cu c ic am ã ch u quá nhi u au thương m t mát trong khói l a chi n tranh. Nay m l i ph i s ng cu c s ng m b c trong ngôi nhà cũ k và ơn sơ. Nhưng iv im y là ni m vui, ngu n ng viên m
  4. ti p t c s ng. B i dòng sông và b n nư c y ã cùng m s m chi u tâm s nh ng vui bu n trong cu c s ng. Nh c n Nam b , k nhi u v vùng sông nư c Nam b mà ch có v y thì qu th t chưa am hi u nhi u v nơi này. B i Nam b âu ch có dòng sông, b n nư c mà vô cùng sôi ng và nh n nh p vì s có m t c a nh ng chi c xu ng, chi c ghe luôn ngày êm t p n p. Do xu t thân t mi n quê sông nư c Nam b nên h u h t các tác ph m c a so n gi Vi n Châu ã ph n ánh m t s nét c thù nơi ây, nh t là trong bài ca v ng c : "Trên con thuy n cũ k , n u ai mu n sang b n sông này lão ưa rư c dùm cho" (Ông lão chèo ò). Hay " i p ơi mai lên ch n thành ô nhà xe r c r , xin ng quên b n ò ngang con sông nh ch n quê xưa em vò võ mong ch …" (Lan và i p). Nhìn chung, ca c c i lương v n là âm nh c c truy n c a dân t c, là món ăn tinh th n không th thi u ư c c a ngư i Nam b nói riêng, ngư i Vi t Nam nói chung. Ca c là môn ngh thu t chính y u c a dân t c: Có nh ng bài ca tr tình sâu l ng ca ng i quê hương t nư c, truy n th ng dân t c, ca ng i nét p trong tâm h n con ngư i; ca ng i làng quê sông nư c Nam b cùng tình yêu ôi l a son s t thu chung. Qua ó, giúp ta c m nh n m t cách y và sâu s c mi n quê Nam b . Hình nh "Dòng sông - B n
  5. nư c – Con ò" s mãi là nh ng hình nh p trong ký c c a m i chúng ta không ch qua l i ca i u hát mà nó s còn kh c sâu vào trái tim, vào ti m th c c a ngư i Vi t Nam hôm nay và mai sau, nh t là v i ngư i Nam b .
nguon tai.lieu . vn