Xem mẫu

  1. Hi u úng v vi khu n
  2. Ch ng vi khu n có l i Lactobacillus casei Shirota có th ch u ng các d ch trong su t quá trình tiêu hóa và ti n n ư ng ru t còn s ng. T i ây, chúng có th h tr cho vi khu n có l i trong ư ng ru t và gi s c kh e cho cơ th Bài KIM DUNG Khi cơ th b nhi m khu n, vi c u tiên chúng ta nghĩ t i là dùng thu c c tr theo toa c a bác sĩ mà quên m t vi c c c kỳ quan tr ng là chú ý nv n dinh dư ng và chăm sóc b n thân. Quan ni m sai l m Trong cơ th chúng ta t n t i m t s lư ng r t l n các vi khu n. Nó là các sinh v t vô cùng nh bé mà m t thư ng không nhìn th y ư c, ch có th quan sát qua kính hi n vi. Theo quan ni m truy n th ng c a nhi u ngư i, khi nh c t i vi khu n, ngư i ta d dàng gán cho nó m t “t i ác” là “k thù c a cơ th ”, chúng là nguyên nhân gây nên các ch ng b nh v ư ng ru t và nh ng căn b nh thư ng g p con ngư i. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chuyên gia dinh dư ng thì ây qu là m t quan ni m vô cùng sai l m c n ư c hi u rõ và nhìn nh n l i. Nhi m v c a vi khu n trong cơ th ngư i Con ngư i luôn luôn ho t ng và làm vi c. Trong quá trình y, nh ng vi sinh v t nh bé (vi khu n) cũng s liên t c ho t ng, làm
  3. vi c và sinh sôi n y n r t nhanh chóng, t o ra các ch t khác nhau và m i lo i l i có nh ng nhi m v riêng bi t t o nên s c kháng cho cơ th con ngư i. Hãy th tư ng tư ng, riêng trong ru t c a chúng tach a kho ng hơn 100 ngàn t vi khu n cùng sinh s ng ho t ng trong ó, g i chung là vi khu n ư ng ru t. Vi khu n ư ng ru t ư c chia làm hai nhóm chính. Nhóm vi khu n có l i và nhóm vi khu n có h i. N u nhóm vi khu n có h i chuyên t o ra các ch t có h i ho c xâm nh p vào các mô t ó gây h i cho cơ th thì các vi khu n có l i s s n sinh ra các ch t có l i, h tr cho quá trình ho t ng tiêu hóa và h i u ti t mi n d ch. Khi các vi khu n này ho t ng t t s t o nên h mi n d ch giúp cân b ng cho ư ng ru t. Chính vì th , cơ th chúng ta luôn ư c kh e m nh và nâng cao s c kháng. Khu n L.casei Shirota là gì? L.casei Shirota là t vi t t t c a khu n ch ng Lactobaccillus casei Shirota, thu c nhóm Probiotics. ây là m t lo i khu n do bác sĩ Minoru Shirota thu c trư ng i H c Kyoto (Nh t B n) nuôi c y thành công vào năm 1930. Nó có tác d ng h n ch các vi sinh v t có h i và nuôi dư ng các vi sinh v t có l i trong ư ng ru t, tăng cư ng s c kh e cho h tiêu hóa và mi n d ch. Nh m giúp cơ th ngư i có th s d ng vi sinh v t c bi t này, năm 1935, bác sĩ Minoru Shirota ã nghiên c u phương pháp lên men s a s n xu t ra chai s a u ng lên men Yakult. ây là s n ph m s a u ng lên men ch a vi khu n s ng Probiot- ics u tiên trên th gi i.
  4. Vì sao cơ th nên b sung khu n L.casei Shirota? Trong cu c s ng hi n i, con ngư i luôn ph i i m t v i nh ng tác nhân t môi trư ng s ng. Vi c l m d ng thu c kháng sinh, ăn u ng không h p lý, u ng nhi u rư u bia, thu c lá, m t ng , tr m c m… chính là nh ng y u t làm m t cân b ng cơ th do các vi khu n có l i cho cơ th b suy y u. N u s r i lo n này kéo dài s xu t hi n các b nh v ư ng ru t, tiêu hóa… và nghiêm tr ng hơn là căn b nh ung thư, m t trong nh ng căn b nh gây nên “n i ám nh” c a con ngư i hi n nay. Nh có kh năng ch ng ch u cao dư i tác ng m nh c a acid d ch v và m t nên khu n L.casei shirota có th vư t qua hàng rào c n, d ch tiêu hóa ti n n ư ng ru t còn s ng và mang l i nh ng l i ích cho h tiêu hóa cũng như s c kh e con ngư i. Yakult t i Nh t B n ã tr i qua quá trình ki m tra nghiêm ng t c a chính ph Nh t t ư c ch ng nh n FOSHU (Food for specii ed health uses), là th c ph m có nh ng l i ích c bi t cho s c kh e, b i các y u t sau: - Tăng vi khu n có l i gi m vi khu n có h i. - H n ch s hình thành các ch t có h i, c t , ch t gây t bi n. - C i thi n các ho t ng c a ư ng ru t. - Ngăn ng a s nhi m trùng ru t.
  5. - i u ti t h mi n d ch. - Kìm hãm s hình thành và phát tri n c a các t bào ung thư.
nguon tai.lieu . vn