Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Viễn thông và Internet-Vụ Viễn thông
  2. Hiệp thương, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp viễn thông Tên thủ tục : và Internet về kết nối. Cơ quan thực Vụ Viễn thông hiện : Nội dung : Hiệp thương, giải quyết tranh chấp giữa các doanh nghiệp viễn thông và Internet về kết nối. Thủ tục Các doanh nghiệp viễn thông có quyền yêu cầu bằng văn i. bản đề nghị Bộ Thông tin Truyền thông giải quyết tranh chấp liên quan đến kết nối các mạng viễn thông công cộng. Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đưa ra quyết định tiến hành giải quyết tranh chấp. Trường hợp không tiến hành giải quyết tranh chấp, Bộ Thông tin Truyền thông có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết. Bộ Thông tin Truyền thông xem xét, quyết định tiến hành ii. giải quyết theo các trình tự như sau: + Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức hiệp thương giữa các bên. Thời hạn hiệp thương giữa các bên. Nếu sau hiệp thương, các bên vẫn - Trình tự thực hiện: không đạt được thoả thuận thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp. Sau khi Bộ Thông tin Truyền thông đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp: + Hai bên tranh chấp phải thi hành quyết định giải quyết tranh chấp; + Trường hợp doanh nghiệp không nhất trí với quyết định giải quyết tranh chấp của Bộ Thông tin Truyền thông, doanh nghiệp có thể tiếp tục yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc khởi kiện ra toà để được giải quyết theo các quy định của pháp luật. Trong thời gian tiếp tục yêu cầu giải quyết tranh chấp hoặc khởi kiện ra toà hai bên vẫn phải tiếp tục chấp hành quyết định giải quyết tranh chấp của Bộ Thông tin Truyền thông. - Trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông- 18- Nguyễn Du- - Cách thức thực hiện; Hà Nội; - Thông qua hệ thống bưu chính.. - Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp - Bộ Thông tin Truyền thông xem xét, quyết định tiến hành giải quyết tranh chấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp; - Thời hạn hiệp thương giữa các bên tối đa không quá 60 ngày kể từ - Thời hạn giải quyết: ngày Bộ Thông tin Truyền thông quyết định tiến hành giải quyết tranh chấp; - Nếu sau hiệp thương, các bên vẫn không đạt được thoả thuận thì Bộ Thông tin Truyền thông sẽ đưa ra quyết định giải quyết tranh chấp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hiệp thương. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành Tổ chức chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Viễn thông – Bộ Thông tin - Cơ quan thực hiện thủ tục hành và Truyền thông chính: - Cơ quan phối hợp (nếu có):Vụ Khoa học công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền
nguon tai.lieu . vn