Xem mẫu

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$*+,-$!.- /0$12345$6#78$%9*$:+;5
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §inh-BÊt-tø thÊy ®èi ph­¬ng ng­êi nhiÒu liÒn xóc ®éng t©m linh, ®¸p: − §­îc råi! Nãi lêi ph¶i gi÷ lÊy lêi. Chóng ta ®iÒu kh«ng ra tay. VËy bªn c¸c ng­¬i chØ cã vî chång Th¹ch trng chóa mµ bªn nµy chØ hai mÑ con y. Mçi bªn ®Òu mét nam mét n÷ tû ®Êu víi nhau. Cßn ai nÊy ë ngoµi ®Ó coi th¾ng b¹i mµ th«i. L∙o ®∙ cïng Th¹ch-Ph¸-Thiªn ®éng thñ mÊy lÇn nªn l∙o biÕt râ vâ c«ng chµng thiÕu niªn nµy cßn cao h¬n vî chång Th¹ch-Thanh nhiÒu. Mai Ph­¬ng C« cã chµng trî lùc quyÕt kh«ng ®Õn nçi thÊt b¹i. M∙o-Nhu ®­a m¾t nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái: − Nµy chó em! Chó kh«ng muèn cho chóng ta b¸o thï ph¶i ch¨ng? Th¹ch-Ph¸-Thiªn Êp óng: − Ch¸u... Th¹ch phu nh©n!... Ch¸u... §ét nhiªn chµng qu× gèi xuèng nãi tiÕp: − Ch¸u khÊu ®Çu tr­íc Th¹ch phu nh©n. Xin phu nh©n ®õng s¸t h¹i m¸ m¸ ch¸u. Chµng nãi xong ®Ëp ®Çu l¹y binh binh. Mai-Ph­¬ng-C« lín tiÕng qu¸t: − CÈu-T¹p-Chñng! §øng lªn ®i! Ai m­în mi n¨n nØ con tiÖn nh©n ®ã cho ta? MÉn-Nhu chît ®éng t©m hái: − T¹i sao ng­¬i l¹i kªu y nh­ vËy? Ph¶i ch¨ng y lµ con ruét ng­¬i?... Hay lµ...Hay lµ... Råi bµ quay l¹i hái Th¹ch Thanh: − Thanh ca! Chó em nµy t­íng m¹o gièng Ngäc nhi nh­ ®óc. Ph¶i ch¨ng Thanh ca cïng Mai tiÓu th­ ®∙ sanh ra y? Bµ b¶o tÝnh hiÒn hoµ. Tuy gÆp tr­êng hîp cõu ®Þch mµ lêi nãi vÉn nh∙ nhÆn. Typed by COI & NDT 712 http://come.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch-Thanh véi l¾c ®Çu ®¸p: − Kh«ng ph¶i! Kh«ng ph¶i! Lµm g× cã chuyÖn ®ã? B¹ch-Tù-T¹i c­êi ha h¶ nãi: − L∙o ®Ö ®õng c∙i n÷a! DÜ nhiªn lµ l∙o ®Ö cïng thÞ ®∙ sinh ra th»ng nhá nµy. NÕu kh«ng thÕ th× cã lý ®©u mô ®µn bµ kia l¹i kªu, con lµ CÈu-T¹p- Chñng bao giê? §ã lµ v× Mai C« n­¬ng c¨m hËn l∙o ®Ö v« cïng! MÉn-Nhu khom l­ng bá thanh kiÕm xuèng ®Êt, nãi: − Nay c¸c vÞ ba ng­êi ®oµn tô.TiÓu muéi...xin ®i ®©y. Bµ nãi xong trë gãt tõ tõ cÊt b­íc. Th¹ch-Thanh trong lßng nãng n¶y n¾m lÊy tay vî lín tiÕng: − Nhu muéi nÕu nhu muéi ®em lßng ngê vùc cho ta th× ta h∙y giÕt chÕt con tiÖn nh©n nµy ®i, ®Ó chøng minh tÊm lßng ngay th¼ng cña ta. MÉn-Nhu nh¨n nhã c­êi nãi: − Chó nhá nµy ch¼ng nh÷ng gièng hÖt Ngäc nhi mµ l¹i gièng Thanh ca n÷a. Th¹ch-Thanh chèng kiÕm b­íc ra vung tay tr¸i mét c¸i nh»m Mai- Ph­¬ng-C« ®©m tíi. Ngê ®©u Mai-Ph­¬ng-C« l¹i kh«ng nÐ tr¸nh, ­ìn ngùc ra ®ãn lÊy. Ai còng thÊy nh¸t kiÕm nµy sÏ ®©m thñng ngùc mô. Th¹ch-Ph¸-Thiªn gi¬ ngãn tay ra bóng nghe choang mét tiÕng. Thanh tr­êng kiÕm cña Th¹ch-Thanh bÞ g∙y lµm hai ®o¹n. Mai-Ph­¬ng-C« në mét nô c­êi thª th¶m hái: − Th¹ch-Thanh, ph¶i ch¨ng ng­¬i nhÊt ®Þnh giÕt ta mµ khong hèi hËn. Th¹ch-Thanh ®¸p: − §óng thÕ! Ph­¬ng-C«! Ta l¹i nãi râ víi ng­¬i mét lÇn n÷a lµ trªn thÕ gian nµy trong lßng ta chØ cã mét m×nh MÉn-Nhu mµ th«i. C¶ ®êi Th¹ch- Thanh nµy ch­a tõng cã mét ng­êi ®µn bµ thø hai nµo. NÕu ng­¬i cßn ®em Typed by COI & NDT 713 http://come.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n d¹ th­¬ng yªu ta, tøc lµ ng­¬i h¹i ta ®ã. C©u nµy d¹ th­¬ng yªu ta, tøc lµ ng­¬i h¹i ta ®ã. C©u nµy ta ®∙ nãi víi ng­¬i hai m­¬i n¨m vÒ tr­íc, th× giê ta vÉn gi÷ mÊy c©u ®ã. Nãi tíi ®©y, thanh ©m chuyÓn sang hoµ ho∙n, «ng nãi tiÕp: − Ph­¬ng-C«! Con ng­¬i ®∙ kh«n lín råi. Chó nhá nµy lßng d¹ th¼ng ngay, vâ c«ng tr¸c tuyÖt. ChØ trong mÊy n¨m lµ thanh danh y lõng lÉy giang hå, thµnh mét nh©n vËt thñ l∙nh trong vâ l©m. Vëy gia gia y lµ ai? Sao ng­¬i kh«ng nãi râ cho y biÕt? Th¹ch-Ph¸-Thiªn hái xen vµo: − Ph¶i ®Êy m¸ m¸ ¬i!gia gia hµi nhi lµ ai? Hµi nhi hä tªn g×? M¸ m¸ nãi cho hµi nhi hay. T¹i sao m¸ m¸ cø gäi hµi nhi lµ CÈu-T¹p-Chñng? Mai-Ph­¬ng-C« në mét nô c­êi thª th¶m nãi: − Gia gia ng­¬i lµ ai th× kh¾p thiªn h¹ chØ cã m×nh ta biÕt mµ th«i. Mô quay sang b¶o Th¹ch-Thanh: − Th¹ch-Thanh! Ta biÕt trong lßng ng­¬i chØ cã mét m×nh MÉu – Nhu nªn ®∙ tù huû dung m¹o ngay tõ ngµy Êy: Còng v× lÏ ®ã kh«ng muèn ®Ó bé mÆt xinh ®Ñp lµm chi. Th¹ch-Thanh lÈm bÈm: − Ng­¬i tù huû dung m¹o ­? Sao l¹i kh« c»n nh­ vËy? Lêi nãi cña Th¹ch-Thanh lät vµo tai Mai-Ph­¬ng-C« Mô nh¾c l¹i: − Sao l¹i lµm khæ th©n ? Sao l¹i lµm khæ th©n? Ngµy Êy ng­¬i ao dung m¹o ta víi MÉn Nhu, ai h¬n? Th¹ch-Thanh n¾m tay vî, ngÇn ngõ mét lóc råi ®¸p: − Hai m­¬i n¨m tr­íc, kÓ nh÷ng ng­êi mü n÷ næi danh trong vâ l©m th× néi nh©n ta tuy kh«ng ®Õn nçi xÊu xa, nh­ng còng kh«ng b»ng ng­¬i ®­îc. Mai-Ph­¬ng-C« tñm tØm c­êi, h¾ng giäng mét tiÕng. §inh-BÊt-Tø nãi xen vµo: Typed by COI & NDT 714 http://come.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n − §óng thÕ! G∙ tiÓu tö Th¹ch-Thanh kia! Ng­¬i thËt lµ ngu ngèc. Ng­¬i ®∙ biÕt Ph­¬ng-C« dung m¹o xinh ®Ñp kh«ng ai b× kÞp, mµ ng­¬i l¹i kh«ng yªu y? Th¹ch-Thanh kh«ng tr¶ lêi. ¤ng n¾m chÆt tay phu nh©n h¬n, tùa hå bµ tøc giËn trong lßng, råi l¹i bá ®i... Mai-Ph­¬ng-C« l¹i hái: − Ngµy tr­íc so vâ c«ng gi÷a ta vµ MÉn-Nhu, ai cao ai thÊp? Th¹ch-Thanh ®¸p: − Ng­¬i cã m«n vâ c«ng gia truyÒn lµ “Mai-Hoa-QuyÒn”, l¹i kiªm häc ®­îc nhiÒu thø vâ c«ng cæ qu¸i ly kú... §inh-BÊt-Tø tøc m×nh ng¾t lêi: − Sao l¹i cæ qu¸i ly kú? §ã lµ nh÷ng c«ng phu mµ §inh Tø gia nhµ ng­¬i rÊt lÊy lµm ®¾c ý. Ng­¬i lµ kÎ kiÕn thøc hÑp hßi, nªn kh«ng biÕt mµ th«i. Con ng­êi ta ®∙ thÊy Ýt th× c¸i g× còng cho lµ cæ qu¸i, ly kú. Th¹ch-Thanh nãi: − §óng thÕ! Vâ c«ng ng­¬i kiªm th«ng c¶ nhµ hä §inh, hä Mai, NhÊt lµ nh÷ng m«n së tr­êng l¹i cµng hiÕm thÊy ë ®êi. Ngµy Êy néi nh©n ta ch­a häc ®­îc chan truyÒn vÒ kiÕm thuËt cña chïa Th­îng-Thanh, dÜ nhiªn nµng cßn sót h¬n ng­¬i mét bùc. Mai-Ph­¬ng-C« l¹i hái: − Sau hÕt, vÒ ®­êng v¨n häc, gi÷a ta vµ MÉn-nhu ai h¬n ? − Sau hÕt, vÒ ®­êng v¨n häc, gi÷a ta vµ MÉn-Nhu ai h¬n? Th¹ch-Thanh ®¸p: − Ng­¬i ®∙ biÕt lµm th¬ lµm tõ. Vî chång ta vÝ víi ng­¬i thÕ nµo ®­îc? Th¹ch-Ph¸-Thiªn trong lßng rÊt lÊy lµm kú.Chµng tù hái: − NÕu vËy th× m¸ m¸ ta vÒ v¨n tµi còng nh­ vÒ vâ c«ng ch¼ng thø g× kh«ng hay kh«ng giái, thÕ mµ t¹i sao ng­êi kh«ng d¹y ta? Typed by COI & NDT 715 http://come.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Mai-Ph­¬ng-C« c­êi l¹t nãi: − Ngoµi ra, vÒ nghÒ kim chØ thªu thïa, nÊu n­íng, ta kh«ng b»ng c« em nhµ hä MÉn ®­îc. Th¹ch-Thanh vÉn l¾c ®Çu ®¸p: − Néi nh©n ta kh«ng hiÓu thªu thïa may v¸. C¶ vÒ nÊu n­íng còng kh«ng lµnh nghÒ th× b»ng ng­¬i lµ sµnh sái tr¨m ®­êng thÕ nµo ®­îc? Mai-Ph­¬ng-C« lín tiÕng hái: − VËy th× sao hÔ ng­¬i thÊy mÆt ta lµ thuû chung vÉn l¹nh nh­ b¨ng, ch¼ng vui vÎ chót nµo c¶? lµ nghÜa lµm sao?... Mô nãi ®Õn ®©y giäng nãi run lªn, ra chiÒu khÝch ®éng v« cïng. Th¹ch-Thanh thñng th¼ng ®¸p: − Mai c« n­¬ng! Ta còng kh«ng biÕt n÷a. BÊt luËn vÒ m«n g×, c« n­¬ng còng hay h¬n MÉn-Nhu. Ch¼ng nh÷ng c« n­¬ng MÉn-Nhu mµ th«i.Ta ë chung víi c« n­¬ng còng tù thÑn m×nh kÐm cái, kh«ng xøng ®¸ng chót nµo. Mai-Ph­¬ng-c« ng¬ ngÈn xuÊt thÇn mét lóc, bçng mô la lªn mét tiÕng råi ch¹y vµo trong phßng c¨n nhµ tranh. Ai-V¨n-Hinh cïng §inh-BÊt-Tø còng ch¹y vµo theo. MÉn-Nhu tùa ®Çu vµo ngùc Th¹ch-Thanh. Bµ cÊt giäng «n hoµ nãi: − §¹i ca!Mai c« n­¬ng lµ ng­êi sè m¹ng cùc kú ®au khæ. Tuy y ®∙ giÕt con tiÓu muéi, nh­ng tiÓu muéi so víi y cßn sung s­íng h¬n nhiÒu. TiÓu muéi biÕt râ trong lßng ®¹i ca lóc nµo còng chØ cã mét m×nh tiÓu muéi. Chóng ta ®i th«i! Mèi thï nµy kh«ng cÇn tr¶ n÷a. Th¹ch-Thanh hái l¹i: − Kh«ng b¸o thï n÷a ­? MÉn-Nhu ®¸p: − Dï cã giÕt Mai c« n­¬ng th× Kiªn nhi cña chóng ta còng kh«ng thÓ sèng l¹i ®­îc. Typed by COI & NDT 716 http://come.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Bçng nghe tiÕng §inh-BÊt-T­a la ho¶ng: − Ph­¬ng nhi! Sao ng­¬i l¹i liÒu m×nh nh­ vËy? Ta quyÕt cïng g∙ hä Th¹ch liÒu m¹ng! Bän Th¹ch-Thanh ®Òu giËt m×nh kinh h∙i. Bçng thÊy Mai-V¨n-Hinh «m ng­êi Ph­¬ng-C« ë trong phßng ch¹y ra. Tay do bªn tr¸i Ph­¬ng-C« trÔ xuèng ®Ó lé lµn da tr¾ng ngäc. Trªn c¸nh tay mô vÉn cßn chÊm hång. §ã lµ dÊu vÕt “Thñ-Cung-Sa” 1 cña ng­êi xö n÷. Mai-V¨n-Hinh thÐt lªn: − Ph­¬ng-C« gi÷ m×nh b¨ng thanh ngäc khiÕt, §Õn nay y vÉn cßn lµ ng­êi xö n÷. Vëy th× g∙ CÈu-T¹p-Chñng kia kh«ng ph¶i do y sinh ra. Mäi ng­êi h­ëng m¾t nh×n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Trong lßng ai nÊy ®Òu nghi hoÆc, tù hái: − Mai-Ph­¬ng-C« cßn lµ xö n÷ th× dÜ nhiªn y kh«ng ph¶i lµ mÉu th©n Th¹ch-Ph¸-Thiªn. Vëy mÉu th©n chµng lµ ai? Phô th©n chµng lµ ai? T¹i sao Mai-Ph­¬ng-C« l¹i tù nhËn lµ mÉu th©n chµng? Th¹ch-Thanh cïng MÉn-Nhu bông b¶o d¹: − Ch¼ng lÏ ngµy ®ã Ph­¬ng-C« c­íp Kiªn nhi ®em ®i mµ kh«ng s¸t h¹i? Sau y cã ®­a ®Õn x¸c chÕt mét ®øa nhá, nh­ng mÆt mòi m¸u thÞt bÇy nhÇy, kh«ng cßn nhËn diÖn ®­îc n÷a.T¹i sao y l¹i kªu chó nhá kia lµ CÈu-T¹p- Chñng? T¹i sao g∙ gièng Ngo¹c nh­ ®óc. Th¹ch-Ph¸-Thiªn rÊt ®çi hoang mang. Chµng hái lu«n mÊy c©u: − Gia gia hµi nhi lµ ai? M¸ m¸ hµi nhi lµ ai? Hµi nhi lµ ai? (1) Ngµy x­a ng­êi ta nu«i t¾c kÌ cho nã ¨n hÕt b¶y c©n than se råi ®em chÊm vµo ng­êi con g¸i. VÕt ®á suèt ®êi kh«ng bao giê mÊt.Trõ phi ng­êi ®ã cïng phßng víi ®µn «ng th× dÊu vÕt nµy míi bÞ xo¸ nhoÌ (theo lêi chó trong th­ ) Typed by COI & NDT 717 http://come.to/kimdung
  8. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Mai-Ph­¬ng-C« ®∙ tù vÉn chÕt råi. Bao nhiªu nghÜ vÊn ch¼ng cßn ai t×m ®­îc ®¸p ¸n. HÕt http://hello.to/kimdung http://come.to/kimdung Typed by COI & NDT 718 http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn