Xem mẫu

  1. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n !"#$%&'$()*$+,-.$/&01 2#$134$+5$/&6$78#$%&91&$/:13 Th¹ch Ph¸ Thiªn r¸ng trÊn tØnh t©m thÇn nh÷ng ch÷ trªn v¸ch ®¸ th× l¹i thÊy v¸ng ãc. Chµng liÒn nh×n ra chç kh¸c, tù hái: − Ch÷ g× mµ kú vËy? HÔ nh×n vµo l¹i cho¸ng v¸ng ®Çu ãc lµ nghÜa lµm sao? Chµng ®éng tÝnh hiÕu kú, kh«ng d»n lßng ®­îc, l¹i quay vµo d­¬ng m¾t lªn ®Ó ý nh×n th× thÊy bao nhiªu nÐt bót tùa hå ®Òu biÕn thµnh nh÷ng con nßng näc l¹i ®øng yªn k«ng cö ®éng. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn th­ë nhá tÊm th©n c« ®éc ë chèn hoang s¬n, cø ®Õn mïa xu©n lµ chµng th­êng vµo khe nói b¾t rÊt nhiÒu nßng näc, råi l¹i lÊy ®¸ xÕp thµnh vòng bá vµo ®å nu«i ®Ó coi chóng rông ®u«i, mäc ch©n biÕn thµnh Õch, nh¶y ra ngoµi vòng kªu åm ép, inh ái c¶ mét vïng s¬n c­íc cho ®ì tÞch mÞch. Lóc nµy chµng t­ëng chõng nh­ ®­îc gÆp b¹n trong håi th¬ Êu th× mõng rì v« cïng. Chµng chó ý nh×n kü th¸i ®é cña mét con nßng näc. Håi l©u chµng thÊy huyÖt “ Chi-D­¬ng”ë sau l­ng nÈy lªn th× bông b¶o d¹: − M×nh t­ëng con nßng näc nµy d­êng nh­ ®ang vïng vÉy ch¬i l­în mµ thùc ra lµ nã cã liªn quan ®Õn néi khÝ cña m×nh. Chµng l¹i coi ®Õn con nßng näc thø hai th× huyÖt “ HuyÒn Khu” ë sau l­ng l¹i nÈy lªn. Nh­ng bçng néi khÝ tõ huyÖt “ ChÝ-D­¬ng” ®Ìn huyÖt” HuyÒn- Khu” kh«ng th«ng nhau n÷a. Chµng liÒn ®¶o m¾t coi sang con thø ba mµ l©u l¾m luång néi khÝ kh«ng thÊy ®éng tÜnh g×. Typed by COI 688 http://hello.to/kimdung
  2. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n §ét nhiªn chµng thÊy bªn m×nh cã giäng khµn khµn lªn tiÕng. − Th¹ch bang chóa ch¨m chó ®äc “Th¸i HuyÒn Kinh” TÐ ra t«n gia lµ mét nhµ häc vÊn th©m uyªn, tinh th«ng c¶ khoa §Êu V¨n ( lèi ch÷ ®èi th­îng cæ gièng nh­ con nßng näc). Th¹ch- Ph¸ -Thiªn ngo¶nh ®Çu l¹i coi th× thÊy cÆp m¾t s¸ng nh­ diÖn cña Méc ®¶o chóa ®ang ch¨m chó nh×n m×nh. Chµng kh«ng khái nãng c¶ mÆt mµy, véi ®¸p: − TiÓu nh©n kh«ng biÕt mét ch÷ nµo c¶, V× vËy nh÷ng con nßng näc nµy hay hay, nªn muèn coi ch¬i mét lóc mµ th«i. Méc ®¶o chóa gËt ®Çu nãi: − ThÕ th× ph¶i råi! “Th¸i- HuyÒn Kinh” nµy viÕt b»ng lèi cæ tù gäi lµ khoa §Êu -V¨n. T¹i h¹ ®ang lÊy lµm kú, Th¹ch bang chóa cßn nhá tuæi, nÕu hiÓu biÕt lèi ch÷ cæ qu¸i nµy th× thËt lµ mét bËc kú tµi. Th¹ch- Ph¸- Thiªn bÏn lÏn ®¸p: − NÕu vËy tiÓu nh©n xin rót lui, kh«ng d¸m quÊy nhiÔu hai vÞ ®¶o chóa n÷a. Méc ®¶o chóa nãi: − T«ng gi¸o bÊt tÊt ph¶i ®i ®©u, cø ë ®©y coi n÷a còng ch¼ng hÒ chi, kh«ng bËn rén g× ®Õn chóng ta ®©u. L∙o nãi xong nh¾m m¾t l¹i. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn còng muèn bá ®i nh­ng l¹i e lµm mÝch lßng Méc ®¶o chóa. Chµng ®Þnh coi mét lóc n÷a råi h∙y ®i ra. Ngê ®©u chµng võa ngã lªn “ ®Çu nßng näc” trªn v¸ch ®¸ th× huyÖt” Trung Chó” ë bông d­íi ®∙ nÈy lªn kÞch kiÖt lµm cho toµn th©n chÊn ®éng. Chµng lÈm bÈm: − Nh÷ng con nßng näc nµy thËt lµ cæ qu¸i! Ch­a biÕn thµnh Õch ®∙ nh¶y lªn lao xao. Typed by COI 689 http://hello.to/kimdung
  3. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n BÊt gi¸c tÝnh t×nh trÎ nÝt l¹i r¹o rùc, chµng lÇn l­ît ng¾m nghÝa tõng con nßng näc mét. §ång thêi nh÷ng huyÖt ®¹o trong ng­êi chµng xóc ®éng m∙nh liÖt, chµng c¶m thÊy rÊt thÝch thó. Trªn v¸ch ®¸ kÓ cã ®Õn hµng ngµn, hµng v¹n “con nßng näc” nhá, cã lóc luång néi khÝ trong hai ®­êng huyÖt ®¹o th«ng liÒn vµo mét th× toµn th©n chµng c¶m thÊy rÊt khoan kho¸i. Chµng coi thÝch thó qu¸ quªn c¶ nh÷ng c©u Méc ®¶o chóa võa nãi, liÒn ®i t×m nh÷ng “ con nßng näc” thÝch hîp khiÕn cho nh÷ng luång néi khÝ huyÖt ®¹o mçi n¬i liªn l¹c víi nhau, Nh­ng ë trªn v¸ch ®¸ kh«ng biÕt bao nhiªu lµ nßng näc, mµ muèn cho mÊy tr¨m chç huyÖt ®¹o th«ng suèt liÒn víi nhau thµnh mét luång néi khÝ th× ®©u ph¶i chuyÖn dÔ dµng? Trong th¹ch thÊt kh«ng nh×n thÊy ¸nh mÆt trêi, dÜ nhiªn ch¼ng biÕt ngµy ®ªm lµ g×, chØ khi nµo thÊy bông ®ãi th× lÊy c¬m lÊy b¸ng mµ ¨n. Th¹ch Ph¸ Thiªn tõ lóc vµo phßng hai m­¬i bèn nµy ®∙ ¨n ®Õn m­êi t¸m, m­êi chÝn b÷a, nh­ng ®­êng huyÖt ®¹o trong ng­êi th«ng suèt nhau ®∙ ®­îc kh¸ nhiÒu. Chµng t­ëng chõng nh­ nh÷ng con nßng näc nhá xÝu kia cø tõng con nßng näc mét di chuyÓn dÇn vµo c¸c ®­êng huyÖt m¹ch trong ng­êi chµng, l¹i tùa hå chóng ®∙ biÕn thµnh nh÷ng con Õch nhá ®ang nh¶y nhãt trong m×nh. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn võa c¶m thÊy thÝch thó l¹i võa c¶m thÊy kinh h∙i. ChØ nh÷ng chç huyÖt ®¹o nµo ®∙ th«ng liÒn nhau th× luång néi khÝ míi yªn tÜnh l¹i mét chót. Nh­ng huyÖt ®¹o nµy võa b×nh tÜnh l¹i, th× huyÖt ®¹o kh¸c l¹i x«n xao. Chµng nh­ ng­êi ®ang m¬ ngñ hay ng­êi bÞ hån ma ¸m ¶nh, cø ng­ng thÇn nh×n vµo v¨n tù trªn v¸ch ®¸. ChØ khi nµo mái mÖt qu¸ kh«ng chÞu ®­îc n÷a, chµng míi tùa l­ng vµo v¸ch ®¸ mµ ngñ thiÕp ®i. Khi tØnh dËy cÆp m¾t chµng bÞ hµng v¹n “con nßng näc” trªn v¸ch thu hót. Typed by COI 690 http://hello.to/kimdung
  4. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Ch¼ng hiÓu ®∙ coi v¨n tù trªn v¸ch ®¸ mÊt bao nhiªu thêi gian, Th¹ch- Ph¸- Thiªn ®ét nhiªn c¶m thÊy luång néi khÝ trong ng­êi r¹o rùc, bµnh tr­íng, råi xung ph¸ b¶y t¸m chç cßn bÞ t¾c nghÏn. Sau cïng néi khÝ trong ng­êi chµng ch¼ng kh¸c mét con s«ng lín, n­íc ch¶y cuån cuén tö huyÖt “ §an §iÒn” lªn ®Ønh ®Çu l¹i tõ ®Ønh ®Çu xuèng huyÖt “§an-§iÒn”, cµng ch¶y cµng mau. Th¹ch- Ph¸- Thiªn võa kinh h∙i võa mõng thÇm. Trong lóc håi hép, chµng kh«ng cã chó ý, ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo cho ®­îc. Chµng c¶m thÊy kh¾p mäi chç trong ng­êi, khÝ lùc rÇn rÇn kh«ng n¬i ph¸t tiÕt. TiÖn tay chµng sö ch­ëng ph¸p “ Sù liÔu ph¸t y khø” ( viÖc xong dò ¸o ra ®i). Ch­ëng lùc phãng ra råi tinh lùc l¹i cµng ®Çy rÉy. Tay ph¶i chµng cÇm thanh kiÕm v« h×nh sö kiÕm ph¸p “ThËp Bé s¸t nhÊt nh©n”. Tuy trong tay kh«ng cã kiÕm mµ khÝ l¹nh dµn dôa kh¾p gian phßng. Th¹ch- Ph¸ -Thiªn ch­a sö xong kiÕm ph¸p “ thËp bé s¸t nhÊt nh©n” th× da thÞt toµn th©n chµng bµnh tr­íng, c¨ng th¼ng t­ëng chõng nh­ muèn næ xÐ tung ra. Chµng kh«ng tù chñ ®­îc n÷a th× bçng luongf néi khÝ vËn chuyÒn theo ®­êng kinh m¹ch trªn bøc ®å phæ “ TriÖu kh¸ch m¹n hå anh”. §ång thêi chµng khoa ch©n móa tay tùa ng­êi vui mõng qu¸ ®çi, l¹i gièng kÎ ®au khæ ®iªn khïng. Th¹ch- Ph¸- Thiªn liÒn vËn khÝ theo bøc ®å “TriÖu kh¸ch m¹n hå anh” xong, tiÕp tôc chuyÓn sang ®å phæ “ Ng« c©u s­¬ng tuyÕt minh” Råi chµng kh«ng cÇn nghÜ ngîi g× n÷a mµ nh÷ng bøc ®å phæ trªn v¸ch ®¸ tù nhiªn lÇn l­ît xuÊt hiÖn ra trong ®Çu ãc chµng tõ bøc “Ng©n yªn chiÕu b¹ch m∙” cho ®Õn bøc sè hai m­¬i ba “Thuú n¨ng th­ c¸c h¹:, chµng cø thuéc lßng biÓu diÔn. Lóc nµy bÊt luËn lµ kiÕm ph¸p hay ch­ëng ph¸p, néi c«ng hay khinh c«ng ®Òu hoµ hîp vµo nhau thµnh mét khèi, kh«ng cßn ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ ch­ëng ph¸p, ®©u lµ kiÕm ph¸p. Typed by COI 691 http://hello.to/kimdung
  5. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch- Ph¸ -Thiªn diÔn c«ng phu xu«i xuèng cho tíi bøc ®å phæ thø hai m­¬i ba “ Thuú n¨ng th­ c¸c h¹” võa xong th× lËp tøc c¶m thÊy luång néi khÝ vËn ng­îc lªn, cho nªn ®i vµo ®å phç sè hai m­¬i hai “ BÊt t©m thÕ th­îng anh" ng­îc lªn cho tíi ®« phæ sè mét “ TriÖu kh¸ch m¹n hå anh”... BÊt gi¸c chµng hó lªn mét tiÕng dµi. ChØ trong kho¶ng kh¾c, bao nhiªu nh÷ng phu häc ngµy tr­íc, bÊt luËn lµ ¢m Ch­ëng cña mÉu th©n, hay “ Viªm C«ng” cña T¹ Yªn Kh¸ch truyÒn thô hoÆc lùc mµ chµng tù tËp ë m­êi t¸m pho t­îng La H¸n, hoÆc “CÈm N∙ “ cña §inh §ang truyÒn thô, hoÆc kiÕm ph¸p cña bän tö ph¸i TuyÕt S¬n rÌn luyÖn cho nhau mµ chµng tr«ng thÊy ho¸ “ Th­îng Thanh kiÕm ph¸p” mµ vî chång Th¹ch Thanh truyÒn thô, hoÆc quyÒn ph¸p, ch­ëng ph¸p cña §inh BÊt Tø d¹y cho, hoÆc ®ao ph¸p häc ®­îc ë Sö bµ bµ, hoÆc ®ao kiÕm hîp nhÊt tù chµng s¸ng chÕ ra, ®Òu dÇn kÐo ®Õn ®¶o lén trong ®Çu ãc chµng tay chµng còng móa lªn t­ng bõng. B©y giê kh«ng theo mét thø tù nµo n÷a. BÊt chÊp lµ c«ng phu “ T­¬ng ch¶ ®¹m Chu hîi” hay “ Tho¸t kiÕm tÊt tiÒn hoµnh” chµng muèn thi triÓn m«n g× tuú ý, ®∙ kh«ng cÇn nghÜ tíi néi khÝ, còng ch¼ng cÇn nhí chiªu sè. Hµng ngµn hµng v¹n chiªu thøc trªn v¸ch ®¸ cø tù nhiªn trong lßng ph¸t ra kh«ng ngít. Th¹ch- Ph¸- Thiªn cµng biÓu diÔn cµng c¶m thÊy trong lßng vui s­íng. Sau chµng kh«ng nhÞn ®­îc n÷a bËt lªn chµng c­êi ha h¶, buét miÖng la: − ThËt lµ tuyÖt diÖu! §ét nhiªn chµng nghe thÊy hai ng­êi hoan h«! − Qu¶ nhiªn tuyÖt diÖu!... Th¹ch ph¸ Thiªn giËt m×nh, dõng tay thu chiªu l¹i. Chµng thÊy Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa ®øng trong gãc nhµ, lé vÎ võa kinh h∙i, võa vui mõng ®ang ch¨m chó nh×n chµng. Chµng véi nãi: - TiÓu nh©n ph¸ quÊy, xin hai vÞ miÔn tr¸ch. Typed by COI 692 http://hello.to/kimdung
  6. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Chµng thÊy hai ®¶o chóa tr¸n to¸t må h«i ®Çm ®×a, quµn ¸o còng ­ít hÕt, chç gãc nhµ hai l∙o ®øng ®Òu cã n­íc lªnh l¸ng. Long ®¶o chóa nãi: - Th¹ch Bang CHóa ®­îc trêi ban cho kú tµi. ThiÖt lµ ®¸ng mõng. Xin nhËn cña l∙o phu mét l¹y nµy. L∙o nãi xong phôc xuèng l¹y. Méc ®¶o chóa còng sôp l¹y theo. Th¹ch ph¸ Thiªn c¶ kinh, véi quú mäp khÊu ®µu lia lÞa. Tr¸n chµng d©ph xuèng ®¸t kªu binh binh. Chµng hÊp tÊp nãi: - Hai vÞ lµm nh­ vËy... th× tiÓu nh©n tæn thä mÊt. Long ®¶o chóa nãi: - Th¹ch bang chóa! ... Xin t«n gi¸ ... ®øng dËy! Th¹ch ph¸ Thiªn døng dËy th× thÊy Long ®¶o chóa còng toan ®øng th¼ng ng­êi lªn nh­ng ®ét nhiªn l∙o l¶o ®¶o ng­oõi ®i hai c¸i ph¶i ngåi phÖt xuèng ®Êt. Méc ®¶o chóa hai tay chèng ®©t còng kh«ng ®øng lªn ®­îc. Th¹ch ph¸ Thiªn c¶ kinh hái: - Hai vÞ lµm sao v©y? Råi chµng véi sang n©ng Long ®¶o chóa ngåi dËy h¼n hoi, chµng l¹i n©ng c¶ Méc ®¶o chóa ngåi lªn n÷a. Long ®¶o chóa l¾c ®µu. VÎ mÆt mØm c­êi. L∙o nh¾m m¾t vËn khÝ. Méc ®¶o chóa ch¾p hai tay l¹i còng tù m×nh hµnh c«ng. Th¹ch ph¸ Thiªn kh«ng d¸m quÊy nhiÔu, ®øng lÆng yªn cho hai l∙o vËn khÝ hµnh c«ng. Håi l©u bçng nghe Méc d¶o cóa thë ph¸o mét c¸i råi ®øng ph¾t dËy. L∙o qua bªn nµy «m lÊy Long ®¶o chóa. Long ®¶o chóa d­¬ng cÆp m¸t lªn nh×n råi hai l∙o «m lÊ nhau ph¸ lªn c­êi ha h¶, ra chiuªï hoan hØ v« cïng. Th¹ch ph¸ Thiªn kh«ng hiÓu hai l∙o v× lÏ g× mµ l¹i nøc lßng hëi d¹ ®Õn thÕ, nh­ng kh«ng d¸m hái. ThÊy hai l∙o c­êi, chµng còng ng©y ng« c­êi theo. Long ®¶o chóa vÞn tay vµo v¸ch ®¸, tõ tõ ®øng lªn nãi: - Th¹ch bang chóa! Hai anh em l∙o phu mÊy chôc n¨m nay canh c¸nh bªn lßng v× nh÷ng mèi nghi ngê. B÷a nay ®­îc t«n gi¸ ph¸ gi¶i, l∙o phu thËt c¶m kÝch kh«ng biÕt ®Õn ®©u mµ kÓ. Th¹ch ph¸ Thiªn nãi: - TiÓu nh©n ®©u cã ... ph¸ gi¶i ®­îc c¸i g×? Long ®¶o chóa tñm tØm c­êi ®¸p: - Th¹ch bang chóa hµ tÊt ph¶i nhón nh­êng nh­ vËy? T«n gi¸ ®∙ nghiªn cøu vµ hiÓu thÊu nh÷ng ®å gi¶i trªn v¸ch ®¸ vÒ khò HiÖp Kh¸ch Hµnh nµy. Nh­ vËy th× ch¼ng nh÷ng t«n gi¸ lµ ng­êi thø nhÊt trong vâ l©m mµ ngoµi bËc cao nh©n tiÒn bèi ®∙ ®iªu kh¾c ®å phæ trªn v¸ch ®¸, l∙o phu e r»ng cæ kim rÊt Ýt ng­êi b× kÞp. Th¹ch ph¸ Thiªn sî h∙i v« cïng nãi: Typed by COI 693 http://hello.to/kimdung
  7. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TiÓu nh©n kh«ng d¸m! TiÓu nh©n kh«ng d¸m! Long ®¶o chóa nãi vËy ma f®Ó cho B¹ch gia gia cña TiÓu nh©n nghe thÊy th× ng­êi sec giËn l¾m ®¸y! Long ®¶o chóa hái l¹i: - T¹i sao vËy! Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - B¹ch gia gia muèn hÕt th¶y mäi ng­êi ®Òu kªu l∙o gia lµ ®¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt, ®¹i hiÖp sÜ, ®¹i t«n s­, ®Ö nhÊt vÒ kiÕm ph¸p, ®Ö nhÊt vÒ quyÒn c­íc, ®Ö nhÊt vÒ ¸m khÝ, ®Ö nhÊt vÒ néi c«ng trong vâ l©m tõ cæ chÝ kim kh«ng ai b× kÞp. TiÓu nh©n cã hiÓu g× ®©u mµ d¸m s¸nh víi B¹ch gia gia? Long ®¶o chóa c­êi nãi: - §¹i anh hïng, ®¹i hµo kiÖt, ®¹i hiÖp sÜ, ®¹i t«n s­, néi c«ng ®Ö nhÊt trong vâ l©m tõ cæ chÝ kim... Ha ha!... tÐ ra nh©n vËt Êy lµ B¹ch tù T¹i ë ph¸i TuyÕt s¬n Ha ha! Råi l∙o cïng Méc ®¶o chóa nh×n nhau mµ c­êi. Long ®¶o chóa l¹i hái Th¹ch ph¸ Thiªn : - Th¹ch bang chóa nghÜ thÕ nµo vÒ lêi tuªn bè cña Uy §øc tiªn sinh. Th¹ch ph¸ Thiªn trÇm ng©m mét lóc råi ®¸p: - Vâ c«ng cña B¹ch gia gia dÜ nhiªn lµ rÊt cao c­êng nh­ng b¶o r»ng c¸i g× còng ®Ö nhÊt tù cæ chÝ kim th× e r»ng ... ch­a ch¾c. Long ®¶o chóa nãi: - ChÝnh thÕ! nãi vÒ kiÕm ph¸p, ch­ëng ph¸p, néi c«ng, Th¹ch bang chóa còng ®∙ cao h¬n gÊp m­êi lÇn Bach gia gia råi. Nh÷ng lêi chó gi¶i b»ng khoa ®Èu cæ v¨n trªn v¸ch ®¸ nµy, t¹i h¹ cïng méc huynh ®Ö m­êi phÇn ch­a biÕt ®­îc mét. Ch¼ng hiÓu Th¹ch bang chóa cã s½n lßng chØ gi¸o cho ch¨ng.? Th¹ch ph¸ Thiªn hÕt nh×n Long ®¶o chóa l¹i ngã Méc ®¶o chóa. Chµng thÊy fhai l∙o lé vÎ rÊt thµnh khÈn thªm vµo nh÷ng nÐt sî h∙i tùa hå lo r»ng nh÷ng yªu cÇu cua rm×nh cã ®iÒu thÊt thè. Hai l∙o cã ý sî chµng kh«ng chÞu tiÕt lé nh÷ng ®iÒu huyÒn diªcô mµ chµng ®∙ hiÓu râ. Chµng véi ®¸p: - TiÓu nh©n xin nhÊt nhÊt tr×nh bµy thÕ cïng hai vÞ, ch¼ng d¸m dÊu diÕm g×. §Çu tiªn tiÓu nh©n coi con nßng näc nµy th× htÊy huyÖt “Trung chóa” chuyÓn ®éng. TIÓu nh©n coi ®Õn con kia th× huyÓ “Th¸i h¸ch” nh¸y bong lªn... Chµng võa nãi võa chØ tõng con nßng näc mét, ®Ó gi¶i thÝch cho hai l∙o nghe. Hai vÞ Long, Méc l¬ m¬ ra chiÒu kh«n ghiÓu. Th¹ch ph¸ Thiªn thÊy nÐt mÆt hai l∙o ra chiÒu kh¸c l¹, liÒn nãi: - TiÓu nh©n nãi trËt råi ch¨ng? Long ®¶o chóa Êp óng ®¸p: - TÐ ra Th¹ch bang chóa chØ coi ... nh÷ng con nßng näc chø kh«ng ph¶i coi nh÷ng chø. VËy mµ t¹i sao Th¹ch bang chóa l¹i th«ng hiÓu ®­îc c¶ “Thiªn th¸i HuyÒn kinh”? Typed by COI 694 http://hello.to/kimdung
  8. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n Th¹ch ph¸ Thiªn thÑn ®á mÆt lªn ®ap: - TiÓu nh©n tõ thuë nhá kh«ng ®äc sach bao giê thùc t×nh chanög biÕt mét ch÷, rÊt lÊy lµm xÊu hæ. Long, Méc ®¶o chóa kinh ng¹c ®Õn bÊt nÈy c¶ ng­êi lªn , ®«ng thanh hái: - bang chóa kh«ng biÕt ch÷ ­? Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - TiÓu nh©n kh«ng biÕt. Sau khi tiÓu nh©n trë vÒ Trung nguyªn nhÊt ®Þnh sÏ yªu cÇu A Tó... d¹y cho biÕt ch÷. TiÓu nh©n dèt n¸t ®Ó ng­êi chª c­êi thËt lµ mÊt mÆt. Long, Méc hai vÞ ®¶o chóa thÊy chµng vÎ mÆt thËt thµ, tuyÖt kh«ng cã ý x¶o tr¸, kh«ng tin còng ®Õn ph¶i tin. Long ®¶o chóa ®Çu ãc hèn lo¹n, l∙o vÞn vao fv¸ch ®¸ hái: - Bang chóa ®∙ kh«ng biÕt ch÷ th× sao l¹i hiÓu ®­îc biÕt bao nhiªu lêi chó gi¶i tõ phßng sè mét ®Õn phßng sè hai m­¬i ba. Hay lµ ai gi¶i thÝch chi bang chóa? Th¹ch ph¸ Thiªn ®¸p: - Kh«ng cã ai gi¶i thÝch hÕt. B¹ch gia gia gi¶ng mÊy c©u, Ph¹m gia gia gi¶ng mÊy c©u mµ tiÓu nh©n ch¼ng hiÓu g× r¸o, nªn nghe kh«ng vµo tai. TiÓu nh©n ... chØ coi ®å h×nh råi nghÜ v¬ nghÜ vÈn. §ét nhiªn lµn m©y hîac nh÷ng thanh kiÕm nhá g× g× ®ã trªn ®ß h×nh hoµ nhÞp víi mét nhiÖt khÝ trong ng­êi tiÓu nh©n. Méc ®¶o chóa hái: - Bang chóa kh«ng biÕt ch÷ mµ hiÓu ®­îc ®å gi¶i... c¸i ®ã kÓ còng l¹ thiÖt! Long ®¶o chóa hái: - Ch¼ng lÏ trong câi mªnh mang qu¶ cã ý trêi thiÖt? Hay lµ Bang chóa ®­îc trêi ban cho kú tµi. Méc ®¶o chóa ®ét nhien giËm ch©n la lªn: - TiÓu ®Ö hiÓu råi! TiÓu ®Ö hiÓu råi! §¹i ca! TÐ ra lµ thÕ! Long ®¶o chóa ngÈn ng­êi ra mét chót råi l∙o còng hiÓu ngay. Ta nªn biÕt hai l∙o còng ë víi nhau mÊy chôc n¨m trêi, b¶n l∙nh ngang nhau, trÝ lùc còng t­¬ng t­¬ng. Cã ®iÒu Méc ®¶o chóa th× trÇm lÆng it nãi. KÓ vÒ ngo¹i giao l∙o kÐm Long ®¶o chóa mét chót, nh­ng vÒ trÝ ph¸n ®o¸n hiÓu biÕt th× cã phÇn lÑ h¬n l∙o Long. Long ®¶o chóa quay l¹i b¶o Th¹ch ph¸ Thiªn: - Th¹ch bang chóa! May ë chç bang chóa kh«ng biÕt ch÷ míi ph¸ gi¶i ®­îc mèi nghi ngê s©u xa nµy, khiÐn anh em l∙o phu dï cã chÕt còng nh¾m m¾t ®­îc, kh«ng ®Õn nèi «m hËn mang xuèng tuyÒn ®µi. Th¹ch ph¸ Thiªn ng¬ ng¸c hái: - C¸i g× mµ chÕt còng nh¾m m¾t ®­îc?... Long ®¶o chóa khÏ bu«ng tiÕng thë dµi nãi: Typed by COI 695 http://hello.to/kimdung
  9. HiÖp Kh¸ch Hµnh Nguyªn t¸c: Kim Dung - DÞch thuËt: Hµn Giang Nh¹n - TÐ ra nh÷ng v¨n tù chó thÝch r­êm rµ nµy c©u nµo còng cã ý ®­a ng­êi ta vµo con ®­êng l¹c lâng. §∙ lµ ng­êi nghiªn cøu ®å phæ th× cßn ai l¹i kh«ng nghiÒn nghÜ vÒ nh÷ng lêi chó thÝch. Th¹ch ph¸ Thiªn lÊy lµm kú hái: - §¶o chóa nãi vËy th× bao nhiªu v¨n tù ë ®©y ®Òu v« dông ­? Long ®¶o chóa ®¸p: - Ch¼ng nh÷ng v« dông mµ cßn cã h¹i lín n÷a lµ kh¸c. Gi¶ tû kh«ng cã nh÷ng bµi chó thÝch nµy th× hai anh em l∙o phu ®©u ®Õn nçi ph¶i tèn bao nhiªu t©m huyÕt , søc cïng lùc kiÖt, mµ ch¼ng ®­îc Ých g×. Méc ®¶o chóa thë dµi nãi: - “THiªn Thai HuyÒn Kinh” nµy thùc ra kh«ng ph¶i lµ khoa ®Èu cæ v¨n... mµ chØ lµ nh÷ng ®­êng d©y cïng ph­¬ng vÞ c¸c kinh m¹ch mµ th«i. Hìi «i! Uæng c«ng bèn chôc n¨m trêi! Uæng c«ng bèn chôc n¨m trêi! Long ®¶o chóa nãi: - C©u “B¹ch thñ Th¸i huyÒn Kinh “ thËt chØ lý. HiÒn ®Ö ¬i ! §Çu tãc hiÒn ®Ö ®∙ b¹c ph¬ råi! Typed by COI 696 http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn