Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI TAÙM TROÂNG ÑOÀ HÌNH HAØO KIEÄT LUYEÄN VOÕ Thaïch Phaù Thieân nghe hai ngöôøi tranh bieän veà hai chöõ "chuû khaùch" haøng giôø, khoâng ai chòu ai, moãi luùc moät to tieáng maø chaøng chaúng hieåu gì raùo.Chaøng ñöa maét nhìn qua meù Taây thaáy moät ñoâi nam nöõ ñang tyû kieám. Hoï tyû qua laïi moät chieâu. Coù luùc ngöôøi ñaøn oâng ngoeïo ñaàu suy nghó. Coù luùc ngöôøi ñaøn baø söû ñi söû laïi moät chieâu kieám ñeán taùm chín laàn. Xem chöøng hai ngöôøi naøy neáu khoâng phaûi laø vôï choàng thì cuõng laø anh em hay baïn ñoàng moân, vì hoï coù veû thaân tình vôùi nhau laém. Hoï ñoàng taâm hieäp löïc ñeå nghieân cöùu voõ hoïc tuyeät khoâng tranh chaáp nhau nöûa caâu. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Hoïc kieám phaùp theo hai ngöôøi naøy chaéc coù theå ñi ñeán choã vi dieäu ñöôïc. Chaøng lieàn töø töø tieán laïi gaàn. Boãng thaáy ngöôøi ñaøn oâng phoùng kieám cheânh cheách ñi, nhöng môùi phoùng ra nöûa vôøi laïi thu veà, laéc ñaàu maáy caùi, toû veû chaùn naûn roài thôû daøi noùi: -Ruùt cuïc vaãn khoâng ñuùng. Ngöôøi ñaøn baø lieàn an uûi gaõ, noùi: -Vieân ca! So vôùi naêm thaùng tröôùc ñaây, chieâu naøy vieãn ca ñaõ tieán boä raát nhieàu. Chuùng ta thöû nghó laïi lôøi chuù thích naøy: "Ngoâ caâu laø thanh baûo ñao cuûa Ngoâ Vöông Haïp Lö". Taïi sao thanh baûo ñao cuûa Ngoâ Vöông Haïp Lö laïi coù choã dò ñoàng vôùi baûo ñao cuûa ngöôøi khaùc. Gaõ ñaøn oâng thu tröôøng kieám veà, ñoïc baøi chuù giaûi treân vaùch: -Saùch Ngoâ Vieät Xuaân Thu cheùp raèng: "Haïp Lö ñaõ baùn thanh kieám Maïc Taø coøn ra leänh cho ngöôøi trong nöôùc ñaùnh caâu (göôm) vaøng. Ai laøm caâu toát ñöôïc thöôûng traêm laïng vaøng. Ngöôøi Ngoâ laøm caâu raát nhieàu. Coù keû tham ñöôïc nhaø vua troïng thöôûng gieát hai con laáy maùu pha voâ vaøng, y laøm ñöôïc ñoâi caâu daâng Haïp Lö". Thieân muoäi! Caâu chuyeän cuõ naøy thaät laø taøn nhaãn! Ai ñôøi vì tham traêm laïng vaøng thöôûng maø gieát hai con cuûa mình bao giôø?. Ngöôøi ñaøn baø ñaùp: -Hai chöõ "taøn nhaãn" döôøng nhö laø yeáu quyeát cuûa chieâu naøy, töùc laø phaûi haï thuû moät caùch quyeát lieät, duø chính con mình sinh ra cuõng phaûi gieát cheát. Neáu khoâng theá thì baøi chuù thích treân vaùch daãn tích naøy vaøo laøm chi? Thaïch Phaù Thieân thaáy ngöôøi ñaøn baø naøy côõ ngoaøi boán chuïc tuoåi, dung maïo raát xinh töôi, maø noùi ñeán chuyeän ngöôøi gieát con, muï vaãn maët trô nhö ñaù, khoâng toû veû caûm ñoäng chuùt naøo, neân chaøng chaùn gheùt khoâng muoán nghe nöõa. Typed by COI 679 http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng ngaån leân nhìn vaùch ñaù thaáy khaéc ñaày vaên töï maø chaøng laïi khoâng bieát chöõ, neân chaúng ñeå yù laøm chi. Nhöng giöõa ñaùm vaên töï chi chít naøy coù khaéc caû hai, ba chuïc thanh kieám. Choã thanh kieám naøy ñuû hieåu: daøi coù, ngaén coù. Thanh thì muõi choûng ngöôïc leân, thanh thì muõi chuùc xuoáng. Coù thanh thì naèm nghieâng nhö muoán bay leân, coù thanh xieân ngang nhö saép rôùt xuoáng. Thaïch Phaù Thieân baét ñaàu ngaém nghía töøng thanh moät. Khi chaøng coi ñeán thanh kieám thöù möôøi hai thì ñoät nhieân huyeät"CöïCoát " ôû vai beân phaûi noùng ran. Moät luoàng nhieät khí raàn raàn nhö muoán phaùt ñoäng. Chaøng coi sang thanh kieám thöù möôøi ba, luoàng nhieät khí thuaän ñöôøng kính maïnh chuyeån tôùi huyeät "Nguõ Lyù". Chaøng coi ñeán thanh thöù möôøi boán, luoàng nhieät khí chuyeån vaøo huyeät "Khuùc Trì". Luoàng nhieät khí moãi luùc moät leân cao ñoä, töø hueät "Ñan Ñieàn" boác leân khoâng ngôùt. Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm kyø, buïng baûo daï: -Tröôùc kia, mình luyeän theo kinh maïch töôïng goã "Thaäp Baùt La haùn Thaàn Coâng" noäi löïc taên g tieán raát mau, nhöng khoâng caûm thaáy caáp baùch nhö laàn naøy. Chaúng hieåu ñaây laø hoïa hay laø phuùc. Ruoät noùng nhö nöôùc soâi theá naøy, khoâng chöøng chaát ñoäc trong chaùo Laïp Baùt daõ baét ñaàu phaùt taùc cuõng neân. Chaøng nghó tôùi moùn chaùo kòch ñoäc ñoù thì khoâng khoûi boû vía, nhöng cöù tieáp tuïc xem nhöõng hình kieám veõ, noäi löïc cuõng theo ñoù maø chyeån vaän. Luoàng nhieät khí trong buïng töø töø chuyeån vaän ñeán caùc huyeät ñaïo trong ngöôøi chaøng Thaïch Phaù Thieân coi laïi töø thanh kieám thöù nhaát roài tuaàn töï coi tieáp xuoáng döôùi. Luoâng noäi löïc aøo aït nhö nöôùc soâng thuaän ñöôøng maø chuyeån vaän. Chaøng coi töø ñaàu cho ñeán thanh kieám thöù hai möôi boán thì luoàng noäi löïc ñi töø huyeät "Nghinh Höông" vaän haønh cho ñeán huyeät " Thöông Döông". Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Teù ra nhöõng hình kieám naøy coù lieân quan caû ñeán vieäc tuï taäp noäi löïc. Coù ñieàu ñaùng tieác laø mình khoâng hieåu vaên töï treân vaùch. Neáu bieát thì cöù theo ñuùng pheùp maø luyeän taäp lo gì chaúng hoïc ñöôïc moät moân kieám phaùp ra troø. AÂu laø ta trôû veà phoøng ñaàu, kieám Baïch gia gia ñeå xin ngöôøi caét nghóa cao minh nghe. Chaøng lieàn chaïy veà phoøng ñaõ thaáy Baïch Töï Taïi vaø OÂn Nhaân Haäu moãi ngöôøi caàm moät thanh kieám goã ñeå baõi boû chieâu thöùc roài laïi trao, luaän moät hoûi. Coù luùc hai oâng troû leân vaàn töï treân vaùch ñoù hai chöõ. OÂng naøo cuõng baûo thuû yù kieán cuûa mình laø ñuùng maø chæ chích choã laàm laãn cuûa ñoái phöông. Thaïch Phaù Thieân keùo tay aùo Baïch Töï Taïi hoûi: -Gia gia chöõ naøy noùi gì ñaây? Typed by COI 680 http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baïch Töï Taïi giaûi nghóa cho chaøng nghe maáy caâu. OÂn Nhaân Haäu lieàn noùi xen vaøo: -Traät roài! Traät roài! Baïch huynh! Voõ coâng Baïch huynh tuy cao thaâm thaät, nhöng tieåu ñeä ôû ñaây ñaõ möôøi maáy naêm. Chaúng leõ coâng trình thôøi gian laâu daøi ñoù troáng caû hay sao? Noùi toùm laïi coù choã Baïch huynh chöa lónh hoäi ñöôïc. Baïch Töï Taïi noùi: -Hoïc voõ coâng nhö tu ñaïo. Möôøi naêm khoå coâng tu luyeän chöa chaéc ñaõ baèng moät ñeâm giaùc ngoä. Tieåu ñeä cho laø caâu naøy hieåu nhö theá môùi ñuùng... OÂn Nhaân Haäu laéc ñaàu quaày quaäy noùi: -Baïch huynh laàm to roài, khoâng phaûi theá ñaâu. Thaïch Phaù Thieân nghe Baïch Töï Taïi cuøng OÂn Nhaân Haäu tranh caõi coi boä khoâng bieát ñeán bao giôø môùi xong, thì buïng baûo daï: -Nhöõng vaên töï chuù thích treân vaùch ñaù khoù khaên theá naøy chaéc khoâng ai giaûi quyeát ñöôïc. Vöøa roài Long ñaûo chuùa ñaõ noùi hoï môøi khoâng bieát bao nhieâu cao thuû voõ laâm, trong soá ñoù, raát nhieàu ngöôøi hoïc vaán uyeân thaâm ñaõ baøn caõi möôøi maùy naêm trôøi maø chöa ra ñöôïc leõ giaûi. Mình laø anh chaøng doát ñaëc thì ñi nghe hoï laøm chi cho ñieân ñaàu voâ ích? Trong nhaø Thaïch Thaát, bao nhieâu ngöôøi ñi ñi laïi laïi khoâng ngôùt. Ñaàu naøy moät toáp, ñaàu kia moät ñaùm, choã naøo cuõng nghò luaän gay go soâi noåi. Ai naáy ñeàu phoâ baøy yù nghó cuûa mình vaø cho mình laø phaûi. Chaøng muoán kieám moät ngöôøi noùi maáy caâu chuyeän chôi cho ñôõ buoàn cuõng khoâng theå ñöôïc. Chaøng caûm thaáy bô vô laïc loõng, lieàn boû ñi xem nhöõng ñoà hình. Chaøng vaøo phoøng thöù hai coi hai möôi boán thöù ñoà hình caùc thanh kieám chaøng phaùt giaùc ra phöông vò, hình traïng caùc thanh tröông kieám aùm hôïp vôùi nhöõng vò trí vaø nhöõng ñöôøng loái vaän chuyeån caùc kinh maïch trong thaân theå chaøng. Böùc ñoà hình thöù nhaát veà moät chaøng thanh nieân thö sinh ngoaøi ra khoâng coù gì nöõa. Chaøng coi moät luùc phaùt giaùc ra ngöôøi ñoà hình ñang phoâ dieãn tö theá phaát tay aùo beân phaûi coi raát ung rung ñeïp maét. Baát giaùc chaøng coi laïi maáy laàn. Ñoät nhieân chaøng phaùt giaùc ra huyeät "Uyeân Maïch" ôû caïnh söôøn beân phæa mình chuyeån ñoäng. Moät luoàng nhieät khí ñi theo tuùc thieáu döông ñôûm kình vaøo hai huyeät "Nhaät Nguyeät" vaø "Kinh Moân" Thaïch Phaù Thieân trong buïng möøng thaàm. Chaøng xem kyõ laïi thì nhöõng ñöôøng daây caáu taïo neân y phuïc, neùt maët vaø caây quaït cuûa ngöôøi trong ñoà hình, neùt naøo cuõng lieân laïc vôùi nhau. Chaøng lieàn thuaän chieàu xem maõi xuoáng, thì quaû noäi löïc trong ngöôøi cuõng chuyeån vaän theo nhöõng ñöôøng daây ñoù. Chaøng lieàn buïng baûo daï: -Buùt phaùp trong hoïa ñoà phuø hôïp vôùi nhöõng kinh maïch trong thaân theå ngöôøi chaúng qua laø nhöõng lyù leõ raát thoâ sô, ai ai cuõng coù theå hieåu ñöôïc. Coù ñieàu nhöõng voõ Typed by COI 681 http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn hoïc cao thaâm mình khoâng lónh hoäi ñöôïc. Ngaøy tröôùc nhaèm nhöõng luùc raûnh vieäc, mình ñaõ ñem nhöõng pho töôïng goã ra luyeän coâng theo neùt veõ treân töôøng, thì baây giôø ôû ñaây, mình cuõng theo ñoà hình luyeän laáy chuùt coâng phu thoâ thieån, maø chôi ñeå chôø gia gia lónh hoäi ñöôïc voõ coâng thöôïng thöøa roài seõ cuøng nhau rôøi ñaûo trôû veà. Nghó vaäy, chaøng lieàn tìm ñeán choã baét ñaàu neùt buùt roài cöù luyeän theo thöù töï. Nguyeân buùt phaùp ñoà hình naøy raát kyø quaùi. Coù luùc ñi töø döôùi leân treân, laïi coø luùc ñi töø traùi sang khaùc haún vôùi neùt buùt thoâng thöôøng hoaëc vieát hoaëc veõ trong caùc saùch vôû cuøng hoïa ñoà. May ôû choã Thaïch Phaù Thieân tröôùc nay chöa hoïc vieát chöõ bao giôø. Ta neân bieát raèng baùt luaän vieát chöõ hay hoïa ñoà thì bao giôø, neùt buùt cuõng ñua töø treân xuoáng döôùi, töø taû sang höõu. Vì theá maø gaëp nhöõng choã buùt phaùp traùi ngöôïc, chaøng chaúng laáy theá laøm quaùi laï, cöù theo ñuùng ñoà hình maø luyeän. Giaû tyû vaøo ñaïi vò moät ngöôøi duø laø tre nít ñaõ hoïc ñaõ vieát qua maáy böõa thì quyeát khoâng theå theo ñöôøng loái neùt buùt quaùi dò naày. Nhöõng neùt buùt hoïa treân baûn ñoà keå caû thuaän laãn ngöôïc caû thaûy laø chín laàn chín taùm möôi moát neùt. Thaïch Phaù Thieân luyeän ñöôïc hôn ba möôi neùt thì caûm thaáy buïng ñaõ ñoùi meo. Chaøng ngoù treân gheá boán goùc nhaø thaáy baøy ñuû thöù baùnh traùi, naøo traø nöôùc. Chaøng lieàn laïi laáy aên uoáng moät hoài, roài ra ngoaøi ñi ñaïi, tieåu tieän. Xong chaøng laïi quay vaøo phoøng y theo nhöõng ñöôøng loái treân neùt buùt maø luyeän taäp. Trong thaïch thaát ñeøn löûa saùng tröng, chaøng meät thì ngoài töïa vaøo vaùch maø nguû, ñoùi laïi laáy baùnh maø aên. Ngaøy giôø troâi qua chaøng cuõng khoâng hay. Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu mình ñaõ luyeän ñöôïc bao nhieâu ngaøy giôø. Treân baûn ñoà thöù nhaát goàm coù taùm möôi moát neùt buùt chaøng ñaõ thuoäc loøng, lieàn ñi kieám Baïch Töï Taïi thì khoâng thaáy laõo ñaâu nöõa. Thaïch Phaù Thieân ñaõ hôi hoang mang, chaøng la goïi: -Gia gia! Gia gia! Chaøng hoäc toác chaïy sang gian phoøng thöù hai, ñöa maét nhìn vaøo thaáy Baïch Töï Taïi tay caàm thanh kieám goã ñang ñaáu cuøng moät vò laõo ñaïo maët muõi hoàng haøo nhö treû nít, maø maùi toùc ñaõ baïc phô, Kieám phaùp hai ngöôøi troâng töïa hoà raát non nôùt vaø vuïng veà, nhöng hai thanh kieám ñeàu ruùt leân veo veùo. Ñuùng laø hai ngöôøi ñaõ truùt noäi löïc thöôïng thöøa vaøo kieám chieâu. Boãng nghe "caùch" moät tieáng vang leân? Caây kieám goã trong tay Baïch Töï Taïi rôùt xuoáng ñaát. Laõo ñaïo cöôøi hoûi. -Theá naøo? Baïch Töï Taïi chöa chòu phuïc ñaùp: Typed by COI 682 http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngu Traø Ñaïo tröôûng ! Kieám phaùp cuûa ñaïo tröôûng so vôùi taïi haï coøn cao minh hôn nhieàu thieät. Taïi haï raát khaâm phuïc veà ñieåm naøy. Nhöng ñaây laø voõ hoïc truyeàn ñôøi cuûa phaùi Voõ ñöông chöù khoâng phaûi laø baûo kieám phaùp chuù thích treân vaùch ñaù naøy. Ngu Traø ñaïo tröôûng cöôøi hoûi laïi: -Theo lôøi Baïch tieân sinh thì sao? Baïch Töï Taïi ñaùp: -Trong caâu "Ngoâ caâu söông tuyeát minh" naøy thì chöõ "minh" yù nghóa raát saâu xa... Thaïch Phaù Thieân kieám thaáy gia gia roài, chaøng ñaõ vöõng daï, leân tieáng hoûi xen vaøo: -Gia gia! Chuùng ta ñi veà thoâi chöù? Baïch Töï Taïi laáy laøm kyø hoûi laïi: -Ngöôi baûo sao? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Long ñaûo chuùa ôû ñaây ñaõ noùi chuùng ta muoán veà luùc naøo thì coù theå tuyø tieän rôøi khoûi ñaûo, Ngoaøi baõi bieån coù raát nhieàu thuyeàn beø, vaäy chuùn g ta veà ñöôïc roài. Baïch Töï Taïi töùc giaän xaúng gioïng: -Ngöôi noùi naêng gì theá? Sao phaûi haáp taáp nhö vaäy? Thaïch Phaù Thieân thaáy laõo noåi giaän, chaøng kinh haõi ñaùp: -Baø baø trôû gia gia ôû ngoaøi ñoù. Ngöôøi noùi chæ ñôïi ñeán möôøi taùm thaùng gieâng maø khoâng thaáy gia gia veà thì ngöôøi nhaûy xuoáng bieån töï töû. Baïch Töï Taïi ngaån ngöôøi ra noùi: -Möôøi taùm thaùng gieâng ö ? Chuùng ta tôùi ñaây vaøo ngaøy moàng taùm thaùng chaïp, môùi ñaây coù vaøi böõa, coøn laâu, sôï gì ? Thuûng thaúng roài haõy veà cuõng vöøa. Thaïch Phaù Thieân mong nhôù A Tuù voâ cuøng! Chaøng hoài töôûng hoâm aáy naøng ñöùng treân baõi bieån, veû maët u saàu khoâng buùt naøo taû xieát, caëp maét ñaêm chieâu ngoù chaøng rôøi beán, chöùa ñöïng bieát bao nhieâu moái tình nghóa thaâm troïng, chaøng haän mình khoâng theå chaép caùnh bay veà cho ñeán nôi ngay töùc khaéc. Khoán noãi Baïch Töï Taïi bao nhieâu taâm trí toaøn boä ñeå chìm ñaém vaøo nhöõng moân voõ hoïc khaéc treân vaùch ñaù, khaùc naøo ngöôøi ñeán baûo sôn, chaúng khi naøo laõo chòu veà khoâng. Thaïch Phaù Thieân khoâng daùm noùi gì nöõa, chaøng thaû böôùc ñi tôùi gian thaïch thaát thöù ba. Vöøa böôùc chaân vaøo phoøng, ñaõ nghe tieáng gioù aøo aøo raát caáp baùch. Ba laõo giaø voõ phuïc ñang thí trieån khinh coâng chaïy nhanh vôùi moät toác ñoä phi thöôøng. Ba laõo naøy chaïy nhanh ñeán ñoä caû gian nhaø naøy noåi gioù aøo aøo. Ba ngöôøi vöøa ñuoåi nhau vöøa noùi luoân mieäng khoâng ngôùt. Coù ñieàu chaân böôùc cöïc kyø caáp baùch maø lôøi noùi vaãn ung dung, bình tónh ñuû noäi coâng hoï cao thaâm khoâng vì noùi chuyeän maø chaân böôùc chaäm laïi hay hôi thôû caáp baùch hôn. Laõo thöù nhaát noùi: Typed by COI 683 http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Khuùc ca Hieäp Khaùch Haønh naøy laø cuûa ñaïi thì gia Lyù Baïch laøm ra. Nhöng Lyù Baïch laø moät vò thi tieân chöù khoâng phaûi kieám tieâu, thì sao laïi voûn veïn coù hai möôi boán caâu thô maø bao haøm ñöôïc voõ hoïc chí lyù bao giôø? Laõo giaø thöù hai ñaùp: -Ngöôøi saùng cheá ra moân voõ hoïc môùi ñuùng laø moät nhaân taøi chaán ñoäng coå kim, ñeán moät ñòa toân sö voõ hoïc cuõng khoâng theå bì kòp.Laõo nhaân gia chaúng qua muoán möôïn baøi thô cuûa Lyù Baïch naøy ñeå phoâ dieãn voõ coâng thaàn kyø cuûa mình maø thoâi. Vì theá maø taïi haï vaãn noùi laø phaûi ñeå yù ñeán baûn chaát voõ coâng, khoâng neân caâu neä ñeán yù thô röôøm raø trong khuùc ca Hieäp Khaùch Haønh. Laõo giaø thöù ba lieàn leân tieáng: -Lôøi nghò luaän cuûa Kyû huynh tuy raát hôïp lyù, nhöng tieåu ñeä nghó raèng neáu caâu "Ngaân yeân chieáu baïch maõ" maø ñöa ra khoûi ñòa haït yù thô thì khoâng theå giaûi thích ñöôïc. Laõo giaø thöù nhaát laïi noùi: -Phaûi roài! Chaúng nhöõng theá, tieåu ñeä coøn cho laø caû caâu : "Taïp ñaïp nhö löu tinh" ôû beân gian phoøng thöù tö phaûi cho ñính theâm vaøo caâu naøy môùi giaûi nghóa cho thoâng ñöôïc. Chuùng ta nghieân cöùu voõ hoïc, khoâng theå trích töøng chöông, töøng caâu ñeå maø baét nghóa ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân ngaám ngaàm laáy laøm kyø ôû choã ba ngöôøi nghò loaïn voõ coâng sao khoâng ngoài xuoáng ñaøng hoaøng noùi chuyeän, maø cöù röôït nhau hoaøi? Nhöng chæ trong khoaûng khaéc chaøng hieåu roõ ngay. Boãng nghe laõo giaø thöù hai noùi: -Caùc vò töï phuï hieåu hai caâu thô naøy hieåu hôn ta nhieàu. Nhöng taïi sao luùc duøng ñeán khinh coâng laïi chaúng hôn gì, thuyû chung vaãn ñuoåi khoâng kòp ra ? Laõo thöù nhaát hoûi laïi: -Vaäy laõo coù ñuoåi kòp ta khoâng? Ba ngöôøi moãi luùc moät chaïy nhanh hôn, vaït aùo bay vuø vuø.Ba ngöôøi chaïy voøng troøn, khoaûng caùch thuyû chung vaãn khoâng thay ñoåi. Hieån nhieân coâng löïc ba ngöôøi ngang nhau, chaúng ai hôn ai chuùt naøo. Thaïch Phaù Thieân coi moät luùc roài quay ñaàu nhìn vaøo ñoà hình khaéc treân vaùch ñaù thaáy veõ moät con tuaán maõ ñang ngheån coå phoùng nöôùc ñaïi. Döôùi chaân noù rang maây daøn duïa chaúng khaùc gì ñang phi haønh treân khoâng gian. Chaøng lieàn theo bieän phaùp tröôùc ñeå yù nghó vaøo con tuaán maõ thì caûm thaáy khí noùng trong ngöôøi töïa hoà bò ngöøng treä, khoâng chuyeån vaän. Chaøng nghó buïng: -Coâng phu treân böùc ñoà naøy khoâng gioáng nhö trong hai gian nhaø kia. Chaøng laïi nhìn kyõ laøn maây toaû döôùi chaân ngöïa thì thaáy luoàng maây muø naøy khoâng ngôùt xoâ ñaåy veà phía tröôùc töïa hoà muoán phaù töôøng vaùch bay ra ngoaøi. Typed by COI 684 http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân coi moät luùc nöõa thaáy noäi löïc raït raøo nhoán nhaùo. Chaøng khoâng töï chuû ñöôïc nöõa phaûi co caúng maø chaïy. Chaøng chaïy quanh moät voøng roài lieác nhìn laïi laøn maây toaû treân vaùch, lieàn caûm thaáy noäi löïc trong ngöôøi xoâ raàn raàn. Chaøng lieàn chaïy quanh moät voøng nöõa thì chaân böôùc loaïng choaïng, ngöôøi xieâu veïo nhö keå say röôïu maø chaïy chaäm hôn ba laõo giaø kia xa. Ba laõo chaïy ñöôïc baûy taùm voøng thì chaøng môùi heát moät beân tai chaøng vaêng vaúng nghe tieáng ba laõo leân gioïng mæa mai: -Gaõ thieáu nieân naøy ôû ñaâu ñeán? Gaõ cuõng hoïc chuùng ta maø chaïy. Ha ha theá naøy laø nghóa gì? Moät laõo noùi: -Khinh coâng gaõ nhö vaäy cuõng hoïc ñoøi nghieân cöùu voõ coâng treân vaùch ñaù, baù chaúng coøn xa xoâi laém ö? Laõo khaùc noùi: -Ngöôøi ta say söa böôùc chaân cuûa baùt tieân tuy töûu laø phaûi coù voõ coâng cao minh laém roài, chuù beù naøy laïi meâ boä phaùp cuûa "Cöûu Tieân" quaù chín, môùi thaät buoàn cöôøi. Thaïch Phaù Thieân theïn quaù, maët ñoû ra ñeán mang tai, chaøng döøng böôùc laïi. Nhöng chaøng ñöa maét nhìn leân vaùch ñaù, lieàn khoâng nhòn ñöôïc, laïi co gioø chaïy lieàn. Chaøng chaïy ñöôïc taùm chín voøng nöõa, thì bao nhieâu taâm thaàn ñeå heát vaøo laøn maây treân vaùch ñaù ñaëng nhôù laáy hình traïng. Ba laõo giaø kia vaãn ñem chaøng ra laøm troø cöôøi, buoâng lôøi cheá dieáu, nhöng chaúng moät caâu naøo loït ñöôïc vaøo tai chaøng nöõa. Khoâng hieåu Thaïch Phaù Thieân chaïy ñöôïc bao nhieâu voøng roài maø hình traïng ñaùm maây treân vaùch chaøng ñaõ ghi nhôù heát trong loøng. Ba laõo giaø boû ñi luùc naøo chaøng cuõng khoâng hay. Baây giôø beân chaøng laïi xuaát hieän boán ngöôøi khaùc tay caàm binh khí ñang trong tö theá "Thieân maõ haønh khoâng" ñeå kích thích laãn nhau. Thaïch Phaù Thieân ñöùng ngoaøi coi boán ngöôøi söû kieám ñaâm cheùm. Mieäng hoï vaãn ñoïc lôøi giaûi veà khaåu quyeát treân vaùch ñaù. Moät ngöôøi noùi: -AÙnh ngaân quang röïc rôõ, yeân ngöïa vöõng vaøng. Moät ngöôøi khaùc noùi: -Saéc traéng thì trong saïch maø saâu xa. Thaïc Phaù Thieân nghó buïng: -Nhöõng khaåu quyeát kia cöïc kyø huyeàn dieäu saâu xa. Mình hieåu theá naøo ñöôïc? Boïn naøy ôû ñaây luyeän kieám ít ra laø ñaõ möôøi naêm, nhieàu laø ba chuïc naêm. Mình laøm gì coù thì giôø ôû daây laâu nhö hoï? AÂu laø mình coi löôït qua caùc nôi ñi cho roài. Chaøng lieàn qua gian phoøng thöù tö. Trong gian nhaø naøy coù ñoà hình caâu "Taïp ñaïp nhö löu tinh". Chaøng coi ñoà hình ñeå luyeän taäp, baát taát phaûi noùi kyõ. Typed by COI 685 http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baøi Hieäp Khaùch Haønh goàm hai möôi boán caâu thì noùi ñaây cuõng coù hai möôi boán gian thaïch thaát cuøng ñoà giaûi. Thaïch Phaù Thieân ñi tôùi caùc phoøng. Chaøng khoâng bieát chöõ, ñaønh coi hoïa ñoà ñeå luyeän taäp noäi coâng cuøng voõ thuaät. Trong gian phoøng soá naêm laø caâu" Thaäp boä saùt nhaát nhaân", phoøng soá möôøi laø caâu" Thoaùt kieám taát tieàn hoaønh", soá möôøi baûy caâu" Cöùu trieäu huy kim truî". Moãi caâu laø moät loaïi kieám phaùp. Phoøng soá saùu laø caâu " Thieân lyù baát löu haønh". Soá taùm caâu "Thaâm taêng thaân döõ danh". Soá möôøi boán caâu" Nguõ nhaïc ñaûo vi khinh". Moãi caâu trong nhöõng phoøng naøy laø moät loái khinh coâng. Phoøng soá baûy caâu" Söï lieãu phaát y khöù".soá chín " Nhaøn quaù TinLaêng aåm". Soá hai möôi moát " Tuùng töû hieäp coát höông" thì moãi caâu laø moät thöù chöôûng phaùp. Phoøng soá möôøi ba caâu" Tam boâi thoå nhieân naëc", soá möôøi saùu caâu " yù khí toá ngheâ sinh', soá hai möôi caâu"Huyeàn haùch Ñaïi löông thaønh" daïy noäi coâng veà pheùp hoâ haáp. Thaïch Phaù Thieân coù luùc hoïc raát mau, trong moät ngaøy ñöôïc hai ba moân, nhöng coù khi ñeán baåy taùm ngaøy chöa xong moät moân. Thaám thoaùt chaøng ñaõ luyeän ñoà hình treân vaùch ñaù hai möôi ba phoøng. Cöù caùch vaøi ngaøy chaøng laïi ñeán thoâi thuùc Baïch Töï Taïi ra veà. Nhöng laõo ñaõ luyeän ñöôïc khaù nhieàu voõ hoïc treân vaùch ñaù, roài caøng ngaøy caøng ñi vaøo choã say meâ. Heã laõo thaáy Thaïch Phaù Thieân ñeán thuùc giuïc laø ngoaùc mieäng ra maø thoaù maï. Laõo baûo chaøng ñeàu quaáy nhieãu laøm cho roái loaïn taâm thaàn ñeå laàm lôõ vieäc nghieân cöùu voõ coâng cuûa laõo. Veà sau thaáy chaøng ñeán, laõo lieàn vung quyeàn ñaùnh luoân, khoâng cho chaøng vaøo gaàn ñeå noùi laûi nhaûi nöõa. Thaïch Phaù Thieân khoâng sao ñöôïc, ñi tìm boïn Phaïm Nhaát Phi, Cao Tam nöông töû ñònh baøn tính vôùi hoï, chaúng ngôø boïn naøy cuõng ñang say meâ ñieân ñaûo, bao nhieâu taâm thaàn chìm ñaém caû vaøo voõ hoïc treân vaùch ñaù. Hoï níu keùo chaøng bao yeáu quyeát caâu naøy ôû choã naøo. Caâu kia phaûi giaûi thích laøm sao? Thaïch Phaù Thieân kinh haõi nghó thaàm: -Teù ra hai vò Long, Moäc ñaûo chuùa môøi cao nhaân voõ laâm ñeán ñao nghieân cöùu voõ hoïc vaãn ñeå cho ai naáy ñöôïc töï do ra veà, nhöng töø ba möoi naêm nay chaúng moät ngöôøi naøo chòu rôøi khoûi ñaûo. Xem theá ñuû bieát voõ hoïc treân vaùch ñaù laøm cho ngöôøi ta say meâ quaù ñoãi. May maø voõ coâng mình keùm coûi, laïi khoâng bieát chöõ nghóa neân khoâng ñeán noãi löu luyeán nhö hoï. Boïn Phaïm Nhaát Phi vì haûo taâm muoán giaûi thích vaên töï treân vaùch ñaù cho chaøng hieåu, nhöng chaøng chæ nghe qua quít maáy caâu roài tìm côù boû ñi, khoâng daùm quay ñaàu laïi nöõa. Nhöõng caâu chaøng ñaõ nghe vaøo tai roài laïi queân heát, chaøng cuõng khoâng daùm nghó tôùi nöõa. Thaïch Phaù Thieân baám ñoát tay tính ra ñaõ ôû ñaøo Long Moäc hôn hai chuïc ngaøy. Chæ coøn maáy böõa nöõa, khoâng ra veà khoâng ñöôïc chaøng buïng baûo daï: Typed by COI 686 http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Trong hai möôi boán caên thaïch thaát, ta ñaõ qua ñöôïc hai möôi ba roài. Coøn phoøng choùt mình thöû vaøo coi moät hai ngaøy nöõa. Neáu gia gia nhaát ñònh khoâng ñi thì ta cuõng phaûi veà tröôùc ñem tình hình treân ñaûo noùi cho söû baø baø cuøng moïi ngöôøi bieát ñeå hoï vöõng taâm. Nghó vaäy, chaøng lieàn tìm ñeán caên phoøng soá hai möôi boán. Vöøa böôùc chaân vaøo ñaõ thaáy Long, Moäc ñaûo chuùa ñang ngoài xeáp baèng treân ñeäm gaám quay maët vaøo ñaù, ngöng thaàn suy nghó ra chieàu cöïc nhoïc. Thaïch Phaù Thieân raát toân kính hai laõo naøy. Chaøng ñöøng taän xa khoâng daùm tôùi gaàn. Döông maét leân nhìn vaùch ñaù, chaøng caøng thaát voïng. Nguyeân hai möôi ba caên thaïch thaát kia ñeàu coù ñoà hình treân vaùch ñaù. Chæ rieâng phoøng sau choùt naøy toaøn khaéc vaên töï chöù khoâng coù hoïa ñoà. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Trong naøy ñaõ khoâng coù ñoà hình thì coøn coi caùi gì? AÂu laø ta ñi noùi vôùi gia gia, böõa nay ra ra veà quaùch. Chaøng nghó tôùi sau maáy ngaøy soáng chung cuøng boïn A Tuù, Thaïch Thanh, Maãn Nhu, maø loøng chaøng möøng khoân taû. Chaøng lieàn khom löng höôùng veà Long, Moäc ñaûo chuùa laïy maáy laïy roài noùi: -Ñöôïc hai vò ñaûo chuùa khoan ñaõi, laïi cho coi voõ coâng treân vaùch ñaù ñaëng môû roäng kieán thöùc, tieåu nhaân caûm taï voâ cuøng. Böõa nay tieåu nhaân xin caùo töø. Long, Moäc hai vò ñaûo chuùa ngô ngaùc ngöng thaàn nhìn leân vaùch ñaù, döôøng nhö chaúng nghe thaáy chaøng noùi gì? Thaïch Phaù Thieân lieàn höôùng muïc quang nhìn leân vaùch ñaù Ñoät nhieân chaøng thaáy vaên töï treân vaùch döôøng nhö ñang nhaûy muùa quay cuoàng, baát giaùc chaøng caûm thaáy oùc meâ loaïn. ----------------------oOo---------------------- Typed by COI 687 http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn