Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI SAÙU ÑOÏC SOÅ THÖÔÛNG PHAÏT QUAÀN HUØNG KHIEÁP VÍA Boãng nghe Tröông Tam noùi: -Tam ñeä ! ÔÛ ñaây coù moät soá taân khaùch döôøng nhö khoâng öa muøi vò thöù chaùo Laïp Baùt naøy, tam ñeä muoán aên theâm maáy baùt thì cöù laáy maø aên cuõng chaúng heà chi. Thaïch Phaù Thieân ñoùi buïng haøng nöûa ngaøy roài, chaøng môùi aên coù moät baùt chaùo chöa thaám vaøo ñaâu. Chaøng nghó buïng: -Mình ñaõ aên moät baùt thì duø aên nhieàu hay aên ít cuõng vaäy thoâi. Chaøng ñöa maét ngoù sang nhöõn g baøn beân caïnh. Maáy ngöôøi ngoài gaàn ñaáy thaáy chaøng ngoù qua baøn mình voäi böng chaùo giô leân noùi: -Chaùo naøy naëng muøi quaù, taïi haï khoâng quen. Vaäy xin môøi tieåu anh huøng cöù tuøy tieän laáy maø duøng, baát taát phaûi khaùch saùo. Hoï thaáy Thaïch Phaù Thieân chæ coù hai tay dó nhieân khoâng ñoùn laáy caû ñöôïc baáy nhieâu baùt. Hoï coøn sôï Tröông Tam ñoät nhieân thay ñoåi yù kieán ñeå lôõ maát cô hoäi toát coù theå ñuøn chaùo cho ngöôøi khaùc, lieàn böng sang ñeå treân baøn tröôùc maët Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Xin caûm ôn lieät vò ! Roài chaøng aên lieàn moät luùc hai baùt nöõa. Long ñaûo chuùa tuûmtæm cöôøi, gaät ñaàu noùi: -Lôøi noùi vöøa roài cuûa Giaûi anh huøng quaû ñuùng ñoù. Hoøn hoang ñaûo voâ danh ghi treân ñòa ñoà chính laø ñaûo Long Moäc maø hieän chuùng ta ñang ngoài ñaây. Coù ñieàu caùi teân Long Moäc laø sau khi taïi haï vaø Moäc huynh ñeä leân ñaây roài môùi ñaët ra. Nhö vaäy boïn taïi haï khoâng khoûi coù loãi ngoâng cuoàng vaø tieám vò, thaät laáy laøm sôï haõi. Boïn taïi haï theo chæ thò trong ñòa ñoà ñi tìm kieám treân ñaûo maát möôøi taùm ngaøy môùi thaáy voõ coâng bí quyeát. Teù ra bí luïc naøy chæ laø moät baøi thô coå, nghóa lyù raát saâu xa vaø phöùc taïp. Hai anh em taïi haï möøng quaù lieàn theo böùc ñoà giaûi maø luyeän taäp. Hôõi ôi ! Ai coù ngôø ñaâu ñöôïc phuùc maø thaønh hoïa. Sau aáy naêm nghieân cöùu luyeän taäp, ñoät nhieân hai anh em xaûy chuyeän baát ñoàng yù kieán veà nhöõng chæ thò voõ coâng trong böùc ñoà giaûi. Taïi haï baûo phaûi luyeän nhö taïi haï môùi ñuùng, maø Moäc huynh ñeä laïi cho laø taïi haï hieåu laàm phaûi luyeän theá kia môùi ñöôïc. Hai ngöôøi tranh luaän maáy ngaøy trôøi. Ruùt cuïc 661 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chaúng ai chòu ai, sau ñi ñeán choã quyeát ñònh: Ngöôøi naøo luyeän theo yù kieán cuûa ngöôøi aáy. Bao giôø luyeän ñöôïc thaønh coâng roài seõ cuøng nhau chöùng nghieäm, ai phaûi ai traät ñeán baáy giôø seõ roõ. Sau khi luuyeän ñöôïc quaù nöûa naêm, hai anh em lieànñoäng thuû ñeå giaûi thích. Hai anh em môùi qua laïi maáy chieâu, baát giaùc ñoät nhieân thaát saéc. Vì …vì … Laõo noùi tôùi ñaây, veû maët buoàn raàu, ngöøng laïi khoâng noùi nöõa. Moäc ñaûo chuùa cuõng ra chieàu uaát öùc. Qua moät luùc laâu, Long ñaûo chuùa laïi noùi tieáp: -Teù ra hai anh em taïi haï ñeàu luyeän traät. Quaàn huøng nghe noùi taâm thaàn chaán ñoäng, vì Long, Moäc caû hai vò ñaûo chuùa ñeàu laø nhöõng tay voõ coâng quaùn theá thì dó nhieân laø ñaõ luyeän taäp nhöõng moân quyeàn cöôùc phi thöôøng vaø moân noäi coâng toái cao. Neáu luyeän traät noäi coâng taát nhieân “taåu hoûa nhaäp ma” nheï laø troïng thöông, ngöôøi thaønh taøn pheá maø naëng thì ñeán cheát ngöôøi. Boãng nghe Long ñaûo chuùa noùi tieáp: -Anh em taïi haï khi phaùt giaùc ra laø luyeän traät, lieàn laäp töùc ñình laïi, ñeå cuøng nhau phaân tích vaø nghieân cöùu cho ra lyù leõ. Nhöng caû hai anh em ñeàu tö chaát taàm thöôøng maø lôøi chæ thò trong ñoà giaûi laïi raát saâu xa maàu nhieäm. Sau maáy thaùng nghieân cöùu vaãn khoâng hieåu ñöôïc nhöõng choã ngôø vöïc khoù khaên, khi aáy boãng moät chieác thuyeàn cuûa boïn cöôùp bieån troâi daït vaøo ñaûo. Hai anh em taïi haï gieát maáy teân caàm ñaàu vaø baét boïn ñoàng loõa ñem ra thaåm vaán. Nhöõng teân naøo haønh vi taøn aùc ñeàu bò xöû töû. Nhöõng keû ñöôïc tha cheát phaûi ôû laïi treân ñaûo. Hai anh em baøn nhau : Sôû dó nhöõng choã trong coå thi ñoà giaûi maø nghieân cöùu khoâng thoâng ñöôïc coù theå laø vì boïn taïi haï ñaõ luyeän nhieàu naêm voõ coâng. Nhöõng aùci gì ñaõ aên nhaäp vaøo tröôùc laøm chuû teá haønh ñoäng ñöa caùch luyeän coâng vaøo ñöôøng loái sai traät. Chi baèng thu naïp maáy teân ñeä töû cho chuùng suy nghó veà baøi coå thi ñoà giaûi. Theá roài boïn taïi haï löïa trong boïn cöôùp ñoù laáy saùu teân bieát chöõ khaù nhieàu laïi coù oùc thoâng minh, chia laøm hai toáp ñoà ñeä, nhöng khoâng truyeàn thuï noäi coâng cho chuùng maø chæ daïy moät ít quyeàt thuaät cuøng kieám phaùp, roài ñeå chuùng nghieân cöùu ñoà giaûi. Ngôø ñaâu, caùch nghieân cöùu cuûa ba teân ñoà ñeä taïi haï khoâng gioáng nhö caùch giaûi thích cuûa ba teân ñeä töû döôùi tröôùng Moäc huynh ñeä. Thaäm chí giöõa ba teân ñoà ñeä taïi haï ñaõ hieåu khaùc nhau roài vaø giöõa ba teân ñoà ñeä cuûa Moäc huynh ñeä cuõng vaäy. Hai anh em laïi thöông nghò: Phaàn ñoà giaûi naøy laø moät baøi thô coå cuûa Lyù Thaùi Baïch maø chuùng ta laïi laø haïng voõ bieán thoâ loã, tuy bieát ñöôïc moät chuùt moät chuùt chöõ nghóa, nhöng khoâng baèng caùc nhaø vaên nho tinh thoâng thi lyù. Xem chöøng khoâng phaûi laø keû só taøi kieâm vaên voõ thì khoù loøng hieåu roõ ñöôïc ñoà giaûi. Theá roài taïi haï cuøng Moäc huynh ñeä chia ñöôøng vaøo Trung Nguyeân. Heïn nhau moät naêm, moãi ngöôøi thu laáy boán teân ñoà ñeä phaûi laø haïng nho sinh ñaày buïng kinh luaân, khoâng thì cuõng laø nhöõng tay danh só vaên taøi maãn tieäp. 662 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo giô tay troû vaøo baûy taùm teân ñeä töû maëc aùo vaøng vaø xanh noùi tieáp: -Chaúng daùm daáu gì lieät vò, maáy teân ñeä töû naøy giaû tyû vaøo thi thì giaät giaûi tieán só haøn laâm deã nhö trôû baøn tay. Ban ñaàu chuùng ñeán ñaûo Long Moäc chöa chaéc ñaõ chòu cam taâm. Nhöng sau chuùng vöøa hoïc voõ coâng vöøa nghieân cöùu ñoà giaûi roài ai naáy ñeàu tình nguyeän soáng cheát ôû ñaûo vì hoï hieåu raèng hoïc voõ luyeän coâng thuù hôn ñoïc saùch laøm quan. Quaàn huøng nghe Long ñaûo chuùa noùi “hoïc voõ luyeän coâng thuù hôn ñoïc saùch laøm quan” ñeàu laáy laøm vöøa loøng. Nhieàu ngöôøi baát giaùc gaät ñaàu khen phaûi. Long ñaûo chuùa noùi tieáp: -Nhöng taùm teân ñeä töû nguyeân laø danh só xuaát thaân naøy nghieân cöùu ñoà giaûi xong moãi ngöôøi hieåu moät caùch, chaúng nhöõng khoâng laøm cho Moäc huynh ñeä hieåu theâm ñöôïc ñieàu gì maø coøn khieán cho hai anh em taïi haï cuøng ñi vaøo choã hoà ñoà. Boïn taïi haï khoâng bieát laøm theá naøo, trong loøng raát laø phieàn muoän. Neáu boû ñi cuõng khoâng ñaønh loøng. Moät hoâm, Moäc huynh ñeä baûo taïi haï: “Hieän nay nhöõng baäc tinh thaâm veà voõ hoïc khoâng ai hôn ñöôïc Dieäu Ñeá ñaïi sö, moät vò cao taêng chuøa Thieáu laâm. Chuùng ta sao khoâng môøi laõo nhaân gia tôùi ñaây ñeå chæ giaùo cho moät chuyeán.” Taïi haï noùi: “Dieäu Ñeá ñaïi sö aån cö hôn hai chuïc naêm, khoâng maøng gì ñeán theá söï, e raèng môøi laõo nhaân gia khoâng chòu ñeán.” Moäc huynh ñeä lieàn baûo: “Theá thì chuùng ta sao khoâng cheùp theâm moät baøi ñöa ñeán chuøa Thieáu Laâm ñeå nhôø laõo nhaân gia coi cho ? Neáu Dieäu Ñeá ñaïi sö khoâng noùi gì ñeá thì e raèng ñoà giaûi naøy coù choã naøo leäch laïc, hai chuùng ta chaúng hôi ñaâu maø nghieân cöùu theâm cho meät.” Taïi haï lieàn voã tay khen: “Keá aáy raát dieäu ! Chuùng ta coù theå cheùp theâm moät baûn nöõa ñöa cho Ngu Traø ñaïo tröôûng phaùi Voõ Ñang, voõ coâng phaùi Thieáu Laâm vaø Voõ Ñang noåi tieáng nhaát treân choán giang hoà. Hai vò cao nhaân ñoù nhaát ñònh coù kieán thöùc sieâu vieät.” Chuùng toâi lieàn sao ñoà giaûi raát kyõ, caû neùt veû laãn chöõ vieát khoâng sai moät chuùt naøo. Ñoàng thôøi chuùng toâi nghieân cöùu laïi roài möøng rôõ nhö phaùt ñieân vì nghó raèng : Cöù theo ñoà giaûi maø luyeän taäp thì voõ coâng mình seõ tôùi choã khaép thieân haï khoâng coù ngöôøi thöù ba naøo bì kòp. Nhöng caøng luyeän taäp laïi caøng ñi saâu vaøo choã nghi ngôø khoù hieåu. Luùc chuùng toâi ñi leân chuøa Thieáu Laâm thì khoâng muoán giaáu dieám nöõa, chæ mong sao coù ngöôøi giaûi khai ñöôïc moái nghi ngôø ñaõ naèm cheát trong loøng baáy laâu nay thì duø coù phaûi ñem ñoà giaûi coâng boá thieân haï cuõng chaúng coù chi ñaùng tieác. Hai anh em taïi haï vaøo chuøa Thieáu Laâm roài boû ñoà giaûi vaøo trong bao thô nhôø Tri Khaùch Taêng ñeä leân cho Dieäu Ñeá ñaïi sö. Ban ñaàu Tri Khaùch Taêng khoâng chòu, y noùi laø Dieäu Ñeá ñaïi sö ñaõ ñoùng cöûa aån cö laâu naêm, khoâng giao thieäp vôùi ngöôøi ngoaøi töø laâu roài. Hai anh em taïi haï lieàn laáy moãi ngöôøi moät chieác boà ñoaøn 663 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ngoài giöõa coång chuøa Thieáu Laâm suoát baûy ngaøy ñeâm khieán cho sö saõi trong chuøa khoâng coù loái ra vaøo. Tri Khaùch taêng khoâng sao ñöôïc ñaønh ñem phong thö ñeä trình ñaïi sö. Quaàn huøng ñeàu nghó buïng: -Tuy mieäng laõo chæ noùi hôøi hôït laø ngoài chaén coång chuøa Thieáu Laâm, nhöng thöïc ra caâu chuyeän ñaâu coù deã daøng theá ñöôïc ? Trong thôøi gian naøy chaéc ñaõ xaûy ra nhieàu cuoäc roàng tranh hoå ñaáu, roài quaàn taêng chuøa Thieáu Laâm khoâng coù caùch naøo ñuoåi ñöôïc hai laõo naøy ñi, môùi chuï ñöa thô vaøo. Long ñaûo chuùa laïi noùi tieáp: -Tri Khaùch taêng chòu caàm thô roài, anh em taïi haï môùi ñöùng leân ra khoûi coång chuøa Thieáu Laâm, xuoáng chaân nuùi Thieáu Thaát chôø ñôïi. Chôø chöøng nöûa giôø thì thaáy Dieäu Ñeá ñaïi sö ñi ra vaø chæ hoûi coäc loác moät caâu: “Ñaâu roài ?” Moäc huynh ñeä lieàn hoûi laïi: “Phaûi chaêng coøn ñi môøi moät vò nöõa ?” Dieäu Ñeá ñaïi sö ñaùp: “Phaûi roài ! Ñi môøi Ngu Traø !” Ba ngöôøi leân ñeán nuùi Voõ Ñang. Dieäu Ñeá ñaïi sö noùi: “Laõo taêng laø Dieäu Ñeá ôû chuøa Thieáu Laâm muoánra maét Ngu Traø !” Roài ñaïi sö khoâng chôø thoâng baùo ñi thaúng vaøo trong. Dieäu -Ñeá ñaïi sö chuøa Thieáu -Laâm laø moät nhaân vaät löøng danh voõ laâm, boïn ñeä töû phaùi Voõ-Ñöông khoâng ai daùm caûn trôû. Anh em taïi haï cuõng theo vaøo. Dieäu -Ñeá ñaïi sö vaøo traïi phoøng choã thanh tu cuûa Ngu-Traø ñaïo tröôûmg vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Laõo cuõng khoâng hoûi laïi, ñi theo Dieäu -Ñeá ñaïi sö leân ñaûo Long-Moäc.Dieäu -Ñeá ñaïi sö tinh thoâng tuyeät ngheä cuûa phaùi Thieáu -Laâm, coøn Ngu-Traø ñaïo tröôûng kieám phaùp thoâng thaàn. Hai vò ñeàu laø nhaân vaät tuyeät ñænh maø voõ laâm ñeàu coâng nhaän. Hai vò tôùi ñaûo Long Moäc roài lieàn laäp töùc reøn luyeän ñoà giaûi. Trong thaùng ñaàu yù kieán hai laõo gia gaàn gioáng nhau, chæ baát ñoàng moät vaøi ñieåm nhoû nhaët. Töø thaùng thöù hai yù kieán chia reõ naåy nôû khaù nhieàu. Ñeán thaùng thöù ba hai vò khoâng muoán giöõ tö caùch cao nhaân ngoaøi coõi ñôøi nöõa. Chæ vì caùch giaûi thích ñoà giaûi moãi ngöôøi moät loái, khoâng hôïp nhau maø sinh ra tranh chaáp kòch lieät. Thaäm chí ...Hôõi oâi! Hai vò xaûy cuoäc ñoäng thuû. Quaàn haøo kinh ngaïc voâ cuøng. Coù ngöôøi hoûi laïi: -Cuoäc tyû voõ giöõa hai vò cao nhaân naøy ñöa ñeán choã ai thaéng ai baïi? Long ñaûo chuùa noùi: -Dieäu Ñeá ñaïi sö cuøng Ngu Traø ñaïo tröôûng ñeàu ñem nhöõng coâng phu nghieân cöùu trong ñoà giaûi ra thöïc haønh thì trong voøng naêm chieâu hai vò ñoù thaáy keát quaû gioáng nhau neân vui veû töôi cöôøi khoâng caàn tyû ñaáu. Nhöng töø luùc baét ñaàu nghieân cöùu chieâu thöù saùu hai vò ñaõ coù choã baát ñoàng yù kieán, song coøn coù luùc tyû ñaáu, coù luùc boû qua. Trong voøng maáy thaùng trôøi keát quaû cuoäc nghieân cöùu cuûa hai vò ruùt cuïc nhöõng choã gioáng nhau thì ít maø nhöõng choã khaùc nhau lai nhieàu.Coù ñieàu muoán so bì ai hôn ai keùm thì khoù maø bieát ñöôïc. 664 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Taïi haï cuøng Moäc huynh lieàn thöông nghò vôùi nhau ñeàu cho laø baûn ñoà giaûi vöøa bao la vöøa huyeàn dieäu quaù chöøng! Ñeán Dieäu -Ñeá ñaïi sö cuøng Ngu-Traø ñaïo tröôûng laø nhöõng cao nhaân quaùn theá maø cuõng chæ lónh hoäi ñöôïc töøng phaàn nhoû. Neáu muoán thoâng suoát ñöôïc toaøn theå baûn ñoà giaûi thì chæ coù caùch môû roäng cuoäc nghieân cöùu ñeå nhieàu ngöôøi tham gia, chöù khoâng coøn caùch naøo khaùc.yù kieán cuûa nhieàu ngöôøi goùp laïi coøn hôn yù kieán cuûa moät baïc ñaïi taøi. Vaäy chuùng ta phaûi môøi nhöõng baäc kyø naêng dò só khaép thieân haï leân ñaûo naày ñem heát taâm löïc ra maø nghieân cöùu. Long ñaûo chuùa ngöøng laïi moät luùc roài noùi tieáp: -May vöøa gaëp hoài "Ñoaïn Tröôøng Thöïc Coát Huû Taâm Thaûo" nôû hoa. Thöù coû naøy ñem phoái hôïp vôùi maáy vò thuoác coù lieân quan ñem naáu chaùo thì chuùng ta laø nhöõng nhaø luyeän voõ aên vaøo raát coù lôïi. Theá roài hai chuùng toâi cho söù giaû ñi môøi caùc vò Chöôûng moân nhöõng phaùi lôùn, caùc giaùo chuû, caùc bang chuùa, ñeán teä ñaûo döï yeán Laïp - Baùt. AÊn chaùo xong seõ môøi quaàn huøng tham döï coâng cuoäc nghieân cöùu ñoà giaûi. Moïi ngöôøi nghe Long ñaûo chuùa noùi vaäy thì baùn tín baùn nghi. Boãng Ñinh Baát Töù lôùn tieáng hoûi: -Ñaûo chuùa noùi vaäy thì ra hai vò môøi anh em ñoàng ñaïo ñeán ñaây aên chaùo Laïp -Baùt laø vì haûo taâm hay sao? Long ñaûo chuùa ñaùp: -Neáu noùi hoaøn toaøn vì haûo taâm thì cuõng khoâng ñuùng haún. Taïi haï cuøng Moäc huynh ñeä vaãn coù chuùt tö taâm laø cho nhöõng tay cao thuû voõ hoïc trong thieân haï tuï hoäi treân ñaûo naøy nghieân cöùu ñôõ giaûi giuùp boïn taïi haï ñeå côûi môû nhöõng choã nghi ngôø baáy laâu nay Ñoàng thôøi ñeå phaùt huy voõ hoïc cho cao theâm moät taàng. Coù ñæeàu kieän baûo boïn taïi haï môøi khaùch ñeå gia haïi thì thaät laø nhöõng yù kieán sai laàm. Ñinh -Baát -Töù cöôøi laït hoûi: -Ñaûo chuùa noùi vaäy chaúng hoaø ra löøa bòp moïi ngöôøi moät caùch traéng trôïn ö ? Neáu baûo laø môøi ñoàng ñaïo ñeán nghieân cöùu voõ hoïc thì taïi sao ngöôøi ta khoâng chòu ñi, caùc vò laïi haï raùt toaøn gia hay caû moân phaùi? Thieân haï coù ai laïi ñi môøi khaùch moät caùch cöôøng hung baù ñaïo ñeán theá bao giôø? Long ñaûo chuùa gaät ñaàu, hai tay voã vaøo nhau roài baûo thuoäc haï: -Laáy soå thöôûng thieän phaït aùc ra ñaây! Taùm teân ñeä töû quay vaøo noäi ñöôøng oâm ra taùm cuoán soå. Moãi cuoán cao deán hai thöôùc. Long ñaûo chuùa laïi noùi: -Caùc ngöôi haõy phaân phaùt nhöõng soå naøy ñeå caùc vò coi. Boïn ñeä töû laàn löôït chia soå saùch cho moïi ngöôøi ôû baøn tieäc. Ñinh- Baát- Töù caàm soå coi, thì thaáy ngoaøi baøi cuoán soå cuûa laõo ñeà boán chöõ " Laïc Hôïp nhaân thò" Trong loøng khoâng khoûi kinh haõi laõo nghó thaàm: 665 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Anh em mình laø ngöôøi Laïc Hôïp ít ai bieát ñeán. Theá maø ôû hoøn ñaûo Long Moäc xa xoâi heûo laùnh naøy hoï cuõng bieùt roõ. Tin töùc hoï löôïm ñöôïc raát xaùc thöïc. Laõo môû soå ra coi thì thaáy beân trong chöa roõ naêm naøo, thaùng naøo, ngaøy naøo, Ñinh -Baát - Tam laøm gì ôû ñaâu. Tuy trong cuoán soå chöa ñöôïc hoaøn bò cho laém, nhöng laõo laøm nhöõng vieäc gì trong hai chuïc naêm nay ñeàu coù ghi caû. Ñinh -Baát -Töù traùn toaùt moà hoâi. Laõo lieác maét nhìn troäm nhöõng ngöôøi beân caïnh thì ai naáy ñeàu loä veû hoang mang beõn leõn... Chæ coù moät mình Thaïch- Phaù- Thieân laø ngoài caém ñaàu aên chaùo. Chaøng chaúng ngoù gì ñeán cuoán soå ngoaøi bìa ñeà ba chöõ "Bang Tröôøng Laïc" Chaøng khoâng bieát, chöõ neân hoï vieát gì chaøng cuõng chaúng hay. Long ñaûo chuùa laïi baûo thuû haï: -Thu soå thöôûng thieän phaït aùc laïi! Boïn ñeä töû chia nhau ñi thu soå veà. Long ñaûo chuùa tuûm tæm cöôøi noùi: -Anh em taïi haï phaân phaùi ñeä töû ñi nghe tin töùc treân choán giang hoà, nhöng khoâng daùm thaùm thính ñeán vieäc rieâng bí maät cuûa caùc vò, maø chæ thaáy nhöõng vòeâc gì ôû ñaâu thì ghi laïi. Baát cöù moân phaùi hay bang hoäi naøo bò ñaûo Long Moäc tieâu dieät ñeàu ñaõ laøm neân nhöõng toäi aùc taøy trôøi, khoâng theå dung tha ñöôïc. Caùc vò thöû nghó kyõ laïi coi coù danh moân chính phaùi hoaëc bang hoäi naøo laøm ñieàu nghóa hieäp maø vì chuyeän chaúng tieáp nhaän theû môøi roài bò ñaéc Long Moäc tieâu dieät khoâng? Hoài laâu khoâng thaáy ai traû lôøi, Long ñaûo chuùa laïi noùi: -Nhöõng ngöôøi maø boïn taïi haï ñaõ saùt haïi thieät chaúng moät ai laø voâ toäi... Baây giôø Baïch -Töï -Taïi môùi leân tieáng chaát vaán: -Nhieáp laõo Quyeàn - Sö -Nhieáp -Gia ôû thoâng chaâu tænh Haø Baéc chaúng laøm neân toäi aùc gì cuõng bò hai vò haï saùt toaøn gia laø nghóa laøm sao? Long ñaûo chuùa laáy ra moät cuoán soå ñaåy veà phaùi tröôùc, noùi : -Môøi Oai Ñöùc tieân sinh haõy coi ñaây! Cuoán soå naøy töø töø bay veà phía Baïch -Töï -Taïi. Baïch-Töï -Taïi toan giô tay ra ñoùn thì cuoán soå bay ñeán tröôùc maët roài ñoät nhieân döøng laïi ôû treân khoâng moät chuùt roài rôùt thaúng xuoáng maët baøn chæ caùch ngoùn tay laõo chöøng hai thöôùc. Baïch-Töï- Taïi neáu khoâng voäi vaøng vöôn tay ra chao moät caùi ñoùn ñöôïc cuoán soå, maø ñeå rôùt xuoáng baøn, ñuïng vaøo baùt chaùo thì thaät laø maát maët. Cuoán soå caàm vaøo tay roài, laõo coøn caûm thaáy khaù naëng. Baát giaùc trong loøng laõo ngaám ngaàm kinh haõi buïng baûo daï: -Thaèng cha naøy lieäng cuoán soå moûmg dính coù maáy trang maø chæ bay ñi raát chaäm ñuû roõ luoàng löïc ñaïo cuûa haén thaät laø gheâ gôùm, muoán lieäng xa hay gaàn theo yù mình 666 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñöôïc, Trung gian laïi coøn bieát aûo khoân löôøng. Vaäy caâu noùi: " Caùnh hoa bay coù theå taán coâng beân ñòch, Moät maûnh laù ñuû ñaùnh ngöôøi bò thöông" laø chuyeän coù thaät. Thuû kình cuûa thaèng cha naøy maø phoùng aâm khí thì khoù coù keû ñôõ gaït hay neù traùnh ñöôïc. Laõo nhìn ngoaøi bìa cuoán soå coù ñeà roõ baûy chöõ "Haø- Baéc -Thoâng -Chaâu Nhieáp -Gia Quyeàn". Laõo môû soå ra coi thì ngay doøng ñaàu ñaõ laøm cho laõo phaûi kinh haõi. Haøng ñaàu ghi: " Naêm giaùp thaân, thaùng naêm ngaøy muøng hai, Nhieáp -Toân -Ñaøi ñaõ gian daâm vaø gieát hai maïng ngöôøi ôû Haéc gia trang haït Thöông -Chaâu." Haøng thöù hai ghi : " Naêm giaùp thaân, thaùng möôøi ngaøy möôøi baûy, Nhieáp - Toân - Hieäp vieän moät duyeân côù nhoû moïn ñeå ñaû thöông con caû Löu -Vaên -Chaát ôû phuû Teá-Nam". " Ñeâm hoâm aáy y laïi haïi saùt toaøn gia nhaø hoï löu möôøi ba ngöôøi ñeå bò mieäng". " Nhieáp -Toân -Ñaøi vaø Nhieáp -Toân -Hieäp ñeàu laø coi trai Nhieáp - laõo Quyeàn Sö. Nhaø naøy noåi tieáng laø nhaø haøo hieäp treân choán giang hoà, khoâng ngô tay laøm nhöõng ñieàu cöïc kyø taøn aùc trong boùng toái". Baïch -Töï -Taïi traàm ngaâm moät chuùt roài noùi: -Nhöõng vieäc naøy khoâng coù gì ñeå ñoái chöùng chaúng hieåu thöïc giaû ra sao. Taïi haï khoâng giaùm baûo hai vò ñaûo chuùa coá yù phao vuï ñaã gieát ngöôøi voâ toäi, nhöng e raèng boïn ñeä töû maø ñaûo Long Moäc phaûi ñi caùc nôi nghe lôøi ngöôøi ta ñoàn khoâng ñuùng söï thöïc cuõng chöa bieát chöøng, Tröông Tam lieàn ñöùng daäy noùi: -Neáu Oai Ñöùc tieân sinh khoâng tin thì haõy coi caùi naøy... Gaõ noùi xong trôû goùt quay vaøo nhaø trong roài trôû ra lieàn, Tay phaûi gaõ giô leân, moät cuoán soå moûng dính lieàn bay veà phía Baïch-Töï-Taïi vaø coøn chöøng hai thöôùc thì ñoät nhieân rôùt thaúng xuoáng, Thuû phaùp naøy cuõng ñuùng heät nhö thuû phaùp cuûa Long ñaûo Chuùa. Baïch- Töï- Taïi laàn naøy dó nhieân ñaõ chuaån bò saün, laõo vöôn tay vaø chuïp laáy, Laõo môû ra xem thì ñaây laø cuoán nhaät kyù cuûa Nhieáp - Gia. Baïch-Töï-Taïi hoài coøn nhoû ñaõ cuøng Nhieáp Gia Quyeàn Sö ñoïc saùch, neân bieát roõ buùt tích cuûa Quyeàn sö. Laõo thaáy chöõ trong cuoán soå roõ raøng laø neùt buùt cuûa Quyeàn Sö. Soå naøy toaøn bieân caùc khoaûn tieàn xuaát nhaäp. Treân trang ñaàu ñaõ pheâ hai chöõ son: "Ñaùng gieát". Trong khoaûn naøy noùi ngaøy moàng taùm mua taùm möôi ba maãu ruoäng ôû Chu- Gia- Thoân, giaù tieàn baûy möôi laïng. Baïch-Töï-Taïi buïng baûo daï: 667 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vôùi baûy chuïc laïng baïc maø mua ñöôïc taùm möôi maãu ruoäng thì ñaâu coù cuûa reû theá ñöôïc? Trong vuï naøy chaéc coù söï duøng uy löïc cöôõng hieáp ngöôøi ta phaûi baùn cho. Laõo ñoïc tieáp xuoáng döôùi laïi thaáy moät khoaûn nöõa vaø pheâ hai chöõ son "ñaùng gieát". Khoaûn naøy ghi: "Ngaøy möôøi naêm thu cuûa quan huyeän hoï Tröông ôû Thoâng Chaâu moät ngaân khoaûn hai ngaøn naêm traêm laïng". Baïch- Töï- Taïi nghó thaàm: -Nhieáp -Laäp -Nhaân noåi tieáng laø ngöôøi nghóa hieäp sao laïi laáy tieàn cuûa quan tö. Ñaây chaéc laø y caáu keát vôùi boïn tham quan voâ laïi ñeå laán aùt ngöôøi löông thieän vaø laøm nhöõng vieäc kinh thieân haïi lyù, Baïch-Töï-Taïi laät xuoáng döôùi thì thaáy coù saùu baûy chuïc choã pheâ hai chöõ "ñaùng gieát". Laõo bieát hai chöõ son naøy do Tröông-Tam- hay Lyù Töù pheâ, Baát giaùc laõo gaäp soå laïi, thôû daøi noùi: -Bieát ngöôøi bieát maët bieát loøng laøm sao, Nhieáp -laäp -Nhaân thaät laø ñaùng gieát. Böõa nay Baïch moã thaáy cuoán nhaät kyù naøy thì duø ñaûo Long Moäc coù nhaân nhöôïng cho y, Baïch moã cuõng phaûi gieát heát caû nhaø. Laõo noùi xong ñöùng leân ñi ñeán tröôùc maët Tröông Tam traû laïi cuoán soå, khen ngôïi: -Thaät laø ñaùng phuïc! Thaät laø ñaùng phuïc! Roài laõo quay ñaàu nhìn laïi Long, Moäc ñaûo chuùa ra chieàu ngöôõng moäTrong loøng laõo nghó thaàm: -Boïn ñoà ñeä ñaûo Long Moäc chaúng nhöõng voâ coâng traéc tuyeät maø laøm vieäc raát chu ñaùo ñeå giöõa vöõng coâng baèng. Tuy vieäc "Thöôûng thieän" mình chöa hieåu ra sao, nhöng vieäc "phaït aùc" thì thaät laø chí coâng. Vaäy vieäc thöôûng thieän chaéc cuõng ñích ñaùn g khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Boán chöõ thöôûng thieän phaït aùc quaû nhieân danh baát hö truyeàn. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn cuûa mình tuy ñoâng ngöôøi nhöng laøm gì coù nhaân taøi ñöôïc nhö Tröôøng -Tam Lyù -Töù? Hôõi oâi! Ba chöõ "Ñaïi Toân Sö" coøn ñoäi treân ñaàu Baïch -Tö- Taïi naøy laøm sao ñöôïc? Nghó tôùi caøng hoå theïn. Long ñaûo chuùa döôøng nhö ñaõ ñoaùn ra yù nghó cuûa Baïch Töï Taïi lieàn tuûm tæm cöôøi, noùi: -Oai-Ñöùc tieân sinh haõy ngoài xuoáng. Tieân sinh ôû Taây -Vöïc ñaõ laâu thì nhöõng haønh ñoäng cuûa boïn caàm thuù muõ aùo veânh vang kia bieát theá naøo ñöôïc, ñeàu khoâng coù lyù naøo traùch tieân sinh caû. Baïch-Töï-Taïi laéc ñaàu trôû veà choã ngoài. Ñinh- Baát -Töù lôùn tieáng hoûi: -Vaäy ra Long, Moäc ñaûo chuùa gieát ngöôøi maáy chuïc ngaøn naêm nay toaøn laø haïng ñaùng toäi caû ö? Vieäc môùi ñoàng ñaïo voõ laâm ñeán ñaây chæ vì muïc ñích cuøng nhau nghieân cöùu voõ coâng thoâi chaêng? 668 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Long Moäc ñaûo chuùa lieàn gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng theá. -------------------oOo------------------- 669 Typed by NDT & COI http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn