Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI TÖ ÑINH BAÁT TÖÙ KHOÂNG VÔÏ COÙ CON RIEÂNG Thaïch Phaù Thieân theo sau moät gaõ haùn töû. Coøn boán gaõ haùn töû aùo vaøng nöõa thì traùnh xa ra baûy taùm böôùc roài laïi ñi theo sau Thaïch Phaù Thieân. Ñoaøn ngöôøi chuyeån vaøo trong nuùi roài, hai beân toaøn laø röøng raäm chæ coù moät con ñöôøng xuyeân qua röøng. Thaïch Phaù Thieân chuù yù nhìn caûnh saéc boán maët ñeå nhaän ñònh ñöôøng loái [hoøng khi thoaùt thaân bieát ñöôøng maø chaïy. Ñi theâm maáy daëm nöõa laïi reõ vaøo moät con ñöôøng toaøn ñaù moïc tai meøo. Meù taû laø moät laïch nöôùc chaûy xieát xoâ vaøo ñaù baät leân tieáng bì boõm. Con ñöôøng ñi theo laïch nöôùc moãi luùc moät leân cao. Sau khi chuyeån qua hai khuùc quanh boãng thaáy moät thaùc nöôùc nhö giaûi luïa traøng traûi töø treân cao möôøi maáy tröôïng buoâng xuoáng. Thaùc nöôùc naøy laø choã phaùt nguyeân cuûa laïch nöôïc kia. Haùn töû daãn ñöôøng thoø tay vaøo phía sau moät caây lôùn beân ñöôøng laáy moät taám aùo möa baèng vaûi daàu treo ôû ñoù töø tröôùc. Gaõ caàm aùo ñöa cho Thaïch Phaù Thieân noi: -Quaùn Nghinh Taân döïng leân trong Thuûy Laïc. Ñoù laø nôi maùt meû nhaát cuûa baûn ñaûo. Xin Thaïch bang chuùa maëc aùo möa vaøo ñeå khoûi öôùt caû y phuïc. Thaïch Phaù Thieân ñoùn laáy aùo maëc vaøo. Chaøng thaáy haùn töû ñi tôùi gaàn thaùc nöôùc roài tung mình nhaûy xuoáng. Chaøng cuõng nhaûy theo. Phía trong thaùc moät con ñöôøng haàm khaù daøi. Hai beân ñöôøng haàm coù thaép ñeøn daàu. Tuy aùnh saùng lôø môø nhöng cuõng coù theå troâng roõ ñöôïc ñöôøng loái. C ng theo haø sau gaõ kia tieáp tuïc tieán veà phía tröôùc. Ñöôøng haàm naøy laø moät huyeät ñoäng thieân nhieân trong loøng nuùi roài söûa sang thaønh ñöôøng. Choã naøo do nhaân coâng ñaøo ra thì raát chaät heïp. Coù luc laïi gaëp nhöõng quaõng ñöôøng raát roäng. Chaøng aûcm thaáy caøng tieán vaøo saâu daàn daàn caøng ñi xuoáng thaáp. Trong ñoäng nghe coù tieáng nöôùc chaûy roùc raùch nghe raát laï ñôøi töôûng chöøng nhö tieáng goõ khaùnh ngoïc. Trong sôn ñoäng raát nhieàu ngaùch chia ñi caùc ngaõ. Thaïch Phaù Thieân duïng taâm ghi nhôù. Chaøng ñi trong ñöôøng haàm chöøng hôn hai daëm thì tröôùc maët hieän ra moät cöûa ñoäng baèng ngoïc thaïch xaây neân. Treân coång coù khaéc ba chöõ lôùn. Thaïch Phaù Thieân lieàn hoûi: -Phaûi chaêng ñaây laø quaùn Nghinh Taân ? 647 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Haùn töû ñaùp: -Chính phaûi. Trong loøng gaõ hôi laáy laøm kyø töï nghó : -Treân coång ñaõ ñeà chöõ roõ raøng maø sao haén coøn hoûi laøm chi ? Chaúng leõ haén khoâng bieát chöõ hay sao ? Söï thöïc Thaïch Phaù Thieân moät chöõ cuõng khoâng bieát. Chaøng tieán vaøo cöûa thaïch ñoäng roài thì thaáy rteân maët ñaát laùt ñaù raát teà chænh. Haùn töû daãn Thaïch Phaù Thieân tieán vaøo thaïch ñoäng meù taû noùi: -Thaïch bang chuùa ! Bang chuùa haõy nghæ ñôõ ôû ñaây moät chuùt, chôø luùc nöõa vaøo döï yeán tieäc ñaûo chuùa seõ cuøng bang chuùa laøm leã töông kieán. Trong thaïch ñoäng naøy cuõng coù ñuû baøn gheá. Ba caây hoàng chuùc chieáu saùng caû ñoäng. Moät teân tieåu ñoàng böng traø cuøng boán moùn ñieåm taâm vaøo. Thaïch Phaù Thieân vöøa nhìn thaáy nhöõng thöùc aên lieàn nghó ngay tôùi luùc leân ñöôøng, Thaïch Thanh ñaõ maáy laàn caên daën: “Tieåu huynh ñeä ! Ba möôi naêm nay khoâng bieát bao nhieâu anh huøng haûo haùn mình mang tuyeät kyõ ñeánñaûo Long Moäc, duø baûn laõnh cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng khoâng theå moät meû löôùi maø queùt heát ñöôïc caû bao nhieâu haøo kieät ñöùng vaøo haøng tuyeät ñænh trong voõ laâm. Theo ta phoûng ñoaùn thì treân ñaûo nhaát ñònh hoï söû duïng thuû ñoaïn ñeâ heøn. Neáu hoï khoâng boá trí cô quan ñaùnh baãy thì trong ñoà aên thöùc uoáng hoï boû chaát kòch ñoäc. Hoï coâng nhieân tuyeân boá laø môøi khaùch döï yeán Laïp Baùt Cuùc khieán cho ngöôøi ta chæ chuù yù ñeán baùt chaùo ñoù, hoaëc giaû moùn chaùo naøy laïi khoâng coù gì quaùi laï, maø trong nhöõng thöùc aên uoáng thoâng thöôøng nhö nöôùc traø xanh, baùnh ñieåm taâm hoaëc rau xanh, côm traéng coù pha chaát ñoäc cuõng neân, vaäy nhaát nhaát tieåu huynh ñeä phaûi ñeà phoøng. Nhöõng lyù leõ ñoù raát noâng caïn Thaïch Thanh naøy ñaõ nghó tôùi thì coù lyù ñaâu nhöõng tay ñaàu naõo caùc moân phaùi lôùn laïi khoâng nghó tôùi ? Khi hoï ñi ñaûo Long Moäc ñaõ döï bò nhöõng döôïc vaät ñeå giaûi ñoäc maø ruùt cuïc hoï ñeàu maéc tay ñoäc thuû, nhö vaäy thì coøn trôøi naøo hieåu ñöôïc. Tieåu huynh ñeä ! Chuù ñaày loøng nhaân haäu baûn taùnh löông thieän, ngöôøi laønh coù trôøi che chôû, khoâng ñeán noãi phaûi chòu aùc baùo. Coù ñieàu luùc naøo chuù em cuõng neân ñeà phoøng caån thaän.” Thaïch Phaù Thieân buïng nhôù lôøi daën aân caàn cuûa Thaïch Thanh, nhöng muõi laïi ngöûi thaáy muøi thôm ngaøo ngaït lieàn töï nhuû: -Buïng ñaõ ñoùi maø suoát thôøi gian ôû ñaûo Long Moäc chaúng leõ khoâng aên uoáng gì thì laøm sao chòu noåi ? Vaû laïi boïn hoï maø muoánhaï ñoäc thì baát cöù choã naøo, luùc naøo hoï chaúng aùm toaùn mình ñöôïc ? Tröông Tam, Lyù Töù laø hai vò ca ca ñaõ cuøng ta keát nghóa kim lan vaø ñaõ laäp lôøi troïng theä coù phuùc cuøng höôûng coù hoïa cuøng chia. Neáu hai vò ñoù haïi ta thì phoûng coù khaùc gì hoï töï haïi mình ? 648 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng lieàn caàm laáy ñoà ñieåm taâm maø aên ! Caû boán ñóa ñieåm taâm chaøng aên heát saïch chaúng coøn laïi chuùt naøo. Bình thanh traø chaøng uoáng caïn ñeán quaù nöûa. Thaïch Phaù Thieân ngoài trong thaïch ñoäng ñeán hôn moät giôø, boãng nghe tieáng ñaøn saùo noåi leân. Gaõ haùn töû daãn ñöôøng laïi ñeán tröôùc maët chaøng khom löng noùi: -Ñaûo chuùa coù lôøi môøi, xin Thaïch bang chuùa leân döï yeán. Thaïch Phaù Thieân ñöùng daäy theo gaõ ra khoûi ñoäng thì tieáng aâm nhaïc laïi caøng vang doäi. Tieáng tô tieáng truùc pha laãn vôùi tieáng chuoâng tieáng troáng. Thaïch Phaù Thieân sau khi xuyeân qua maáy nôi thaïch ñoäng. Ñoät nhieânhai maét saùng loøa, chaøng thaáy trong moät toøa sôn ñoäng lôùn thaép toaøn neán môõ boø. Trong ñoäng baøy ñeán hôn traêm chieác baøn. Toøa sôn ñoäng naøy thieät roäng. Tuy ñaõ baøy baáy nhieâu baøn gheá maø loái ñi vaãn theânh thang. Maáy traêm teân haùn töû aùo vaøng ñi lui ñi tôùi daãn taân khaùch vaøo ngoài. Caùc taân khaùch moãi ngöôøi chieám moät chieáu rieâng. Beân chuû cuõng khoâng ñaët nhaân só boài tieáp vaøo moät chieác naøo. Thaïch Phaù Thieân ñaûo maét nhìn boán phía. Chaøng chôït thaát Baïch Töï Taïi ngheânh ngang ngoài moät chieáu. Ñaàu baïc phô nhöng tinh thaàn coù veû con ngöôøi quaéc thöôùc. Laõo ngoài laãn vôùi caùc vò anh huøng, thaân theå cao lôùn troäi haún leân töïa hoà chim haïc ñöùng giöõa ñaøn gaø. Böõa tröôùc luùc ôû trong thaïch lao vì aùnh saùng lôø môø, Thaïch Phaù Thieân khoâng nhìn roõ ñöôïc töôùng maïo laõo. Hieän giôø döôùi aùnh ñeøn ñuoác saùng röïc thì vò Oai Ñöùc tieân sinh naøy coi trang nghieâm chaúng khaùc moät pho thaàn töôïng trong mieáu ñieän khieán ai troâng thaáy cuõng sinh loøng kính phuïc. Thaïch Phaù Thieân chaïy ñeán tröôùc maët laõo lôùn tieáng goïi: -Gia gia ! Chaùu ñaõ ñeán ñaây ! Trong nhaø ñaïi saûnh tuy ñoâng ngöôøi, nhöng beân chuû nhaân tieáp ñaõi ai cuõng noùi raát kheõ. Coøn beân khaùch ai cuõng nghó ñeán mình seõ maát maïng trong khoaûng khaéc, neân trong loøng ñeàu naøo nuùng. Hôn nöõa oai danh ñaûo Long Moäc töøng chaán ñoäng voõ laâm khieán moïi ngöôøi ñeàu khieáp vía, chaúng ai noùi caâu naøo. Baây giôø Thaïch Phaù Thieân ñoät nhieân la goïi Baïch Töï Taïi neân muïc quang moïi ngöôøi ñeàu höôùng veà phía chaøng. Baïch Töï Taïi haéng gioïng moät tieáng roài hoûi: -Thaèng quyû con ngu ngoác kia mi ñeán ñaây thì laøm sao ta coù ñöôïc chuùt chaét ngoaïi? Thaïch Phaù Thieân söõng soát. Sau moät luùc chaøng môùi daàn daàn hieåu ra yù töù caâu noùi cuûa laõo. Nguyeân Baïch Töï Taïi coù yù noùi laø Thaïch Phaù Thieân ñeán ñaûo Long Moäc chòu cheát, khoâng ôû nhaø thaønh thaân cuøng A Tuù ñeå sinh con. Chaøng lieàn noùi: 649 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Gia gia ôi ! Söû maãu hieän ôû trong thoân chaøi nhoû ngoaøi bôø bieån ñeå chôø gia gia ñoù. Ngöôøi daën chaùu noùi : Chôø gia gia trong moät thaùng, töùc laø ñeán ngaøy moàng taùm thaùng gieâng, neáu khoâng ñöôïc gaëp maët gia gia thì … seõ gieo ñaàu xuoáng bieån töï töû. Baïch Töï Taïi giöông caëp loâng maøy daøi leân hoûi: -Muï khoâng leân nuùi Bích Loa ö ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Gia maãu nghe gia gia noùi vaäy, ngöôøi töùc giaän laém ñoù … ngöôøi thoùa maï … thoùa maï gia gia … Baïch Töï Taïi hoû giaät gioïng: -Muï thoùa maï ta laøm sao ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Söû maãu thoùa maï gia gia laø laõo ñieân khuøng. Ngöôøi baûo Ñinh Baát Töù laø con quyû khinh baïc, ñöa lôøi noùi hoang ñöôøng. Khi naøo Söû maãu gaëp laõo seõ laáy ñao khoeùt vaøo ngöôøi laõo möôøi baûy möôøi taùm choã cho haû giaän. Baïch Töï Taïi cöôøi ha haû. Tieáng cöôøi rung ñoäng caû maùi ngoùi. Laõo noùi: -Hay laém ! Hay laém ! Coù theá môùi phaûi ! Ñoät nhieân trong goùc naøh ñaïi saûnh coù tieáng ngöôøi noùi aám ôù: -Sao muï laïi maéng ta nhö vaäy ? Ta khinh baïc muï bao giôø ! Ta ñoái vôùi muï vaãn moät loøng chí thaønh, cho ñeán luùc giaø cuõng khoâng laáy vôï nöõa. Theá maø muï loøng nhö saét ñaù, khoâng chòu ñaët chaân leân nuùi Bích Loa laáy moät böôùc. Thaïch Phaù Thieân nhìn veà phía phaùt ra thanh aâm thì thaáy Ñinh Baát Töù ngoài choáng hai tay xuoáng baøn. Toaøn thaán laõo run leân. Hai haøng nöôùc maét laû chaû tuoân rôi. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Laõo ta cuõng ñeán roài ! Tuoåi giaø nhö theá maø coøn khoùc loùc nhö troø con nít. Sao laõo khoâng bieát maéc côû ? Chaøng coù bieát ñaâu Ñinh Baát Töù voán laø ngöôøi phieâu löu phoùng ñaõng, chaúng uùy kî ñieàu chi. Baây giôø laõo töï nghó ñeán ñaûo Long Moäc roài taát nhieân khoù beà toaøn maïng. Theá laø moái taâm nguyeän cuûa laõo suoát ñôøi khoâng ñöôïc ñeàn boài chuùt naøo, khieán laõo phaûi oâm haän maø cheát, neân laõo thöông taâm voâ cuøng. Ñinh Baát Töù nghe Thaïch Phaù Thieân chuyeån lôøi Söû baø baø cho Baïch Töï Taïi, laõo khoâng nhòn ñöôïc, baát giaùc sa leä ngoài khoùc röng röùc. Giaû tyû gaëp luùc bình thôøi thì caùc vò anh huøng ñaõ laáy chuyeän naøy ñeå mua cöôøi. Nhöng hieän giôø moïi ngöôøi ñeáu lo mình taùn maïng ñeán nôi. Trong loøng ai cuõng bi thöông voâ h n. Hoï chæ haän mình khoâng khoùc vôùi nhau moät tieáng, neân chaúng ai noùi aï nöûa lôøi. Ta neân bieát raèng quaàn huøng ñaõ ñeán ñaûo Long Moäc neáu khoâng phaûi laø chöôûng moân caùc phaùi lôùn thì cuõng laø chuùa teå caùc bang, hoäi suoát ñôøi baïn vôùi göôm ñao thì 650 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn hai chöõ “sôï cheát” ñoái vôùi hoï khoâng coøn yù nghóa gì nöõa. Nhöng ñöôïc laáy ñao thöông tyû ñaáu lieàu maïng thì chuyeän soáng cheát chaúng coù chi ñaùng keå. Ñaèng naøy ai ñaõ ñeán ñaûo Long Moäc thì caùi cheát khoâng theå naøo traùnh ñöôïc coøn theâm vaøo taám loøng nghi hoaëc lo sôï nöõa. Vaäy caùi cheát ôû ñaây so vôùi haøng ngaøy ñöùng tröôùc ñaïi ñòch giao phong haún hoi thì tình caûnh naøy coøn khoù chòu hôn nhieàu. Ñoät nhieân ôû meù taây toøa vieän coù tieáng cöôøi laït maø gioïng deõo dôït nhö tieáng ñaøn baø, hoï vöøa cöôøi vöøa noùi: -Chaø chaø ! Giöõ moät taám loøng trung thaønh cho ñeán luùc giaø nua cuõng khoâng laáy vôï! Ñinh Baát Töù quaû laø keû maët daøy. Ngöôi ñoái vôùi Söû Tieåu Thuùy quaû coù daï trung thaønh thaät thì laøm sao laïi sanh ra vôùi tyû tyû ta moät ñöùa con gaùi ? Ñinh Baát Töù theïn ñoû maët. Laõo voâ cuøng boái roái, ñöùng leân aáp uùng hoûi: -Ngöôi laøm sao … laïi bieát chuyeän ñoù ? Ngöôøi ñaøn baø kia ñaùp: -Y laø chò ruoät ta, sao ta laïi khoâng bieát ? Con nhoû ñoù ñaâu ? Coøn soáng hay cheát roài? Ñinh Baát Töù ngoài phòch xuoáng gheá thöø maët ra. Tieáp theo laïi moät tieáng “raéc” vang leân ! Caû boán chaân chieác gheá goã keâ ñeàu gaõy heát. Ngöôøi ñaøn baø kia quaùt hoûi: -Con nhoû ñoù ñaâu ? Coøn soáng hay cheát ? Noùi mau ! Ñinh Baát Töù ngaäp ngöøng: -Ta … bieát ñaâu ñaáy ! Ngöôøi ñaøn baø kia laïi noùi: -Tyû tyû ta luùc laâm töû coù daën ta phaûi tìm ñeán ngöôi hoûi xem con gaùi y laïc loõng nôi ñaâu. Y yeâu caàu ta chieáu coá cho ñöùa nhoû. Ngöôi laø moät ñöa loøng lang daï thuù laøm haïi moät ñôøi tyû tyû ta chöa ñuû, coøn muoán ñi haïi ñeán vôï ngöôøi khaùc nöõa ö ? Ñinh Baát Töù ngoài treân chieác gheá gaõy chaân, phaûi nhôø caëp gioø choáng ñôõ. Baây giôø ñaàu goái nhuûn ra, laõo ngoài p hòch xuoáng, suùyt nöõa ngaõ ngöõa. May maø voõ coâng laõo tinh thaâm, kheõ nhuùn hai chaân xuoáng môùi döùng vöõng laïi ñöôïc. Neáu laø ngöôøi thöôøng taát phaûi laên keành. Ngöôøi ñaøn baø kia hoûi baèng moät gioïng gay gaét hôn: -Con nhoû ñoù coøn soáng hay cheát. Ñinh Baát Töù ñaùp: -Hai chuïc naêm tröôùc thì y coøn soáng. Nhöng sau naøy ta khoâng bieát nöõa. Ngöôøi ñaøn baø laïi hoûi: -Sao ngöôi khoâng ñi kieám y ? Ñinh Baát Töù khoâng bieát traû lôøi ra sao, chæ aáp uùng: -Caùi ñoù … caùi ñoù … khoâng phaûi laø chuyeän deã. 651 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân thaáy ngöôøi ñaøn baø ñang noùi ñaây thaân hình beù nhoû maø thaáp luøn, mình maëc aùo voùc maøu tía. Naøng che maët baèng taám sa ñen moûng. Döôùi aùnh ñeøn saùng, naøng chaúng coù veû gì khaùc laï. Khoâng hieåu sao Ñinh Baát Töù troâng thaáy naøng laïi ra chieàu sôï seät, boái roái nhö vaäy ? Ñoät nhieân chuoâng troáng noåi leân raàm vang. Moät haùn töû aùo vaøng doõng daïc noùi: -Hai vò Long ñaûo chuùa vaø Moäc ñaûo chuùa treân baûn ñaûo nghieâm chænh ra maét taân khaùch. Moïi ngöôøi chaán ñoäng taâm thaàn. Ñeán giôø hoï môùi bieát treân ñaûo Long Moäc coù hai vò ñaûo chuùa, moät vò hoï Long vaø moät vò hoï Moäc, vì theá maø hoøn ñaûo naøy môùi coù teân laø ñaûo Long Moäc. Boãng thaáy caùnh cöûa giöõa môû roäng roài hai haøng ngöôøi cao coù, thaáp coù, caû nam laãn nöõ ñi ra. Haøng ngöôøi meù taû maëc toaøn aùo xanh, haøng ngöôøi meù höõu maëc toaøn aùo vaøng. Ngöôøi giöõ leã laïi tuyeân boá: -Chuùng ñeä töû döôùi tröôùng Long ñaûo chuùa vaø Moäc ñaûo chuùa ra maét quyù khaùch. Moïi ngöôøi ñöa maét nhìn ra thaáy caû hai vò söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ñi phaân phaùt theû ñoàng böõa tröôùc cuõng coù maët taïi ñaùm ñoâng. Tröông Tam maëc aùo vaøng ñöùng thöù möôøi moät beân meù höõu, Lyù Töù maëc aùo xanh ñöùng thöù möôøi ba ôû meù taû. Sau hai ngöôøi naøy moãi beân coøn coù ñeán treân hai chuïc ngöôøi nöõa. Ai naáy baát giaùc caûm thaáy ôn laïnh xöông soáng. Voõ coâng Tröông Tam, Lyù Töù moïi ngöôøi ñaõ thaáy roài. Teù ra hai gaõ coøn coù raát nhieàu huynh ñeä ñoàng moân, chaéc baûn laõnh nhöõng ngöôøi kia cuõng töông ñöông vôùi gaõ. Ai naáy buïng baûo daï: -Thaûo naøo ba möôi naêm nay bao nhieâu anh huøng haûo haùn ñaõ ñeán ñaûo Long Moäc khoâng coøn soáng soùt trôû veà. Chöa keå ñeán ngöôøi khaùc, chæ hai söù giaû Thöôûng Thieän, Phaït Aùc ra tay thì nhöõng nhaân vaät noåi tieáng voõ laâm ôû Trung Nguyeân chuùng ta cuõng chaúng coù maáy tay laø choáng ñôõ noåi laáy hai chuïc chieâu. Hai haøng ñeä töû ñöùng nhìn hai beân taû höõu. Hoï nhaát teà khom löng höôùng veà pgía quaàn huøng thi leã raát cung kính. Quaàn huøng voäi ñaùp leã. Ai cuõng nghó tôùi Tröông Tam cuøng Lyù Töù ngaøy ñi phaân phaùt theû ñoàng ôû Trung Nguyeân vöøa cöôøi noùi vöøa gieát ngöôøi raát ung dung. Chuùng chæ giô tay moät caùi laø caû moät bang hoäi hoaëc moät moân phaùi bò gieát saïch. Hieän giôø chuùng veà ñaûo, maét khoâng daùm nhìn ngang nhìn ngöûa giöõ thaùi ñoä cöïc kyø nghieâm caån. Giöõa tieáng aâm nhaïc vang löøng, hai laõo giaø töø töø caát böôùc ñi ra. Moät laõo maëc ñoà vaøng, moät laõo maëc ñoà xanh. Ngöôøi giöõ leã lôùn tieáng hoâ: 652 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Teä ñaûo chuùa hoan ngheânh caùc vò quyù khaùch. Hai vò Long, Moäc ñaûo chuùa xaù daøi ñeán taän ñaát. Quaàn huøng tôùi taáp ñaùp leã. Laõo maëc aùo hoàng baøo laø Long ñaûo chuùa cöôøi ha haû noùi: -Taïi haï cuøng Moäc huynh ñeä ñaây ôû nôi hoang ñaûo heûo laùnh maø böõa nay ñöôïc cuøng caùc vò cao hieàn töông kieán, raát laáy laøm vinh haïnh. Coù ñieàu treân hoang ñaûo caûnh vaät huû laäu, caùch khoaûn ñaõi khoâng ñöôïc chu ñaùo, mong lieät vò löôïng thöù cho. Thanh aâm laõo oân hoøa vui veû. Long Moäc laø moät hoøn ñaûo leû loi trong mieàn Nam Haûi maø khaåu aâm Long ñaûo chuùa laïi gioáng ngöôøi ôû Trung Chaâu. Moäc ñaûo chuùa noùi: -Môøi lieät vò an toïa. Thanh aâm y lanh laûnh töïa nhö ngöôøi ôû vuøng Maân Quaûng. Quaàn huøng an toïa roài, hai vò Long, Moäc ñaûo chuùa môùi ngoài vaøo thuû vò ôû meù Taây. Coøn boïn ñeä töû khoâng ai ñöôïc ngoài, hoï ñeàu ñöùng thoõng tay chaàu chöïc. Quaàn huøng buïng baûo daï: -Caùch môøi khaùch cuûa ñaûo Long Moäc cöïc kyø baù ñaïo. Heã khaùch khoâng chòu ñi laø tru dieät heát caû moân phaùi hay bang hoäi. Nhöng khaùch leân ñaûo roài thì leã nghi ñoùn tieáp laïi voâ cuøng chu ñaùo. Ta haõy chôø xem hoï coøn ñi nhöõng nöôùc côø gì nöõa. Coù ngöôøi laïi laåm baåm: -Ngöôøi giaùm traûm luùc loâi toäi nhaân ra haï saùt coøn cho aên moät böõa no say, noùi maáy lôøi an uûi. Cuoäc theát yeán naøy chaéc laø böõa aên cho chuùng mình tröôùc khi bò haï saùt. Luùc moïi ngöôøi lieác maét ngoù hai vò ñaûo chuùa thì thaáy Long ñaûo chuùa raâu toùc baïc phô, maët muõi hoàng haøo nhö treû nít. Coøn Moäc ñaûo chuùa maùi toùc daøi chæ coøn lô thô, phaàn ñen nhieàu hôn phaàn baïc. Nhöng maëc laõo ñaày veát nhaên nheo. Ruùt cuïc hoï bao nhieâu tuoåi thaät khoù maø ñoaùn ñöôïc. Cöù troâng boä maët thì baûo hoï saùu chuïc hay chín chuïc ñeàu ñöôïc caû, maø cho laø hoï ñaõ ngoaøi traêm tuoåi cuõng chaúng coù chi quaù ñaùng. Moïi ngöôøi thi leã xong ngoài xuoáng. Boïn chaáp söï treân ñaûo laïi roùt röôïu vaø ñöa thöùc aên. Baøn naøo cuõng coù boán baùt ñóa caû thaûy taùm moùn. Nhöõng moùn aên goàm coù : Thòt gaø, caù, toâm, thòt heo muøi thôm ngaøo ngaït ñöa leân muõi, xem chöøng coù veû ngon laønh chöù chaúng coù chi khaùc laï. -----------------------oOo----------------------- 653 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn