Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BAÛY MÖÔI MOÁT THAÏCH TRANG CHUÙA HAI PHEN NGOÄ NHAÄN Taï Yeân Khaùch moät mình ra khoûi toång ñaø bang Tröôøng Laïc. Laõo chaïy ñi, roài khoâng bao giôø nhìn thaáy maët gaõ Caåu Taïp Chuûng nöõa thì töï nhieân traùnh khoûi vaán ñeà nan giaûi naøy. Nhöng neáu laøm nhö vaäy thì töø ñaây saép tôùi danh hieäu cuûa laõo khoâng coøn ôû treân choán giang hoà nöõa. Caùi ñoù haõy coøn laø chuyeän nhoû, laõo nghó tôùi ngaøy tröôùc ñaõ laäp lôøi theà ñoäc, theá maø khoâng troïn veïn lôøi theà thì so vôùi chuyeän cuït hai tat haõy coøn thaûm khoác hôn nhieàu. Laõo nhìn Thaïch Trung Ngoïc khoâng chôùp maét ñeå chôø gaõ ra hieäu leänh. Ngôø ñaâu trong loøng gaõ cuõng sôï haõi voâ cuøng. Gaõ thaáy saéc maët Taï Yeân Khaùch loä veû quaùi dò, khoâng hieåu laõo muoán haï ñoäc thuû vôùi gaõ theá naøo. Hai ngöôøi cöù ñaêm ñaêm nhìn nhau. Chæ trong choác laùt maø hai ngöôøi töôûng chöøng nhö laâu ñaõ maáy ngaøy. Sau moät luùc nöõa, Taï Yeân Khaùch lôùn tieáng noùi : -Ñöôïc roài, ngöôi ñaõ laáy taám Huyeàn Thieát Leänh ôû trong tay ta phaùt ra ! Taï moã moät lôøi coi naëng baèng non. Ngöôi muoán ta laøm vieäc gì cho thì cöù noùi ra. Taï moã moät ñôøi vuøng vaãy giang hoà, duø coù gaëp nhöõng vieäc khoù khaên ñeán ñaâu cuõng quyeát chaúng chau maøy. Thaïch Trung Ngoïc nghe laõo noùi vaäy thì ngaån ngöôøi ra. Nhöng vieäc Taï Yeân Khaùch ban Huyeàn Thieát Leänh gaõ ñaõ nghe qua. Gaõ laø ngöôøi raát thoâng minh cô trí, chæ xoay chuyeån yù nghó moät chuùt laø hieåu ngay. Gaõ bieát Taï Yeân Khaùch nhaänlaàm mình laø Thaïch P Thieân (thöïc ra ba chöõ “Thaïch Phaù Thieân” chính laø teân giaû cuûa haù Thaïch Trung Ngoïc sau khi gia nhaäp bang Tröôøng Laïc môùi ñaët ra. Coøn Caåu taïp Chuûng thì khoâng bieát hoï teân laø gì, ngöôøi vieát saùch taïm ñem ba chöõ Thaïch Phaù Thieân ñeå laøm hoï teân cho haén). Gaõ nghe Taï Yeân Khaùch noùi baát luaän mình ñöa ra vaánñeà gì nan giaûi ñeán ñaâu, laõo cuõng phaûi heát söùc laøm cho baèng ñöôïc thì sung söôùng chaúng khaùc gì baét ñöôïc cuûa baùu töø treân trôøi rôi xuoáng. Gaõ nghó raèng voõ coâng laõo naøy ñaõ cao thaâm ñeán theá thì vieäc gì maø laõo chaúng laømnoåi. Nhöng gaõ töï hoûi: -Mìnhbieát baûo laõo laøm vieäc gì baây giôø ? Roài gaõ loä veû ngaàn ngöø khoâng quyeát ñònh. 623 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Taï Yeân Khaùch ñaõ nhìn roõ thaùi ñoä cuûa Thaïch Trung Ngoïc vöøa kinh haõi, vöøa möøng thaàm. Laõo lieàn noùi: -Treân choán giang hoà coøn ai khoâng bieát ngöôøi naøo ñaõ ñöôïc Huyeàn Thieát Leänh cuûa Taï moã, Taï moã quyeát khoâng ñuïng vaøo ngöôøi mình ñoù moät ngoùn tay, thì ngöôi coøn sôï gì nöõa ? Caåu Taïp Chuûng ! Luùc ngöôi ôû treân Ma Thieân Laõnh giaû vôø thaät kheùo quaù ! Moân Vieâm Vieâm coâng cuûa ngöôi ñaõ luyeän roài sau ra theá naøo ? Thaïch Trung Ngoïc khoâng hieåu Vieâm Vieâm coâng laø caùi coùc gì. Gaõ chæ tuûm tæm cöôøi chöù khoâng traû lôøi. Sau gaõ töï nhuû: -Moái lo lôùn tröôùc maét cuûa mình laø caùi vaï coøn ñeå laïi ôû phaùi Tuyeát Sôn. Gaõ ngoác kia ñeán thaønh Laêng Tieâu thoå loä chaân töôùng roài, boïn Baïch Töï Taïi, Baïch Vaïn Kieám, Phong Vaïn Lyù khi naøo chuï boû qua, nhaát ñònh hoï seõ kieám mình ñeå röûa hôøn. Vuï naøy mình chaúng aên thua gì maø bò raéc roái maõi khoâng xong. Neáu khoâng keát lieãu thì suoát ñôøi mình khoâng coøn ñaát ñöùng ôû treân choán giang hoà nöõa. Nay ñöôïc cô hoäi toát naøy sao mình khoâng nhôø laõo giaûi quyeát cho xong ñi ? Löïc löôïng phaùi Tuyeát Sôn cuøng bang Tröôøng Laïc töông ñöông nhau keû taùm laïng ngöôøi nöûa caân. Theá maø moät mình Taï Yeân Khaùch ñaõ ñaùnh cho bang Tröôøng Laïc phaûi thaát ñieân baùt ñaûo chaéc laõo chæ hai baøn tay khoâng cuõng ñuû khieán cho thaønh Laêng Tieâu töø treân xuoáng döôùi phaûi khieáp vía. Gaõ nghó vaäy lieàn noùi: -Taï tieân sinh noåi tieáng laø ngöôøi thuû tín khieán cho ai cuõng phaûi kính phuïc. Vieäc maø taïi haï muoán nhôø tieân sinh giuùp giuøm cho, noù ñoái vôùi ngöôøi taàm thöôøng taát laøm cho hoï bôû vía. Nhöng Taï tieân sinh ñaõ coù baûn laõnh thieân haï voâ song thì coi vieäc ñoù chaúng vaøo ñaâu. Taï Yeân Khaùch nghe gioïng löôõi Thaïch Trung Ngoïc döôøng nhö khoâng coù yù baét mình taøn huûy thaân theå thì trong buïng möøng thaàm. Laõo hoûi ngay: -Ngöôi muoán nhôø ta vieäc gì ? Thaïch Trung Ngoïc ñaùp: -Taïi haï caû gan xin Taï tieân sinh ñeán thaønh Laêng Tieâu ôû treân Taây Vöïc tröø dieät cho baèng heát phaùi Tuyeát Sôn, töø treân xuoáng döôùi ñöøng ñeå soáng soùt moät moáng naøo. Taï Yeân Khaùch ngaám ngaàm kinh haõi nghó buïng: -Tuyeát Sôn laø moät phaùi lôùn noåi tieáng trong voõ laâm. Thanh danh Oai Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi löøng laãy gaàn xa. Laõo ta laø moät ñaïi cao thuû khoù loøng aên thua ñöôïc. Huoáng chi laïi muoán taøn dieät aûc moân phaùi laõo thì ñaâu phaûi chuyeän d6eõ daøng ? Nhöng ñoái phöông ñaõ ñöa vaán ñeà ra maø mình cuõng heát baên khoaên veà vuï naøy thì mình neân nhaän lôøi ñi. Taï Yeân Khaùch laø moät ñaïi ma ñaàu muoán sao laøm vaäy. Baát luaän ngöôøi toát hay ngöôøi xaáu muoángieát laø gieát, laõo khoâng nghi kî gì caû. Laõo lieàn gaät ñaàu ñaùp: 624 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñöôïc roài ! Vaäy ta ñi ñaây ! Laõo noùi xong trôû goùt ñi luoân. Thaïch Trung Ngoïc goïi giaät laïi: -Taï tieân sinh ! Haõy khoan ! Taï Yeân Khaùch quay laïi hoûi: -Coøn gì nöõa ? Laõo nghó buïng: -Sôû dó Caåu Taïp Chuûng baûo mình ñi tieâu dieät phaùi Tuyeát Sôn laø do chuû yù cuûa boïn Boái Haûi Thaïch bang Tröôøng laïc. Khoâng hieåu bang naøy coù thaâm thuø gì vôùi phaùi Tuyeát Sôn neân môùi möôïn tay mình tieâu dieät ñoái phöông, mình ñi sôùm ñöôïc khaéc naøo hay khaéc aáy, bieát ñaâu boïn Boái Haûi Thaïch laïi chaúng ñöa ra nguïy keá gì nöõa ? Taï Yeân Khaùch coøn ñang ngaãm nghó. Boãng nghe Thaïch Trung Ngoïc noùi: -Taï tieân sinh ! Taïi haï muoán ñi theo tieân sinh ñeå ñöôïc chính maét mình troâng thaáy tieân sinh laøm vieäc naøy. Nguyeân Thaïch Trung Ngoïc bò quaànhaøo bang Tröôøng Laïc ñoùn veà toång ñaø roài, hoï giaùm thò gaõ raát nghieâm maät, vì hoï e raèng ñaàu löôõi gaõ tuy noùi toaøn gioïng haøo kieät maø luùc ñeán vieäc laø tìm caùch chuoàn ñi. Maáy böõa naøy gaõ ngaám ngaàm saàu muoän,gaõ cuøng Ñinh Ñang thöông nghò maáy laàn. Hai ngöôøi ñaõ quyeát ñònh chuû yù, duø sao maëc loøng nah61t ñònh khoâng ñi ñaûo Long Moäc. Nhöng ôû toång ñaø chuoàn ñi khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng, chæ coù caùch noùi laø ñi ñaûo Long Moäc roài ñeán giöõa ñöôøng tìm keá thoaùt thaân. Moïi ngöôøi baøng Tröôøng Laïc chæ ngaám ngaàm giaùm thò Thaïch Trung Ngoïc, ngoaøi maët chuùng ñoái vôùi gaõ vaãn toû ra kính ac63n vaø vaâng leänh gaõ, khoâng daùm hoån haøo. Coøn Ñinh Ñang ôû trong toång ñaø vaãn ra vaøo töï do, ñi ñi laïi laïi khoâng ai ngaên trôû. Thaïch Trung Ngoïc nghe Taï Yeân Khaùch öng chòu ñeán thaønh Laêng Tieâu ñeå tru dieät phaùi Tuyeát Sôn töø treân xuoáng döôùi. Gaõ nghó ngay ñeán vuï naøy nhaát cöû löôõng ñaéc, vì ñaây laø cô hoäi raát toát ñeå gaõ thoaùt khoûi bang Tröôøng Laïc. Taï Yeân Khaùch ngaøy tröôùc laäp lôøi troïng theä tuy noùi laø khi tieáp ñöôïc Huyeàn Thieát Leänh chæ laøm cho ngöôøi moät vieäc maø thoâi, nhöng vieäc Thaïch Trung Ngoïc yeâu caàu cuøng ñi coù lieân quan ñeán haønh ñoäng cuûa laõo, laõo khoâng tieän cöï tuyeät, lieàn noùi: -Ñöôïc laém ! Ngöôi cöù vieäc ñi vôùi ta caøng hay. Bang chuùng bang Tröôøng Laïc raát ñoåi hoang mang, ñöa maét nhìn Boái Haûi Thaïch ñeå xem laõo chæ thò ra sao. Thaïch Trung Ngoïc doõng daïc leân tieáng: -Baûn toøa ñaõ nhaän lôøi môøi ñeán ñaûo Long Moäc phoù öôùc, duø vieäc lôùn taày trôøi cuõng chæ moät mình baûn toøa gaùnh vieäc. Khi ñoù khoâng ñeå caùc anh em phaûi phieàn luïy ñaâu. 625 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch ñang bò troïng thöông. Laõo khoâng bao giôø ngôø tôùi Taï Yeân Khaùch laïi ñi nghe hieäu leänh cuûa Thaïch bang chuùa. Laõo khoâng coù söùc ñeå caûn trôû ñaønh caát gioïng theàu thaøo noùi: -Bang chuùa … baûo troïng … mình vaøng. Xin tha thöù … cho thuoäc haï khoâng tieãn chaân ñöôïc. Thaïch Trung Ngoïc chaép tay töø bieät moïi ngöôøi roài theo Taï Yeân Khaùch ra khoûi toång ñaø. Taï Yeân Khaùch cöôøi noùi: -Caåu Taïp Chuûng ! Maáy naêm trôøi ngöôi giaû vôø kheùo thieät. Taï moã coù maét maø nhö keû ñui muø, cöù töôûng ngöôi laø ngöôøi Ñinh Baát Töù phaùi ñeán aùm toaùn Taï moã. Ngôø ñaâu ngöôi laïi laø bang chuùa bang Tröôøng Laïc. Ha ha ! Luùc naøy, Thaïch Trung Ngoïc ñaõ ra hieäu leänh roài, Taï Yeân Khaùch khoâng coøn nghi kî gì nöõa. Tröø vieäc ñoäng thuû gieát gaõ laø khoâng ñöôïc, coøn ngoaøi ra laõo tha hoà aên noùi ngoâng cuoàng hay sæ nhuïc gaõ cuõng khoâng phaïm gì ñeán lôøi theà. Giaû tyû Thaïch Trung Ngoïc muoán yeâu caàu laõo laøm moät vieäc thöù hai naøo nöõa thì laõo coù theå khoâng lyù gì ñeán. Thaïch Trung Ngoïc khoâng daùm nhieàu lôøi chæ cöôøi ñaùp: -Caùi ñoù taïi haï ñaéc toäi ñaõ nhieàu. Ñinh Ñang suoát ngaøy quanh quaån ôû bang Tröôøng Laïc keà caän Thaïch Trung Ngoïc, baây giôø naøng cuõng theo hai ngöôøi cuøng ñi thaønh Laêng Tieâu. Thaïch Trung Ngoïc tuy coù Taï Yeân Khaùch laø tay cao thuû ñi keøm nhöng gaõ ñeán thaønh Laêng Tieâu roài, vaãn khieáp oai Baïch Töï Taïi. Gaõ lieàn ñöa ñeà nghò cho Taï Yeân Khaùch thi haønh cuoäc aùm taäp chöù ñöøng ñaùnh ra maët. Taï Yeân Khaùch nghe gaõ hieánkeá raát hôïp yù mình. Ba ngöôøi lieàn leùn vaøo thaønh Laêng Tieâu. May ôû choã Thaïch Trung Ngoïc ñaõ cö truù nhieàu naêm taïi ñaây, neân ñöôøng loái cöûa ngoõ gaõ thuoäc heát. Taï Yeân Khaùch ñoäng thuû gieát boán teân ñeä töû ñôøi thöù ba cuûa phaùi Tuyeát Sôn roài lieàn ñi vaøo cöûa giöõa. Laõo nghe ñöôïc ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn baøn leùn vôùi nhau maø bieát ñöôïc thaønh Laêng Tieâu vöøa xaûy cuoäc ñaïi bieán noäi boä. Laõo laïi bieát caû vôï choàng Thaïch Thanh ñeàu bò baét. Thaïch Trung Ngoïc tuy laø keû ñôn baïc voâ haïnh, nhöng coøn giöõ ñöôïc moái tình cha con. Gaõ khoâng môû mieäng yeâu caàu Taï Yeân Khaùch, laúng laëng, daãn laõo ñeán choã giam tuø nhaân trong thaønh ñeå Taï Yeân Khaùch ra tay gieát maáy ngöôøi, cöùu Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ra khoûi nhaø giam roài môùi vaøo nhaø ñaïi saûnh. Luùc aáy boïn Söû baø baø, Baïch Vaïn Kieám, Thaïch Phaù Thieân ñang noùi naêng vôùi Baïch Töï Taïi. 626 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Theo yù Taï Yeân Khaùch thì heã thaáy ngöôøi naøo laø gieát ngöôøi aáy, gieát cho kyø heát saïch nhöõng ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn. Nhöng Thaïch Thanh, Maãn Nhu cöïc löïc khuyeân can. Thaïch Thanh duøng lôøi khích laõo: -Neáu phaûi anh huøng, laø haûo haùn thì haõy cuøng Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø Oai Ñöùc tieân sinh quyeát moät trtaän soáng maùi. Nhöng luùc naøy chính chuû nhaân laïi khoâng ra, maø gieát boïn ñeä töû haäu boái cuûa laõo sao traùnh khoûi lôøi nghò luaän treân choán giang hoà ? Ngöôøi ta seõ ñoànñaïi Ma Thieân Cö Só caäy lôùn hieáp nhoû, baét naït ngöôøi meàm yeáu vaø sôï keû cöông ngaïnh. Taï Yeân Khaùch cöôøi laït noùi: -Ñaây laø cuoäc chu luïc taän soá. Gieát boïn giaø tröôùc, boïn treû sau hay traùi laïi cuõng vaäy. Laùt sau Söû baø baø cuøng Baïch Vaïn Kieám ñi ra. Moät caâu noùi khoâng vöøa yù lieàn laäp töùc ñoäng thuû. Voõ coâng Baïch Vaïn Kieám tuy cao thaâm nhöng ñaâu phaûi laø ñòch thuû vôùi chuû nhaân Huyeàn Thieát Leänh ñöôïc. Môùi qua maáy chieâu haén ñaõ laâm vaøo tình traïng nguy hieåm. Boïn Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn thaáy tyl mieäng noùi boâ boâ taän dieät phaùi Tuyeát Sôn. Hoï khoâng nghó ñeán moái hieàm khích vôùi Baïch Vaïn Kieám nöõa, lieàn xoâng ra giaùp ñòch. Nhöng duø cho ba ngöôøi choïi moät cuõng khoâng theå ngaên caûn ñöôïc “Bích Chaâm Thanh Chöôûng” cuûa Taï Yeân Khaùch cöïc kyø lôïi haïi. Luùc Thaïch Phaù Thieân tieán vaøo nhaø ñaïi saûnh thì Söû baø baø cuøng Löông Töï Tieán muoán gia nhaäp chieán cuoäc. Khoâng ngôø Taï Yeân Khaùch gaëp luùc kinh nghi, cuïc dieän xaûy ra bieán dieãn troïng ñaïi. Thaïch Trung Ngoïc vaø Ñinh Ñang yeân trí laø Thaïch Phaù Thieân ñeán thaønh Laêng Tieâu maø Baïch Töï Taïi tính noùng nhö löûa, taát nhieân xöû töû chaøng roài, chöù khoâng ñeå chaøng coù ñuû thôøi giôø giaûi thích. Ñoät nhieân thaáy chaøng xuaát hieän nhö roàng thieâng coïp döõ thì kinh haõi voâ cuøng. Thaïch Trung Ngoïc sôï phaùi Tuyeát Sôn traû thuø cuõ. Ñoàng thôøi Thaïch Phaù Thieân cuõng huøa theo boïn hoï maø laøm khoù deã mình. Nhöng gaõ thaáy A Tuù bình yeân voâ söï thì cuõng yeân taâm ñöôïc phaàn naøo. Ñinh Ñang tuy nghieâng haún veà gaõ Thaïch Trung Ngoïc phong löu ñaøng ñieám vaø chaùn gheùt anh chaøng Thaïch Phaù Thieân ngôù ngaån, khoâng coù veû phong tình. Nhöng aû ñaõ ôû vôùi chaøng laâu ngaøy, khoâng khoûi coù chuùt tình beø baïn. AÛ thaáy chaøng coøn soáng cuõng möøng thaàm trong buïng. Vôï choàng Thaïch Thanh ñeán baây giôø môùi bieát anh chaøng ñi theo leân nuùi Tuyeát Sôn khoâng phaûi laø con trai mình maø laïi laø gaõ thieáu nieân Thaïch Phaù Thieân kia, thì trong loøng khoâng khoûi vöøa theïn thuøng laïi vöøa buoàn cöôøi. Laàn thöù nhaát nhaänlaàm con 627 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñaõ ñaønh, deø ñaâu laàn thöù hai laïi nhaän laàm nöõa. Vôï choàng nhìn nhau laéc ñaàu, buïng baûo daï: -Töø ñaây vuï vôï choàng Huyeàn Toá trang chuùa n n laàm con thaønh ra caâu chuyeän haä mua cöôøi cuûa voõ laâm. E raèng luùc gaëp phaûi nhöõng ngöôøi baïn cuõ hoï seõ ñem mình ra maø cheá gieãu. Söû baø baø nghe Thaïch Phaù Thieân noùi tröôïng phu muï khoâng chòu ra khoûi nhaø lao, laïi giuïc muï leân ôû nuùi Bích Loa, voäi hoûi ngay: -Laõo vôùi ngöôi tyû voõ ai thaéng, ai baïi ? Taïi sao laõo baûo ta leân nuùi Bích Loa ? Taï Yeân Khaùch hoûi: -Gai gaõ thieáu nieân kia ! Gaõ naøo ñuùng laø Caåu Taïp Chuûng ? Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu laïi hoûi: -Phaù Thieân ! Sao ngöôi laïi giaû trang maéc bònh ñau coå hoïng ñeå ñaùnh ñoåi cho Ngoïc nhi ? Baïch Vaïn Kieám cuõng leân tieáng : -Thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc lôùn maät kia ! Ngöôi coøn daùm caû gan daãn xaùc ñeán thaønh Laêng Tieâu naøy ö ? Ñinh Ñang hoûi: -Ngöôi ñaõ khoâng theo lôøi ta daën maø tieát loä bí maät roài phaûi khoâng ? Trong nhaø ñaïi saûnh xuùm xít vaøo moãi ngöôøi hoûi moät caâu. Duø Thaïch Phaù Thieân coù möôøi mieäng cuõng khoâng theå traû lôøi cuøng moät luùc taát caû baáy nhieâu caâu hoûi. Boãng thaáy moät thieáu phuï trung nieân töø haäu ñöôøng ñi ra hoûi A Tuù: -A Tuù ! Trong hai gaõ thieáu nieân kia, gaõ naøo töû teá, gaõ naøo hö ñoán ! Thieáu phuï naøy laø vôï Baïch Vaïn Kieám, meï A Tuù. Töø ngaøy A Tuù nhaûy xuoáng vöïc thaúm, muï thöông nhôù con gaùi thaønh ra ngöôøi ñieân cuoàng, thaàn trí hoà ñoà. Boïn Thaønh Töï Hoïc, teà Töï Mieãn luùc aâm möu phaûn baïn boû maëc khoâng hoûi gì ñeán muï caû. Böõa nay A Tuù theo toå maãu ngaám ngaàm vaøo thaønh. Vieäc thöù nhaát cuûa A Tuù laø thaêm maãu thaân. Töø maãu vöøa thaáy aùi nöõ trôû veà tinh thaàn tænh taùo laïi ñöôïc quaù nöõa, nhöng baây giôø muï môùi leân tieáng hoûi. Söû baø baø laäp nghieâm: -Ñöøng laøm huyeân naùo nöõa ! Ai cuõng hoûi han loaïn caû leân thì coøn bieát ñaèng naøo maø nghe. Moïi ngöôøi nghe muï noùi ñeàu döøng caû laïi. Chæ coù Taï Yeân Khaùch laø cöôøi muõi moät tieáng, nhöng cuõng khoâng noùi gì nöõa. Söû baø baø baûo Thaïch Phaù Thieân: -Ngöôi haõy traû lôøi ta tröôùc : Ngöôi tyû voõ vôùi gia gia ai thaéng ? Boïn ñ töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu troá maét ra maø nhìn Thaïch Phaù Thieân khoâng khoûi eä nôm nôùp trong loøng. 628 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ta neânbieát boïn sö ñeä, sö ñieät vaø chuùng ñeä töû Baïch Töï Taïi tuy cuøng baát maõn laõo veà toäi ngoâng cuoàng hung döõ nhöng neáu laõo thua anh chaøng thieáu nieân kia thaät thì coøn chi oai danh phaùi Tuyeát Sôn, ñoàng thôøi moïi ngöôøi cuõng maát theå dieän. Boãng nghe Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø gia gia thaéng. Chaùu tyû voõ vôùi gia gia theá naøo ñöôïc ? Gia gia ñaùnh truùng chaùu ñeán baûy taùm chuïc thoi quyeàn hai ba chuïc ñoøn cöôùc, maø chaùu khoâng ñuïng vaøo ngöôøi gia gia ñöôïc caùi naøo. Boïn Baïch Vaïn Kieám thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Söû baø baø nheo maét nhìn chaøng hoûi: -Sao ngöôi khoâng bò thöông choã naøo ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñoù laø gia gia coù yù nheï ñoøn. Sau gia gia ñaùnh chaùn roài ngoài pheät xuoáng ñaát. Chaùu thaáy gia gia hôi thôû khoâng thoâng, beá taéc hoâ haáp, lieàn trôï löïc ñeå gia gia thoâng khí. Baây giôø gia gia ñaõ trôû laïi nhö thöôøng roài. Taï Yeân Khaùch cöôøi roài noùi: -AØ ra theá ñaáy ! Söû baø baø laïi hoûi: -Gia gia ngöôi noùi nhöõng gì ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ngöôøi bieåu : “Baïch Töï Taïi naøy toäi nghieät gì gì … ÔÛ laïi trong naøy … caùc ngöôi ra leï ñi ! Töø nay ta khoâng muoán nhìn thaáy ai nöõa. Ngöôi ra baûo Söû baø baø ñeán nuùi Bích Loa ñi, vónh vieãn ñöøng trôû veà thaønh Laêng Tieâu nöõa.” Thaïch Phaù Thieân chöa töøng ñoïc saùch, neân nhöõng thaønh ngöõ “toäi nghieät thaâm troïng”, “quay maët vaøo töôøng saùm hoái” maø Baïch Töï Taïi ñaõ noùi ra chaøng chaúng hieåu nghóa laø gì caû, neân chaøng khoâng nhaéc laïi ñöôïc ñuùng nguyeân vaêncuûa laõo. Tuy nhieân moïi ngöôøi cuõng ñoaùn ra ñöôïc. Söû baø baø noùi: -Laõo naøy coi ta laø haïng ngöôøi naøo ? Taïi sao ta laïi leân ôû nuùi Bích Loa ? -----------------------oOo----------------------- 629 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn