Xem mẫu

 1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI CHIÙN BAÏCH LAÕO GIA MAÉC BEÄNH NGOÂNG CUOÀNG Nhaéc laïi Söû baø baø dung tha cho boïn Lieâu Töï Teä roài thoáng traùch hoï. Muï noùi: - Chöôûng moân gaëp phaûi hoài thaán trí thaát thöôøng, haønh ñoäng quaù ñaùng. Caùc ngöôi neân tìm caùch khuyeân can y môùi phaûi. Theá maø caùc ngöôi laïi möu ñoà phaûn loaïn laøm nhöõng ñieàu ñaïi phaïm ñeán moân qui. Vieäc naøy xöû ñoaùn theá naøo ta cuõng chöa tìm ra ñöôïc giaûi phaùp. Vieäc tröôùc tieân laø chuùng ta haõy tha Chöôûng moân ra ñeå thöông nghò vôùi y. Moïi ngöôøi nghe muï noùi vaäy ñeàu bieán saéc, buïng baûo daï: - Baây giôø maø tha laõo hung thaàn aùc saùt naøy ra thì taát cheát caû luõ. Hoï ngô ngaùc nhìn nhau khoâng ai daùm leân tieáng. Söû baø baø töùc giaän hoûi laïi: - Sao ? Caùc ngöôi muoán giam caàm y nhö ngöôøi thöôøng maõi chaêng? Toäi aùc cuûa caùc ngöôi nhö vaäy coøn chöa ñuû hay sao? Thaønh Töï Hoïc noùi: - Sö taåu ! Moïi ngöôøi ôû ñaây ñeàu maét thaáy tai nghe Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn baây giôø laø sö taåu chöù khoâng phaûi Baïch sö ca. Dó nhieân laø phaûi buoâng tha Baïch sö ca, nhöng tröôùc heát phaûi tìm caùch chöõa beänh cho y ñaõ. Neáu khoâng thì… khoâng thì… Söû baø baø quaùt hoûi: - Khoâng thì laøm sao? Thaønh Töï Hoïc ñaùp: - Tieåu ñeä coøn maët muõi naøo nhìn thaáy Baïch sö ca nöõa vaø xin caùo töø thoâi. Laõo noùi xong xaù daøi moät caùi. Teà Töï Mieãn, Löông Töï Tieán cuõng noùi: - Neáu sö taåu khoan hoàng ñaïi löôïng tính maïng cho taát caû thì boïn tieåu ñeä tình nguyeän haï sôn. Suoát ñôøi khoâng daùm beùn maïng ñeán thaønh Laêng Tieâu nöõa. Söû baø baø nghó buïng: - Boïn naøy sôï laõo choù cheát ra roài laïi traû thuø boïn hoï ñoù laø thöôøng tình. Neáu hoï boû ñi heát thì thaønh Laêng Tieâu chæ coøn laïi toøa khoâng thaønh, coøn gì laø phaùi Tuyeát Sôn nöõa? Typed by Quyønh Quyeân 621 http://come.to/kimdung
 2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï nghó theá lieàn noùi: - Ñöôïc roài ! Nhö vaäy ta baát taát phaûi voäi vaøng. Tröôùc heát laõo thaân haõy ñeán coi y xem neáu khoâng coù phöông phaùp hoaøn thieän thì quyeát khoâng theå buoâng tha y moät caùch kinh xuaát. Thaønh Töï Hoïc, Lieân Töï Leä, Löông Töï Mieãn ñöa maét nhìn nhau, buïng baûo daï: - Hoï laø vôï choàng vôùi nhau taát coù moái thaâm tình vaø dó nhieân muï phaûi thieân veà phe tröôïng phu, may ôû choã chuùng mình coøn caëp gioø, neáu muï thaû laõo ñieân ra thì chuùng mình seõ boû troán ñi. Söû baø baø caát tieáng goïi: - Kieám nhi ! A Tuù ! Roài quay laïi ra daáu vôùi Thaïch Phaù Thieân: - Caû ba ngöôøi ñi theo ta. Muï laïi nhìn boïn Thaønh Töï Hoïc noùi: - Xin ba vò daãn ñöôøng vaø ñöùng ôû ngoaøi nhaø lao ñeå nghe ta noùi chuyeän vôùi y, cho khoûi thaéc maéc trong loøng, lo ta cuøng y ñoàng möu vôùi nhau chaêng, moät meû löôùi queùt heát boïn ngöôi. Thaønh Töï Hoïc noùi: - Khi naøo tieåu ñeä daùm nghó nhö vaäy? Tuy mieäng laõo noùi theá, nhöng trong loøng khoâng khoûi ngôm ngôùp sôï cheát. Laõo ñöa maét nhìn Teà Töï Mieãn vaø Löông Töï Tieán roài chaïy ra khoûi saûnh ñöôøng… Lieân Töï Leä nhìn moät teân ñeä töû tinh khoân trong boïn ra hieäu. Gaõ naøy hieåu yù lieàn ñi sau xa xa ñeå theo doõi. Ñoaøn ngöôøi xuyeân qua daõy haønh lang ñi moät luùc thì tôùi choã giam Thaïch Phaù Thieân tröôùc. Thaønh Töï Hoïc ñi ñeán choã nhaø tuø, lieàn noùi: - ÔÛ trong naøy. Xin chöôûng moân nhaát thieát gaùnh traùch nhieäm thay cho boïn tieåu ñeä. Thaïch Phaù Thieân luùc ôû nhaø ñaïi saûnh nghe moïi ngöôøi noùi chuyeän ñaõ ñoaùn ngöôøi bò giam trong thaïch lao laø Baïch Töï Taïi. Quaû nhieân chaøng ñaõ ñoaùn truùng. Thaønh Töï Hoïc laáy chìa khoùa beân mình ra môû cöûa thaïch lao. Ngôø ñaâu khi nhìn ñeán thì thaáy khoùa ñaõ bò ai môû ra töø tröôùc roài. Laõo "uûa !" leân moät tieáng loä veõ cöïc kyø kinh haõi, maët khoâng coøn huyeát saéc, laõo nghó buïng: - Khoùa thaïch môû roài. Vaäy laõo ñieân kia chaéc ñaõ thoaùt khoûi lao lung. Hai tay laõo run leân, khoâng daùm ñaåy caùnh cöûa ñaù. Söû baø baø ñaåy maïnh moät caùi, caùnh cöûa ñaù môû ra lieàn. Typed by Quyønh Quyeân 622 http://come.to/kimdung
 3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaønh Töï Hoïc, Teà Töï Mieãn, Löông Töï Tieán, ba ngöôøi chaúng ai baûo ai maø cuøng luøi laïi maáy böôùc. Moïi ngöôøi thaáy trong nhaø thaïch thaát chaúng coù moät ai. Thaønh Töï Hoïc la leân: - Hoûng beùt ! Hoûng beùt ! Ñeå laõo troán maát roài ! Nhöng laõo vöøa noùi vaäy, söïc nhôù ra ñaây coøn laø cöûa ngoaøi thaïch lao. Phaûi môû laàn cöûa beân trong nöõa môùi ñeán choã giam ngöôøi. Tay phaûi laõo rung leân, caàm khaâu chìa khoùa keâu loaûng xoaûng, maø khoâng daùm vaøo môû taàng cöûa thöù hai. Thaïch Phaù Thieân toan noùi cho laõo hay laø laàn cöûa thöù trong chaøng ñaõ môû roài. Nhöng chaøng nghó hieän mình ñang giaû caâm, thì chaúng noùi nöõa hay hôn. Chaøng lieàn im tieáng. Söû baø baø ñoùn laáy chuøm chìa khoùa caém vaøo loã thì phaùt giaùc ra khoùa ñaõ môû roài. Muï laåm baåm: - Laõo ñaõ troán maát roài. Hieän laõo ñang bò naõo beänh maø troán ra khoûi thaønh Laêng Tieâu, bieát ñaâu chaúng leân loûi vaøo choán giang hoà gaây neân nhieàu vaï lôùn. Muï nghæ vaäy laïi caøng theâm lo. Hai tay run laåy baåy ñöa leân ñaåy caùnh cöûa ñaù. Caùnh cöûa vöøa heù môû, ñaõ nghe tieáng laõo giaø khaøn khaøn cöôøi hoâ hoá. Moïi ngöôøi thaáy Baïch Töï Taïi coøn ôû trong nhaø lao ñeàu töôûng chöøng nhö ñöôïc caát gaùnh naëng. Ai naáy thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm. Baïch Töï Taïi cöôøi soä moät hoài roài lôùn tieáng noùi: - Naøo phaùi Thieáu Laâm ! Naøo phaùi Voõ Ñöông ! Voõ coâng cuûa nhöõng phaùi ñoù coøn ra caùi choù gì nöõa? Baét ñaàu töø hoâm nay heát thaûy moïi ngöôøi voõ laâm ñeàu neân söûa ñoåi ñeå maø hoïc taäp voõ coâng cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Coøn baát luaän moân phaùi naøo khaùc neân thuû tieâu heát ñi laø phaûi. Ñaõ nghe roõ chöa ? ÔÛ döôùi gaàm trôøi, haøng quan lieân thì ñöùc hoaøng ñeá laø ngoâi chí toân. Keû ñoïc saùch laáy ñöùc Khoång Phu Töû laøm baäc thaùnh trí toân. Coøn veà ñao kieám quyeàn cöôùc thì moã ñaây töùc Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi ngoâi chí toân, keû naøo khoâng phuïc ta seõ ñaùnh beå soï. Söû baø baø laïi ñaåy cöûa môû roäng theâm ra moät chuùt. Trong laøn aùnh saùng lôø môø thaûm ñaïm, muï nhìn thaáy chaân tay tröôïng phu bò xieàng khoùa. Toaøn thaân laõo bò daây loøi toùi quaán chaëc vaø troùi vaøo giöõa hai caây coät ñaù thì loøng muï khoâng khoûi se laïi. Baïch Töï Taïi chôït nhìn thaáy baø vôï. Laõo ngaån ngöôøi ra roài laïi cöôøi noùi: - Hay laém ! Hay laém ! Muï ñaõ veà ñaáy ö ? Hieän nay ngöôøi voõ laâm ñeàu thôø ta laø baäc chí toân. Phaùi Tuyeát Sôn bao truøm thieân haï. Caùc moân phaùi khaùc nhaát luaät ñeàu bò thuû tieâu. Baø baø ! Muï coi ñoù coù hay khoâng ? Söû baø baø laïnh luøng ñaùp: Typed by Quyønh Quyeân 623 http://come.to/kimdung
 4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn - Hay laém roài ! Nhöng taïi sao caùc moân phaùi khaùc ñeàu nhaát luaät thuû tieâu ? Baïch Töï Taïi cöôøi ñaùp: - Caân naõo muï khoâng xoay chuyeån ñöôïc nöõa roài hay sao maø ngu theá ? Voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn cao thaâm hôn heát, caùc moân phaùi khaùc khoâng theå bì kòp thì töï nhieân seõ bò xoùa nhoøa. Söû baø baø ñöa A Tuù ñeán tröôùc maët Baïch Töï Taïi noùi: - Laõo thöû ngoù coi xem ñöùa naøo ñaõ veà ñaây? Muï bieát raèng Baïch Töï Taïi raát thöông yeâu coâ chaùu gaùi naøy. Sôõ dó thaàn trí laõo trôû neân thaát thöôøng, chæ vì A Tuù nhaûy xuoáng vöïc thaåm töï taän maø ra. Laõo nhìn thaáy coâ chaùu cöng, trong loøng vui söôùng roài khoûi ñöôïc beänh ñieân khuøng cuõng chöa bieát chöøng. A Tuù la leân: - Gia gia ôi ! Toân nöõ ñaõ veà ñaây, chöù chöa cheát ñaâu ! Toân nöõ laên xuoáng ñaáy hang Ñaïi Tuyeát roài ñöôïc baø baø cöùu leân. Baïch Töï Taïi ngoù A Tuù moät caùi roài hoûi: - Hay laém ! Chaùu laø A Tuù ! Chaùu cöng cuûa gia gia coù bieát hieän nay ôû treân coõi ñôøi naøy ai laø ngöôøi voõ coâng cao nhaát khoâng ? Ai laø baäc chí toân trong voõ laâm ? A Tuù ruït reø kheõ ñaùp: - Gia gia. Baïch Vaïn Kieám tieán leân hai böôùc noùi: - Gia gia ! Vì haøi nhi veà chaäm ñeå boïn tieåu nhaân khinh khi gia gia. Gia gia ñeå haøi nhi môû khoùa cho. Baïch Töï Taïi quaùt leân: - Cuùt ra ngoaøi kia ! Ai baûo mi ñeán môû khoùa cho ta ? Nhöõng xieàng chaân khoùa tay naøy trong con maét gia gia chæ laø nhöõng ñoà goã muïc, ñaát buøn. Ta kheõ cöïa moät caùi laø tan heát. Nhöng ta khoâng thích, töï nguyeän haõm mình ôû ñaây ñeå döôõng thaàn maø thoâi. Baïch Töï Taïi naøy tung hoaønh thieân haï. Duø haøng ngaøn haøng vaïn ngöôøi ñeán ñaây cuõng khoâng theå laøm cho gia gia toån thöông moät maûy loâng. Vaäy laøm gì coù ngöôøi xieàng khoùa ñöôïc gia gia ? Baïch Vaïn Kieám lieàn noùi: - Daï ! Gia gia ñaõ trôû thaønh thieân haï voâ ñòch thì dó nhieân chaúng ai laøm gì ñöôïc gia gia. Coù ñieàu A Tuù cuøng maãu thaân con ñaõ veà ñaây laø moät vieäc vui möøng lôùn cho gia ñình. Vaäy môøi gia gia qua saûnh ñöôøng uoáng maáy chung röôïu ñoaøn vieân. Haén noùi roài toan laïi môû khoùa tay cho Baïch Töï Taïi. Baïch Töï Taïi quaùt leân: Typed by Quyønh Quyeân 624 http://come.to/kimdung
 5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn - Ta ñaõ baûo mi cuùt ñi thì cöù vieäc cuùt. Tay chaân ta ñeo maáy thöù troø chôi naøy thaáy thuù vò laém. Mi töôûng ta khoâng röùt boû ñöôïc noù hay sao ? Cuùt ñi ! Hai tieáng " cuùt ñi " laõo quaùt thaät to. Baïch Vaïn Kieám giaät mình kinh haõi. Gaõ ñeå chuøm chìa khoùa rôùt xuoáng ñaát ñaùnh choang moät tieáng roài luøi laïi hai böôùc. Nguyeân Baïch Vaïn Kieám laø ngöôøi raát linh maãn. Haén bieát phuï thaân vì theå dieän quyeát khoâng ñeå cho ngöôøi khaùc môû khoùa giuùp laõo thoaùt naïn. Haén lieàn giaû vôø thaát kinh ñaùnh rôùt chìa khoùa xuoáng. Boïn Thaønh Töï Hoïc ôû gian thaïch thaát beân ngoaøi nghe leùn. Boãng thaáy Baïch Töï Taïi quaùt leân moät tieáng thaät to, hoï khoâng nhòn ñöôïc lieàn thoø ñaàu qua khe cöûa nhìn vaøo. Baïch Töï Taïi quaùt leân: - Caùc ngöôi vaøo ra maét ta sao khoâng ngoû lôøi vaán an ? Ai laø ñaïi anh huøng ? Ñaïi haøo kieät? Thaønh Töï Hoïc nghó thaàm: - Hieän giôø laõo bò troùi vaøo coät ñaù thì mình chaúng sôï gì, nhöng sö taåu theá naøo cuõng tìm caùch tha laõo. Chi baèng ta duøng lôøi ñöôøng maät laáy loøng laõo, ñeå traùnh khoûi caùi hoïa saùt thaân sau naøy. Laõo nghó vaäy lieàn khom löng noùi: - Baïch laõo gia töû, Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø baäc ñaïi anh huøng, ñaïi haøo kieät, ñaïi hieäp só, ñaïi toân sö, ñeä nhaát veà kieám phaùp, ñeä nhaát veà noäi coâng, ñeä nhaát veà quyeàn cöôùc, ñeä nhaát veà aùm khí. Töï coå chí kim khoâng moät ai saùnh kòp. Löông Töï Tieán cuõng noùi tieáp: - Baïch laõo gia töû, Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn laø ngöôøi ñoäc toân trong thieân haï. Teà Töï Mieãn cuøng nhöõng teân ñôøi thöù hai, ngaønh thöù tö cuõng heát lôøi taân boác xieåm nònh. Baïch Töï Taïi hiu hiu töï ñaéc, gaät ñaàu mæm cöôøi. Söû baø baø laáy laøm hoå theïn voâ cuøng, muï laåm baåm: - Laõo naøy chöa chaéc ñaõ phaûi laø maéc beänh ñieân khuøng. Laõo vöøa thaáy mình cuøng Kieám nhi vaø A Tuù ñaõ nhaän ra ñöôïc ngay. Coù ñieàu caùi bònh ngoâng cuoàng töï ñaïi cuûa laõo ñaõ ñeán ñoä khoâng thuoác naøo chöõa khoûi, bieát laøm sao baây giôø ? Ñoät nhieân Baïch Töï Taïi ngoùc ñaàu leân nhìn Söû baø baø noùi: - Maáy böõa tröôùc ñaây Ñinh Laõo Töù ñeán vieáng ta, noùi laø muï leân nuùi Bích Loa thaêm haén vaø ôû laïi ñoù cuøng haén haøn huyeân maáy ngaøy, vieäc ñoù coù thöïc khoâng ? Söû baø baø töùc giaän ñaùp: Typed by Quyønh Quyeân 625 http://come.to/kimdung
 6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn - Laõo ñieân thaät roài ö? Sao laïi ñi tin haïng ngöôøi aên noùi caøn rôõ ñoù ñöôïc. A Tuù noùi: - Gia gia ! Laõo Ñinh Baát Töù quaû coù böùc baùch cuøng toân nöõ leân nuùi Bích Loa naøo ñoù… Laõo ñaõ… nhaân luùc ngöôøi ta gaëp böôùc nguy nan… Song, nhöng thaø laø gieo mình xuoáng soâng töï töû, quyeát khoâng chòu ñi. Baïch Töï Taïi mæm cöôøi noùi: - Hay laém ! Hay laém ! Baïch Töï Taïi phu nhaân khi naøo laïi chòu nhuïc vôùi ngöôøi ? Roài sau sao nöõa ? A Tuù ñaùp: - Veà sau… May nhôø ñaïi ca ñaây ra tay môùi ñaùnh ñuoåi ñöôïc Ñinh Baát Töù ñi. Baïch Töï Taïi nheo maét nhìn Thaïch Phaù Thieân moät luùc roài noùi: - ÖØ ! Coâng phu thaèng nhoû naøy cuõng taïm ñöôïc ñaáy. Tuy so vôùi ta gaõ coøn caùch moät trôøi moät vöïc, nhöng ñaùnh ñuoåi Ñinh Baát Töù thì coù theå ñuû roài. Söû baø baø khoâng nhòn ñöôïc nöõa, lôùn tieáng: - Laõo khoaùc laùc theá maø khoâng bieát ngöôïng mieäng. Laõo baûo phaùi Tuyeát Sôn gì gì ñoù laø ñeä nhaát thieân haï thì thaät laø hoà ñoà ! Thaèng nhoû naøy laø ñoà ñeä ta. Chính ta ñaõ ñích thaân truyeàn thuï cho gaõ. Ñoà ñeä cuûa ta so vôøi ñoà ñeä cuûa laõo thì baûn laõnh ñoà ñeä ta coøn cao cöôøng hôn nhieàu. Baïch Töï Taïi cöôøi ha haû noùi: - Hoang ñöôøng ! Thaät laø hoang ñöôøng ! Muï coù baûn laõnh gì maø hôn ñöôïc ta ? Söû baø baø ñaùp: - Kieám nhi, ngöôi noùi cho sö phuï ngöôøi hay ñoà ñeä ta cao cöôøng hay ñoà ñeä laõo cao cöôøng ? Baïch Vaïn Kieám aáp uùng: - Caùi ñoù… Caùi ñoù… Haén khieáp oai phuï thaân khoâng daùm noùi roõ sôï traùi yù laõo. Baïch Töï Taïi cöôøi noùi: - Ñoà ñeä muï khi naøo ñòch noåi ñoà ñeä ta ? Söû baø baø trôïn maét leân nhìn Baïch Vaïn Kieám haéng gioïng moät tieáng. Baïch Vaïn Kieám laø moät haùn töû thaúng tính. Thaéng thì haén noùi laø thaéng maø baïi thì haén noùi laø baïi. Haén ñaõ bò baïi veà tay Thaïch Phaù Thieân thì khi naøo laïi khoâng nhaän? Haén lieàn ñaùp: - Haøi nhi baát taøi, vöøa cuøng gaõ ñoäng thuû vaø tình thöïc khoâng ñòch noåi gaõ. Baïch Töï Taïi nhaûy côûn leân, xieàng xích keâu loaûng xoaûng. Laõo la lôùn ! Typed by Quyønh Quyeân 626 http://come.to/kimdung
 7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn - Hoûng roài ! Hoûng roài ! Coù lyù naøo theá ñöôïc ? Söû baø baø ñaõ ôû vôùi laõo maáy chuïc naêm thì dó nhieân taâm traïng laõo möôøi phaàn muï hieåu ñeán taùm, chín. Muï nghó thaàm: - Laõo naøy töï cho voõ coâng mình laø thieân haï voâ ñòch. Laõo ôû thaønh Laêng Tieâu töï xöng vöông roài bò Ñinh Baát Töù noùi khích neân thaønh dôû ñieân dôû khuøng. Ngöôøi ta thöôøng noùi: chöõa taâm beänh thì phaûi duøng taâm döôïc. Phaûi cho laõo gaëp tay ñoái thuû cao cöôøng hôn ñeå phaù tan tính ngoâng cuoàng cuûa laõo. Coù khi vì theá maø beänh khuøng cuûa laõo khoûi ñöôïc cuõng chöa bieát chöøng. Coù ñieàu ñaùng tieác laø Tröông Tam, Lyù Töù boû ñi maát roài. Neáu khoâng thì ta nhôø hai ngöôøi ñoù chöõa bònh cho laõo thaät laø phöông thuoác trò ñuùng chöùng bònh. Baây giôø ta ñaønh duøng keá hoaïch thöù hai. Ñoà ñeä ta tuy voõ coâng chaúng laáy laøm gì cao thaâm cho laém. Song noäi löïc gaõ coøn thaâm haäu hôn laõo nhieàu. Aâu laø ta thöû khích laõo coi. Muï nghó vaäy lieàn noùi: - Laõo noùi caùi gì maø töï coå chí kim voõ coâng ñeä nhaát, noäi löïc ñeä nhaát. Haõy noùi rieâng veà noäi löïc, chaúng caàn ai xa laï, ngay ñoà ñeä ta cuõng hôn laõo roài. Baïch Töï Taïi ngöûa maët leân trôøi cöôøi roä, noùi: - Ngay ñeán Ñaït Ma vaø Tröông Tam Phong soáng laïi cuõng khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa Baïch laõo gia töû. Huoáng chi thaèng con nít chöa raùo maùu ñaàu chaúng ai bieát ñeán teân tuoåi. Duø gaõ chæ luyeän ñöôïc moät phaàn ba noäi löïc cuûa ta cuõng ñuû ngheânh ngang vôùi ñôøi vaø nôû maët nôû maøy trong voõ laâm. Söû baø baø cöôøi laït noùi: - Noùi khoaùc theá maø khoâng bieát theïn ? Thöïc ñeå thieân haï cöôøi cho. Baây giôø laõo haõy cuøng gaõ tyû ñaáu noäi löïc coi. Baïch Töï Taïi vaãn cöôøi hoâ hoá ñaùp: - Thaèng nhoû naøy ñaâu co ñaùng ñoäng thuû vôùi ta? Ñöôïc laém ! Ta chæ dô moät baøn tay kheõ ñaåy cuõng ñuû laøm cho gaõ ngaõ laên loâng loác. Söû baø baø cuõng bieát noäi löïc cuûa tröôïng phu gheâ gôùm laém. Neân tyû thí thöïc söï thì e raèng coù theå nguy haïi tính maïng cuûa Thaïch Phaù Thieân. Muï thaáy laõo noùi vaäy thì raát vöøa loøng lieàn ñaùp: - Gaõ thieáu nieân naøy ñaõ laø ñoà ñeä cuûa ta laïi laø vò hoân phu cuûa A Tuù vaø cuõng laø toân nöõ teá cuûa laõo ñoù. Hai ngöôøi chæ tyõ thí maø thoâi chöù khoâng ai ñöôïc ñaõ thöông ai heát. Baïch Töï Taïi cöôøi noùi: - Gaõ laø toân nöõ teá cuûa ta ö? Vaäy ñeå ta coi xem gaõ co ñaùng khoâng? Ñöôïc roài ! Ta khoâng ñaùnh cheát gaõ laø yeân chuyeän. Typed by Quyønh Quyeân 627 http://come.to/kimdung
 8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boãng ñaâu nghe coù tieáng böôùc chaân vang leân. Moät ngöôøi hoát hoaûng chaïy ñeán beân ngoaøi thaïch lao lôùn tieáng noùi: - Khaûi baåm Chöôûng Moân nhaân ! Bang chuùa bang Tröôøng Laïc laø Thaïch Phaù Thieân hoäi vôùi Ma Thieân Cö Só Taï Yeân Khaùch ñaõ cöùu vôï choàng Thaïch Thanh ra roài. Baây giôø boïn hoï ñang ôû ngoaøi ñaïi saûnh khieâu chieán. Moïi ngöôøi nghe bieát ngay laø thanh aâm Caûnh Vaïn Chung. Baïch Töï Taïi cuøng Söû baø baø ñeàu la leân moät tieáng kinh ngaïc roài ñoàng thanh hoûi: - Ma Thieân Cö Só Taï Yeân Khaùch ö ? Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm: vì chaøng thaáy vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ thoaùt naïn vaø vaãn bình yeân. Nhöng gaõ Thaïch Trung Ngoïc laïi ñeán thaønh Laêng Tieâu thì chaøng e vuï giaû cuûa chaøng seõ bò baïi loä. Maët khaùc, Taï Yeân Khaùch xa caùch ñaõ laâu, baây giôø laïi ñöôïc thaáy maët thì trong söï hoan hyû coù ñieàu sôï haõi. Söû baø baø hoûi: - Chuùng ta cuøng bang Tröôøng Laïc vaø Taï Yeân Khaùch voán khoâng coù dính líu gì vôùi nhau maø sao hoï laïi ñeán sinh söï ? Phaûi chaêng vôï choàng Thaïch Thanh môøi hoï ñeán ñeå trôï löïc ? Caûnh Vaïn Chung ñaùp: - Gaõ Thaïch Phaù Thieân thieät laø voâ leã. Gaõ baûo gaõ vöøa yù thaønh Laêng Tieâu cuûa chuùng ta vaø yeâu caàu chuùng ta… boû ñi nôi khaùc ñeå nhöôøng laïi cho gaõ. Baïch Töï Taïi töùc giaän hoûi: - Gaû noùi thuùi laém ! Boïn Tröôøng Laïc bang ñeán ñaây bao nhieâu ngöôøi ? Caûnh Vaïn Chung ñaùp: - Boïn chuùng coù naêm ngöôøi caû thaûy. Ngoaøi vôï choàng Thaïch Thanh, Taï Yeân Khaùch vaø Thaïch Phaù Thieân coøn moät vò coâ nöông treû tuoåi. Coâ ta laø chaùu gaùi Ñinh Baát Tam. Thaïch Phaù Thieân nghe noùi Ñinh Ñang ñeán thì khoâng khoûi chau maøy. Chaøng lieác maét nhìn A Tuù thì caëp maét saùng ngôøi cuûa naøng cuõng ñang ngoù chaøng. Thaïch Phaù Thieân baát giaùc ñoû maët leân, ngoaûnh ñaàu nhìn ra choã khaùc. Chaøng laåm baåm: - Naøng ñaõ baûo ta maïo xöng Thaïch Trung Ngoïc ñeå cöùu maïng cho vôï choàng Thaïch trang chuùa. Vaäy maø sao naøng laïi cuøng Thaïch Trung Ngoïc ñeán ñaâu ? AØ phaûi roài ! Chaéc naøng cuøng Thaïch Trung Ngoc vaãn baên khoaên trong daï. Hoï sôï mình thaát baïi khoâng chöøng maát maïng taïi thaønh Laêng Tieâu nöõa laø khaùc, neân môùi Typed by Quyønh Quyeân 628 http://come.to/kimdung
 9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn maïo hieåm ñeán ñaây cöùu öùng. Coøn Taï tieân sinh thì dó nhieân ñeán ñaây ñeå cöùu mình roài. Chaøng baûn tính thaät thaø trung haäu neân cho laø ngöôøi ñôøi ñeàu coù loøng nhaân nghóa löông thieän nhö mình. Vì theá maø chaøng ño loøng ngöôøi löông thieän veà maët töû teá. Baïch Töï Taïi hoûi: - Boïn chuùng voûn veïn coù naêm ngöôøi thì laøm troø gì ñöôïc ? Ngöôøi coù baûo boïn hoï, chuû thaønh Laêng Tieâu, Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn Baïch laõo gia töû laø moät tay ñaïi anh huøng, ñaïi haøo kieät, ñaïi hieäp só, ñaïi toân sö, töï coå chí kim laõo gia laø ngöôøi ñeä nhaát veà kieám phaùp, ñeä nhaát veà quyeàn cöôùc, ñeä nhaát veà noäi löïc, ñeä nhaát veà aùm khí, ñeå chuùng bieát chöa ? Caûnh Vaïn Chung ngaäp ngöøng ñaùp: - Caùi ñoù… caùi ñoù… boïn chuùng ñaõ laø ngöôøi voõ laâm taát nhieân nghe oai danh sö phuï töø laâu roài. Baïch Töï Taïi noùi: - Phaûi phaûi ! Nhöng theá thì kyø thieät ! Chuùng ñaõ nghe oai danh ta sao coøn ñeán thaønh Laêng Tieâu gaây chuyeän thò phi ? AØ phaûi roài ! Ta ôû trong toaø thaïch thaát nhoû beù naøy, chaéc tieáng taâm cuõng ñoàn ñaïi khaép thieân haï. Hoï ñeàu cho laø Baïch laõo gia töû ñaõ röûa tay vaøo chaäu vaøng, khoâng theøm noùi ñeán voõ coâng nöõa, neân môùi laàn moø ñeán ñaây. Ha ha ! Caùc ngöôi coi ñoù. Sö phuï ngöôi laø moät caây lôùn neáu khoâng che chôû cho laø caùc ngöôi khoâng choáng noåi ngay. Söû baø baø töùc giaän noùi: - Laõo ôû ñaâu maø khoe taøi khoa gioûi. Coøn caùc ngöôi haõy theo ta ra xem hoï laøm gì ? Muï döùt lôøi raûo böôùc ñi tröôùc. Baïch Töï Taïi la leân: - Ñeå thaèng nhoû ñoù laïi cho ta giaùo huaán gaõ. Thaïch Phaù Thieân lieàn döøng böôùc quay ñaàu laïi. A Tuù ñaõ chaïy ñeán beân cöûa. Naøng raát quan taâm ñeán söï yeân nguy cuûa Thaïch Phaù Thieân. Thaáy chaøng quay veà, naøng nghó ngay ñeán gia gia mình dôû ñieân dôû khuøng. Giaû tyû laõo cuøng Thaïch Phaù Thieân tyû thí noäi löïc thaät söï bieát ñaâu laõo chaúng haï gieát chaøng ? Naøng thaáy mình coâng löïc keùm coûi neân Thaïch Phaù Thieân gaëp luùc nguy caáp, thì khoâng coù caùch naøo ra tay cöùu ñöôïc. Naøng voäi lôùn tieáng goïi: - Söû thuùc thuùc ! Gia gia thöïc söï ñoøi tyû thí vôùi y ñoù ! Söû baø baø quay laò haêm doïa Baïch Töï Taïi: Typed by Quyønh Quyeân 629 http://come.to/kimdung
 10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn - Neáu laõo maø ñaùnh cheát ñoà ñeä ta thì chuùng ta seõ leân nuùi Bích Loa heát, khoâng trôû veà nöõa. Baïch Töï Taïi caû giaän quaùt leân: - Muï… muï noùi gì vaäy ? Söû baø baø khoâng lyù gì ñeán laõo nöõa, baêng baêng chaïy ra khoûi nhaø thaïch lao roài xoay tay ñoùng cöûa laïi. Trong nhaø lao laïi toái moø. A Tuù cuùi xuoáng löôïm chieác chìa khoùa döôùi chaân Baïch Töï Taïi leân, môû xieàng chaân cho laõo roài noùi: - Gia gia ! Gia gia truyeàn daïy cho y maáy chieâu voõ coâng ñi ! Y chöa luyeän ñöôïc maáy tyù, baûn laõnh taàm thöôøng laém. Baïch Töï Taïi khoan khoaùi trong loøng, cöôøi ñaùp: - Ñöôïc roài ! Ta chæ daïy gaõ maáy chieâu laø suoát ñôøi höôûng khoâng heát. Thaïch Phaù Thieân nghe A Tuù noùi raát laáy laøm vöøa loøng. Chaøng thaáy Baïch Töï Taïi töï xöng nhöõng gì voõ coâng ñeä nhaát töø coå chí kim thì töï lieäu mình khoâng ñòch noåi laõo. Ta ñaõ kheùo leùo ñoåi chöõ tyû thí ra chöõ truyeàn daïy. Ñoù laø moät ñieàu chaøng chæ mong coù vaäy thoâi. Chaøng lieàn noùi: - Ña taï laõo gia coù loøng chæ giaùo. A Tuù chaïy ñeán beân cöûa ñaåy cöûa ñaù ra. Trong nhaø thaïch lao laïi saùng leân. Thaïch Phaù Thieân thaáy Baïch Töï Taïi ñöùng thaúng ngöôøi coøn cao hôn chaøng moät caùi ñaàu. Laõo thaàn oai laãm lieät coi chaúng khaùc moät vò thieân thaàn, neân ñoái vôùi laõo theâm phaàn kinh sôï. Baát giaùc chaøng luøi laïi hai böôùc. Baïch Töï Taïi cöôøi noùi: - Ñöøng sôï gì ! Ñöøng sôï gì ! Gia gia khoâng ñaû thöông ngöôi ñaâu. Ngöôi haõy coi ñaây, ta chæ ra tay moät caùi laø naém ñöôïc sau gaùy ngöôi roài, ta vaät ngöôi ngaõ laên… Laõo vöøa döùt lôøi ñaõ ñöa tay phaûi ra quaû nhieân naém ñöôïc gaùy Thaïch Phaù Thieân. Thuû phaùp laõo vöøa mau leï vöøa kyø tuyeät. Thaïch Phaù Thieân thoaùt theá naøo ñöôïc ? Chaøng thaáy luoàng löïc ñaïo ôû tay Baïch Töï Taïi gheâ gôùm voâ cuøng ! Chaøng vöøa bò ñoái phöông tuùm ñöôïc ngöôøi chaøng döôøng nhö muoán ñöa boång leân khoâng. Chaøng voäi ñeà khí ñöùng vöõng laïi. Ñoàng thôøi chaøng ñöa tay phaûi gaït tay Baïch Töï Taïi. Baïch Töï Taïi haï thuû roõ raøng ñaõ naém ñöôïc huyeät ñaïo sau gaùy Thaïch Phaù Thieân. Ngôø ñaâu laõo vöøa vaän löïc nhaéc leân thì ngöôøi Thaïch Phaù Thieân vöøa khoûi maët ñaát ñaõ rôùt xuoáng lieàn, khoâng nhaéc boång leân ñöôïc. Ñoàng thôøi caùnh tay maët Typed by Quyønh Quyeân 630 http://come.to/kimdung
 11. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn laõo bò chaøng gaït truùng. Laõo bò teâ nhöùc ñaønh buoâng tay ra. Laõo la leân moät tieáng “Aùi chaø”, buïng baûo daï: - Thaèng nhoû naøy noäi löïc quaû nhieân gheâ gôùm. Laõo laïi vöôn tay traùi ra naém laáy tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân roài thuaän ñaø ñaåy maïnh moät caùi, song ngöôøi vaãn khoâng nhuùc nhích… Laàn thöù hai naøy Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñeà phoøng, ñeå yù neù traùnh maø vaãn bò laõo naém truùng thì trong loøng khaâm phuïc voâ cuøng. Chaøng caát tieáng ca ngôïi: - Baûn laõnh laõo gia töû quaû nhieân phi thöôøng ! Ngay hai chieâu naøy ñaõ lôïi haïi hôn Ñinh töù gia nhieàu roài. Baïch Töï Taïi ñang ngaàm ngaàm hoå theïn, laõo nghe chaøng khen mình lôïi haïi hôn Ñinh Baát Töù nhieàu, laõo laïi cao höùng noùi: - Ñinh Baát Töù ñaâu phaûi laø haïng ñoái thuû cuûa ta ñöôïc ? Chaân traùi laõo tieän ñaø moùc moät caùi. Thaïch Phaù Thieân laûo ñaûo ngöôøi ñi moät chuùt nhöng khoâng bò laõo haát ngaõ. Baïch Töï Taïi ñaõ ra caû thaûy ba chieâu. Tröôùc kia nhöõng chieâu naøy laõo ñaõ laøm teù khoâng bieát bao nhieâu anh huøng haûo haùn. Ngôø ñaâu böõa nay nhöõng chieâu naøy tuy ñeàu truùng caû, nhöng vaáp phaûi noäi löïc Thaïch Phaù Thieân thaâm haäu voâ cuøng thaønh ra khoâng thu löôïm ñöôïc keát quaû nhö yù muoán. Maáy böõa tröôùc laõo cuøng ba anh em hoï Ñinh hoäi dieän coù nghe Ñinh Baát Töù baûo Söû baø baø ñaõ ñeán nuùi Bích Loa ôû vôùi haén maáy ngaøy, thì laõo vöøa ghen vöøa caêm haän ñeán noãi thaàn trí thaát thöôøng. Böõa nay laõo thaáy aùi theâ trôû veà vaø caâu chuyeän muï leân nuùi Bích Loa hoaøn toaøn thaát thieät thì trong loøng sung söôùng voâ cuøng ! Bònh ñieân khuøng cuûa laõo ñaõ thuyeân giaûm ñeán quaù nöûa. Nhöng yù nieäm veà voõ coâng mình ñeä nhaát thieân haï, laõo vaãn tin laø söï thöïc. Vöøa roài laõo ra ba chieâu lieân hoaøn maø khoâng haát ngaõ ñöôïc chaøng. Thaïch Phaù Thieân nhoû tuoåi thì löûa giaän boác leân uøn uøn. Ñaàu oùc laïi ñaâm ra hoà ñoà. Laõo lieàn phoùng chöôûng nha81m ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân vaø laõo vaän ñeán möôøi thaønh coâng löïc. Thaïch Phaù Thieân thaáy phaùt chöôûng cuûa ñoái phöông phoùng ra cöïc kyø hung maõnh, chaøng lieàn ñöa tay traùi leân gaït. Baïch Töï Taïi laïi vung quyeàn beân traùi ñaùnh tôùi. Thaïch Phaù Thieân neù ngöôøi ñi toan traùnh nhöng thoi quyeàn cuûa Baïch Töï Taïi thaàn dieäu voâ cuøng, chaøng khoâng traùnh ñöôïc. Typed by Quyønh Quyeân 631 http://come.to/kimdung
 12. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn “Bòch” moät tieáng ! Thoi quyeàn ñaõ ñaùnh truùng vaøo vai beân höõu cuûa chaøng. A Tuù thaáy vaäy ruù leân moät tieáng kinh khuûng. Thaïch Phaù Thieân lieàn an uûi naøng: - Tuù muoäi ñöøng lo, ta khoâng ñau ñaâu. Baïch Töï Taïi töùc giaän noùi: - Thaèng loûi con gioûi thieät ! Ngöôi ñaõ khoâng ñau thì neám theâm moät quyeàn nöõa cuûa ta. Thoi quyeàn naøy bò Thaïch Phaù Thieân gaït ra. A Tuù thaáy hai ngöôøi caøng ñaáu caøng aùc lieät. Baïch Töï Taïi phoùng quyeàn cöôùc ra, Thaïch Phaù Thieân möôøi phaàn chæ gaït ñöôïc baûy taùm, coøn ñeàu ñaùnh truùng ngöôøi chaøng. Ban ñaâu A Tuù lo laéng voâ cuøng, lôùn tieáng la: - Gia gia nheï ñoøn cho. Sau naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân neùt maët vaãn bình thöôøng khoâng loä veû gì ñau ñôùn, neân naøng cuõng yeân taâm ñöôïc vaøi phaàn. ----------oOo---------- Typed by Quyønh Quyeân 632 http://come.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn