Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI TAÙM TÖÏ TAÏI VÌ ÑAÂU MAÉC BEÄNH ÑIEÂN Söû bµ bµ noùi: -Gaõ hoï Luïc ngµy thöôøng ñaàu oùc ñaàn ñén. Sao ngöôi bieát lµ sö phuï ñaõ haï thuû gieát gaõ? Phong Vaïn Lyù ñaùp: -Boïn ñoà nhi thaáy Luïc sö ñ bò cheát mét caùch thaûm haïi véi chaïy ñeán baùo vôùi sö phuï. Ö Ngôø ñaâu sö phuï cöôøi ha haû ñaùp: "Gaõ ñaùng cheát laém ! Cheát lµ phaûi ! Ta hoûi gaõ: giöõa ta vµ Chöôûng Moân phaùi Thieáu Laâm lµ Phoå Phaùp ñaïi sö trong hai ngöôøi, voõ coâng ai cao hôn ai? Thaèng loûi daùm noùi nhaêng nhöõng gì coâng phu baûn phaùi sôû tröôøng veà kieám chieâu bieán aûo mµ voõ coâng phaùi Thieáu Laâm thì réng lôùn tinh thaâm. Moân phaùi nµo cuõng coù tuyÖt nghÖ cuûa noù. Veà kieám phaùp baûn phaùi hôn phaùi Thieáu Laâm coøn noùi veà toµn theå voõ coâng thì phaùi Thieáu Laâm ñaõ saùng laäp hôn ngµn naêm nay, nhöõng choã sôû ñaéc cuûa hoï so vôùi baûn phaùi dó nhieân phaûi hôn nhieàu." Söû bµ bµ noùi: -Gaõ ñaùp nhö vaäy lµ kheùo laém. Thaèng ngoác hoï Luïc ñaõ hoïc ñöôïc hoài nµo lôøi leõ tinh thoâng nhö vaäy? Noùi rieâng veà kieám phaùp thì phaùi Tuyeát Sôn cuõng chöa thaáy coù choã nµo ñaëc biÖt hôn "Ñaït Ma Kieám Phaùp" cuûa ngöôøi ta. Höø. Vaäy roài laõo choù cheát baûo sao? Phong Vaïn Lyù ñaùp: -Sö nöông maït saùt sö phuï nhö vaäy, ñÖ töû khoâng daùm noùi nöõa. Söû bµ bµ töùc giaän hoûi: -Baây giôø ngöôi laïi lµm bé toân kính sö phuï roài ö? Chµ, vaäy m luùc ta chöa quay veà µ thµnh Laêng Tieâu, sao ngöôi daùm caáu keát vôùi phöôøng phaûn baïn, ngoã ngöôïc sö moân. Phong Vaïn Lyù quøy hai goái xuoáng daäp ñaàu ñaùp: -Téi ñÖ töû thaät ñaùng muoân thaùc. Söû bµ bµ noùi: -Höø ! Boïn ñoà ñÖ laõo choù cheát gaõ nµo cuõng duøng chöõ "Vaïn" lµm chöõ loùt v teân n µ µo cuõng coù caùi teân hay hay. Theo yù ta thì tuïi ngöôi ñeàu neân ñaët lµ "Vaïn Töû" môùi ñuùng: Phong Vaïn Töû, Caûnh Vaïn Töû, Kha Vaïn Töû, Hoa Vaïn Töû… Muï noùi ñeán teân ai thì laïi ñöa maét chieáu thaúng vµo maët ngöôøi ñoù. Boïn Caûnh Vaïn Chung, Vöôïng Vaïn Nhaän trong loøng hoå theïn cuùi gaàm maët xuoáng. Söû bµ bµ laïi quaùt leân: -Ñöùng daäy ñi ! Sau sö phuï ngöôi baûo sao? 614 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Phong Vaïn Lyù daï mét tieáng ñöùng daäy noùi tieáp: -Sö phuï baûo: "Thaèng loûi nµy noùi lµ voõ coâng baûn phaùi cuõng nhö phaùi Thieáu Laâm ñaõ coù ñeán ngµn naêm. Theá lµ gaõ noùi ta cuøng laõo troïc Phoå Phaùp chaúng ai hôn ai. Gaõ ñaùng cheát. Ñaùng cheát laém ! Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi nµy chaúng nhöõng voõ coâng ñÖ nhaát thieân haï mµ naêm ngµn naêm sau tröôùc maáy vaïn daëm doïc ngang khoâng tieàn khoaùng haäu, chaúng coù ai baèng ta ñöôïc. Söû bµ bµ buoâng lôøi maïc saùt: -Chµ ! Noùi khoaùc theá mµ khoâng bieát nhuïc ! Phong Vaïn Lyù noùi: -Boïn ñoà ñ thaáy sö phuï luùc noùi maáy caâu nµy, thaàn trí ñaõ thaát thöôøng, chöù khoâng phaûi Ö lôøi saùng suoát. May luùc ñoù toµn ngöôøi trong nhµ, khoâng ñeán noåi ñoàn ñaïi ra ngoµi ñeå boïn voõ sö caùc phaùi khaùc chuïp laáy lµm troø cöôøi. Phong Vaïn Lyù laïi noùi tieáp: -Luùc aáy anh em ngô ngaùc nhìn nhau, khoâng ai daùm noùi gì thì sö phuï töùc giaän quaùt maéng: "Boïn baây caâm heát roài hay sao mµ khoâng noùi naêng gì? Gaõ noùi theá lµ ngu laém phaûi khoâng" ? Sö phuï laïi troû Toâ sö ñÖ hoûi: "Vaïn Hoàng ! Ngöôi baûo ta noùi theá coù ñuùng khoâng ?" Toâ sö ñÖ ñµnh ñaùp: "Lôøi sö phuï dó nhieân lµ ñuùng". Sö phuï töùc giaän noùi: "Ñuùng lµ ñuùng mµ traät lµ traät. Sao laïi coøn dó nhieân vôùi chaúng dó nhieân? Ta hoûi ngöôi voõ coâng cuûa ta cao ñeán möïc nµo?" Toâ sö ñÖ run laåy baåy ñaùp: "Voõ coâng cuûa sö phuï cao thaâm khoâng bieát ñeán ñaâu mµ löôøng ! Coå vaõng kim lai chæ coù mét mình sö phuï mµ thoâi. Voõ coâng baûn phaùi ñeàu do mét tay sö phuï chaán höng cho réng lôùn theâm." Sö phuï laïi cµng töùc quaùt maéng: "Theo lôøi mi noùi thì voõ coâng cuûa ta ñeàu do tieàn nhaân truyeàn daïy. Mi thaät lµ ngu xuaån. Voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn lµ töï ta saùng cheá ra. Nhöõng lôøi ñoàn oâng moâ, oâng moâ lµm toå sö, gia gia phaùi Tuyeát Sôn ñeàu l noùi nhaûm. Toå sö gia truyeàn laïi µ kieám phoå, quyeàn phoå thì ai naáy ñeáu bieát qua roài, ta coøn coù gì lµ cao minh nöõa? Toâ sö ñÖ lieàn noùi: "Ñoà nhi e raèng Toå sö gia cuõng khoâng cao minh baèng su phuï." Söû bµ bµ noùi: -Caùi tính ngoâng cuoàng töï ñaïi cuûa sö phuï ngöôi ñaõ coù töø laâu. Ba möôi naêm laõo l m µ Chöôûng moân baûn phaùi khoâng gaëp mét tay ñoái thuû nµo thaéng ñöôïc laõo caû. Laõo töï cho voõ coâng mình lµ thieân haï ñÖ nhaát. Ai noùi tôùi voõ coâng caùc phaùi Thieáu Laâm, Voõ Ñöông noåi danh nhöng y ñeàu cho lµ khoâng ñuùng, hoï chæ coù hö danh khoâng ñaùng keå, khoâng ngôø tính ngoâng cuoàng töï ñaïi cuûa laõo cµng ngµy cµng tÖ. Laõo coi caû Toå sö gia baûn phaùi cuõng khoâng vµo ñaâu. Thaúng loûi Toâ Vaïn Hoàng khoâng coù mét chuùt tö caùch gì daùm phæ baùng caû Toå sö gia ñeå nònh hoùt sö phuï. Phong Vaïn Lyù noùi: 615 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Sö nöông ! Sö nöông thaät khoâng ngôø tôùi lµ sö phuï nghe caâu noùi ñoù vung chöôûng ñaùnh Toâ sö ñÖ haát ra ngoµi maáy tröôïng vµ laäp töùc gieát gaõ. MiÖng sö phuï haàm haàm: "Khoâng baèng lµ khoâng baèng. Sao coøn e raèng vôùi chaúng e raèng?" Söû bµ bµ töùc giaän quaùt leân: -Noùi cµn, noùi baäy ! Laõo choù cheát ñoù coù hoà ñoà gaáp möôøi cuõng khoâng ñeán noãi vì hai chöõ "e raèng" mµ gieát mét teân ñÖ töû mµ laõo vaãn ñem loøng thöông yeâu. Phong Vaïn Lyù noùi: -Xin sö nöông minh xeùt. Ngµy thöôøng sö phuï ñoái ñaõi vôùi boïn ñÖ töû ôn naëng tµy non. Duø ñÖ töû coù gian aùc ñeán ñaâu cuõng khoâng daùm bòa ñaët noùi cµn. ViÖc nµy hôn hai chuïc ngöôøi ñeàu thaáy roõ, sö nöông cöù hoûi coi seõ bieát. Söû bµ bµ ñaûo maét nhìn vµo maët töøng teân ñÖ töû chi tröôûng löu taïi thµnh Laêng Tieâu roài hoûi: -ViÖc nµy ai mµ tin ñöôïc? Hoïa chaêng chæ coù keû phaùt khuøng. Phong Vaïn Lyù noùi: -Sö phuï laõo gia thiÖt tình ñaõ maéc bÖnh thaàn trí khoâng ñöôïc minh maãn laém. Söû bµ bµ noùi: -Theá thì caùc ngöôi phaûi tìm thaày chöõa thuoác cho laõo chöù? Phong Vaïn Lyù noùi: -Boïn ñ töû luùc ñoù cuõng ñaõ nghó vaäy nhöng khoâng daùm töï quyeát lieàn cuøng maáy vò sö Ö thuùc thöông löôïng roài ñi môøi hai vò danh y noåi tieáng nhaát trong thµnh lµ Nam ñaïi phu vµ Ñôùi ñaïi phu ñeán coi maïch cho sö phuï. Sö phuï vöøa thaáy hoï lieàn hoûi hoï ñeán ñeå lµm gì? Hai vò ñaïi phu khoâng daùm noùi thaúng vµ chæ baûo lµ nghe tin sö phuï aên uoáng khoâng ñöôïc ñieàu hoøa. Boïn hoï ôû trong thµnh ñaõ ñöôïc sö phuï chieáu coá laâu ngµy. Mét lµ vì loøng caûm kích, hai lµ hoï raát quan taâm ñeán söùc khoûe cuûa sö phuï neân ñeán vaán an thaêm hoûi. Sö phuï lieàn noùi ngay lµ chaúng coù bÖnh gì vµ hoûi hoï: "Caùc vò coù bieát töø coå chí kim voõ coâng cao cöôøng nhaát lµ ai khoâng ?" Nam ñaïi phu ñaùp: "Veà voõ hoïc tieåu nhaân khoâng bieát mét tyù gì mµ daùm b luaän tröôùc maët Uy Ñöùc tieân sinh thì phoûng khaùc gì ñoïc saùch µn Hieáu kinh tröôùc cöûa ñöùc Khoång Phu Töû hay muùa rìu qua maét thôï ?" Sö phuï cöôøi khanh khaùch noùi: "Muùa rìu qua maét thôï cuõng khoâng sao. Ngöôi cöù noùi ta nghe thöû". Nam ñaïi phu lieàn ñaùp: "Tieåu nhaân chæ nghe noùi phaùi Thieáu Laâm lµ nuùi Thaùi Sôn lµ sao Baéc Ñaåu trong voõ laâm. Ñaït Ma toå sö thaû beø lau qua soùng laäp ra phaùi Thieáu Laâm. Vaäy tieåu nhaân töôûng töï coå chí kim Ñaït Ma toå sö lµ ngöôøi voõ coâng cao hôn heát. Söû bµ bµ gaät ñaàu noùi: -Nam ñaïi phu ñoái ñaùp nhö vaäy thöïc lµ ñaéc theå. Phong Vaïn Lyù noùi: 616 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhöng sö phuï vöøa nghe ñaïi phu noùi lieàn noåi giaän ñaùp: "Laõo Ñaït Ma ñoù lµ ngöôøi nöôùc Thieân Truùc coõi Taây Vöïc, vµo haïng nhung ñòch man di. Ngöôi cho m teân rôï hoà ét lµ gheâ gôùm, nhö vaäy haù chaúng lµm maát oai phong cuûa nöôùc Trung Hoa ñöôøng ñöôøng ö?" Nam ñaïi phu sôï quaù ñaùp: -Daï daï ! Tieåu nhaân bieát téi roài. -Sö phuï laïi hoûi laïi Ñôùi ñaïi phu. Ñôùi ñaïi phu ñaõ troâng göông Nam ñaïi phu, khi nµo coøn daùm ñeà cao phaùi Thieáu Lam, y ñaùp: -Tieåu nhaân nghe noùi toå sö Tröông Tam Phong phaùi Voõ Ñöông voõ thuaät thoâng thaàn, ñaõ saùng laäp ra quyeàn, chöôûng néi gia, coøn cao hôn phaùi Thieáu Laâm. Theo yù kieán cuûa tieåu nhaân thì Ñaït Ma toå sö lµ ngöôøi rôï Hoà khoâng ñaùng noùi ñeán, vaäy Tröông Tam Phong toå sö môùi ñaùng lµ ngöôøi thöù nhaát trong voõ laâm töø coå chí kim. Söû bµ bµ noùi: -Thieáu Laâm, Voõ Ñöông lµ hai moân phaùi lôùn, ñeàu coù hôn ngµn naêm voõ coâng khoâng theå noùi phaùi Voõ Ñöông hôn phaùi Thieáu Laâm ñöôïc. Coù ñieàu Tröông Tam Phong toå sö ñaõ noåi tieáng voõ laâm maáy traêm naêm nay lµ mét vò ñaïi toân sö. Vaäy mình khoâng neân bµn ñeán chuyÖn so bì giöõa nhöõng nhaân vaät nµy. Phong Vaïn Lyù noùi: -Sö phuï ñang ngoài treân gheá vöøa nghe Ñôùi ñaïi phu ñaùp laïi xong lieàn ñöùng phaét daäy noùi: "Ngöôi baûo Tröông Tam Phong saùng laäp ra quyeàn chöôûng néi gia l gheâ gôùm laém µ ö? Nhöng ta coi cuõng taàm thöôøng thoâi. Phaùi Voõ Ñöông sôû tröôøng veà quyeàn phaùp thì chieâu "Hö Trung Höõu Thöïc" ñaõ lµ noåi danh, nhöng ta ñeàu coù caùch phaù ñöôïc deã laém. Coøn nhö chieâu "Daõ Maõ Phaân Toâng" veà "Thaùi Cöïc Quyeàn" thì ta chæ choã nµy moùc mét caùi, choã kia ñaù mét cöôùc lµ laäp töùc khieán cho hoï phaûi ngaõ laên… "Ñaïi Cöïc Quyeàn" cuûa phaùi Voõ Ñöông ñoái thuû vôùi "Tuyeát Sôn Kieám Phaùp" theá nµo ñöôïc? Sö phuï vöøa noùi vöøa chæ troû, chöôûng phong vuø vuø khieán cho hai vò ñaïi phu sôï taùi maët. Boïn ñÖ töû ñöùng ôû ngoµi cöûa thaáy theá cuõng chaúng ai daùm chaïy vµo caûn ngaên. Sö phu bieåu dieãn maáy chuïc chieâu roài hoûi: "Voõ coâng cuûa ta so vôùi laõo troïc Ñaït Ma vµ laõo muõi traâu Tröông Tam Phong theá nµo?" Nam ñaïi phu aáp uùng: " Caùi ñoù… Caùi ñoù… " Ñôùi ñaïi phu lieàn noùi: " Boïn tieåu nhaân chæ bieát chaån bÖnh chöõa thuoác chöù khoâng hieåu voõ coâng ". Uy Ñöùc tieân sinh noùi vaäy chaû leõ voõ coâng cuûa laõo tieân sinh coøn lôïi haïi hôn Ñaït Ma cuøng Tröông Tam Phong hay sao? Söû bµ bµ töùc mình noùi: -Ñoà maët daày ! Khoâng bieát muï noùi ba chöõ ñoù ñeå thoùa maï Ñôùi ñaïi phu hay Baïch Töï Taïi ? 617 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Phong Vaïn Lyù noùi: -Sö phuï töùc giaän maéng: " Ta dieãn maáy chuïc chieâu ñoù m ngöôi chöa tin lôøi hay sao µ mµ coøn daùm noùi "chaúng leõ" thì ra ngöôi khinh ta quaù laém. Ñoaïn sö phuï giô tay leân laäp töùc phoùng chöôûng ñaùnh cheát hai vò ñaïi phu ngay ôû trong phoøng… Söû bµ bµ nghe Phong Vaïn Lyù noùi m hoài nhö vaäy, baát giaùc muï laïnh caû nöûa ngöôøi. ét Muï laïi thaáy ñÖ töû phaùi Tuyeát Sôn teân nµo cuõng lé veõ baát phuïc thì buïng baûo daï: -Ñieàu thöù ba néi quy cuûa baûn phaùi ñaõ ghi roõ: Khoâng ñöôïc gieát ngöôøi khoâng bieát voõ coâng. Ñieàu thöù boán laïi caám khoâng ñöôïc haïi keû voâ téi. Laõo choù cheát ñaõ gieát ñÖ töû baûn moân khieán moïi ngöôøi sinh loøng baát maõn. Laõo coøn haï saùt caû hai vò y sinh l phaïm raát µ naëng vµo quy ñieàu cuûa moân phaùi thì coøn lµm Chöôûng Moân theá nµo ñöôïc? Boãng nghe Phong Vaïn Lyù laïi noùi tieáp: -Luùc ñoù sö phuï thaáy boïn ñ töû lé veû khaùc laï, lieàn quaùt hoûi: " Boïn mi ngô ngaùo nhìn Ö ta lµm chi vaäy? Höø ! Coù phaûi boïn mi maéng thaàm ta ñaây phaù haïi moân quy? Moân quy phaùi Tuyeát Sôn do ai laäp ra? Töï oâng trôøi nhµo xuoáng hay do ngöôøi phµm tuïc laäp ra? Neáu ñaõ do ngöôøi aá n ñònh thì sao laïi khoâng canh caõi ñöôïc. Ngay toå sö lµ ngöôøi döïng ra möôøi ñieàu moân quy mµ coøn soáng ñeán nay khoâng ñaáu laïi vôùi ta ñeå ta ñoaït maát chöùc Chöôûng Moân thì chính ngöôøi cuõng phaûi nghe hiÖu lÖnh cuûa ta ". Sö phuï troû vµo muõi Yeân sö ñÖ hoûi: " Laõo thaát ! Töï coå chí kim, ai lµ ngöôøi voõ coâng cao nhaát? Ngöôi thöû noùi ta nghe !" Yeân sö ñÖ baûn tính quaät cöôøng, lieàn ñaùp: " ÑÖ töû khoâng bieát ". Sö phuï töùc quaù quaùt hoûi: " Sao mi laïi khoâng bieát ?" Yeân sö ñÖ ñaùp: " Sö phuï khoâng daïy qua neân ñÖ töû khoâng bieát ". Sö phuï lieàn baûo: " Ñöôïc laém ! Vaäy baây giôø ta daïy mi: Chöôûng Moân phaùi Tuyeát Sôn Uy Ñöùc tieân sinh Baïch Töï Taïi lµ tay kieám thuû ñ nhaát, quyeàn cöôùc ñÖ Ö nhaát, aùm khí ñÖ nhaát töø coå chí kim. Ngöôøi lµ ñaïi anh huøng, ñaïi hµo kiÖt, ñaïi hiÖp só, ñaïi toân sö. Mi ñoïc laïi cho ta nghe thöû !" Yeân sö ñÖ ñaùp: " ÑÖ töû ngu ñén. Sö phuï noùi lieàn mét trµng dµi, ñÖ töû khoâng nhôù ñöôïc ". Phong Vaïn Lyù ngöøng laïi mét chuùt roài noùi tieáp: -Sö phuï lieàn giô chöôûng leân hoûi: " Mi coù ñoïc hay khoâng? Yeân sö ñÖ haäm höïc ñaùp: " ÑÖ töû xin ñoïc: " Chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn lµ Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo gia ñaõ noùi ngöôøi lµ tay kieám thuû ñÖ nhaát… " Sö phuï khoâng chôø y ñoïc heát ñaõ quaùt leân: " Sao mi laïi theâm hai chöõ "ñaõ noùi" vµo lµ coù duïng yù gì? Mi töôûng ta khoâng nghe thaáy hay sao? " Yeân sö ñÖ bò sö phuï ñaùnh mét chöôûng, ñaàu oùc vôõ tan ra mµ cheát. Moïi ngöôøi duø lôùn maät ñeán ñaâu cuõng phaûi tuaân theo yù kieán cuûa sö phuï v ñoïc laïi: " Chöôûng Moân phaùi Tuyeát µ Sôn Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo gia töû lµ tay kieám thuû ñÖ nhaát, quyeàn cöôùc ñÖ nhaát, aùm khí ñÖ nhaát töø coå chí kim. Laõo gia coøn lµø ñaïi anh huøng, ñaïi hµo kiÖt, ñaïi hi Öp só, ñaïi toân 618 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn sö ". Ai naáy phaûi thuéc loøng khoâng ñöôïc sai m chöõ. Baáy giôø sö phuï môùi tha cho boïn ét ñÖ töû lui ra. Phong Vaïn Lyù laïi keå tieáp: -Boïn ñÖ töû ñeàu laáy lµm töùc giaän m khoâng daùm noùi ra. Hoâm sau boïn ñÖ töû khaùm µ liÖm cho ba vò sö ñÖ cuøng hai vò ñaïi phu roài ñem ñi mai taùng. Sö phuï laïi ñeán ñaïi naùo linh ñöôøng, ñaù tung naêm coå bµi vò cuûa naêm ngöôøi quaù coá ñi. Ñoã sö ñÖ caû gan ñeán tröôùc khuyeân can lieàn bò sö phuï löôïm ngay mét bµi vò ñaäp gaõy chaân y ñi, ngay toái hoâm aáy coù baûy vò sö huynh sö ñÖ khoâng töø biÖt boû ñi. Heát thaûy moïi ngöôøi ñeàu nhìn thaáy cuïc diÖn saép ñoå vôõ tan tµnh cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Ai naáy ñeàu trong loøng hoài hép töï bieát raèng bµn tay cuûa sö phuï baát cöù luùc nµo cuõng coù theå ñaäp vµo ñaàu mình. Anh em laâm vµo tình traïng baát ñaéc dó lieàn bµn nhau boû thuoác meâ v thöùc aên ñeå laõo gia ngaõ laên ra roài laáy µo xieàng xích khoùa chaân tay laïi. Boïn ñÖ töû hµnh ñéng phaïm thöôïng, phaûn loaïn lµ phaïm téi cöïc kyø troïng ñaïi. Vaäy viÖc xöû trò theá nµo lµ tuøy ôû sö nöông quyeát ñònh. Phong Vaïn Lyù noùi heát lôøi, khom löng thi leã tröôùc maët Söû b bµ roài luøi laïi ñöùng vµo µ trong ñaùm ñoâng. Söû bµ bµ ngaån ngöôøi ra hoài laâu. Muï nhôù tôùi tröôïng phu noåi tieáng anh huøng mét thôøi mµ ñeán luùc giµ nua laïi ñaâm ra thaàn trí hoà ñoà thì khoâng khoûi ñau loøng. Hai maét ñoû hoe cô hoà trµo lÖ. Muï caát gioïng run run hoûi: -Nhöõng lôøi Phong Vaïn Lyù noùi ñaây coù choã nµo quaù ñaùng hay sai sö thöïc khoâng ! Moïi ngöôøi khoâng ai leân tieáng. Hoài laâu Thµnh Töï Hoïc môùi ñaùp: -Sö taåu ! Thöïc tình lµ nhö vaäy. Neáu boïn tieåu ñ coøn löøa gaït sö taåu chaúng hoùa ra téi Ö cµng theâm téi ö? Söû bµ bµ noùi: -Duø cho Chöôûng moân sö huynh cuûa caùc ngöôøi coù thaàn trí hoà ñoà, gieát ngöôøi voâ téi ñi nöõa thì caùc ngöôøi hiÖp löïc pheá tröø mét laõo ñi lµ cuøng. Sao caùc ngöôøi laïi aùm toùan caû ñeán boïn Vaïn Kieám vöøa ôû Trung Nguyeân veà. Taïi sao laïi coøn muoán tröø gieát heát boïn ñÖ töû chi tröôûng? Hµnh ñéng nhoå coû heát goùc reã nµy lµ nghóa lµm sao ? Teà Töï Mieãn ñaùp: -Tieåu ñÖ khoâng taùn thµnh viÖc gia haïi sö ca cuøng ñÖ töû chi tröôûng. Vì theá mµ ñaõ cuøng Lieâu sö ñÖ tranh viÖn kòch liÖt. Vuï nµy töôûng sö taåu cuõng ñaõ nghe roõ. Söû bµ bµ ngô ngaån xuaát thaàn mét luùc roài thôû dµi noùi: -Caùi ñoù keâu baèng trôøi khoâng chòu ñaát, ñaát chaúng chòu trôøi. ViÖc ñaõ xaûy ra ñeán theá, cuõng khoâng theå traùch moïi ngöôøi ñöôïc. Lieâu Töï T töø luùc bò Baïch Vaïn Kieám chaëc ñöùt mét ñuøi, m Öng veát thöông maùu chaûy Ö i ra nhö suoái. Nhöng haén lµ ngöôøi raát cöông ngaïnh, khoâng theøm keâu la mét tieáng, töï 619 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn ñieåm huyÖt ñeå chæ huyeát roài gaéng göôïng xeù vaït aùo buéc veát thöông. Caû nhöõng teân ñÖ töû thaân caän cuûa laõo cuõng sôï vaï laâ y khoâng mét teân nµo daùm laïi naâng ñôõ. Söû bµ bµ luùc tröôùc nghe Lieâu Töï LÖ khôûi xöôùng viÖc saùt haïi boïn ñÖ töû chi tröôûng cuûa Baïch Töï Taïi thì trong loøng caêm haän voâ cuøng. Nhöng töø luùc muï nghe Phong Vaïn Lyù töôøng thuaät moïi chi tieát môùi bieát roõ maàm hoïa ôû ñaâu ra. Thöïc tình ñaàu moái vuï nµy lµ do tröôïng phu muï mµ phaùt sinh bieán coá. Muï khoâng khoûi meàm nhuõn taâm can, lieàn ngoù boïn ñÖ töû ngµnh thöù tö, quaùt baûo: -Tuïi baây thaät l gioáng suùc sinh ! Maét thaáy sö phuï mình bò troïng thöông mµ chæ ñöùng µ töï thuû bµng quan thì coøn lµm ngöôøi theá nµo ñöôïc ? Boïn ñÖ töû ngµnh thöù tö baáy giôø môùi chaïy laïi tranh nhau buéc veát thöông cho Lieâu Töï LÖ. Moïi ngöôøi khaùc cuõng töôûng chöøng nhö caát ñöôïc khoái ñaù naëng ñeø vai. Chuùng töï nghó: -Söû bµ bµ ñaõ khoan dung caû ñeán Lieâu Töï L thì téi nghiÖp boïn mình coøn nheï hôn dó Ö nhieân khoâng coù gì ñaùng ngaïi cho laém. Coù ngöôøi laáy chìa khoùa môû xieàng xích heát cho boïn Caûnh Vaïn Chung, Vöông Vaïn Nhaân, Uoâng Vaïn Ñöùc, Hoa Vaïn Töû. --------------------o0o-------------------- 620 Typed by Quyønh Quyeân http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn