Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ SAÙU MÖÔI BA CÖÙU THAÏCH THANH LAÏI GAËP QUAÙI NHAÂN Gaõ kia ñöôïc töï do roài, voäi chaïy ñi toan ñoùng chaët cöûa ñoäng laïi. Nhöng Thaïch Phaù Thieân vöøa laïng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ ra khoûi cöûa ñoäng. Chaøng thaáy gaõ naøy maëc aùo baïch baøo, maët muõi saùng suûa. Gaõ ñuùng laø teân ñeä töû chính thöùc cuûa phaùi Tuyeát Sôn, ñaâu coù phaûi laø keû naáu beáp. Chaøng naém laáy coå gaõ xaùch leân quaùt hoûi: -Mi khoâng môû khoùa chaân cho ta thì ta ñaäp ñaàu mi vaøo töôøng ñaù naøy roài seõ noùi chuyeän. Voõ coâng gaõ naøy cuõng khoâng phaûi haïng taàm thöôøng, nhöng ñaõ loït vaøo tay Thaïch Phaù Thieân thì chaúng khaùc gì gaø con bò quaï caép, jkhoâng theå naøo cöôõng ñöôïc. Gaõ ñaønh laáy chìa khoùa môû khoùa chaân cho chaøng. Thaïch Phaù Thieân quaùt hoûi: -Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân bò boïn ngöôi giam ôû ñaâu ? Mau daãn ta tôùi ñoù ! Gaõ kia ñaùp: -Phaùi Tuyeát Sôn cuøng Huyeàn Toá trang voán khoâng thuø oaùn neân ñaõ buoâng ha cho vôï choàng Thaïch trang chuùa ñi roài, coøn giam giöõ hai vò ñoù laøm chi ? Thaïch Phaù Thieân nöûa tin nöûa ngôø lieác maét thaáy gaõ cöù laám leùt ngoù veà caùi cöûa ñaù ôû ñaàu kia ñöôøng haàm thì nghó buïng: -Gaõ naøy laïi trí traù roài. Chaéc vôï choàng Thaïch trang chuùa bò giam ôû beân kia. Chaøng lieàn tuùm coå gaõ nhaác boång leân raûo böôùc ñi ñeán tröôùc cöûa ñaù, quaùt leân: -Môû cöûa naøy ra cho mau ! Gaõ kia maët taùi meùt, mieäng aáp uùng: -Tieåu nhaân khoâng … coù chìa khoùa naøo nöõa … trong naøy khoâng phaûi giam ngöôøi, chæ coù moät con sö töû vaø hai con coïp maø thoâi, khoâng theå môû ñöôïc ñaâu. Thaïch Phaù Thieân nghe noùi beân trong nhoát sö töû cuøng laõo hoå thì raát laáy laøm kyø. Chaøng daùn tai vaøo vaùch ñaù ñeå nghe ngoùng, nhöng tuyeät khoâng nghe thaáy tieáng sö töû hay tieáng coïp gaàm. Gaõ kia noùi: -Thieáu hieäp ña ra ñöôïc roài thì neân troán thoaùt ngay ñi, ñöøng chaàn chôø ôû laïi ñaây nöõa. Neáu ñeå ngöôøi khaùc phaùt giaùc ra taát laïi bò baét giöõ. Thaïch Phaù Thieân laïi laåm baåm: 571 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Mi ñaõ khoâng phaûi laø baïn ta maø sao laïi lo laéng cho ta nhö vaäy. Ban ñaàu ta baûo mi môû khoùa tay cuøng cöûa ñaù, mi nhaát ñònh khoâng chòu, baây giôø mi laïi khuyeân ta troán ñi laø nghóa laøm sao ? Phaûi roài ! Vôï choàng Thaïch trang chuùa chaéc laø bò giam trong thaïch thaát naøy khoâng coøn sai nöõa. Chaøng laïi nhaéc boång gaõ leân kheõ ñaäp ñaàu vaøo vaùch ñaù quaùt hoûi: -Mi coù môû hay khoâng thì baûo. Ta muoán coi sö töû cuøng laõo hoå. Gaõ kia ñaùp: -Nhöõng sö töû vaø laõo hoå naøy hung döõ laém, maø maáy ngaøy nay chöa ñöôïc aên. Baây giôø noù maø thaáy ngöôøi taát nhaûy laïi voà … Thaïch Phaù Thieân noùng ruoät cöùu ngöôøi, khoâng muoán nghe haén noùi doâng daøi,lieàn caàm chaân gaõ giô leân doác ngöôïc ñaàu xuoáng laéc ñi laéc laïi. Nhöõng tieáng leng keng töø trong ngöôøi gaõ phaùt ra, roài hai chieác chìa khoùa rôùt ra. Thaïch Phaù Thieân caû möøng, ñaët gaõ xuoáng moät beân. Chaøng löôïm chìa khoùa aán vaøo loã khoùa cöûa ñaù. Maáy tieáng laùch caùch vang leân, khoùa cöûa môû ra. Gaõ kia la leân moät tieáng: -Trôøi ôi ! Roài co gioø chaïy troán. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng : Ñeå gaõ chaïy ñi thoâng baùo taát phieàn cho mình. Chaøng lieàn röôït theo naém gaõ laïi boû vaøo trong gian thaïch thaát ñaõ giam chaøng tröôùc, chaøng lieäng caû khoùa chaân khoùa tay mình vaøo roài ñoùng cöûa laïi khoùa chaët. Ñoaïn chaøng quay veà cöûa ñöôøng haàm ñaàu kia thoø ñaàu vaøo lôùn tieáng goïi: -Thaïch trang chuùa ! Thaïch phu nhaân ! Hai vò ôû choã naøo ? Chaøng goïi luoân hai tieáng, phía trong vaãn khoâng coù ñoäng tænh gì. Chaøng lieàn môû roäng cöûa ra thì thaáy phía trong cöûa naøy caùch chöøng hôn tröôïng coøn moät laàn cöûa ñaù nöõa. Baát giaùc chaøng laåmbaåm: -Phaûi roài ! Thaûo naøo coù nhöõng hai chìa khoùa. Chaøng lieàn laáy chieác chìa khoùa kia môû taàng cöûa thöù hai. Caùnh cöûa ñaù vöøa heù ra chaøng vaøi taác chaøng vöøa goïi ñöôïc moät tieáng “Thaïch” thì beân trong ñaõ coù ngöôøi lôùn tieáng thoùa maï: -Loaøi ruøa töû ruøa toân kia ! Ta caàu cho caû loâ caû luõ nhaø ruøa bò cheát döôùi muoân nghìn löôõi ñao, chöù chaúng ñöôïc cheát yeân laønh. Tieáp theo laø nhöõng tieáng xieàng xích loaûng xoaûng vang leân. Nghe thanh aâm thoùa maï naøy naëng tròch vaø aám ôù khoâng trong treûo nhö khaåu aâm Thaïch Thanh ngöôøi ôû Giang Nam. Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: 572 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Vôï choàng Thaïch trang chuùa tuy khoâng phaûi ôû ñaây, nhöng ngöôøi naøy ñaõ bò phaùi Tuyeát Sôn giam giöõ thì töôûng cuõng neân cöùu hoï ra. Chaøng lieàn noùi: -Thoâi ñöøng thoùa maï nöõa ! Ta ñeán cöùu oâng baïn ñaây maø. Ngöôøi beân trong vaãn ieáp tuïc maéng nhieác: -Ngöôi laø caùi coùc gì maø daùm ñeán ñaây noùi ñeå löøa gaït laõo phu ? Lao phu vaën ñöùt ñaàu baây giôø. Thaïch Phaù Thieân tuûm tæm cöôøi, nghó buïng: -Laõo giaø naøy thaät lôùn maät maø noùng naûy voâ cuøng. Nhöng laõo ñaõ bò giam vaøo thaïch lao haéc aùm khoâng thaáy aùnh maët trôøi naøy thì traùch naøo laõo chaúng caêm hôøn. Chaøng lieàn laïng ngöôøi ñi tieán vaøo trong cöûa caát tieáng hoûi: -Chaân tay laõo coù bò ñeo xieàng khoâng ? Chaøng vöøa hoûi caâu naøy thì trong boùng toái nghe ñaùnh vuø moät caùi. Moät vaät gì traàm troïng nhaèm ñaùnh xuoáng ñaàu chaøng. Thaïch Phaù Thieân nghieâng ngöôøi sang meù taû vöøa traùnh thoaùt moät ñoøn, chaân chaøng ñöùng chöa vöõng thì sau löng laïi bò ngöôøi naém giöõ yeáu huyeät. Tieáp theo moät caùnh tay to töôùng ñeø vaøo coå hoïng chaøng duøng söùc boùp maïnh. Luoàng löïc ñaïo cuûa ngöôøi naøy thieät gheâ gôùm ! Thaïch Phaù Thieân laäp töùc thaáy hô thôû khoù khaên. Beân tai chaøng vaãn nghe tieáng oàm oàm ngöôøi ñoù ñang chöûi maéng naøo laø “loaøi ruøa ñen” naøo laø … Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôø trong choán lao tuø haéc aùm laïi gaëp tay cao thuû lôïi haïi ñeán theá. Chaøng ñaõ maát tieân cô lieàn bò ngöôøi kieàm cheá,khoâng khoûi thanthaàm trong buïng: -Chuyeàn naøy chaéc ta phaûi cheát … Chaøng khoâng bieát laøm theá naøo, ñaønh vaän chaân khí leâncoå ñeå choáng laïi caùnh tay ñoái phöông. Keå ra da thòt nôi coå raát meàm, khoâng theå vaän kình löïc tôùi ñoù ñeå choáng laïi söùc eùp ñöôïc. Nhöng noäi löïc Thaïch Phaù Thieân thaâm haäu phi thöôøng, caøng choáng caønh maïnh. Noäi löïc ñoù laø ñaåy caùnh tay ñoái phöông ra khoûi coå chaøng laäp töùc, Thaïch Phaù Thieân chuoàn mình ra ngoaøi roài noùi: -Ta coù loøng toát muoán cöùu laõo, sao laõo khoâng phaân roõ traéng ñen laïi noåi khuøng vôùi ta ? Ngöôøi kia la leân moät tieáng “UÙi chaøø !” ra chieàu kinh dò voâ cuøng. Laõo ngaäp ngöøng hoûi: -Ngöôi … laø ai maø noäi coâng gheâ gôùm ñeán theá ? Laõo trôïn maét haù mieäng ra nhìn Thaïch Phaù Thieân hoài laâu roài laïi quaùt hoûi: -Thaèn g nhoû thoái tha kia ! Mi laø ai ? 573 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân aáp uùng : -Ta … ta … Chaøng ngaäp ngöøng khoâng bieát neân xöng danh laø Caåu Taïp Chuûng hay cöù tieáp tuïc ñoäi teân Thaïch Trung Ngoïc ? Laõo kia töùc giaän hoûi laïi: -Mi dó nhieân laø mi, chaúng leõ mi laïi khoâng coù teân hay sao ? Thaïch Phaù Thieân noùi : -Laõo gai töû ! Taïi haï cöùu laõo gia töû ra khoûi nôi ñaây roài thong thaû haõy noùi chuyeän. Laõo kia cöôøi khaèng khaëc ñaùp: -Mi cöùu ta ö ? Ha ha ! Mi noùi vaäy haù chaúng laøm cho thieân haï phaûi nöïc cöôøi ñeán treïo quai haøm ? Ta laø haïng ngöôøi theá naøo ? Mi laø caùi thaù gì ? Mi töôûng ñem chuùt baûn laõnh meøo queø cöùu ta ra ? Luùc naøy cöûa ñaõ môû khaù roäng, aùnh saùng ban ngaøy chieáu vaøo tôùi nôi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân nhìn roõ laõo naøy coù choøm raâu baïc, thaân theå cao lôùnxöông soáng hôi cong ñi, döôøng nhö caên thaïch thaát thaáp heïp khoâng ñuû chöùa laõo. Caëp maét laõo saâu hoaém maø chieáu ra nhöõng tia saùng nhö chôùp,toû ra con ngöôøi uy maõnh phi thöôøng. Thaïch Phaù Thieân thaáy laõo ñaûo tia maét qua laïi nhö ngoù mình maø ôùnda gaø. Chaøng nghó buïng: -Vöøa roài gaõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn baûo nhoát hoå cuøng sö töû. Baây giôø coi boä daïng laõo naøy chaúng khaùc gì moät con maõnh thuù . caëp maét laõo caøng gioáng huømbeo. Chaøng khoâng daùm nhieàu lôøi, chæ noùi phôùt qua moät caâu: -Taïi haï ñi kieám chìa khoùa ñeå môø xieàng xích chaân tay cho laõo gia. Laõo kia töùc giaän noùi: -Ai möôïn ngöôøi noùi ñaõi loøng. Ta thích ôû laïi ñaây tónh tu, khoâng theá thì thieânhaï ai maø giam giöõ ta ñöôïc ? Mi laø thaèng loûi con khoâng maét môùi töôûng ta bò nhoát ôû ñaây. Coù ñuùng theá khoâng ? Haø haø ! Böõa nay may maø gia gia töø taâm, khoâng thì chæ moät caâu noùi cuõng ñuû khieán cho gia gia cheùm mi ra laøm baûy taùm khuùc. Laõo laïi vung qua vung laïi cho xieàng xích baät leân nhöõng tieáng loaûng xoaûng roài noùi tieáp : -Gia gia chæ noåi noùng moät caùi laø ñuû laøm cho nhöõng xích saét naøy phaûi gaõy tan. Caû khoùa chaân khoùa tay, gia gia cuõng coi meàm nhö buùn. Thaïch Phaù Thieân khoâng tin laø thaät, buïng baûo daï : -Coi ñieäu boä cuøng lôøi aên tieáng noùi cuûa laõo naøy chaúng khaùc chimoät keû ñieân khuøng. Laõo ñaõ khoâng muùoân mình giaûi cöùu, maø mình cöù mieãncöôõng môû xieàng xích cho laõo, bieát ñaâu laõo chaúngnoåi khuøng choaûng caû mình. Voõ coâng laõo cöïc kyø cao thaâm, mình chöa chaéc ñaõ thaéng noåi. AÂu laø boû maëc laõo, mìn ñi cöùu Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân laø vieäc khaån yeáu hôn. 574 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng nghó vaäy lieàn noùi: -Ñaõ vaäy, taïi haï xin caùo töø, ñeå ra ñi. Laõo kia töùc mình ñaùp: -Mi cuùt ñi ñi ! Gia gia tung hoaønh thieân haï baáy laâu chöa töøng gaëp ñöôïc tay ñòch thuû, maø laïi ñi caàu thaèng loûi chua7 raùo maùu ñaàu cöùu vieän thì trong thieân haï coøn coù chuyeän hoaït keâ naøo baèng, gaàm trôøi coøn coù chuyeän hoang ñöôøng naøo hôn nöõa … Thaïch Phaù Thieân xin loãi: -Taïi haï bieát mình ñaéc toäi. Xin laõo gia mieãn thöù. Chaøng töø töø ñoùng cöûa ñaù laïi, theo ñöôøng haàm ñi ra. Ñöôøng haàm naøy khaù daøi. Chaøng ñi voøng veøo moät luùc roài laïi ñi theâm möôøi tröôïng nöõa môùi ñeán taän ñaàu thì thaáy hai beân taû höõu ñeàu coù cöûa. Thaïch Phaù Thieân ñaåy cöûa meù taû thaáy ñoùng chaët. Chaøng lieàn quay sang ñaåy cöûa meù höõu thì môû ñöôïc ngay. Chaøng lieàn tieán vaøo moät gian nhaø nhoû, vöøa ñi maáy böôùc ñeán giöõa nhaø ñaõ nghe meù taû coù tieáng khí giôùi chaïm nhau laùt chaùt. Cuoäc tyû ñaáu coù veû aùc lieät voâ cuøng. Thaïch Phaù Thieân laåm baåm: -Ñaây chaéc laø Thaïch trang chuùa ñang cuøng ngöôøi chieán ñaáu. Chaøng voäi tieán veà phía phaùt ra thanh aâm. Tieáng binh khí töø meù taû voïng laïi. Nhöng trong luùc haáp taáp chaøng khoâng tìm thaáy cöûa ra. Loøng chaøng xao xuyeán veà söï an nguy cuûa Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu, chaøng lieàn nhìn vaùch vaùn meù taû thaáy khoâng daày laém lieàntyø vai huyùch maïnh moät caùi. Vaùch vaùn laäp töùc vôõ tung. Baây giôø tieáng khí giôùi nghe caøng roõ, vang leân nhöõng tieáng chaùt chuùa gheâ hoàn. Beân kia laø moät gian saûnh ñöôøng beù nhoû. Boán haùn töû aùo traéng ñeàu söû duïng tröôøng kieám ñang vaây ñaùnh hai ngöôøi ñaøn baø. Thaïch Phaù Thieân vöøa ngoù thaáy, baát giaùc lôùn tieáng la goïi: -Sö phuï ! A Tuù ! Nguyeân hai ngöôøi ñaøn baø naøy laø Söû baø baø vaø A Tuù. Söû baø baø tay caàm ñôn ñao, coøn A Tuù muùa tít caây tröôøng kieám. Caû hai ngöôøi ñaàu toùc roái tung vaø ñeàu bò thöông maáy choã roài. Maùu chaûy ra öôùt ñaãm caû vaït aùo. Hai ngöôøi ñang laâm vaøo tình theá raát nguy caáp, chôït nghe tieáng Thaïch Phaù Thieân la goïi, nhöng ñang bò boán haùn töû ñaùnh raát raùt. Kieámphaùp cuûa chuùng cöïc kyø lôïi haïi, hai ngöôøi khoâng daùm ngaûnh ñaàu nhìn ra. Boãng A Tuù ruù leân moät tieáng kinh hoaûng. Vai naøng bò truùng moät kieám. Thaïch Phaù Thieân tay khoâng khí giôùi, chaøng khoâng kòp nghó ngôïi gì nöõa, nhaûy xoå vaøo taáncoâng, nhaèmchuïp tôùi caïnh söôøn haùn töû trung nieân ñang uy hieáp A Tuù. Gaõ naøy nghieâng ngöôøi ñi traùnh khoûi roài xoay kieám phaûnkích. 575 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân vung höõu chöôûng leân, luoàng kình phong xoâ ra ñaåy thanh tröôøng kieám cuûa ñoái phöông sang moät beân. Chaøng phoùng taû chöôûng nhaèm ñaùnh moät laõo giaø. Laõo giaø naøy ra chieâu sau maø tôùi tröôùc. Thanh tröôøng kieám cuûa laõo nhaèmñaâmvaøo buïng döôùi Thaïch Phaù Thieân. Ñöôøng kieám mau leï tuyeät luaân. May maø ngaøy tröôùc Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñöôïc Söû baø baø chæ ñieåm cho nhöõng choã tinh vi veà kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn. Chaøng bieát chieâu “Lónh Thöôïng Song Mai” naøy tuy laø moät chieâu nhöng ñaâm tôùi hai laàn. Kieám phoùng ra roài laïi ñaâm theo nhaùt nöõa. Chaøng hoùp buïng vaøo traùnh khoûi nhaùt kieám thöù nhaát roài laäp töùc vung tay traùi gaït xuoáng döôùi. Ngoùn tay giöõa chaøng baät ra. Nhat kieám thuù hai cuûa laõo giaø ñaâm tôùi ñuùng vaøo luùc ñoù, töông chöøng nhö thanh tröôøng kieám ñaâm vaøo ngoùn tay chaøng. Boãng nghe ñaùnh “choang” moät tieáng. Thanh kieám bò gaõy laøm hai ñoaïn. Laõo giaø cuõng bò chaán ñoäng, nöûa ngöôøi teâ nhöùc. Caû nöûa thanh kieám coøn laïi laõo cuõng khoâng caàm vöõng ñöôïc ñeå tuoät tay rôùt xuoáng.laäp töùc laõo tung mình nhaûy voït ra maët loä veû kinh haõi thaát saéc. Thaïch Phaù Thieân thoø tay traùi ra naém laáy sau löng moät ngöôøi ñang taán coâng A Tuù, nhaác boång leân ñöa ra ñoùn thanh tröôøng kieám cuûa ngöôøi khaùc. Ngöôøi naøy giaät mình kinh haõi voäi thu kieám veà. Thaïch Phaù Thieân thöøa theá ñaùnh ra moät chöôûng truùng vaøo tröôùc ngöïc ñoái phöông. Gaõ loaïng choïang luøi laïi ba böôùc lieàn. Ngöôøi gaõ laûo ñaûo maáy caùi roài ngoài pheät xuoáng. Thaïch Phaù Thieân laïi duøng söùc maïnh lieäng haùn töû ñang caàm trong tay veà phía ngöôøi thöù tö. Theá lieäng cöïc kyø caáp baùch. Gaõ naøy ñang maõi chieán ñaáu cuøng Söû baø baø. Gaõ toan neù traùnh thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Gaõ bò ñuïng maïnh vaøo ngöôøi ñoàng boïn ñang lieäng tôùi, roài caû hai ñeàu mieäng hoäc maùu töôi, cheát giaác. Môùi trong khoaûnh khaéc, caû boán haùn töû aùo traéng ñaõ bò Thaïch Phaù Thieân ñaùnh cho tôi bôøi. Chæ coøn mình laõo giaø chöa bò thöông nhöng laõo thaáy Thaïch Phaù Thieân thaàn löïc khuûng khieáp thì hoàn vía leân maây. Laõo aáp uùng: -Ngöôi … ngöôi … Roài ñoät nhieân tung mình chaïy troán muoán vöôït cöûa maø ra. Söû baø baø la leân: -Ñöøng ñeå haén taåu thoaùt. Thaïch Phaù Thieân queùt ngang chaân moät caùi truùng vaøo caëp gioø laõo kia. Caû hai ñaàu goái laõo cuøng bò traät khôùp, laõo ngaõ laên xuoáng ñaát … Söû baø baø cöôøi noùi: 576 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Haûo ñoà nhi ! Khai sôn ñeä töû phaùi Kim OÂ ta quaû nhieân anh huøng. A Tuù saéc maët lôït laït, tay giöõ veát thöông treân vai. Caëp maét trong saùng cuûa naøng lieác nhìn Thaïch Phaù Thieân. Trong khoeù maét naøng giaáu noåi vui möøng khoân taû . Thaïch Phaù Thieân noùi: -Sö phuï ! A Tuù ! khoâng ngôø chuùng ta laïi ñöôïc gaëp nhau nôi ñaây. Söû baø baø hoái haû buoäc veát thöông cho A Tuù, roài A Tuù laïi xeù gaáu quaàn buoäc veát thöông cho Söû baø baø. May maø nhöõng veát thöông cuûa hai ngöôøi khoâng naëng laém, chaúng coù chi ñaùng ngaïi. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ngaøy ñoù treân ñaûo Töû Yeân ñeä töû kieám maõi khoâng thaáy sö phuï cuøng A Tuù coâ nöông. Töø ñoù ngaøy ñeâm luùc naøo cuõng töôûng nhôù hai vò. Böõa naøy ñöôïc truøng phuøng, hay hôn heát … laø chuùng ta ñöøng phaân ly nhau nöõa. A Tuù saéc maët ñang lôït laït ñoät nhieân öûng hoàng, töø töø cuùi ñaàu xuoáng naøng bieát Thaïch Phaù Thieân baûn tính ñoânhaäu, khoâng bieát kheùo noùi. Maáy caâu chaøng noùi ñaây ñeàu laø lôøi pheá phuû. Tuy nhieân, naøng ôû tröôùc maët Söû baø baø maø thaáy chaøng thoá loä chaân tình, naøng khoâng khoûi theïn thuøng e leä nhöng trong thaâm taâm, naøng vui möøng khoân xieát. Söû baø baø cöôøi khanh khaùch noùi: -Neáu ñoà nhi laäp ñöôïc ñaïi coâng, thì vieäc naøy tuy chöa laøm tôùi nhöng cuõng keå nhö laø sö phuï ñaõ höùa lôøi öng thuaän roài. A Tuù caøng cuùi ñaàu thaáp hôn nöõa. Naøng theïn quaù, maët ñoû ra ñeán, mang tai. Thaïch Phaù Thieân chöa hieåu ñoù laø Söû baø baø höùa hoân, chaøng ngô ngaùc hoûi laïi: -Sö phuï höùa öng thuaän ñieàu chi ? Söû baø baø caøng cöôøi lôùn hôn, ñaùp: -Ta ñem con chaùu gaùi naøy gaû cho ngöôi laøm vôï, ngöôi coù öng hcòu vaø coù vui möøng khoâng ? Thaïch Phaù Thieân vöøa kinh ngaïc vöøa vui möøng. Chaøng ñaùp: -Dó nhieân ñeä töû raát vui möøng. Söû baø baø noùi: -Coù ñieàu ngöôi phaûi laäp coâng lôùn tröôùc ñaõ. Hieän nay phaùi Tuyeát Sôn ñang xaûy cuoäc noäi bieán troïng ñaïi. Chuùng ta caàn phaûi cöùu laáy moät ngöôøi. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Daï ! Ñuùng theá ! ñeä töû ñang ñònh ñi cöùu Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân. Chuùng ta mau ñi kieám hai vò ñoù. oOo 577 Typed by NDT & Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn