Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI CHÍN NGÖÔØI VOÏT ÑI LEÏ QUAÙ PHI ÑAO Tröông Tam cöôøi ha haû noùi: -Keû ñaõ nguïy taïo ra laøm Thaïch bang chuùa thì dó nhieân phaûi gioáng nhau töøng neùt môùi ñöôïc. Ngöôøi thaät trong mình coù daáu veát thì ngöôøi giaû taát cuõng coù. Laõo vöôn tay phaûi ra ruùt thanh tröôøng kieám cuûa moät teân phoù Höông chuû bang Tröôøng Laïc ñaùnh soaït moät tieáng, caàm trong tay vung leân, aùnh haøo quang laáp loaùng nhaèm vaøo baû vai, ñuøi beân traùi, caùnh tay beân phaûi cuûa gaõ thieáu nieân y phuïc xa hoa vaïch moät voøng vaøo ba choã ñoù roài ha 1mieäng thoåi phuø moät caùi. Laäp töùc ba mieáng vaûi troøn lôùn baèng mieäng cheùn bay leân roài hoùa thaønh chín mieáng. Nguyeân thanh tröôøng kieám rung leân moät caùi ñaõ caét ñöùt ba lôùp caû aùo ngoaøi laãn aùo trong, caû quaàn ngoaøi laãn quaàn loùt moät mieáng troøn troøn. Gaõ hôû da thòt ra thì thaáy treân vai coù veát, döôùi ñuøa coù thöông ôû moâng cuõng coù daáu nghóa laø ñuùng nhö lôøi caû ba ngöôøi Ñinh Ñang, Baïch Vaïn Kieám vaø Thaïch Thanh ñaõ noùi tröôùc. Moïi ngöôøi “oà” baät leân moät tieáng. Hoï ñaõ kinh ngaïc veà kieám phaùp cuûa Tröông Tam cöïc kyø tinh dieäu. Chieâu kieám naøy khoâng laøm saày da raùch thòt maø chæ vöøa vaën caét ñöùt maáy laàn quaàn aùo. Hoï coøn kinh ngaïc hôn vì caùc daáu veát trong mình gaõ thieáu nieân gioáng heät nhöõng daáu veát trong mình Thaïch Phaù Thieân. Ñinh Ñang tieán laïi hoûi baèng moät gioïng run run: -Ngöôi chính laø Thieân ca ö ? Gaõ thieáu nieân nhaên nhoù cöôøi ñaùp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Laâu ngaøy khoâng ñöôïc thaáy maët, ta nhôù naøng muoán cheát. Coøn naøng chaéc ñaõ queân ta roài. Naøng khoâng nhaän ñöôïc ta. Coøn ta duø xa caùch haøng ngaøn haøng vaïn naêm cuõng nhaän ra naøng ñöôïc. Ñinh Ñang nghe gaõ noùi, naøng vöøa vui möøng laïi vöøa xuùc ñoäng sa leä noùi: -Theá ra ngöôi môùi ñuùng laø Thieân ca. coøn gaõ naøy … chæ laø moät teân löøa gaït khaû oá thì laøm sao maø noùi ra ñöôïc nhöõng caâu chaân thaønh nhö vaäy. Suyùt nöõa tieåu muoäi bò gaõ löøa. Naøng noùi xong trôïn maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân ra chieàu caêm giaän roài naøng giô tay ra caàm laáy tay gaõ thieáu nieân kia. Gaõ thieáu nieân cuõng naém chaët laáy tay naøng tuûm tæm cöôøi. 532 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Ñang maùt ruoät khaùc naøo ñöôïc luoàng gioù xuaân quaït vaøo. Maët naøng hôùn hôû vui möøng khoâng buùt naøo taû xieát. Thaïch Phaù Thieân tieán leân hai böôùc noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ta ñaõ noùi ta khoâng phaûi laø Thieân ca cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang, thì Ñinh Ñinh Ñang Ñang sao laïi noåi noùng vôùi ta ? Ñoät nhieân nghe ñaùnh “boáp” moät caùi ! Thaïch Phaù Thieân thaáy maët noùng ra, chaøng ñaõ bò moät caùi taùt naåy ñom ñoùm maét. Ñinh Ñang töùc giaän noùi: -Ngöôi laø moät keû löøa gaït. Naøng taùt moät caùi thöïc maïnh. Nhöng bò luoàng noäi löïc phaûn chaán cuûa Thaïch Phaù Thieân haát ngöôïc laïi, khaùc naøo baøn tay naøng ñuïng phaûi mieáng saét nung ñoû. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang … ñau tay ö ? Ñinh Ñang töùc giaän quaùt: -Cuùt ngay ! Cuùt ngay ! ta khoâng muoán nhìn thaáy maët quaân löøa gaït ñeâ heøn nöõa. Thaïch Phaù Thieân veû maët buoàn hiu, mieäng laåm baåm: -Ta … coù phaûi coá yù löøa gaït naøng ñaâu ? Ñinh Ñang haèn hoïc noùi: -Ngöôi coøn baûo khoâng coá yù ö ? Treân vai ngöôi ñaõ nguïy taïo ra veát thöông maø sao khoâng noùi thöïc vôùi ta ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Chính ta coù bieát gì ñaâu ! Ñinh Ñang daäm chaân heùt lôùn: -Quaân löøa gaït ! Quaân löøa gaït ! Ngöôi cuùt ñi. Thaïch Phaù Thieân maët ñoû böøng leân. Maét chaøng long lanh ngaán leä cô hoà traøo ra. Nhöng chaøng coá neùn loøng, luøi laïi. Thaïch Thanh quay laïi hoûi Boái Haûi Thaïch: -Boái tieân sinh ! Caùc vò tìm thaáy chaøng thieáu nieân naøy ôû ñaâu ? Thaèng con taïi haï ñaõ bò cöôõng eùp leân laøm bang chuùa quyù bang trong tröôøng hôïp naøo ? Caùc baïn höõu voõ laâm ôû ñaây khoâng phaûi ít. Vaäy Boái tieân sinh cho bieát roõ raøng ñeå giaûi thích moái nghi ngôø cho moïi ngöôøi. Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Chaøng thieáu nieân naøy töôùng maïo gioáng heät nhö Thaïch bang chuùa. Ngay caû Huyeàn Toá song kieám laø cha meï ruoät maø coøn khoâng phaân bieät noåi, thì boïn taïi haï laø ngöôøi ngoaøi töôûng cuõng khoâng neân thoáng traùch. Thaïch Thanh gaät ñaàu nghó buïng : -Lôøi noùi quaû laø ñuùng lyù. 533 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boái Haûi Thaïch laïi noùi: -Coøn vieäc Thaïch bang chuùa tieáp nhieäm chöùc bang chuùa teä bang laø do moät cuoäc ñaáu voõ. Bang chuùa ñaû baïi Ñoâng Phöông tieàn bang chuùa roài ñöôïc toaøn bang suy toân leân. Thaïch bang chuùa ! Vieäc naøy coù ñuùng theá khoâng ? Hay laø ai eùp buoäc ? Chaøng thieáu nieân teân goïi Thaïch Trung Ngoïc aáp uùng ñaùp: -Ñaây chæ laø moät theá quyeàn nghi trong luùc taïm thôøi ñeå trong bang khoûi sanh bieán loaïn maø thoâi. Boái tieân sinh ! Chöùc bang chuùa bang Tröôøng Laïc, phaûi tieân sinh laøm môùi ñöôïc. Boái Haûi Thaïch saéc maët xaùm xanh hoûi laïi: -Ngaøy aáy bang chuùa ñaõ noùi gì, bang chuùa coøn nhôù khoâng ? Sao baây giôø ñeán luùc coù vieäc laïi hoái haän roài thoaùi thoaùt ? Thaïch Trung Ngoïc ñaùp: -Thöïc tình ta laøm khoâng ñöôïc. Bao nhieâu vieäc lôùn, nhoû trong bang ñeàu do moät mình Boái tieân sinh quyeát ñònh. Ta chaúng qua chæ laø moät keû buø nhìn ñeo nhaõn hieäu bang chuùa. Vì theá ta quyeát ñònh boû ñi cho xong. Ta boû ñi maø khoâng caùo bieät töùc laø khoâng ñaûm ñöông chöùc bang chuùa ñoù nöõa. Trong böùc thö ñeå laïi, ta chaúng ñaõ noùi roõ raøng roài ñaáy ö ? Boái Haûi Thaïch laáy laøm kyø hoûi : -Thö ö ? Coù thö naøo ñaâu ? Sao thuoäc haï khoâng thaáy qua ? Thaïch Trung Ngoïc cöôøi noùi : -Baûn laõnh Boái tieân sinh khoâng phaûi taàm thöôøng. Ta ñaõ aån cö khoâng ra maët, ñeå khoûi chòu ñöïng nhöõng söï phieàn phöùc, may ñöôïc tieân sinh gaëp gaõ tieåu töû naøy ôû ñaâu ñöa veà. Töôùng maïo laïi gioáng heät ta. Ngaøy tröôùc töôùng maïo Döông Hoùa cuõng gioáng heät Ñöùc Khoång Töû thôøi coå cuõng ñaõ coù roài chaúng laáy chi laøm laï. Gaõ ñaõ muoán maïo xöng, thì ñeå gaõ maïo xöng luoân ñi caøng hay, coøn hoûi ñeán ta laøm chi nöõa ? Gia gia ! Maù maù ! Nôi ñaây laø choã thò phi chuùng ta rôøi khoûi sôùm ñi laø hôn. Moàm mieäng gaõ beûo leûo. Caâu chuyeän voâ lyù maø gaõ noùi thao thao baát tuyeät töïa hoà nhö raát hôïp leõ phaûi. So vôùi Thaïch Phaù Thieân gaõ aên noùi löu loaùt hôn nhieàu. Tröông Tam cöôøi ha haû noùi: -Thaïch bang chuùa cuøng Boái tieân sinh ! Chaéc caùc vò cuõng hieåu leà loái ñaûo Long Moäc ta theá naøo roài ? Moät khi theû ñoàng naøy ñaõ ñöa ñeán maø ñöôïc bang chuùa thaân haønh tieáp laáy laø hay laém. Neáu bang chuùa khoâng chòu tieáp thu töùc laø laøm cho ñaûo Long Moäc maát maët vaø nhö vaäy tình baèng höõu seõ bieán thaønh cöøu ñòch. Tröôùc nay ñaûo Long Moäc ñoái vôùi cöøu ñòch vaãn chaúng eå nang gì. Boái Haûi Thaïch cuøng quaàn chuùng bang Tröôøng Laïc ñeàu chaán ñoäng taâm thaàn. Hoï bieát raèng neáu khoâng ai tieáp nhaän theû ñoàng thì hai gaõ söù giaû moät maäp moät gaày naøy 534 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn seõ môû cuoäc taøn saùt. Vöøa roài hai gaõ môùi phoâ tröông moät chuùt baûn laõnh maø toaøn bang töø treân xuoáng döôùi ñaõ khoâng ai coù theå ñòch noåi. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Boái tieân sinh ! Y … khoâng noùi ñuøa ñaâu, ñaõ baûo gieát ngöôøi laø gieát ngöôøi. Toaøn bang Phi Ngö vaø Thieát Xoa hoäi ñeàu bò hai vò ñaây gieát saïch, cöù nhö yù ta baát luaän ai laøm bang chuùa cuõng ñöôïc. Tröôùc heát laø haõy tieáp nhaän hai taám theû ñoàng naøy ñeå khoûi haïi maïng nhieàu ngöôøi. Ñoái vôùi ta hai beân cuøng laø choã anh em, neáu xaûy cuoäc ñoäng thuû, ta chaúng bieát giu1p beân naøo cho phaûi. Boái Haûi Thaïch noùi: -Vieäc naøy phaûi do ñích thaân bang chuùa giaûi quyeát. Boïn thuoäc haï khoâng theå chuû tröông ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân nhìn Thaïch Trung Ngoïc noùi: -Thaïch bang chuùa ! Bang chuùa tieáp nhaän theû ñoàng quaùch ñi cho roài. Tieáp nhaän laø cheát nhöng khoâng tieáp nhaän cuõng cheát. Neáu khoâng tieáp nhaän thì ñeå luïy caû anh em toaøn bang ñeàu uoång maïng theo. Nhö vaäy … thì nhaãn taâm theá naøo ñöôïc ? Thaïc h Trung Ngoïc cöôøi khaèng khaëc ñaùp: -Ngöôi ôû vaøo ñòa vò ngöôøi ngoaøi neân giôû gioïng anh huøng coi boä deã laém. Neáu ngöôi laø ngöôøi ñaïi nhaân ñaïi nghóa nhö vaäy, sao khoâng tieáp thu hai theû ñoàng naøy ñeå gaùnh tai naïn cho bang Tröôøng Laïc. Ha ha ! Thieät laø buoàn cöôøi. Thaïch Phaù Thieân thôû daøi ñöa maét nhìn Thaïch Thanh, Maãn Nhu roài laïi ngoù Ñinh Ñang xong, chaøng noùi: -Boái tieân sinh ! Caùc vò ñoái ñaõi vôùi raát heát loøng, vì mong ta giaûi tröø ñaïi naïn naøy cho bang Tröôøng Laïc. Nay Thaïch bang chuùa chaân chính ñaõ khoâng chòu tieáp nhaän thì ta ñaønh tieáp nhaän vaäy. Chaøng noùi xong tieán veà phía Tröông Tam ñöa tay ñoùn laáy theû ñoàng. Tröông Tam ruït tay veà noùi: -Khoan ñaõ ! Roài haén quay laïi hoûi Boái Haûi Thaïch: -Theû môøi cuûa ñaûo Long Moäc chæ trao cho ñích thaân bang chuùa. Vaäy quyù bang baûo vò naøo laø bang chuùa baây giôø ? Boïn Boái Haûi Thaïch raát ngaïc nhieân, hoï khoâng ngôø Thaïch Phaù Thieân ñaõ bieát cuoäc möu ñoà cuûa boïn hoï roài maø vaãn lieàu maïng cho baûn bang. Nhöõng ngöôøi naøy tuy ñeàu laø haïng hung haõn giaûo quyeät, maø luùc naøy cuõng khoâng khoûi sinh loøng caûm kích ! Theá roài chaúng ai baûo ai hoï ñeàu höôùng veà phía Thaïch Phaù Thieân khom lön gla2m leã, noùi: -Boïn thuoäc haï nguyeän toân ñaïi hieäp laøm bang chuùa baûm bang vaø nhaát nhaát tuaân theo meänh leänh bang chuùa khoâng daùm phaûn boäi. 535 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân voäi ñaùp leã noùi : -Khoâng daùm ! Khoâng daùm ! Ta chaúng hieåu chi heát neân aên noùi thaát thoá, laøm vieäc laàm laãn. Caùc vò mieãn traùch cho ñaõ laø hay laém ! Tröông Tam laïi cöôøi ha haû noùi : -Tröôøng Laïc bang chuùa ! Ngaøy taùm thaùng möôøi hai naêm nay, xin môøi Thaïch bang chuùa ñeán ñaûo Long Moäc ñeå döï yeán Laïp Baùt Cuùc. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø tieåu ñeä seõ ñeán baùi yeát hai vò ca ca. Tröông Tam, Lyù Töù ñöa maét nhìn nhau chau maøy ra chieàu suy nghó. Tröông Tam vöøa giô tay phaûi leân, hai taám theû ñoàng töø töø bay veà phía Thaïch Phaù Thieân. Ta neân bieát hai taám theû ñoàn g naøy cöïc kyø traàm troïng, neáu lieäng ra roài noù rít leân kình phong bay ra thì chaúng laáy chi laøm kyø. Nhöng ñaèng naøy noù töø töø voït leân khoâng roài môùi ñaåy veà phía tröôùc, töïa hoà treân khoâng coù hai sôïi daây raát nhoû cô hoà nhìn khoân g roõ. Noäi löïc nhö vaäy thì thieät khoâng ai nghó tôùi. Moïi ngöôøi ñeàu giöông maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân. Maãn Nhu ñoät nhieân la leân : -Haøi nhi ! Chôù coù tieáp nhaän ! Thaïch Phaù Thieân ñaùp : -Maù maù ! Haøi nhi ñaõ nhaän lôøi maát roài. Chaøng ñöa hai tay ra, moãi tay ñoùn laáy moät theû ñoàng roài nhìn Maãn Nhu noùi tieáp: -Thaïch … Thaïch trang chuùa ñaõ bieát roõ laø nguy hieåm maø coøn ñònh thay Phöông Tröôïng chuøa Thöôïng Thanh ñeán ñaûo Long Moäc, khieán cho moïi ngöôøi ñeàu boäi phuïc. Haøi … nhi muoán hoïc y moät chuyeán. Lyù Töù noùi: -Hay laém ! Thaät laø tay anh huøng hieäp nghóa. Chuùng ta khoâng hoå ñaõ baùi keát huynh ñeä vôùi tam ñeä. Chuùng ta caàn noùi tröôùc, tam ñeä ñeán ñaûo Long Moäc roài thì ñaïi ca, nhò ca ñoái vôùi tam ñeä cuõng nhö ñoái vôùi moïi ngöôøi chöù khoâng coù chuyeän chieáu coá ñaëc bieät ñaâu. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Dó nhieân laø theá ! Lyù Töù laïi noùi : -Ñaây coøn maáy taám theû ñoàng ñeå môøi ba vò Phaïm, Phong, Laõ ôû Quan Ñoâng ñeán döï yeán Laïp Baùt Cuùc taïi ñaûo Long Moäc. Ba vò coù tieáp nhaän hay khoâng ? Phaïm Nhaát Phi ñöa maét nhìn Cao Tam nöông töû buïng baûo daï : 536 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôi ñaõ tieáp nhaän roài thì boán moân phaùi lôùn Quan Ñoâng chuùng ta tieán thoaùi phaûi coù nhau, coù lyù naøo rieâng reõ ñöôïc. Thoâi cuõng ñaønh lieàu ñem caùi maïng giaø naøy qua ñaûo Long Moäc maø boû cho roài. Laõo lieàn ñaùp: -Ñöôïc quyù ñaûo ñaõ coi troïng, Phaïm moã coù lyù ñaâu khoâng uoáng röôïu möøng laïi uoáng röôïu phaït ? Phaïm Nhaát Phi noùi xong tieán leân ñoùn laáy hai theû ñoàng trong tay Lyù Töù. Phong Löông cöôøi ha haû noùi : -Ñeán thaùng möôøi hai coøn ñöôïc hai thaùng nöõa. Duø cho ñeán luùc aáy phaûi cheát, mình cuõng coøn ñöôïc soáng theâm hai thaùng nöõa kia maø ! Roài cuøng Laõ Chính Bình laïi tieáp theû ñoàng. Tröông Tam, Lyù Töù chaép tay thi leã noùi: -Ña taï ! Ña taï ! Roài quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân : -Tam ñeä ! Chuùng ta coøn coù vieäc phaûi ñi xa. Böõa nay khoâng theå cuøng tam ñeä uoáng röôïu ñöôïc. Baây giôø haõy taïm caùo bieät. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñaïi ca cuøng nhò ca haõy uoáng ba baùt roài haõy ñi voäi gì ? Baàu röôïu cuûa hai vò ca ca ñaâu roài ? Tröông Tam ñaùp: -Heát roài ! Heát rp62i ! Thöù röôïu ñoù coù phaûi moät sôùm moät chieàu maø cheá ñöôïc ñaâu. Ñeo hai caùi baàu khoâng thì coù thuù gì ? Hay laém ! Nhò ñeä ! Ba chuùng ta haõy uoáng ba baùt röôïu roài seõ ñaêng trình. Bang chuùng bang Tröôøng Laïc roùt röôïu böng laïi. Tröông Tam, Lyù Töù cuøng Thaïch Phaù Thieân moãi ngöôøi uoáng caïn ba baùt. Thaïch Thanh cuõng tieán leân moät böôùc doõng daïc noùi: -Taïi haï laø Thaïch Thanh trang chuùa Huyeàn Toá trang muoán ñöôïc cuøng nhuïc töû ñeán ñaûo Long Moäc kieám moät cheùn Laïp Baùt Cuùc. Tröông Tam laïi nghó thaàm : -Ba möôi naêm tröôùc ñaây, ngöôøi voõ laâm heã nghe noùi ñeán ba chöõ “Ñaûo Long Moäc” laø kinh hoàn taùng ñôûm. Maø böõa nay boãng nhieân coù ngöôøi töï nguyeän tôùi ñoù thì thaät laø chuyeän laï môùi nghe thaáy laàn ñaàu. Haén ñaùp: -Thaïch trang chuùa ! Taïi haï coù ñieàu khoâng phaûi. Hai vò laø moân haï chuøa Thöôïng Thanh chöa töøng bieät laäp moân phaùi. Chuyeán naøy boïn taïi haï khoù maø kính thænh ñöôïc. Nhöng ñaõ môøi Döông laõo anh huøng cuøng Baïch laõo anh huøng thì cuõng theá. Baïch Vaïn Kieám ñoät nhieân leân tieáng: 537 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Hai vò coù chuyeän ñi xa, phaûi chaêng laø ñeán thaønh Laêng Tieâu ? Tröông Tam cöôøi : -Baïch ñaïi anh huøng ñoaùn vieäc nhö thaàn. Boïn taïi haï quaû nhieân ñònh ñeán baùi phoûng leänh toân laø Uy Ñöùc tieân sinh Baïch laõo anh huøng. Baïch Vaïn Kieám tieán leân moät böôùc, muoán noùi laïi thoâi. Laùt sau haén môùi thoát ra hai caâu : -Hay laém ! Hay laém ! Tröông Tam cöôøi noùi: -Baïch ñaïi anh huøng neáu veà ñöôïc leï thì chuùng ta laïi gaëp nhau ôû thaønh Laêng Tieâu, xin chaøo ! Roài cuøng Lyù Töù giô tay leân moät caùi. Hai ngöôøi cuøng trôû goùt töø töø ra cöûa. Cao Tam nöông töû caát tieáng maéng: -Quaân ñeâ tieän ! Phöôøng l1o toeùt ! Muï vung tay traùi leân, boán ngoïn phi ñao voït tôùi sau löng hai ngöôøi. Muï cuõng bieát chaúng theå naøo ñaû thöông ñöôïc hoï. Coù ñieàu trong loøng caêm töùc khoâng noùi ra ñöôïc, muï phoùng maáy ngoïn phi ñao ñeå tieát haän. Hai ngoïn phi ñao chôùp maét ñaõ bay tôùi sau löng hai ngöôøi, döôøng nhö hoï chaúng bieát chi. Thaïch Phaù Thieân baûn tính trung haäu laïi ít kie61nthu71c chaøng khoâng nhòn ñöôïc, la leân: -Nhò vò ca ca phaûi caån thaän ! Boãng nghe ñaùnh veùo moät tieáng. Hai ngöôøi voït ñi nhö bay veà phía tröôùc, thaàn toác phi thöôøng ! Moïi ngöôøi vöøa hoa maét leân. Boán ngoïn phi ñao ñaõ caém vaøo töôøng vang leân maáy nhöõng tieáng “chaùt chaùt” maø Tröông Tam, Lyù Töù khoâng thaáy ñaâu nöõa. Phi ñao laø moät thöù aùm khí trong tay lieäng ra. Nhöng khinh coâng hai ngöôøi voït ñi coøn leï hôn caû aùm khí. Thaät laø moät chuyeän chöa töøng tai nghe maét thaáy. Quaàn haøo nhìn nhau thaát saéc, töôûng chöøng nhö gaëp ma quyû. Cao Tam nöông töû toan thoùa maï maáy caâu baâng quô: -Quaân khoán kieáp ! Nhöng roài muï cuõng kinh haõi môùi thoát ra ñöôïc ba tieáng roài döøng laïi, khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Thaïch Trung Ngoïc daét tay Ñinh Ñang töø töø chuoàn ra cöûa, ñònh thöøa luùc moïi ngöôøi khoâng hay bieát chuoàn ñi. Chaúng ngôø Cao tam nöông töû phoùng boán ngoïn phi ñao khieán ai naáy ñeàu ñöa maét nhìn ra. Baïch Vaïn Kieám lôùn tieáng quaùt: -Ñöùng laïi ñaõ ! 538 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Roài quay laïi baûo Thaïch Thanh : -Thaïch trang chuùa ! Trang chuùa phuùc ñaùp cho moät lôøi. Thaïch Thanh thôû daøi ñaùp : -Thaïch moã ñaõ sinh phaûi … thaèng con nhö vaäy thì coøn bieát noùi sao ñöôïc nöõa ? baïch sö huynh ! Vôï choàng tieåu ñeä seõ daét nhuïc töû cuøng sö huynh veà thaønh Laêng Tieâu ñeå laõnh toäi tröôùc Baïch laõo baù laø xong. Thaïch Thanh vöøa noùi caâu naøy, Baïch Vaïn Kieám cuøng boïn ñoà ñeä phaùi Tuyeát Sôn chaúng ai laø khoâng kinh ngaïc. Tröôùc kia vôï choàng y heã nghe noùi ñeán thaèng con giaû laø hoï heát söùc cöï tuyeät, lieàu cheát khoâng chòu khuaát phuïc. Luùc naøy thaèng con thaät xuaát hieän thì hoï laïi öng thuaän ñeán thaønh Laêng Tieâu laõnh toäi. Phaûi chaêng coù ñieàu chi man traù beân trong ? Maãn Nhu ñöa maét nhìn Thaïch Thanh. Luùc naøy Thaïch Thanh cuõng ñang ngoù vôï. Hai ngöôøi muïc quan vöøa chaïmnhau ñaõ thaáy ngay veû maët theâ löông cuûa ñoái phöông. Hai ngöôøi khoâng nôõ nhìn nhau nöõa, lieàn ngoaûnh maët ñi choã khaùc vaø ñeàu buïng baûo daï: -Teù ra thaèng con mình chaúng neân troø troáng gì. Gaõ ñaõ nhaän laøm bang chuùa bang Tröôøng Laïc, ñeán luùc ñaïi naïn ñoå vaøo ñaàu laïi choái phaêng ñeå traùnh hoïa. Nhaân phaåm con ngöôøi ñaõ nhö vaäy thì duø baûn laõnh coù cao cöôøng ñeán ñaâu cuõng bò anh huøng haûo haùn treân choán giang hoà cöôøi cheâ khinh bæ. Hai vôï choàng Thaïch Thanh maáy böõa nay ôû gaàntpt tuy bieát chaøng sau thôøi kyø beänh hoaïn, kyù öùc chöa phuïc hoài nhöng lôøi leõ cuøng cöû ñoäng duø coù ngaây ngoâ ñaùng buoàn cöôøi, maø tính tình thuaàn haäu vaø trong caùi thöïc thaø coù khí phaùch anh huøng haøo hieäp, neân trong loøng raát vui möøng. Maãn Nhu laïi caønghôùn hôû trong loøng. Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu theá söï, baø cho laø chaøng gioáng thaèng con nít hoài môùi taùm tuoåi quaån quanh döôùi goái, khieán baø nhôù laïi bao nhieâu chuyeän eâm aùi dó vaõng. Khoâng ngôø gaõ Thaïch Trung Ngoïc chaân chính xuaát hieän. Töôùng maïo tuy gioáng Thaïch Phaù Thieân nhöng haønh vi thì laïi khaùc haún, moät keû ñeâ heøn khieáp nhöôïc, moät ñaèng duõng caûm gaùnh laáy tai naïn.keû khieáp hnöôïc laïi laø con thaät, coøn chaøng thieáu nieân anh huøng kia laïi khoâng phaûi con mình. Maãn Nhu voâ cuøng thaát voïng veà Thaïch Trung Ngoïc. Nhöng duø sao gaõ cuõng laø con ruoät baø sinh ra. Baø lieànnhìn gaõ vaãy tay dòu daøng noùi: -Haøi töû ! Con haõy laïi ñaây. Thaïch Trung Ngoïc chaïy ñeán tröôùc maët baø cöôøi noùi: -Hay quaù ! Maáy naêm nay haøi nhi khoâng gaëp maët maù maù haøi nhi töôûng nhôù khoân xieát. Maù maù ! Maù maù caøng ngaøy caøng treû ñeïp ra. Ai cuõng baûo maù maù laø tyû tyû haøi nhi chöù khoâng phaûi laø maãu thaân. Maãn Nhu tuûm tæm cöôøi, nhöng trong loøng raát ñau khoå, buïng baûo daï: 539 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Thaèng nhoû naøy chæ ñöôïc caùi beûm mieäng ! Veû cöôøi cuûa baø chöùa chaát bao noãi ñau khoå chua cay. Thaïch Trung Ngoïc laïi noùi: -Maù maù ! Haøi nhi maáy naêm tröôùc ñaõ tìm ñöôïc moät ñoâi voøng bích ngoïc vaãn mang theo beân mình. Haøi nhi chæ mong moät ngaøy ñöôïc gaëp maù maù ñeå chính mình, ñeo vaøo tay cho maù maù. Gaõ vöøa noùi vöøa laáy trong boïc ra moät caùi bao baèng ñoaïn vaøng gaõ môû bao laáy ñoâi xuyeán ngoïc vaø moät boâng hoa baèng thöù ñaù quyù. Gaõ ñeo ñoâi xuyeán vaøo tay cho maãu thaân. Maãn Nhu voán laø ngöôøi öa ñoà trang söùc. Baø thaáy ñoâi xuyeán bích ngoïc trong boùng raát ñeïp thì baø nghó ngay ñeán hieáu taâm cuûa caäu con neâncuõng bôùt giaän vaøi phaàn. Thaïch Trung Ngoïc quay laïi caàm caønh hoa ñoù caém vaøo môù toùc ñeïp treân ñaàu Ñinh Ñang mæm cöôøi kheõ noùi: -Boâng hoa naøy coøn ñeïp gaáp möôøi. Caùi ñoù môùi xöùng ñaùng vôùi con ngöôøi nguyeät theïn hoa nhöôøng laø Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuûa ta. Baây giôø tieåu huynh khoâng bieát laøm sao ñöôïc, ñaønh caøi vaøo cho Ñinh Ñinh Ñang Ñang. Ñinh Ñang caû möøng kheõ ñaùp : -Thieân ca kheùo noùi quaù ! Naøng giô tay leân kheõ vuoát caønh chaâu hoa lieác maét nhìn Thaïch Trung Ngoïc vôùi boä maët hôùn hôû vui möøng. Boái Haûi Thaïch haéng gioïng vaøi tieáng roài noùi: -Khoâng maáy khi ñöôïc Döông laõo anh huøng, oâng baø Thaïch trang chuùa, caùc vò anh huøng phaùi Tuyeát Sôn cuøng boán moân phaùi lôùn ôû Quan Ñoâng giaù laâm. Nhöõng ñieàu hieåu laàm ñaõ ñöôïc giaûi thích roõ raøng. Vaäy xin cho teä bang ñöôïc chænh ñoán laïi yeán tieäc, cuøng nhau uoáng say moät böõa. Nhöng vôï choàng Thaïch Thanh, Baïch Vaïn Kieám vaø boïn Phaïm Nhaát Phi coøn coù taâm söï trong loøng. Hoï ñeàu buïng baûo daï: -Bang Tröôøng Laïc caùc ngöôi da94 coù ngöôøi ñöông ñaàu gaùnh ñaïi naïn cho roài, ch1ng ta coøn loøng naøo maø uoáng röôïu cuûa caùc ngöôi nöõa ? Baïch Vaïn Kieám leân tieáng tröôùc : -Hai vò söù giaû ñaûo Long Moäc ñaõ noùi ñeán thaønh Laêng Tieâu. Vieäc naøy coù lieân quan ñeán oai danh cuûa gia phuï. Taïi haï phaûi laäp töùc leân ñöôøng trôû veà môùi ñöôïc. Haûo yù cuûa Boái tieânsinh taïi haï xin taâm laõnh. Thaïch Thanh noùi: -Ba ngöôøi boïn taïi haï cuõng phaûi ñi cuøng Baïch sö huynh. Boïn Phaïm Nhaát Phi cuõng laáy côù ngaøy hoäi Laïp Baùt khoâng coøn xa maáy, ñeå caùo töø ñaëng kòp trôû veà Quan Ñoâng. Tuy boïn hoï noùi haøm hoà nhö vaäy, nhöng ai cuõng hieåu 540 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn raèng boïn hoï hoái haû quay veà laø ñeå thu xeáp nhöõng coâng vieäc giao laïi sau khi ra ñi chòu cheát. Moïi ngöôøi caùo töø ruùt lui. Thaïch Phaù Thieân veû maët ngô ngaån theo Boái Haûi Thaïch ñi tieãn khaùch. Loøng chaøng xao xuyeán theâ löông. Chaøng laåm baåm: -Mình ñaõ baûo hoï laø nhaän laàm, nhöng Ñinh Ñinh Ñang Ñang cöù nhaát ñònh mình laø Thieân ca cuûa naøng. OÂng baø Thaïch trang chuùa cuõng nhaän mình laø con. Ñuøng moät caùi, mình trôû neân coâ ñoäc, chaúng coøn ai thaân thieát nöõa. Boïn Phaïm Nhaát Phi laïi hai ba laàn aân caàn caûm ôn chaøng ñaõ giaûi vaây cho tröôùc khi chia tay. Baïch Vaïn Kieám cuõng noùi: -Thaïch bang chuùa ! Böõa tröôùc taïi haï ñaõ ñaéc toäi. Thaät laø hoái haän ! Thaïch bang chuùa laø moät vò anh huøng haûo haùn, taïi haï kính ngöôõng voâ cuøng ! Chuyeán naøy taïi haï trôû veà neáu may maø thaùt cheát thì ngaøy sau raát nguyeän yù cuøng Thaïch bang chuùa keát giao baèng höõu. Thaïch Phaù Thieân ngheïn ngaøo vaâng daï, cô hoà phaùt khoùc. Vôï choàng Thaïch Thanh luùc töø bieät Thaïch Phaù Thieân, thaáy veû maët chaøng theâ löông ñau ñôùn thì trong loøng cuõng raïo röïc xoùt xa. Maãn Nhu coù yù muoán thu chaøng laøm nghóa töû. Nhöng nghó laïi chaøng laø moät vò bang chuùa bang Tröôøng Laïc raát lôùn taïi Giang Nam maø voõ coân g cao cöôøng, ñòa vò chaøng coøn cao hôn vôï choàng mình nhieàu, neáu nhaän chaøng laøm nghóa töû thì cuõng khoù maø môû mieäng. Baø lieàndòu daøng noùi: -Thaïch bang chuùa ! Maáy böõa tröôùc ñaây vôï choàng ta ñaõ nhaän laàm bang chuùa thaät laø baát kình. Mong raèng … chuùng ta coøn coù ngaøy gaëp nhau. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Daï daï ! Roài ñöa maét tieãn haønh moïi ngöôøi ra ñi. Ñoaøn ngöôøi maát huùt roài chaøng vaãn ñöùng ngaây ra ngoaøi cöûa coøn ngô ngaån xuaát thaàn. Bang chuùng bang Tröôøng Laïc cho laø chaøng tieáp theû ñoàng roài töï bieát töû kyø khoâng coøn xa nöõa neân trong loøng khoâng ñöôïc vui veû. Chaúng ai daùm ñeán gôïi chuyeän vôùi chaøng. Hoï lo bang chuùa maø noåi noùng laø mình phaûi vaï. oOo 541 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn