Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI HAI ÑINH ÑANG XUAÁT HIEÄN GIÖÕA CANH KHUYA Thaïch Phaù Thieân trong buïng khoâng tin, nhöng chính maét chaøng ñaõ chöùng kieán caû moät thuyeàn ñaày xaùc cheát cuûa bang chuùng bang Phi Ngö cuøng taêng soá hoäi chuùng Thieát Xoa hoäi bò tieâu dieät, maø luùc Thieát Xoa hoäi bò tieâu dieät, chính chaøng ñaõ trôï löïc cho Tröông Tam, Lyù Töù. Nghó tôùi ñoù, chaøng khoâng khoûi run sôï ! Boãng nghe Thaïch Thanh noùi tieáp: -Möôøi moät naêm sau ñoù, phaùi Voâ Cöïc taïi Giang Taây nhaän ñöôïc baøi ñoàng thænh khaùch cuûa ñaûo Long Moäc ñaàu tieân. Caùc vò ñaàu naõo nhöõng moân phaùi, bang hoäi lôùn ñaõ baøn ñònh cuøng nhau töø moät naêm tröôùc. Baát luaän laø ai tieáp ñöôïc baøi ñoàng ñeàu öng thuaän ñi phoù hoäi. Hoï ñoàng yù quyeát ñònh ñeán ñaûo Long Moäc xem cho bieát roõ vì muoán baét coïp con phaûi maïo hieåm laàn vaøo hang coïp. Heát thaåy moïi ngöôøi ñoàng taâm hieäp löïc ñònh tröø khöû cho baèng ñöôïc keû thuø chung cuûa voõ laâm. Theá roài trong naêm aáy, baøi ñoàng ñöa ñeán caùc nôi khoâng saùt haïi moät ngöôøi naøo. Ba möôi ba ngöôøi caû thaûy nhaän ñöôïc thô môøi ñeàu ñi phoù hoäi heát. Nhöõng ngöôøi naøy laø anh huøng haûo haùn hoaëc voõ coâng tuyeät theá, hoaëc möu trí hôn ñôøi. Ñoaøn ngöôøi ra ñi roài cuõng maát tích, töø baáy ñeán nay chaúng thaáy aâm hao chi heát. Ñaûo Long Moäc quaáy nhieãu giang hoà nhö vaäy khieán cho bao nhieâu tinh anh trong voõ laâm coù cuõng nhö khoâng. Chuøa Thöôïng Thanh chuùng ta ôû nôi boùng toái aån naùu, tröôùc nay khoâng moät ai ñuïng chaïm vôùi moïi ngöôøi treân choán giang hoà. Gia gia cuøng maù maù con hoïc voõ coâng taïi chuøa Thöôïng Thanh tuy coù xuaát hieän trong voõ laâm cuõng chæ duøng danh hieäu Huyeàn Toá trang maø thoâi. Caùc vò sö baù sö thuùc con tuy voõ coâng cao cöôøng, nhöng raát ít cuøng ai ñoäng thuû. Ngöôøi ngoaøi ñeàu cho laø caùc ñaïo nhaân chuøa Thöôïng Thanh toaøn thò nhöõng ngöôøi tu taâm döôõng taùnh khoâng ai hieåu voõ coâng ... Thaïch Phaù Thieân hoûi xen vaøo: -Phaûi chaêng vì sôï ñaûo Long Moäc ? Thaïch Thanh loä veû theïn thuøng, ngaàn ngöø moät chuùt roài ñaùp: -Caùc vò sö baù sö thuùc ngöôi ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaïo só tu haønh, khoâng muoán tranh danh ñoaït lôïi vôùi ñôøi. Nhöng baûo sôï ñaûo Long Moäc cuõng coù phaàn ñuùng. Baát luaän bang to phaùi lôùn ngöôøi nhieàu theá maïnh voõ coâng cao cöôøng naøo trong voõ laâm 467 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn heã nghe nhaéc tôùi ñaûo Long Moäc laø chaúng moät ai khoâng chaïy. Khoâng ngôø chuøa Thöôïng Thanh ñaõ giöõ gìn nghieâm caån ñeán theá maø cuõngchaúng thoaùt khoûi kieáp vaän. Thaïch Phaù Thieân laïi hoûi: -Gia gia muoán laø chöôûng moân chuøa Thöôïng Thanh, phaûi chaêng laø vì muïc ñích ñi ñaûo Long Moäc ñeå thaùm thính thöïc hö treân ñaûo naøy ? Nhöng ba toaùn ngöôøi coù baûn laõnh ñaõ ra ñi khoâng moät ai ñuû taøi veà ñöôïc thì ñuû bieát laø moät söï vieäc cöïc kyø khoù khaên, bieât laøm theá naøo ? Thaïch Thanh ñaùp: -Dó nhieân laø khoù roài. Nhöng chuùng ta laáy vieäc cöùu khoán phoø nguy laøm toân chæ. Huoáng chi laïi laø vieäc lieân quan ñeán sö moân cuûa mình, coù lyù ñaâu thoõng tay ñöùng nhìn ñöôïc ? Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu roài hoûi laïi: -Ohaûi chaêng gia gia ñaõ noùi hai vò nghóa huynh Tröông Tam, Lyù Töù cuûa haøi nhi ñeàu laø söù giaû ôû ñaûo Long Moäc ñöôïcphaùi ñi ñöa baøi ñoàng ? Thaïch Thanh ñaùp: -Haún theá ! Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa ! Thaïch Phaù Thieân lai hoûi: -Hoï ñaõ laø aùc nhaân sao coøn keát baùi huynh ñeä vôùi haøi nhi ? Thaïch Thanh phì cöôøi ñaùp: -Khi ñoù Ngoïc nhi ngôù ngaån ñöa ra ñeà nghò khieán hoï khoâng tieän töø khöôùc. Huoáng chi hoï phaùt theä ñoù laø lôøi theà giaû doái, chöù khoâng phaûi chaân taâm. Thaïch Phaù Thieân ngô ngaån hoûi: -Sao laïi giaû doái ñöôïc ? Thaïch Thanh ñaùp: -Tröông Tam, Lyù Töù laø teân giaû. Hoï cöù theà aåu Tröông Tam theá naøy, Lyù Töù theá noï thì ñaõ cheát ai ? Teân hoï ñaõ giaû thì baát hoï luaän hoï noùi gì cuõng giaû tuoát. Thaïch Phaù Thieân baây giôø môùi tænh ngoä, noùi: -AØ ra theá ñaáy ! Sau naøy coù dòp gaëp hoï haøi nhi seõ hoûi laïi coi. Maãn Nhu töø tröôùc vaãn ngoài yeân, baây giôø cuõng noùi xen vaøo: -Ngoïc nhi ! Laàn sau coù gaëp hoï, con phaûi caån thaän laém môùi ñöôïc. Tay hai ngöôøi naøy saëc muøi maùu tanh. Hoï gieát ngöôøi nhö ngoeù. Tyû ñaáu ñöôøng hoaøng khoâng ñöôïc, thì hoï tìm caùch aùm toaùn duøng ñoäc döôïc … Thaïch Thanh cuõng noùi: -Ñöøng noùi Ngoïc nhi trung haäu thaät thaø, duø y coù cô linh gaáp traêm ngöôøi, maø gaëp phaûi hai gaõ söù giaû naøy thì khoù traùnh khoûi ñoäc thuû, ñeà phoøng ñeán ñaâu cuõng khoâng thoaùt. Vaäy heã gaëp hoï lieàn ra chieâu ñoäc ñòa, haï thuû tröôùc ñi laø hôn. Duø chæ gieát ñöôïc moät gaõ cuõng laø tröø moái ñaïi haïi, gaây haïnh phuùc cho voõ laâm roài ñoù. 468 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ngaàn ngöø moät chuùt roài ñaùp: -Haøi nhi ñaõ keát nghóa huynh ñeä vôùi hoï, khoâng theå gieát ñöôïc ! Thaïch Thanh buoâng tieáng thôû daøi roài khoâng noùi gì nöõa, döôøng nhö oâng coù yù hoái haän troùt lôõ lôøi baûo con gieát nghóa huynh laø laøm ñieàu baát nghóa. Maãn Nhu cöôøi hoûi: -Thanh ca ! Chính Thanh ca cuõng noùi laø Ngoïc nhi trung haäu thaät thaø. Vaäy con chuùng ta ñaõ bieán ñoåi tính neát, coù ñuùng theá khoâng ? Thaïch Thanh gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng laø ñaõ thay ñoåi tính neát. Vì theá maø coù ngöôøi lôïi duïng y ñeå ngaên tai giaûi hoïa cho hoï. Roài oâng hoûi Thaïch Phaù Thieân : -Ngoïc nhi ! Ngoïc nhi coù bieát bang Tröôøng Laïc toân con leân laøm bang chuùa laø coù duïng yù gì khoâng ? Thaïch Phaù Thieân voân khoâng phaûi laø ngöôøi ngu doát. Nhöng thuôû nhoû chaøng ôû vôùi maãu thaân taïi choán thaâm sôn cuøng coác, hoài thieáu nieân laïi ôû vôùi Taï Yeân Khaùch taïi ma Thieân Laõnh. Hai ngöôøi naøy ñeàu ít khi chuyeän troø vôùi chaøng, vì theá maø chaøng khoâng hieåu nhaân tình theá thaùi. Baây giôø chaøng nghe Thaïch Thanh giaûng giaûi thì laäp töùc tænh ngoä. Chaøng thaát thanh la leân: -Boïn hoï toân haøi nhi laøm bang chuùa phaûi chaêng … laø ñeå cho haøi nhi cheát thay hoï ? Thaïch Thanh thôû daøi ñaùp: -Hieän giôø chöa bieát roõ ñaàu ñuoâi, khoâng neân voäi laáy buïng daï keû tieåu nhaân ño daï anh huøng haûo haùn treân choán giang hoà. Coù ñieàu neáu khoâng phaûi vì theá hì bang Tröôøng Laïc thieáu chi maët anh taøi, laïi phaûi toân Ngoïc nhi laø moät gaõ thieáu nieân khoâng hieåu vieäc ñôøi leân laøm bang chuùa ? Bang Tröôøng Laïc môùi quaät khôûi thaønh moät bang phaùi lôùn maáy naêm gaàn ñaây. Khi ta gaëp haøi nhi ôû Haàu Giaùm Taäp thì treân choán giang hoà chöa ai noùi tôùi ba chöõ “Bang Tröôøng Laïc”. Cöù nhö yù ta phoûng ñoaùn thì vì bang Tröôøng Laïc gaàn ñaây höng vöôïng raát mau choùng. Boïn ñaàu naõo trong laïi tính ñaõ ñeán kyø ñoàng baøi ôû ñaûo Long Moäc xuaát hieän maø laàn naøy hoï chaéc chaén baûn bang seõ tieáp ñöôïc theû baøi, hoï lieàn döï bò tröôùc moät ngöôøi khoâng coù lieân quan gì ñeán hoï leân laøm bang chuùa ñeå phoøng khi laâm söï seõ do ngöôøi ñoù ñöùng muõi chòu saøo gaùnh vaùc laáy kieáp naïn. Thaïch Phaù Thieân maét chieáu ra nhöõng tia saùng hoang mang. Chaøng khoâng ngôø loøng ngöôøi laïi hieåm doäc ñeán theá. Lôøi phoûng ñoaùn cuûa Thaïch Thanh hôïp tình hôïp lyù khieán cho ai cuõng chaúng theå khoâng tin ñöôïc. Maãn Nhu cuõng noùi: -Haøi töû ! Bang Tröôøng Laïc noåi tieáng laø moät bang phaùi teä haïi treân choán giang hoà, chaúng töø moät ñieàu taøn aùc naøo maø khoâng laøm. Nhöõng vuï haønh hung ñaùnh cheát ngöôøi, 469 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn yû maïnh hieáp yeáu thöôøng xaûy ra luoân. Nhaát laø veà toäi daâm aùc caøng laøm cho voõ laâm xæ tieáu. Ñaïi ña soá Ñaø chuùa, Höông chuû trong bang khoâng phaûi laø haïng ngöôøi ñoan chính. Boïn hoï giöông baãy ñeå haøi nhi chui vaøo laø chuyeän raát thöôøng chaúng laáy chi laøm laï. Thaïch Thanh haéng gioïng moät tieáng roài noùi : -Vieäc hoï löïa choïn moät ngöôøi laøm bang chuùa thì Ngoïc nhi thích hôïp vôùi hoï hôn heát. Ngoïc nhi ñaõ queân heát vieäc dó vaõng, laïi gaëp soùng gioù hieåmngheøo treân choán giang hoà cuõng trô nhö ñaù vöõng nhö ñoàng chaúng ñeå yù gì heát. Nhöng hoï khoâng bao giôø ngôø tôùi caäu tieåu bang chuùa laïi laø con Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ôû Huyeàn Toá trang caùi ñoù laøm cho baøi toaùn cuûa hoï phaûi sai traät. OÂng noùi tôùi ñaây, tay caàm thanh kieám vung leân troû veà phía Ñoâng, töùc laø phía bang Tröôøng Laïc ñaët toång ñaø taïi ño. Maãn Nhu noùi: -Chuùng ta khaùm phaù ra ñöôïc gian möu cuûa hoï thì chaúng coøn lo gì nöõa. May ôû choã Ngoïc nhi chöa tieáp ñöôïc baøi ñoàng môøi ñi aên Laïp Baùt Cuùc. Thanh ca ! Hieän giôø neân laøm theá naøo ? Thaïch Thanh traàm ngaâm moät chuùt roài noùi: -Baây giôø caû ba chuùng ta cuøng ñeán thaúng bang Tröôøng Laïc noùi huîch teït vieäc naøy ra. Coù ñieàu mình tôùi ñoù boïn hoï theïn quaù hoùa giaän, khoù loøng traùnh khoûi cuoäc ñoäng voõ. Ñaèng mình ba ngöôøi seõ laâm vaøo tình theá quaû baát ñòch chuùng. Vaäy chuùng ta caàn ñöôïc maáy vò noåi danh trong voõ laâm cuøng ñi chöùng kieán ñeå traùnh khoûi nhöõng söï phieàn luïy sau naøy cho Ngoïc nhi. Maãn Nhu noùi: --Döông Quang ñaïi ca ôû phuû Gia Höng tænh Trieát Giang giao du raát roäng laïi laø choã baïn thaân vôùi ta, töôûng neân môøi y xuaát tòch ñeå y ruû ñoâng ñaûo baïn ñoàng ñaïo ñeán bang Tröôøng Laïc moät phen. Thaïch Thanh caû möøng noùi: -Keá aáy tuyeät dieäu. Baïn beø voõ laâm moät giaûi Giang Nam cuõng neå vì vôï choàng mình, môøi hoï ñi laø phaûi. Ta neân bieát raèng vôï choàng Thaïch Thanh noåi tieáng laø ngöôøi haøo hieäp voõ laâm. Hai möôi naêm nay, oâng baø luoân toû ra tröôïng nghóa khinh taøi, cöùu giuùp ngöôøi hoaïn naïn, naâng ñôõ keû khoán cuøng. Chæ coù vôï choàng oâng ñi cöùu giuùp ngöôøi, chöù oâng baø chöa töøng caàu caïnh ai vieäc gì. Baây giôø oâng baø yeâu caàu hoï trôï giuùp thì chæ caàn hoâ moät tieáng laø bieát bao nhieâu ngöôøi seõ ñi theo ngay. Moät nhaø ba ngöôøi nhaèm höôùng phuû Gia Höng ñi veà phía Ñoâng Nam. Ñi ñöôïc ba ngaøy, moät hoâm ñeán toái thì tôùi traán Long Caâu, lieàn vaøo ñoù nguû ñôõ. 470 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Traán Long Caâu khoâng laáy gì laøm roäng lôùn nhöng söï buoân baùn raát laø phoàn thònh. Ba ngöôøi lieàn vaøo phoøng troï trong moät thöông ñieám. Vôï choàng Thaïch Thanh möôùn phoøng thöôïng haïng coøn Thaïch Phaù Thieân naèm ôû moät gian nhoû trong bieät vieän gaàn ñoù. Maãn Nhu raát thöông yeâu caäu con. YÙ baø muoán thueâ moät gian phoøng thöôïng haïng lieàn vaùch roäng raõi hôn cho chaøng nguû nhöng phoøng naøo cuõng coù ngöôøi troï caû roài neân ñaønh chòu vaäy. Toái hoâm aáy, Thaïch Phaù Thieân ngoài xeáp baèng treân giöôøng vaän coâng chaøng thaáy tinh thaàn khoan khoaùi, toaøn thaân chaân khí ñaày daãy chaøng giô tay leân döôùi aùnh ñeøn nhìn xem thì thaáy nhöõng veät ñoû veät xanh ñaõ lôø môø nhö coù nhö khoâng, chaøng khoâng hieåu nhöõng chaát ñoäc trong hai baàu röôïu ñaõ tieâu hoùa vaø khieán cho noäi löïc chaøng maïnh theâm raát nhieàu chaøng cho laø maáy ngaøy lieàn vaän duïng noäi löïc nhieàu khieán möôøi phaàn chaát ñoäc ñaõ truïc ra ñeán taùm chín, chaøng möøng thaàm trong buïng lieàn ñi nguû ngay. Thaïch Phaù Thieân nguû tôùi nöûa ñeâm, boãng nghe ngoaøi cöûa soå coù tieáng kheõ goõ laùch caùch, chaøng lieàn trôû mình ngoài daäy kheõ leân tieáng hoûi: -Ai ñoù ? Chaøng laïi nghe thaáy ba tieáng goõ ñeàu ñaën caùch caùch caùch. Nhöõng tieáng goõ cöûa kieåu naøy chaøng nghe ñaõ quen tai, baát giaùc chaøng giaät naåy mình leân hoûi laïi: -Coù phaûi Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñoù khoâng ? Ngoaøi cöûa soå Ñinh Ñang kheõ leân tieáng ñaùp laïi: -Dó nhieân laø tieåu muoäi, Thieân ca coøn töôûng laø ai ? Thaïch Phaù Thieân nghe roõ thanh aâm Ñinh Ñang thì vöøa coù yù möøng vui, vöøa loä veû khaàn tröông. Trong luùc thaûng thoát chaøng chöa bieát noùi theá naøo, boãng nghe ñaùnh roaït moät tieáng. Giaáy daùn treân cöûa bò choïc thuûng. Moät caùnh tay thoø qua cöûa soå ñöa vaøo naém laáy tay chaøng giaät maïnh moät caùi. Ñinh Ñang laïi leân tieáng hoûi: -Sao coøn chöa môû cöûa ? Thaïch Phaù Thieân nhòn ñau khoâng daùm la sôï kinh ñoäng ñeán song thaân. Chaøng voäi môû cöûa soå ra. Ñinh Ñang nhaûy vaøo cöôøi khanh khaùch hoûi: -Thieân ca ! Thieân ca coù nhôù tieåu muoäi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng ñaùp : -Ta … ta … Chaøng chæ thoát ra ñöôïc maáy tieáng ta roài khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Ñinh Ñang töùc giaän hoûi: -Ñöôïc laém ! Thieân ca khoâng nhôù tieåu muoäi, coù ñuùng theá khoâng ? Thieân ca chæ nhôù ñeán taân nöông töû maø Thieân ca ñaõ cuøng y baùi thieân ñòa chöù gì ? 471 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân hoûi laïi : -Ta baùi thieân ñòa vôùi ai hoài naøo ? Ñinh Ñang ñaùp : -Chính maét tieåu muoäi ñaõ nhìn thaáy roài maø coøn caõi nöõa ö ? Thoâi ñöôïc tieåu muoäi cuõng khoâng traùch Thieân ca laøm chi, vì Thieân ca quen tính phong löu vaø tieåu muoäi cuõng thích nhö vaäy. Vò tieåu coâ nöông ñoù ñaâu roài ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -ta coù thaáy y ñaâu. Luùc veà ñaán sôn ñoäng kieám hoaøi maø khoâng thaáy ñaâu nöõa. Ñinh Ñang cöôøi hì hì noùi: -Nhôø Ñöùc Boà taùt hoä trì. Tieåu muoäi vónh vieãn mong Thieân ca khoâng gaëp coâ ta nöõa. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Gia gia ñaâu roài ? Laõo nhaân gia vaãn maïnh khoeû chöù ? Ñinh Ñang thoø tay ra naém tay chaøng thì lieàn bò haát ra, naøng hoûi: -Sao Thieân ca khoâng vaán an tieåu muoäi ? nguyeân luoàng chaân khí trong mình Thaïch Phaù Thieân phaùt ñoäng ñaåy maïnh hai ngoùn tay naøng baät ngöôïc laïi. Thaïch Phaù Thieân lieàn hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang coù maïnh khoâng ? Ta bò Ñinh Ñinh Ñang Ñang lieäng xuoáng soâng may maø rôùt vaøo trong thuyeàn, khoâng thì ñaõ cheát ngoäp roài. Ñinh Ñang hoûi: -Sao laïi coøn noùi laø may maø rôùt vaøo trong thuyeàn ? Chính tieåu muoäi coá yù lieäng vaøo ñoù. Chaúng leõ Thieân ca coøn chöa bieát ö ? Thaïch Phaù Thieân beõnleõn ñaùp: -Dó nhieân ta bieát Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñoái ñaõi vôùi ta raát toát. Coù ñieàu … coù ñieàu … noùi ra laïi xaáu hoå. Ñinh Ñang cöôøi hích hích noùi: -Thieân ca cuøng tieåu muoäi laø choã vôï choàng coøn coù ñieàu chi maø phaûi hoå theïn ? Hai ngöôøi soùng vai ngoài xoáng caïnh giöôøng saùt haún vaøo nhau. Thaïch Phaù Thieân muõi ngöûi thaáy muøi thôm thoang thoaûng ôû ngöôøi Ñinh Ñang tieát ra thì khoâng khoûi noåi loøng thuùc duïc. Nhöng chaøng nhôù tôùi song thaân nguû ôû phoøng gaàn ñoù. Chaøng khoâng hieåu ñoái vôùi vieäc naøy song thaân chaøng chuû tröông theá naøo ? Chaøng giang tay phaûi ra muoán oâm laáy vai naøng, nhöng chæ kheõ chaïm vaøo moät chuùt laïi ruït tay veà. Ñinh Ñang hoûi: -Thieân ca ! Thieân ca haõy noùi thieät, tieåu muoäi öa nhìn hay laø coâ vôï môùi cuûa Thieân ca ñeïp hôn ? 472 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ta coù coâ vôï môùi naøo ñaâu ? Chæ coù mình Ñinh Ñinh Ñang Ñang laø vôï maø thoâi ! Ñinh Ñang thích quaù giô tay ra oâm laáy coå chaøng ñaët moät caùi hoân vaøo moâi lang quaân. Thaïch Phaù Thieân maët ñoû böøng leân, khoâng bieát laøm theá naøo. Chaøng toan cöï nöï nhöng laïi khoâng theå boû ñöôïc muøi vò thôm tho eâm aám naøy. chaøng muoán giô tay ra oâm laáy naøng maø laïi khoâng daùm. Ñinh Ñang tuy tröôùc nay laøm vieäc taùo tôïn muoán sao laøm vaäy. Nhöng coøn laø moät khueâ nöõ, naøng hoân Thaïch Phaù Thieân roài trong loøng khoâng khoûi hoái haän. naøng lieàn co ngöôøi thuït vaøo moät goùc giöôøng keùo chaên truøm kín ngöôøi ñi. Thaïch Phaù Thieân do döï moät chuùt roài kheõ caát tieáng goïi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Ñinh Ñang vaãn khoâng traû lôøi, Thaïch Phaù Thieân buoâng tieáng thôû daøi roài ngoài xuoáng gheá guïc ñaàu vaøo baøn maø nguû. Ñinh Ñang thaáy chaøng nhöôøng giöôøng cho mình thì laåm baåm: -Quaû nhieân mình tìm ñöôïc chaøng. Maáy ngaøy lieàn naøng boân ba vaát vaû, baây giôø trong loøng thaûnh thôi khoâng coù ñieàu gì oaùnhaän neân chaúng maáy choác naøng ñi vaøo coõi moäng say söa. Hai ngöôøi nguû cho ñeán saùng, boãng nghe coù tieáng ngöôøi goõ cöûa, roài Maãn Nhu caát tieáng goïi: -Ngoïc nhi ñaõ daäy chöa ? Thaïch Phaù Thieân nghe tieáng goïi voäi ñaùp: -Maù maù ! Chaøng ngoài nhoûm daäy ñöa maét nhìn thaáy Ñinh Ñang thì khoâng khoûi chaân tay luoáng cuoáng. Maãn Nhu laïi goïi: -Ngoïc nhi ! Môû cöûa ra, ta coù vieäc muoán noùi. Chaøng daï moät tieáng, do döï giaây laùt roài toan ruùt then môû cöûa. Ñinh Ñang theïn quaù. Naøng thaáy mình cuøng Thaïch Phaù Thieân ñeâm khuya chung phoøng, tuy hai ngöôøi cuøng giöõ leã, nhöng ngöôøi ngoaøi thaáy tình traïng naøy ai maø tin ñöôïc ? Huoáng chi naøng laïi laø vôï chaøng taát bò baø khinh reû.ngaøy sau coøn maët muõi naøo maø troâng thaáy ai nöõa ? Naøng lieàn quay ñaàu laïi môû cöûa soå nhaûy voït ra ngoaøi. Nhöng naøng nhìn thaáy Thaïch Phaù Thieân thì laïi nghó buïng: -Deã gì maø tìm thaáy Thaïch lang. Phen naøy chia tay bieát ngaøy naøo môùi laïi ñöôïc hoäi dieän ? Naøng lieàn giô tay ra hieäu cho chaøng ñöøng môû cöûa. 473 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân kheõ noùi: -Maù maù ta ñoù khoâng ngaïi gì ñaâu. Hai tay chaøng ñaõ chaïm vaøo then cöûa. Ñinh Ñang caû kinh nghó thaàm: -Neáu laø ngöôøi khaùc coøn khoâng ñaùng lo laém, nhöng baø laø maãu thaân chaøng thì caøng caàn phaûi giöõ gìn. Naøng toan nhaûy qua cöûa soå ñeå troán chaïy thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Ñinh Ñang voán laø moät vò coâ nöông chaúng bieát sôï trôøi sôï ñaát laø gì. Nhöng naøng nghó tôùi phaûi giaùp maët meï choàng trong tình traïng beõ baøng naøy, khoâng khoûi toaøn thaân noùng böøng. Naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân muoán ruùt then cöûa thì trong daï boàn choàn, lieàn ñöa tay traùi ra chieâu “Hoå Traûo thuû” naém laáy huyeät Linh ñaøi sau löng Thaïch Phaù Thieân, tay phaûi söû chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” ñieåm vaøo huyeät Huyeàn khu chaøng. Thaïch Phaù Thieân thaáy hai choã huyeät ñaïo bò teâ daïi roài bò Ñinh Ñang boàng leân chuoàn vaøo gaàm giöôøng. Maãn Nhu laø ngöôøi töøng traûi giang hoà, vöøa nghe tieáng caäu con kheõ reân leân, baø bieát ngay laø ñaõ xaûy chuyeän gì roài. Baø noùng ruoät cöùu con, huyùch ñaàu vai vaøo caùnh cöûa moät caùi, then cöûa bò gaõy lieàn. Maãn Nhu vaøo phoøng thaáy cöûa soå môû toang maø chaúng thaáy quyù töû ñaâu. Baø lieàn lôùn tieáng goïi: -Thanh ca ! Mau vaøo ñaây ! Thaïch Thanh caàm kieám chaïy tôùi. Maãn Nhu run leân noùi: -Ngoïc nhi … bò ngöôøi cöôùp ñem ñi roài ! Baø vöøa noùi vöøa troû tay vaøo cöûa soå. Hai ngöôøi ñoàng thôøi dí ñaàu ngoùn chaân phaûi xuoáng ñaát, song song chuoàn qua cöûa soå. Moät boùng ñen, moät boùng traéng nhö ñoâi chim khoång loà voït ra, ñieäu boä coi tuyeät myõ. Ñinh Ñang aån döôùi gaàm giöôøng nhìn thaáy theá khoâng khoûi khen thaàm. Vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ giaøu kinh nghieäm giang hoà, maø bò maéc löøa moät caùch deã daøng nhö vaäy laø vì trong loøng nao nuùng neân tinh thaàn roái loaïn. Maãn Nhu thaáy con cöng maát tích, taâm thaàn hoài hoäp. Trong loøng ñaõ saün thaønh kieán, baø ñoaùn ngay neáu khoâng phaûi phaùi Tuyeát Sôn thì taát laø bang Tröôøng Laïc ñaõ haï thuû. Luùc baø phaù cöûa vaøo phoøng chæ caùch tieáng keâu cuûa Thaïch Phaù Thieân trong khoaûng khaéc. Baø tính ra coù theå ñuoåi kòp, neân khoâng ñeå yù nhìn khaép trong phoøng moät laàn nöõa. 474 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân tuy bò Ñinh Ñang naém laáy yeáu huyeät, nhöng noäi löïc chaøng raát gheâ gôùm, thuùc ñaåy khai thoâng ñöôïc ngay. Coù ñieàu ngöôøi chaøng bò Ñinh Ñang oâm chaët vaø chaøng cuõng khoâng muoán leân tieáng hoâ hoaùn song thaân. Trong luùc chaøng coøn ñang ngaàn ngöø, vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ song song voït qua cöûa soå ra ngoaøi. Gaàm giöôøng ñaày nhöõng gioù buïi ñaát caùt, Thaïch Phaù Thieân hít phaûi haét hôi luoân ba tieáng. Chaøng daét tay Ñinh Ñang töï döôùi gaàm giöôøng chui ra thì thaáy naøng maët ñoû böøng, ra chieàu beõn leõn voâ cuøng ! Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñoù laø gia gia cuøng maù maù ta. Ñinh Ñang noùi: -Tieåu muoäi bieát roài. Chieàu hoâm qua, tieåu muoäi ñaõ nghe thaáy Thieân ca goïi hai vò ñoù. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Chôø luùc nöõa gia gia cuøng maù maù ta quay veà. Ñinh Ñinh Ñang Ñang cöù ra töông kieán coù ñöôïc khoâng ? Ñinh Ñang ngoeïo ñaàu ñi ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng muoán gaëp oâng baø naøy. hoï ñaõ coi gia gia tieåu muoäi chaúng ra gì thì dó nhieân khinh reû caû tieåu muoäi nöõa. Maáy böõa nay Thaïch Phaù Thieân ñöôïc nghe song thaân chuyeän troø ñaõ nhieàu, chaøng bieát hai oâng baø chuû tröông laøm ñieàu nghóa hieäp, quang minh chính ñaïi, neân ñöôøng loái khaùc haún Ñinh Baát Tam, chaøng traàm ngaâm moät laùt roài hoûi: -Vaäy thì laøm theá naøo ? Ñinh Ñang cuõng nghó buïng: -Vôï choàng Thaïch Thanh chaúng maáy luùc nöõa seõ quay trôû laïi. Naøng lieàn noùi: -Thieân ca qua phoøng tieåu muoäi ñeå tieåu muoäi noùi caâu chuyeän naøy. Thaïch Phaù Thieân ngaïc nhieân hoûi laïi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuõng troï trong khaùch ñieám naøy ö ? Ñinh Ñang ñaùp: -Phaûi roài ! Chaúng troï ôû ñaây thì coøn troï ôû ñaâu ? Döùt lôøi naøng vaãy Thaïch Phaù Thieân roài xuyeân qua cöûa soå nhaûy xuoáng saân. Naøng nhìn quanh khoâng thaáy ai lieàn chaïy tôùi moät phoøng nhoû khaùc ñaåy cöûa böôùc vaøo. Thaïch Phaù Thieân vaøo theo roài hoûi ngay: -Gia gia cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaâu ? Ñinh Ñang ñaùp: -Tieåu muoäi moät mình chuoàn ñi, gia gia khoâng coù ñaây. Thaïch Phaù Thieân laïi hoûi: 475 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Taïi sao gia gia khoâng ñi theo ? Ñinh Ñang “höù” moät tieáng roài ñaùp: -Coøn taïi sao nöõa ? Tieåu muoäi ñeán ñaây tìm Thieân ca, gia gia maø bieát taát chaúng chòu cho ñi, vì theá tieåu muoäi phaûi ñi moät mình. Thaïch Phaù Thieân trong loøng xieát bao caûm ñoäng, noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang, Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñoái vôùi ta thaät heát loøng. Thaïch Phaù Thieân hôùn hôû töôi cöôøi hoûi: -Toái hoâm qua sao Thieân ca aên noùi chaúng coù yù töù gì, maø böõa nay laïi yù töù ñeán theá ? Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang töøng noùi: chuùng ta laø vôï choàng thì baát taát phaûi giöõ yù töù kia maø ? Ñinh Ñang laïi ñoû maët leân. Boãng nghe ngoaøi saân coù tieáng ñoäng. Thaïch Thanh lôùn tieáng noùi: -Ñaây laø tieàn traû tieàn phoøng tieàn aên. Tieáp theo tieáng voù ngöïa loäp coäp. Vôï choàng Thaïch Thanh daét ngöïa ñi mau ra khoûi ñieám. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang coù bieát ñöôøng ñi phuû Gia Höng khoâng ? Ñinh Ñang cöôøi ñaùp: -Phuû Gia Höng laø moät nôi ñoâ hoäi, sao laïi khoâng bieát ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Gia gia cuøng maù maù ñeán phuû Gia Höng ñeå kieám moät ngöôøi teân goïi Huyeàn Kích Döông Quang. Vaäy chuùng ta cuõng röôït theo tôùi ñoù. Chaøng gaëp Ñinh Ñang roài khoâng nôõ rôøi tay. Ñinh Ñang ñoäng taâm nghó thaàm: -Anh chaøng ngoác naøy ñaõ khoâng bieát ñöôøng ñaát. ÔÛ ñaây ñi phuû Gia Höng phaûi theo höôùng Ñoâng nam, chi baèng ta daãn chaøng chaïy veà ngaû Ñoâng Baéc. Nhö vaäy moãi luùc moät xa theâm vaø khoâng sôï phaûi chaïm maët song thaân chaøng nöõa. Naøng nghó vaäy laáy laøm ñaéc yù trong loøng nhöng khoâng loä ra ngoaøi maët. oOo 476 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn