Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI TYÛ VOÕ COÂNG GIAÛI LOØNG NGÔØ VÖÏC Thaïch Phaù Thieân nghe Maãn Nhu keå chuyeän thì khí töùc xoâng leân taän coå. Chaøng noùi: -Muï nöõ taëc khaû oá ! Moät ñöùa con nít ñaõ bieát gì maø muï cuõng haï ñoäc thuû ñeå saùt haïi y. Neáu khoâng theá thì haøi nhi ñaõ coù moät thaèng em, hay bieát bao nhieâu ? Thaïch phu nhaân ! Sao haøi nhi khoâng thaáy maù maù noùi cho con hay ? Maãn Nhu sa leä ñaùp: -Haøi töû ! Chaúng leõ con queân caû ngöôøi meï ñaõ thaân sinh ra con ? Ta … ta môùi chính laø maù maù con. Thaïch Phaù Thieân ngöng thaàn chuù yù nhìn maët Maãn Nhu töø töø laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu ! Phu nhaân nhaän laàm roài. Maãn Nhu laïi keå tieáp: -Hoâm aáy muï nöõ taëc duøng “Kim Tieàn Tieâu” ñaâm vaøo ñuøi con moät muõi. Baây giôø tuy con ñaõ lôùn tuoåi roài, nhöng muõi tieâu kia nhaát ñònh haõy coøn daáu veát. Con côûi aùo trong ra laø nhìn thaáy ngay. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Haøi nhi … Chaøng nghó tôùi treânvai mình coù veát raêng Ñinh Ñang caén vaøo. Treân ñuøi coù veát kieám thaønh saùu ñoùa Tuyeát Hoa cuûa Lieâu sö thuùc ñaâm vaøo maø chaøng ñaõ queân saïch khoâng nhôù gì heát. Luùc côûi aùo ra coi laïi thì veát haõy coøn raønh raønh treân da thòt. Tình traïng naøy chaøng nghó maõi khoâng hieåu. Baây giôø Thaïch phu nhaân laïi noùi chaøng coù veát thöông do “Kim Tieàn Tieâu” gaây ra ôû ñuøi chaøng e raèng ñuøi coù veát tieâu thaät cuõng chöa bieát chöøng. Thaïch Phaù Thieân lieàn thoø tay qua aùo sôø vaøo ñuøi beân traùi maø döôøng nhö chaúng coù veát thöông gì thì phaûi. Nhöng hai laàn tröôùc chaøng ñaõ thaáy ñuùng roài, thaønh ra loøng khoâng khoûi hoài hoäp, veû kinh haõi loä ra ngoaøi maët. Maãn Nhu tuûm tæm cöôøi noùi: -Ta laø maù thaân sinh ra haøi nhi, chaúng bieát ñaõ bao nhieâu laàn thay ñoåi taû loùt thì coøn vieäc gì maø theïn ? Thoâi ñöôïc ! haøi nhi ñeå gia gia coi cho. Maãn Nhu noùi xong trôû goùt traùnh ñi maáy böôùc. Thaïch Thanh cuõng ñaày loøng ngôø vöïc, oâng noùi: -Haøi töû ! Con töï côûi ra maø coi. 448 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân laïi thoø tay qua aùo sôø moù laàn nöõa, thì ñích xaùc chaúng thaáy coù veát seïo gì heát baây giôø môùi côûi daây löng, tròch quaàn xuoáng quay ñaàu nhìn laïi, thì thaáy treân ñuøi beân traùi quaû coù veát thöông daøi chöøng baûy taùm phaân. Nhöng vì laâu ngaøy quaù, daáu veát chæ coøn lôø môø nhìn kyõ môùi thaáy. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi voâ cuøng. Chaøng töôûng chöøng nhö trôøi ñaát quay cuoàng, töïa hoà ñaõ bieán thaønh ngöôøi khaùc maø chaøng chaúng bieát chi heát. Chaøng sôï quaù khoâng nhòn ñöôïc boãng khoùc oøa leân. Maãn Nhu voäi quay laïi, Thaïch Thanh nhìn baø gaät ñaàu toû ra chaøng ñuùng laø Thaïch Trung Ngoïc. Maãn Nhu vöøa hôùn hôû möøng vui laïi vöøa thöông Thaïch Phaù Thieân. Baø oâm chaët chaøng vaøo loøng sa leä doã daønh: -Ngoïc nhi ! Ngoïc nhi ! Con ñöøng sôï haõi gì heát. Duø gaëp vieäc taøy ñình ñaõ coù gia gia cuøng maù maù che chôû cho. Thaïch Phaù Thieân vöøa khoùc vöøa noùi: -Bao nhieâu vieäc veà tröôùc haøi nhi chaúng nhôù tí gì heát, khoâng bieát baø laø maù maù vaø oâng laø gia gia. Haøi nhi khoâng bieát treân ñuøi mình coù veát thöông. Haøi nhi chaúng bieát gì … chaúng bieát tí gì heát … Thaïch Thanh hoûi: -Coâng löïc cuûa Ngoïc nhi thaâm haäu nhö vaäy, ñaõ hoïc ñöôïc ôû ñaâu ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Haøi nhi cuõng khoâng bieát nöõa. Thaïch Thanh laïi hoûi: -Vaäy ñoäc chöôûng coâng phu naøy Ngoïc nhi môùi hoïc maáy böõa nay ñaõ ñöôïc ai truyeàn thuï cho. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi ñaùp: -Khoâng coù ai truyeàn thuï cho haøi nhi caû. Haøi nhi … laøm sao ? Baát luaänñieàu gì haøi nhi cuõng hoà ñoà heát. Chaúng leõ haøi nhi ñuùng laø Thaïch Phaù Thieân ? Laø Thaïch bang chuùa ? … Haøi nhi hoï Thaïch vaø laø con ruoät hai vò ö ? Thaïch Phaù Thieân sôï ñeán taùi maët. Hai tay caøhng naém laáy caïp quaàn ñeå khoûi tuït xuoáng. Chaøng queân caû thaét löng. Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy chaøng sôï haõi quaù nhö vaäy thì khoâng khoûi taàn ngaàn. Maãn Nhu loä veû cöïc kyø thöông xoùt. Baø xoa ñaàu chaøng dòu daøng khuyeân doã: -Ngoïc nhi ! Ngoïc nhi ! Con ñöøng sôï haõi gì. Thaïch Thanh cuõng deïp bao nhieâu noãi phaân haän maáy naêm nay sang moät beân. Buïng baûo daï: -Mình ñaõ thaáy coù ngöôøi bò ñaùnh maïnh vaøo ñaàu hoaëc sau khi bò beänh naëng roài maát trí queân heát nhöõng vieäc tröôùc. Chöùng nay, goïi laø “Ly Hoàn Chöùng” gì gì ñoù, raát khoù 449 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn chöõa cho phuïc hoài ñöôïc nhö cuõ. Chaúng leõ … Ngoïc nhi cuõng maéc phaûi chöùng beänh naøy. OÂng chæ nghó trong buïng vaäy thoâi chöù khoâng daùm hôû moâi cuøng vôï. Ngôø ñaâu chính Maãn Nhu cuõng nghó theá. Baát giaùc hai ngöôøi ñöa maét nhìn nhau roài cuøng buoät mieäng leân tieáng: -Ly Hoàn chöùng. Thaïch Thanh bieát ngöôøi maéc phaûi chöùng beänh naøy thì caøng tra hoûi caøng laøm cho beänh naëng hôn. Chæ coù caùch noùi xa noùi gaà ñeå töø töø trôï giuùp gôïïi laïi trí nhôù cho beänh nhaân. OÂng lieàn noùi baèng moät gioïng raát ngoït ngaøo: -Böõa nay chuùng ta coát nhuïc truøng phuøng. Thieät laø vui möøng haõn höõu. Haøi töû ! Con ñaõ ñoùi buïng chöa ? Chuùng ta laïi ñaèng kia mua röôïu aên uoáng ñaõ. Thaïch Phaù Thieân vaãn nhö ngöôøi maát hoàn töï noùi ñeå mình nghe: -Ta … ta laø ai ? Maãn Nhu ñöa tay ra thaét daây löng caån thaän laïi cho Thaïch Phaù Thieân roài hoûi baèng moät gioïng raát dòu daøng: -Haøi nhi ! Con coù bao giôø bò teù naëng ñeán noãi ñau ñaàu oùc khoâng ? Hay coù ñanh nhau vôùi ai roài bò thöông ôû ñaâu khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng coù ! Khoâng coù ñaâu ! Maãn Nhu laïi hoûi: -Vaäy maáy naêm nay con coù bò troïng beänh vaø nhieät ñoä leân cao quaù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Bò beänh thì coù. Maáy thaùng tröôùc ñaây moät laàn toaøn thaân haøi nhi bò noùng nhö loø löûa roài sau laïi laïnh toaùt. Hoâm aáy … haøi nhi ôû trong nuùi ngaát ñi roài khoâng bieát gì nöõa. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu hoûi bieát roõ caên beänh cuûa Thaïch Phaù Thieân thì trong buïng möøng thaàm, ñoàng thôøi phaøo moät caùi nheï nhoõm. Maãn Nhu chaäm raõi noùi: -Haøi nhi baát taát phaûi lo ngaïi. Vì con bò bònh naëng, ngöôøi noùng quaù ñaâm ra taâm thaàn meâ saûng neân heát nhöõng vieäc ngaøy tröôùc. Nhöng daàn daàn seõ phuïc hoài kyù öôùc. Thaïch Phaù Thieân nöûa tin nöûa ngôø, ngaäp ngöøng hoûi: -Baø laø maù maù chaùu thaät ö ? Thaïch … Thaïch trang chuùa laø gia gia chaùu … Maãn Nhu tuûm tæm cöôøi ñaùp: -Phaûi roài ! Haøi nhi ! Gia gia con cuøng ta ñi kieám con khaép nôi. May ñöôïc trôøi thöông khieán cho caû nhaø taba ngöôøi coát nhuïc ñoaøn vieân … sao haøi nhi khoâng keâu y baèng gia gia ? 450 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân tin laø Maãn Nhu khoâng löøa gaït mình. Chaøng traàm ngaâm moät chuùt roài höôùng veà phía Thaïch Thanh caát tieáng goïi: -Gia gia ! Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi baûo chaøng: -Haøi nhi keâu maù maù ñi ! Thaïch Phaù Thieân nghe Thaïch Thanh baûo mình keâu Maãn Nhu baèng maù maù, chaøng laáy laøm khoù nghó hôn. Chaøng nhôù roõ töôùng maïo maù maù chaøng khaùc haún Maãn Nhu. Maáy naêm tröôùc ñaây maù maù ñaõ boû chaøng ra ñi khoâng thaáy trôû veà. Baø ta toùc hoa raâm chöù khoâng ñen laùy nhö Maãn Nhu. Tính tình laïi noùng naûy döõ doäi, ñoäng môû mieäng laø chöûi maéng, ñoäng caát nhaéc chaân tay laø ñaùnh ñaäp, ñaâu coù dòu daøng oân hoøa nhö Maãn Nhu ? Nhöng chaøng thaáy veû maët Maãn Nhu ra chieàu khao khaùt. Baø ñôïi moät luùc khoâng thaáy chaøng keâu baèng maù maù thì hai maét ñoû hoe. Thaïch Phaù Thieân thaáy theá trong loøng khoâng nôõ, kheõ caát tieáng goïi: -Maù maù ! Maãn Nhu caû möøng. Baø oâm Thaïch Phaù Thieân vaøo loøng thuû thæ: -Thaèng con khoân, thaèng con ngoan cuûa maù maù ! Roài hai haøng chaâu leä chaûy xuoáng roøng roøng. Thaïch Thanh cuõng khoeù maét öôùt röôït, nhöng oâng nghó buïng: -Thaèng nhoû naøy ñaõ coù nhöõng haønh vi toäi loãi ôû thaønh Laêng Tieâu vaø taïi bang Tröôøng Laïc, gaõ coù cheát cuõng ñaùng ñôøi. Ñaâu phaûi laø ñöùa con khoân ngoan töû teá ? Nhöng oâng laïi nghó ñeán chaøng vì maéc beänh taät maø bieán tính, neân khoâng tieän noåi noùng. Sau oâng töï nhuû: -Con ngöôøi phaïm toäi bieát hoái laø quyù. Sau naøy mình giaùo huaán cho gaõ, bieát ñaâu gaõ chaúng aên naên hoái caûi ? OÂng laïi nghó tôùi chaøng töø nhoû xa rôøi cha meï, mình khoâng chaêm nom ñöôïc vieäc daïy doã thì cuõng phaûi gaùnh moät phaàn toäi loãi. Coù ñieàu Huyeàn Toá song kieám maø sinh haï ra thaèng nhoû baát tieáu naøy thì xaáu hoå vôùi baïn höõu giang hoà. Trong loøng Thaïch Thanh moät luùc noåi leân bao nhieâu tö töôûng nhö soùng coàn. Möøng vui coù maø töùc giaän cuõng coù. Maãn Nhu troâng saéc maët tröôïng phu lieàn hieåu roõ taâm söï y ngay. Baø chæ sôï Thaïch Thanh luïc ñeán toäi loãi cuûa con lieàân noùi: -Thanh ca ! Tieåu muoäi ñoùi laém roài ! Chuùng ta mau ñi kieám gì aên. Roài baø chuùm moâi huyùt moät tieáng saùo. Ñoâi tuaán maõ moät traéng moät ñen chaïy laïi ngay. Maãn Nhu baûo Thaïch Phaù Thieân: 451 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Haøi nhi ! Con cuøng maù maù côõi ngöïa traéng. Thaïch Thanh thaáy vôï ñaõ möôøi maáy naêm nay ít khi vui cöôøi nhö böõa nay, oâng cuõng hôùn hôû trong loøng, tuûm tæm cöôøi nhaûy voït leân löng con ngöïa ñen. Thaïch Phaù Thieân cuøng Maãn Nhu cöôõi chung con ngöïa traéng. Hai ngöïa rong ruoåi treân ñöôøng lôùn. Thaïch Phaù Thieân xieát ñoåi hoaøi nghi. Chaøng töï hoûi: -Thaïch phu nhaân phaûi chaêng ñuùng laø maù maù mình ? Neáu phaûi thì baø meï nuoâi mình töø nhoû ñeán lôùn khoâng phaûi laø maù maù mình hay sao ? Ñoâi ngöïa chaïy ñöôïc maáy daëm, boãng thaáy beân ñöôøng coù moät ngoâi chuøa nhoû. Maõn Nhu noùi: -Chuùng ta haõy vaøo chuøa vaùi laïy ñöùc Boà Taùt. Baø noùi xong xuoáng ngöïa ñi vaøo. Thaïch Thanh cuøng Thaïch Phaù Thieân cuõng ñi theo sau. Thaïch Thanh voán bieát vôï mình tröôùc nay khoâng tin quyû thaàn, böõa nay oâng thaáy Maãn Nhu tieán vaøo ñieän roài quyø xuoáng tröôùc moät pho töôïng Phaät khoâng ngôùt khaáu ñaàu. OÂng quay laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân, trong loøng ñoät nhieân voâ cuøng caûm kích töï nhuû: -Thaèng nhoû naøy tuy laø moät ñöùa hö ñoán maø thöïc ra mình thöông yeâu gaõ hôn laø tính maïng. Neáu coù ngöôøi ñònh saùt haïi y thì mình cuõng phaûi lieàu maïng baûo toan cho y. Böõa nay phuï töû truøng phuøng thì Thaïch Thanh naøy ñoái vôùi trôøi phaät cuõng phaûi nhôù ôn ñöùc cao daøy. OÂng nghó vaäy roài quyø xuoáng daäp ñaàu haønh leã. Thaïch Phaù Thieân ñöùng beân nghe Maãn Nhu caàu khaån raát kheõ: -Xin ñöùc Boà Taùt che chôû cho haøi nhi cuûa ñeä töû ñöôïc mau laønh beänh. Gaõ nhoû daïi chöa bieát gì ñaõ laøm neân toäi nghieät. Keû laøm meï laø ñeä töû xin gaùnh vaùc heát traùch nhieäm. Duø saám seùt buùa rìu ñeä töû cuõng cam loøng chòu ñöïng. Chæ khaån caàu ñöùc Phaät töø bi, ñieåm hoùa cho haøi nhi töø ñaây aên naên toäi loãi ñeå xay döïng laïi cuoäc ñôøi môùi. Ñeä töû caàu Phaät ñoä cho haøi nhi ñöôïc tai qua naïn khoûi, vui veû bình yeân. Maãn Nhu laâm raâm caàu khaån, baø chæ maùy moâi noùi raát kheõ, nhöng Thaïch Phaù Thieân noäi coâng cao cöôøng, maét saùng laïi thoâng khaùc haún ngöôøi thöôøng, neân nhöõng lôøi ñaûo caùo cuûa baø chaøng nghe roõ heát. Baát giaùc baàu nhieät huyeát chaøng suûi leân suøng suïc, chaøng töï nhuû: -Neáu Thaïch phu nhaân khoâng phaûi laø maù maù mình thì ñaâu coù ñoái vôùi mình thieát tha ñeán theá ? Vaäy maø mình khoâng chòu keâu ngöôøi baèng maù maù thì thaät hoà ñoà ñeán cöïc ñieåm. Loøng chaøng xuùc ñoäng, chaøng nhaûy xoå ñeán sau löng Maãn Nhu naém laáy hai vai baø goïi luoân maáy tieáng: 452 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Maù maù ! Maù maù ! Maù maù ñuùng laø maãu thaân cuûa haøi nhi ! Vöøa roài chaøng xöng hoâ moät caùch mieãn cöôõng leõ naøo Maãn Nhu laïi khoâng hieåu taâm söï chaøng ? Baây giôø baø nghe roõ chaøng goïi mình baèng caû moät taám loøng thaønh thöïc phaùt ra töï taâm can. Baø lieàn quaøng tay laïi oâm laáy Thaïch Phaù Thieân la leân: -Thaèng con ñau khoå cuûa maù maù ! ... Thaïch Phaù Thieân baûn tính thuaàn haäu. Chaøng nhôù tôùi ngöôøi meï ñaõ ôû vôùi chaøng möôøi maáy naêm, tuy baø ta ñoái vôùi chaøng chaúng coù chuùt thaâm tình gì, nhöng meï con nöông töïa nhau maø soáng baáy nhieâu naêm thì loøng chaøng vaãn quyeán luyeán khoâng luùc naøo queân. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc lieàn hoûi: -Vaäy maù maù haøi nhi ngaøy tröôùc baây giôø ôû ñaâu ? Chaúng leõ ...chaúng leõ ngöôøi ñaõ löøa gaït haøi nhi hay sao ? Maãn Nhu nheï nhaøng xoa ñaàu chaøng, noùi: -Maù maù cuûa haøi nhi ngaøy tröôùc hình daïng theá naøo ? Haøi nhi thöû noùi cho ta nghe. Thaïch Phaù Thieân ngaäp ngöøng: -Ngöôøi ... ñaàu toùc ñaõ doám baïc, thaáp hôn maù maù chöøng nöûa caùi ñaàu ... Ngöôøi khoâng bieát voõ coâng maø hay noùng giaän vôùi haøi nhi ... Nhieàu luùc ngöôøi trôïnmaét nhìn hai nhi ra chieàu töùc giaän. Maãn Nhu laïi hoûi : -Y bieåu y laø maù maù haøi nhi, vaäy cuõng xönghoâ con laø haøi töû chöù ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Khoâng ñaâu ! Ngöôi keâu con baèng Caåu Taïp Chuûng. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu baát giaùc ñoäng taâm, buïng baûo daï: -Ngöôøi ñaøn baø kia keâu Ngoïc nhi baèng Caåu Taïp Chuûng töùc laø trong loøng muï caêm giaän vôï choàng mình, chaúng leõ ... muï chính laø ngöôøi ñaøn baø ñoù ? Maãn Nhu voäi hoûi : -Phaûi chaêng ngöôøi ñaøn baø ñoù maët traùi xoan, nöôùc da traéng treûo, khi cöôøi maù luùn ñoàng tieàn ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu ! Maù maù ñoù maù phính maø nöôùc da vaøng laïi ngaêm ngaêm ñen. Ngöôøi ít khi töôi cöôøi neân chaúng thaáy luùn ñoàng tieàn chi heát. Maãn Nhu thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm, noùi: -Teù ra khoâng phaûi laø y. Haøi nhi ! Toái hoâm aáy ôû trong mieáu Thoå Ñòa maù maù vì khoâng caån thaän maø ñeå muõi kieám ñaâm truùng haøi nhi. Veát thöông ñoù theá naøo ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Thöông theá nheï laém. Qua maáy ngaøy laø haøi nhi khoûi lieàn. Maãn Nhu laïi hoûi: 453 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Haøi nhi laøm theá naøo maø troán thoaùt ñöôïc khoûi tay Baïch Vaïn Kieám ? Con trai chuùng ta thaät laø quaù quaéc, ñeán Khí Haøn Taây Baéc cuõng khoâng giöõ ñöôïc. Hai caâu sau cuøng dó nhieân laø Maãn Nhu noùi vôùi Thaïch Thanh. Trong caâu noùi cuûa baø coù veû ñaéc yù. Thaïch Thanh cuøng Baïch Vaïn Kieám hoâm ôû trong mieáu Thoå ñòa ñaõ ñaáu vôùi nhau keå coù haøng ngaøn chieâu. Oâng raát boäi phuïc kieám thuaät tinh thaâm cuûaa Baïch Vaïn Kieám. Baây giôø oâng nghe vôï noùi vaäy thì trong loøng khoâng coù yù taùn ñoàng, lieàn baûo vôï: -Ñöøng khoa tröông gaõ thaùi quaù ! Nuoâng chìu gaõ nhieàu chæ laøm cho gaõ sinh hö. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Khoâng phaûi töï haøi nhi troán thoaùt ñöôïc ñaâu maø laø nhôø Ñinh Baát Tam gia gia cuøng Ñinh Ñinh Ñang Ñang cöùu thoaùt ñoù. Vôï choàng Thaïch Thanh nghe ñeán teân Ñinh Baát Tam ñeàu run leân, voäi hoûi Thaïch Phaù Thieân cho bieát roõ noäi vuï. Caâu chuyeän naøy khaù daøi. Thaïch Phaù Thieân ñem heát goác ngoïn noäi vuï thuaät laïi. Ñinh Baát Tam cuøng Ñinh ñang ñaõ cöùu chaøng trong tröôøng hôïp naøo. Ñinh Baát Tam sau laïi muoán gieát chaøng ra sao. Ñinh Ñang daïy chaøng “Caàm Naõ thuû phaùp” ñeán ñaâu. Vì leõ gì Ñinh Ñang lieäng chaøng sang thuyeàn khaùc. Chaøng thuaät laïi heát moät löôït. Maãn Nhu laïi hoûi ñeán vieäc veà tröôùc. Thaïch Phaù Thieân lieàn ñem vieäc cuøng Ñinh Ñang baùi thieân ñòa theá naøo ? Luùc chaøng trôû veà bang Tröôøng Laïc bò Baïch vaïn Kieám baét ra sao keå laïi. Sau ñoù chaøng thuaät tieáp xuoáng vuï gaëp Söû baø baø cuøng A Tuù treân soâng Tröôøng Giang, chaøng cuøng Ñinh Baát Töù tyû voõ ra sao ? Söû baø baø luùc ôû tr6en ñaûo Töû Yeân thu chaøng laøm ñaïi ñeä töû phaùi Kim OÂ. Tieáp ñeán chaøng cuøng Tröông Tam, Lyù Töù baùi keát ñeä huynh cho ñeán vieäc ñaïi naùo Thieát Xoa hoäi roài laïc vaøo chuøa Thöôïng Thanh ñeàu laàn löôït keå laïi. Luùc Thaïch Phaù Thieân gaëp nhöõng tay kyø só giang hoâ, chaøng ñeàu lô mô chaúng hieåu ñaàu ñuoâi ra sao, neân baây giôø chaøng thuaät chuyeän khoâng khoûi coù nhieàu choã laãn loän. Nhöng Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu chaát vaán töøng muïc moät roài trong möôøi phaàn hai ngöôøi cuõng hieåu ñeán taùm chín. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu caøng nghe caøng laáy laøm kyø dò ñaàu oùc hai ngöôøi moãi luùc moät theâm traàm troïng. Thaïch Thanh hoûi ñeán Thaïch Phaù Thieân ñaõ vaøo bang Tröôøng Laïc trong tröôøng hôïp naøo. Thaïch Phaù Thieân lieàn keå laïi töø chuyeän baét chim seû treân Ma Thieân Laõnh. Ñoàng thôøi thuaät ngöôïc trôø leân ñeán vieäc xaûy ra ôû quaùn baùnh nöôùng taïi Haàu Giaùm taäp vaø ñöôïc Maãn Nhu taëng baïc. Vôï choàng Thaïch Thanh bò Taï Yeân Khaùch cöôùp maát hai 454 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn thanh kieám Haéc Baïch theá naøo. Laõo ñöa chaøng veà Ma Thieân Laõnh laøm gì, nhaát nhaát chaøng thuaät laïi heát. Vôï choàng Thaïch Thanh khoâng ngôø naêm tröôùc ñaõ gaëp moät ñöùa aên xin dô daùy ôû Haàu Giaùm Taäp laïi chính laø con mình. Maãn Nhu hoài töôûng ñeán tình caûnh gaõ aên xin bò löu laïc gian truaân loøng baø se laïi. Thaïch Thanh nghó thaàm: -Tính thôøi gian thì mình gaëp Ngoïc nhi ôû Haàu Giaùm taäp ñuùng vaøo thôøi kyø Ngoïc nhi troán khoûi thaønh Laêng Tieâu chöa bao laâu. Vaäy maø caû boïn Caûnh Vaïn Chung sao cuõng khoâng nhaän ra y ? Thaïch Thanh nghó tôùi ñaây lieàn ngaém kyõ laïi dieän maïo Thaïch Phaù Thieân. Ngaøy ôû Haàu Giaùm taäp, oâng gaëp chaøng laø moät gaõ aên xin nhoû tuoåi, oâng chæ nhôù mang maùng gaõ maëc aùo quaàn lam luõ, maët muõi lem luoác. Thaïch Thanh cho laø chaøng ôû thaønh Laêng Tieâu troán ñi, doïc ñöôøng aên xin, maët muõi dô daùy, khoâng chöøng chaøng coá yù laøm ra nhö vaäy ñeå boïn Caûnh Vaïn Chung khoâng nhaän dieän ñöôïc. Hôn nöõa, hình daõng treû nít bieán ñoåi mau choùng, laïi caøng khoù nhaän. Oâng lieàn hoûi: -Ngaøy Ngoïc nhi ôû ngoaøi tieäm baùn baùnh taïi Haàu Giaùm taäp thaáy sö thuùc Caûnh Vaïn Chung cuøng maáy vò tôùi nôi, Ngoïc nhi coù sôï khoâng ? Maãn Nhu khoâng muoán choàng nhaéc tôùi chuyeän phaùi Tuyeát Sôn, nhöng baây giôø ñaõ noùi ñeán thì khoâng ngaên trôû ñöôïc nöõa. Baø nhaên tít caëp loâng maøy xinh ñeïp, ra chieàu lo laéng cho caäu con cuõng bò oâng choàng nghieâm lôøi truy vaán. Boãng nghe Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Caûnh Vaïn Chung ö ? Maáy vò ñoù laø sö thuùc thieät chaêng ? Khi aáy haøi nhi khoâng hay hoï ñeán baét mình neân chaúng sôï chi heát. Thaïch Thanh laïi hoûi: -Sao ? Khi aáy Ngoïc nhi khoâng bieát hoï ñeán baét mình ö ? Haøi nhi ... khoâng bieát caû Caûnh Vaïn Chung laø sö thuùc mình nöõa hay sao ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Haøi nhi khoâng bieát. Maãn Nhu thaáy maët choàng döôøng nhö bao phuû moät ñaùm maây môø thì bieát oâng ñang töùc giaän voâ cuøng, nhöng coá neùn loøng khoâng muoán noåi hung. Baø lieàn noùi: -Haøi nhi ! Con ngöôøi ta ai maø khoâng phaïm loãi laàm. Nhöng coù loãi bieát hoái caûi, cuõng laø hay laém. Nhöõng haønh ñoäng cuûa haøi nhi tröôùc kia coù theå tìm caùch söõa ñoåi. Gia gia cuøng maù maù ñaõ thöông yeâu con hôn caû tính maïng, vaäy con ñöøng giaáu dieám ñieàu chi, coù chuyeän gì sai quaáy cöù noùi thöïc cho gia maù bieát. Phong sö phuï ñoái ñaõi con theá naøo ? Thaïch Phaù Thieân hoûi laïi: 455 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Phong sö phuï ö ? Phong sö phuï laø ai ? Chaøng nhôù laïi luùc ôû trong mieáu Thoå ñòa thöôøng nghe gia maù cuøng Baïch Vaïn Kieám nhaéc ñeán teân Phong Vaïn Lyù, lieàn hoûi tieáp: -Coù phaûi Phong Hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù khoâng ? Haøi nhi chæ nghe gia maù ñaõ nhaéc teân y, nhöng chöa töøn g bieát maët. Vôï choàng Thaïch Thanh ñöa maét nhìn nhau. Thaïch Thanh laïi hoûi: -Coøn Baïch gia gia ? Laõo gia naøy tình tình noùng naûy laémphaûi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Haøi nhi khoâng ñöôïc bieát Baïch gia gia naøo vaø chöa gaëp bao giôø. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu laïi hoûi ñeán nhöõng söï vaät trong thaønh Laêng Tieâu phaùi Tuyeát Sôn, nhöng Thaïch Phaù Thieân ñeàukhoâng bieát chi heát. Maãn Nhu noùi: -Thanh ca ! Y maéc beänh hoài aáy queân heát. Thaïch Thanh gaät ñaàu roài laún g laëng khoâng noùi gì nöõa. Hai ngöôøi cuøng buïng baûo daï: -Luùc ngoïc nhi ôû thaønh Laêng Tieâu troán ñi. Taâm thaàn gaõ raát ñoåi hoang mang. Neáu gaõ khoâng bò ngöôøi trong thaønh Laêng Tieâu ñaùnh cho bò thöông ôû ñaàu oùc thì taát vì sôï haõi quaù ñoä maø sanh ra maát trí, neân queân saïch nhöõng vieäc ñaõ qua. Gaõ noùi ñeán ôû Ma Thieân Laõnh vaø bang Tröôøng Laïc bò bònh phaùt haøn phaùt nhieät, nhöng beänh caên ñaõ gieo vaøo ngöôøi gaõ töø maáy naêm tröôùc. Maãn Nhu laïi doø hoûi ñeán nhöõng vieäc töø thuôû nhoû Thaïch Phaù Thieân noùi lui noùi tôùi toaøn laø vieäc ñi saên ñaët baãy ôû choán hoang sôn cuøng laø nhöõng luùc chaøng ñi ngao du moät mình moät boùng. Ruùt cuïc baø chaúng tìm ra ñöôïc ñieàu gì môùi meû töïa hoà möôøi maáy naêm trôøi töø ngaøy sô sinh ñeán luùc khoân lôùn ñoái vôùi chaøng chæ laø moät quaûng thôøi gian troáng roãng. Thaïch Thanh laïi leân tieáng: -Ngoïc nhi ! Coù moät vieäc raát troïng ñaïi quan heä ñeán söï soáng cheát yeân nguy cuûa haøi nhi ta caàn bieát laø haøi nhi ñaõ hoïc voõ coâng phaùi Tuyeát Sôn ñöôïc ñeán ñaâu roài ? Thaïch Phaù Thieân ngô ngaån ñaùp: -Luùc haøi nhi ôû trong mieáu Thoå ñòa thaày boïn hoï luyeän kieám roài nhôù ñöôïc chuùt ít maø thoâi. Coù phaûi hoï caêm haän veà chuyeän con hoïc loûm voõ ngheä maø ñònh gieát con khoâng ? Gia gia ôi ! Baïch sö phoù baûo con laø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, con khoâng hieåu gì heát. Nhöng treân ñuøi con quaû coù daáuveát veà kieámthuaät phaùi Tuyeát Sôn löu laïi, môùi thieät laø kyø ! Hôõi ôi ! ... Thaïch Thanh quay laïi baûo vôï : -Nhu muoäi ! Ñeå ta thöû voõ coâng gaõ xem sao. 456 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñoaïn oâng ruùt kieám ra noùi: -Ngoïc nhi haõy ñem Tuyeát Sôn kieám phaùp ra tyû ñaáu vôùi gia gia vaø khoâng ñöôïc giaáu dieám tyù gì heát. Maãn Nhu thaùo thanh kieám cuûa mìn ñöa vaøo tay Thaïch Phaù Thieân, baø mæm cöôøi ñeå coå voõ chaøng. Thaïch Thanh töø töø phoùng kieám ñaâm tôùi. Thaïch Phaù Thieân vung kieám leân gaït. Chaøng söû chieâu “Soùc phong hoát khôûi” trong Tuyeát Sôn kieám phaùp. Chieâu naøy tuy gioáng thaät, nhöng khoâng ñuùng möùc, ñeå haøng traêm choã sô hôû. Thaïch Thanh hôi nhíu caëp loâng maøy. Oâng khoâng ñeå hai thanh kieám ñuïng nhau, vöøa bieán chieâu vöøa noùi: -Ngoïc nhi traû ñoøn ñi ! Thaïch Phaù Thieân daï moät tieáng, chaøng boå xuoáng cheânh cheách ñi. Chieâu naøy chaøng ñaõ duøng kieám laøm ñao. Theá kieám thi trieån theo Kim OÂ ñao phaùp chöù khoâng phaûi kieám phaùp. Thaïch Thanh phoùng kieám ñaâm tôùi, ñöôøng kieám ñi tröôùc khoan sau mau (?). Oâng nghó buïng: -Thaèng nhoû naøy duø coù tinh ranh ñeán ñaâu cuõng ñöøng hoøng löøa gaït ta luùc thi trieån voõ coâng. Con ngöôøi khi ñaõ ñeán luùc caùch caùi cheát chæ chöøng sôïi toùc, thì taát nhieân khoâng daùm söû kieám moät caùch giaû doái, traùi vôùi sôû tröôøng cuûa mình. Nhöõng kieám chieâu cuûa Thaïch Thanh toaøn nhaèm nhöõng yeáu huyeät phoùng tôùi. Trong loøng Thaïch Phaù Thieân ñaõ hôi hoang mang, töï nhieân chaøng thi trieån moät theá voõ maø chaøng ñaõ saùng cheá ra, noù chaúng laø ñao phap maø cuõng khoâng phaûi kieám phaùp. Thaïch Thanh phoùng ra nhöõn g kieám chieâu nhanh nhö gioù, moãi luùc moät theâm thaàn toác. oOo 457 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn