Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI TAÙM COÄT MOÄT TAY ÑAÛ BAÏI XUNG HÖ Xung Hö lôùn tieáng quaùt hoûi: -Ngöôi laø ai ? Sao baûo chuùng ta vu oan cho hoï ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân coù laáy ñoàng baøi cuûa caùc vò ñaâu maø caùc vò laïi buoäc cho ngöôøi ? Nhö theá khoâng phaûi vu oan laø gì ? Xung Hö choáng kieám tieán leân moät böôùc noùi: -Thaèng loûi naøy bieát gì maø vaøo ñaây noùi nhaêng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Dó nhieân laø taïi haï bieát chöù … Chaøng muoán noùi roõ chính mình ñaõ laáy nhöõng baøi ñoàng, nhöng chaøng sôï noùi ra, ñoái phöông laïi cöôùp maát. Neáu mình khoâng traû, thì taát ñi ñeán ñoäng thuû vaø chaøng seõ phaûi gieát ngöôøi neân chaøng ñaønh giaáu nheïm khoâng noùi ra. Xung Hö ñoäng taâm nghó thaàm: -Khoâng chöøng thaèng nhoû naøy bieát roõ nhöõng chuyeän ngoaét ngeùo beân trong. Y lieàn hoûi: -Vaäy thì ai ñaõ baét ñöôïc nhöõng baøi ñoàng kia ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Baát caàn bieát laø ai nhöng khoâng phaûi Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân ñaõ baét ñöôïc. Caùc vò laøm nhö vaäy laø maïo phaïm ñeán ngöôøi ta khieán cho Thaïch phu nhaân uaát öùc phaûi phaùt khoùc theá laø khoâng phaûi. Caùc vò neân xin loãi Thaïch phu nhaân ñi laø hôn. Maãn Nhu ñoät nhieân thaáy caäu con cöng maø baø ngaøy mong ñeâm nhôù baáy laâu ñöôïc bình yeân voâ söï thì trong loøng vui möøng khoân xieát. Baây giôø baø nghe chaøng baûo Xung Hö phaûi xin loãi mình thì cho laø chaøng coù yù beânh vöïc maãu thaân. Thaïch phu nhaân sinh ñöôïc hai caäu con ñaõ hao toán bao nhieâu taâm huyeát, chaûy bao nhieâu nöôùc maét. Ñeán baây giôø baø môùi nghe thaáy caäu con noùi moät caâu beânh vöïc mình thì trong loøng ñöôïc an uûi voâ cuøng. Theá laø hôn hai chuïc naêm bao nhieâu taân khoå cuõng khoâng ñeán noãi uoång phí. Thaïch Thanh thaáy vôï vui möøng loä ra saéc maët. Baø xuùc ñoäng ñeán sa leä thì hieåu taâm yù ngay. Y naém chaët tay vôï, buïng baûo daï: 429 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngoïc nhi tuy laø ñöùa con hö ñoán veà moïi phöông dieän, nhöng ñoái vôùi maãu thaân laïi raát laø hieáu thaûo. Xung Hö thaáy Thaïch Phaù Thieân aên noùi ngang ngaïnh thì khoâng khoûi noåi côn thònh noä. Y lôùn tieáng hoûi baèng gioïng ôõm ôø: -Caùc haï laø ai ? Caùc haï caên cöù vaøo ñaâu maø baûo baàn ñaïo phaûi xin loãi Thaïch phu nhaân ? Maãn Nhu muø7ng thaàm trong daï. Baø khoâng ñeå yù veà chuyeän Xung Hö traùch maéng oan mình nöõa maø chæ lo caäu con cuøng y xaûy chuyeän xích mích laøm toån thöông ñeán hoøa khí cuûa sö moân. Baø voäi ñoõ lôøi: -Chaúng qua Xung Hö sö huynh coù ñieàu ngôø nhaàm, chuùng ta ñeàu laø ngöôøi trong moät nhaø. Cöù hieåu roõ cho laø ñöôïc, haø taát phaûi xin loãi. Baø laïi quay sang Thaïch Phaù Thieân: -Caùc vò ñaây toaøn laø sö baù sö thuùc. Ngöôi mau mau cuùi ñaàu haønh leã. Thaïch Phaù Thieân ñoái vôùi Maãn Nhu voán coù raát nhieâu haûo caûm. Baây giôø chaøng thaáy baø neùt maët dòu hieàn nöôùc maét chaïy quanh nhìn mình ñaày veû trìu meán thì chaøng khoâng khoûi xuùc ñoäng can tröôøng. Suoát ñôøi chaøng chöa moät ai laïi coù loøng thaønh thöïc thöông yeâu chaøng nhö vaäy. Baát giaùc baàu nhieät huyeát cuûa chaøng noåi leân böøng böøng. Giaû tyû baø coù sai baûo chaøng laøm ñieàu gì thì duø coù muoân thaùc chaøng cuõng chaúng töø nan. Huoáng chi daäp ñaàu maáy caùi phoûng coù chi ñaùng keå ? Chaøng khoâng ngaàn ngaïi gì caû, hai chaân quyø moïp ngay xuoáng daäp ñaàu noùi: -Thaïch phu nhaân baûo taïi haï laïy chaøo caùc vò. Boïn Thieân Hö, Xung Hö ñeàu ngaån ngöôøi ra, vì hoï thaáy Thaïch Phaù Thieân ñoái vôùi Maãn Nhu moät loøng kính thuaän thì ngaïc nhieân töï hoûi: -Vôï choàng Thaïch Thanh coù hai ñöùa con thì moät gaõ bò keû thuø gieát cheát, coøn moät gaõ bò ngöôøi ta cöôùp ñi maát, phaûi chaêng chính laø gaõ naøy ? Xung Hö tuy baûn tính noùng naûy, nhöng cuõng laø moät ñaïo nhaân coù ñöùc haïnh trong cöûa thieàn. Y thaáy Thaïch Phaù Thieân thi haønh ñaïi leã thì côn giaän laäp töùc haï ngay xuoáng. Y nghieâng mình xuoáng ngöïa vöøa giô tay ra naâng chaøng daäy vöøa noùi: -Baát taát phaûi khaùch khí nhö vaäy. Ngôø ñaâu Thaïch Phaù Thieân töôûng Thaïch phu nhaân baûo mình suïp laïy nhöõng ngöôøi kia thì hoï cuõng phaûi suïp laïi ñaùp leã môùi ñuùng. Xung Hö ñöa tay ra ñôõ chaøng, chaøng khoâng ñöùng leân ngay. Xung Hö thaáy ngöôøi chaøng naëng nhö n1ui, khoâng chuyeån ñoäng chuùt naøo. Baát giaùc y laïi noåi giaän quaùt hoûi: -Ta laø baäc tröôûng boái maø ngöôi daùm caäy mình noäi coâng thaâm haäu ñeå khoe baûn lónh tröôùc maët ta chaêng ? 430 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Y lieàn hít moät hôi chaân khí vaän noäi löïc vaøo hai caùnh tay, heát söùc ñaåy maïnh moät caùi muoán haát chaøng tung ñi. Vôï choàng Thaïch Thanh thaáy chieâu thöùc cuûa Xung Hö khoâng hkoûi hoài hoäp. Vì laø choã ñoàng moân, vôï choàng Thaïch Thanh nhìn thaáy roõ Xung Hö vaän chaân löïc vaøo caùnh tay ñeå haát chaøng ñi. Thaïch Thanh haéng gioïng moät tieáng, trong loøng ñaõ hôi töùc giaän. Y laïi nghó raèng sö huynh mình giaùo huaán cho thaèng nhoû thì ñaùnh ñeå cho gaõ bò ñoøn. Nhöng Maãn Nhu laïi la leân: -Xin sö ca löu tình cho moät chuùt. Boãng nghe moät tieáng la hoaûng, ngöôøi Xung Hö voït leân khoâng bò haát veà phía sau. May maø y chæ ñuïng maïnh vaøo con ngöïa. Xung Hö hai chaân loaïng choaïng voäi duøng pheùp “Thieân Caân truïy” môùi ñöùng vöõng laïi ñöôïc. Con ngöïa bò ñuïng maïnh hí leân moät tieán ngaõ laên ra. Nguyeân Thaïch Phaù Thieân noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu. Ñaïi löïc cuûa Xung Hö haát Thaïch Phaù Thieân chaúng laøm cho chaøng chuyeån ñoäng ñöôïc chuùt naøo. Traùi laïi chính y suyùt nöõa bò haát loän ñi maáy voøng. Bieán dieãn naøy moïi ngöôøi ñeàu troâng thaáy roõ moàn moät, ai naù6y ñeàu giaät mình kinh haõi. Vôï choàng Thaïch Thanh ñaõ cuøng Thaïch Phaù Thieân trao ñoåi kieám phaùp trong toøa mieáu thoå ñòa ngoaøi thaønh Döông Chaâu vaø bieát noäi löïc chaøng thaâm haäu, nhöng khoâng ngôø baûn laõnh chaøng tieán ñeán trình ñoä naøy. Nguyeân moät söùc phaûn kích cuûa chaøng ñaõ ñuû khieán cho moät tay cao thuû haïng nhaát chuøa Thöôïng Thanh tung leân treân khoâng vaêng ñi. Xung Hö ñöùng vöõng laïi roài ruùt thanh tröôøng kieám ôû sau löng ra caàm tay. Y töùc quaù laïi baät tieáng cöôøi noùi: -Gioûi, gioûi, gioûi ! Y noùi luoân ba tieáng gioûi roài ñieàu hoøa hôi thôû laïi roài noùi moùc: -Sö ñeä cuøng sö muoäi quaû ñaõ daïy ñeä töû moät caùch khaùc thöôøng. Vaäy ta phaûi laõnh giaùo gaõ maáy chieâu. Y noùi xong vung kieám leân nhaém ñaâm thaúng vaøo ngöïc Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân luøi laïi moät böôùc, tay xua mieäng noùi: -Khoâng, khoâng ! taïi haï khoâng ñaùnh nhau vôùi ñaïo tröôûng ñaâu. Thieân Hö ñaõ thaáy roõ voõ coâng gheâ gôùm cuûa Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Xung Hö sö ñeä ñoái vôùi gaõ ñaõ ñöùng vaøo haøng sö baù maø laïi ñi tyû ñaáu vôùi sö ñieät. Thaéng chaúng laáy gì laøm vinh maø thua thì laïi raát buoàn cöôøi. Laõo thaáy Thaïch Phaù Thieân luøi laïi nhöôïng boä laáy laøn hôïp yù lieàn noùi: 431 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Cuøng laø ngöôøi trong nhaø caû coøn tyû ñaáu laøm chi ? Duø coù thieát tha voõ ngheä thì haø taát phaûi voäi gì trong choác laùt. Thaïch Phaù Thieân noùi theo: -Ñuùng theá ! Caùc vò laø choã sö huynh sö ñeä vôùi Thaïch trang chuùa cuøng Thaïch phu nhaân. Neáu taïi haï ra tay ñaùnh cheát heát caùc vò thì thaät hoûng beùt. Nguyeân Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu gì ñeán nhaân tình theá thaùi, maø chæ lo ñoäc chöôûng cuûa mình phoùng ra laïi laøm cheát ñoái phöông neân cöù buoät mieäng noùi thaúng tuoät. Chaøng coù bieát ñaâu caâu noùi naøy cuûa chaøng baát luaän laø ai nghe thaáy cuõng muoán lieàu maïng vôùi chaøng. Huoáng chi quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh ñeàu töï phuï voõ coâng cao cöôøng, laïi khoâng hieåu ñöôïc haûo yù cuûa anh chaøng treû tuoåi queâ keäch. Ai naáy ñeàu noåi giaän ñuøng ñuøng. Thaïch Thanh cuõng quaùt leân: -Ngöôi noùi gì vaäy ? Khoâng ñöôïc aên noùi caøn rôõ nhö theá ! Xung Hö ñaõ tuaân lôøi Chöôûng moân sö huynh thu kieám laïi luøi ra. Nhöng nghe Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy thì töôûng chaøng chaúng coi quaàn ñaïo vaøo ñaâu maø coøn coù veû nhuïc maï nöõa thì nhaãn naïi laøm sao ñöôïc ? Y tieán ra quaùt leân: -Ñöôïc laém ! Ta thöû coi ngöôi ñaùnh cheát heát ñöôïc boïn ta khoâng. Haõy ra chieâu ñi ! Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôùt xua tay ñaùp: -Taïi haï khoâng ñaùnh nhau vôùi ñaïo tröôûng ñaâu. Xung Hö laïi caøng caêm töùc hôn. Y noùi: -Höø ! Ngöôi haõy thöû cuøng ta ñoäng thuû. Chöa döùt lôøi y ñaõ ruùt kieám nhaèm ñaâm vaøo vai Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân tay khoâng caàm binh khí maø choã muõi kieám troû vaøo tuy khoâng phaûi laø huyeät ñaïo troïng yeáu, nhöng Xung Hö laø moät tay cao thuû veà kieám thuaät ôû chuøa Thöôïng Thanh. Luùc laâm ñòch tuy khoâng coù kinh nghieäm baèng vôï choàng Thaïch Thanh, nhöng ra chieâu mau leï coøn coù phaàn hôn. Thaïch Phaù Thieân neù ngöôøi ñi maø khoâng traùnh khoûi. Boãng nghe soät moät tieáng. Vai chaøng ñaõ truùng kieám öùa maùu töôi ra. Maãn Nhu la hoaûng: -Trôøi ôi ! Xung Hö quaùt: -Laáy kieám ra ñaây cho gaõ ! Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Laõo laø sö huynh cuûa Thaïch phu nhaân, maø vöøa roài mình ñaõ gieát laàm maát hai vò sö huynh cuûa baø. Neáu baây giôø mình gieát laõo nöõa thì moät laø mình coù loãi vôùi Thaïch phu 432 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn nhaân, hai laø mình trôû neân ngöôøi raát hö ñoán. Laõo phoùng kieám ñaâm mình maø mình vung chöôûng ngaên chaën thì dó nhieân gaït ñöôïc. Nhöng baøn tay mình coù chaátkòch ñoäc maø phoùng ra thì nguy hieåm cho ñoái phöông. Chaøng nghó vaäy, hai tay vaãn chaép ñeå sau löng, duø ai noùi sao cuõng khoâng chòu ra tay. Quaàn ñaïo thaáy chuøa Thöôïng Thanh thaáy boä daïng Thaïch Phaù Thieân nhö vaäy thì laïi töôûng chaøng ra ñieàu khinh thò boïn mình. Tuy hoï ñeàu laø nhöõng ngöôøi tu haønh, söùc chòu ñöïng beàn bæ ñeán ñaâu cuõng khoâng khoûi töùc giaän. Coù ngöôøi töùc giaän la leân: -Thaèng loûi naøy ngoâng cuoàng quaù laém, caàn phaûi cho gaõ moät baøi hoïc ! Xung Hö hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Thaät ngöôi khoâng theøm ñoäng thuû vôùi ta sao ? Veùo veùo ! Y laïi ñaâm luoân hai kieám, chieâu thöùc cöïc kyø mau leï. Thaïch Phaù Thieân ñaõ khoâng thaïo veà kieám phaùp thì ngöôøi chaøng tuy coù chuyeån ñoäng neù traùnh cuõng khoâng kòp. Caû hai vai chaøng laïi truùng kieám. May maø Xung Hö ra chieâu coøn coù yù löu tình. Y chæ muoán böùc baùch Thaïch Phaù Thieân phaûi ra tay, chöù khoâng muoán ñaâm cheát. Muõi kieám vöøa chôït ñaâm truùng vaøo da thòt chaøng, lieàn ruït tay veà ngay, neân chaøng bò thöông raát nheï. Maãn Nhu thaáy caäu con yeâu bò truùng ba nhaùt kieám thì trong loøng ñau xoùt voâ cuøng! Baø thaáy Xung Hö laïi phoùng kieám ñaâm tôùi nöõa lieàn vung kieám leân gaït ñaùnhchoang moät tieáng. Tieáp theo nhöõng tieáng choang choaûng khoâng ngôùt, noå nhö ñaäu rang. Chôùp maét hai beân ñaõ trao ñoåi möôøi ba chieâu. Hai ngöôøi ñeàu laø nhöõng tay cao thuû baûn phaùi. Hoï thi trieån coâng phu “Thaïch Thanh Khoaùi Kieám” nhö sao nhaûy muùa. Hoûa quang toeù ra boán phía nhanh nhö chôùp nhoaùng. Möôøi ba chieâu kieám vöøa söû xong, quaàn ñaïo cuøng Thaïch Thanh khoâng nhòn ñöôïc ñeàu reo leân: -Hay tuyeät ! Nhöõng ngöôøi coù maët taïi tröôøng, tröø Thaïch Phaù Thieân ra, coøn ñeàu laø nhöõng tay kieámthuû noåi tieáng chuøa Thöôïng Thanh. Hoï thaáy möôøi ba chieâu kieám cuûa Xung Hö cöïc kyø lôïi haïi coøn möôøi ba chieâu cuûa Maãn Nhu cuõng ñaày khít vaø voâ cuøng nghieâm caån kín ñaùo. Trong chôùp nhoaùng hai ngöôøi ñaõ phaùt huy kieám thuaät baûn moân ñeánchoã tinh dieäu, neân quaàn ñaïo ñeàu laáy laøm khoan khoaùi trong loøng. Thieân Hö bieát raèng neáu hai beân coøn ñaáu nöõa thì cuõng khoù maø phaân ñöôïc thaéng baïi. Laõo lieàn noùi: 433 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Maãn Nhu sö muoäi ! Coù phaûi sö muoäi ñònh che chôû cho gaõ thieáu nieân naøy khoâng? Maãn Nhu khoâng ñaùp ñöa maét nhìn Thaïch Thanh ñeå hoûi yù. Thaïch Thanh leân tieáng: -Thaèng nhoû naøy döôùi maét khoâng bieát ñeán baäc toân tröôûng, daùm lôùn maät caøn rôû. Caàn phaûi raên daïy gaõ. Gaõ ñaõ bò truùng ba nhaùt kieám. May maø Xung Hö sö huynh haõy coøn löu tình, khoâng thì gaõ ñaõ boû maïng roài, coâng phu gaõ noâng caïn nhö vaäy thì tyû thí vôùi Xung Hö sö huynh theá naøo ñöôïc. Thaèng nhaõi con kia ! Ngöôi suïp laïy sö baù ñeå taï toäi ñi ! Xung Hö lôùn tieáng noùi: -Roõ raøng gaõ coi boïn Thöôïng Thanh chuùng ta khoâng vaøo ñaâu neân khoâng theøm ñoäng thuû, chaúng theá thì sao gaõ daùm noùi moät khi gaõ ra tay laø ñaùnh cheát heát boïn ta ? Thaïch Phaù Thieân laïi xoeø baøn tay ra coi thaáy hieän leân ñaùm maây ñoû vaø nhöõng vaân xanh thì thôû daøi noùi: -Hai baøn tay cuûa taïi haï laø caên nguyeân maàm hoïa. Heã ñoäng ñeán laø ñaùnh cheát ngöôøi. Quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh ñeàu bieán saéc. Thaïch Thanh cuõng töôûng chaøng kieâu ngaïo khinh ngöôøi môùi noùi caøn nhö vaäy, y cuõng töùc mình quaùt leân: -Thaèng loõi naøy quaû khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy laø gì. Vöøa roài neáu Xung Hö sö baù khoâng löu tìnhthì mi coøn chi laø ñôøi, chaúng leõ mi khoâng hieåu ö ? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Taïi haï … taïi haï … Xung Hö vöøa roài ñaâm Thaïch Phaù Thieân luoân ba kieám thaáy chaøng luùc neù traùnh döôøng nhö khoâng hieåu choã tinh dieäu veà kieám phaùp cuûa baûn moân, noäi löïc laïi raát laø gheâ gôùm. Coi voõ coâng maø noùi thì nhieàu choã chaøng khoâng phaûi laø ñeä töû cuûa vôï choàng Thaïch Thanh, neân trong loøng khoâng khoûi sinh nghi. Luùc chaøng giô baøn tay leân coi, thì y ngöûi thaáy thoang thoaûng coù muøi tanh töôûi, laïi caøng nghi hoaëc hôn lieàn quaùt hoûi: -Ngöôi laø ñoà ñeä ai maø hoïc ñöôïc lôøi aên tieáng noùi nhö vaäy ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï laø Khai sôn ñeä töû phaùi Kim OÂ. Xung Hö nghe chaøng noùi vaäy, töï hoûi: -Phaùi Kim OÂ naøo ? Laøm gì coù Kim OÂ vôùi Ngaân OÂ ? trong voõ laâm ta chöa töøng nghe thaáy ai ñeà caäp ñeán, chaéc thaèng loõi naøy laïi noùi nhaêng roài. Y lieàn hoûi: -Ta cöù töôûng caùc haï laø cao ñoà Thaïch sö ñeä, maø thöïc ra khoâng phaûi ngöôøi trong nhaø. Vaäy chaúng coù ñieàu gì ñaùng ngaïi nöõa. 434 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Y quay laïi ñöa maét nhìn hai vò sö ñeä ñöùng beân caïnh. Hai ñaïo nhaân hieåu yù xoay kieám laïi söû chieâu “Trieàu Baùi Kim Ñính”, moät ngöôøi ñoái vôùi Thaïch Thanh coøn moät ngöôøi ñoái vôùi Maãn Nhu. “Trieàu Baùi Kim Ñính” naøy laø moät chieâu kieám ñeå kính leã ñoái phöông cuûa chuøa Thöôïng Thanh. Thoâng thöôøng chieâu naøy chæ söû duïng ñoái vôùi nhöõng nhaân vaät danh voïng trong voõ laâm. Ngöôøi söû chieâu troû muõi kieám xuoáng ñaát. Tay traùi caàm kieám quyeát giöõ theá thuû. Coi beà ngoaøi nhö ñeå haønh ñaïi leã maø thöïc ra ñeå phoøng thuû cöïc kyø nghieâm maät trong phaïm vi naêm thöôùc veà phía tröôùc. Ñòch chöa ñoäng thuû thì mình cuõng chöa ra tay. Vôï choàng Thaïch Thanh dó nhieân hieåu yù hai ñaïo nhaân naøy muoán giaùm saùt mình. Neáu mình laïi vung kieám ra ñeå che chôû cho Ngoïc nhi thì laäp töùc thanh tröôøng kieám trong tay hai ñaïo nhaânseõ vung leân öùng chieán. Baèng mình khoâng ra chieâu thìhai ñaïo nhaân naøy giöõ nguyeân theá thuû, vónh vieãn khoâng cöû ñoäng. Hoï laømnhö vaäy laø coù yù giöõ cho khoûi toån thöông ñeán nghóa khí ñoàng moân. Maãn Nhu ñöa maét nhìn Linh Hö sö huynh ñöùng tröôùc maët, baø töï nhuû: -Naêm tröôùc hoài mình ôû chuøa Thöôïng Thanh hoïc ngheä, thì Linh Hö sö huynh chaân tay vuïng veà, kieám thuaät coøn keùm mình xa. Theá maø coi chieâu “Trieàu Baùi Kim Ñính” naøy beà ngoaøi tuy coù veû vuïng veà maø thaät ra raát vöõng chaéc, chöù khoâng phaûi taàm thöôøng. Neáu mình ñoäng thuû coù leõ ñeán ba boán chuïc chieâu chöa chaéc ñaõ ñaû baïi y ñöôïc. Baø coøn ñang ngaãm nhó thì thaáy Xung Hö ñaõ vung kieám leân vaây boïc laáy con mình mieäng y quaùt: -Neáu ngöôi coøn khoâng ñoäng thuû thì ta seõ ñaâm cheát teân aùc ñoà cuûa phaùi Kim O ngay ñöông tröôøng. Xung Hö nhaán maïnh ba chöõ “phaùi Kim O” ñoàng thôøi ñöa maét nhìn vôï choàng Thaïch Thanh ñeå tæ yù nhaéc oâng bieát laø vuï naøy khoâng dính líu gì ñeán tình ñoàng moân, khieán hai ngöôøi khoûi trôû maët. Thaïch Thanh chaán ñoäng taâm thaàn nghó buïng: -Neáu con mình maø khoâng chòu traû ñoøn phen naøy Xung Hö nhaát ñònh ñaâm gaõ ñeán troïng thöông. Baèng gaõ chòu phaûn coâng tyû ñaáu thì Xung Hö ñaõ bieát vôï choàng mình coù yù che chôû cho gaõ, taát y haï thuû khoâng ñeán noåi quaù tay, chæ ñieåm, tôùi laø thoâi. Chi baèng mình deïp caùi ngoâng cuoàng cuûa gaõ laïi theâm phaàn höõu ích. Thaïch Thanh nghó vaäy lieànbaûo Thaïch Phaù Thieân: -Haøi töû ! Sö baù muoán chæ ñieåm voõ coâng. Nhö vaäy raát lôïi cho ngöôi. Ngöôi ñöøng sôï chi heát. Mau laáy binh khí ra choáng choïi ñi ! Thaïch Phaù Thieân thaáy ba beà boán beân ñeàu bao phuû moät luoàng kieám quang cuûa Xung Hö. Maët chaøng hôi laïnh raàn raàn quaït vaøo, khieán chaøng khoâng khoûi kinh haõi 435 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn voâ cuøng. Hôn nöõa chaøng ñaõ bò Xung Hö ñaâm truùng ba phaùt lieàn thì bieát laø kieám phaùp cuûa ñoái phöông cöïc kyø lôïi haïi. Baây giôø chaøng nghe Thaïch Thanh baûo mình laáy binh khí ra choáng choïi thì trong buïng möøng thaàm, töï nhuû: -Phaûi roài ! Mình duøng binh khí choáng ñôõ thì chaát ñoäc trong baøn tay khoâng ñeán noãi voït ra ñeå laøm cheát laõo. Chaøng ngoù xuoáng ñaát thaáy coù moät thanh ñôn ñao. Thanh ñao naøy cuûa gaõ ñeä töû Lö Thaäp Baùt boû laïi. Chaøng voäi la leân: -Ñöôïc laém ! Ñöôïc laém ! Taïi haï xin traû ñoøn. Ñaïo tröôûng haõy khoan ñöøng phoùng kieám ñaâm tôùi voäi, haõy chôø taïi haï cuùi xuoáng löôïm thanh ñao ñaõ. Neáu ñaïo tröôûng thöøa luùc taïi haï cuùi xuoáng maø phoùng kieám ñaâm vaøo löng laø khoâng toát ñaâu … nhö vaäy toû ra ñaïo tröôûng khoâng ñöôøng hoaøng. Xung Hö thaáy chaøng aên noùi laép baép, hoaûng hoát chaúng bình tænh chuùt naøo thì vöøa töùc mình laïi vöøa buoàn cöôøi. Laõo höø moät tieáng lui laïi hai böôùc. Tieáp theo bòch moät tieáng vang leân. Xung Hö ñaõ caém löôõi kieám xuoáng ñaát. Laõo hoûi: -Ngöôi coi ta klaø haïng ngöôøi naøo ? Chaúng leõ ñaùnh leùn thaèng loõi con ö ? Laõo chaép hai tay ñeå sau löng chôø Thaïch Phaù Thieân cuùi xuoáng löôïm ñao, ñoàng thôøi buïng baûo daï: -Teù ra thaèng loõi naøy söû ñao. Vaäy gaõ ñuùng khoâng phaûi laø ñeä töû vôï choàng Thaïch sö ñeä. Coù ñieàu mình khoâng hieåu taïi sao Thaïch sö ñeä laïi bieåu gaõ keâu mình baèng sö baù. Thaïch Phaù Thieân toan cuùi xuoáng löôïm ñao, ñoät nhieân chaøng ñoäng taâm töï nghó: -Luùc ham ñaùnh, khoâng chöøng mình baát caånlaïi vung chöôûng ra haù chaúng laøm cheát ñoái phöông ö ? Chi baèng mình coät tay traùi laïi môùi chaéc chaén laø bình yeân voâ söï. Nghó vaäy chaøng ñöng ngay ngöôøi leân nhìn Xung Hö noùi: -Xin loãi ñaïo tröôûng. Ñaïo tröôûng haõy chôø taïi haï moät chuùt. Roài chaøng côûi daây löng ra, tay traùi boû thoõng xuoáng mình, tay phaûi duøng daây löng coät laïi. Moïi ngöôøi giöông maét nhìn khoâng hieåu chaøng laøm troø gì maø quaùi dò nhö vaäy. Thaïch Phaù Thieân sieát chaët daây löng cho tay traùi khoâng ñoäng ñöôïc roài môùi cuùi xuoáng löôïm ñao, ngaång leân noùi: -Ñöôïc roài ! Baây giôø chuùng ta tyû ñaáu vaø taïi haï khoâng sôï phaûi ñaùnh cheát ñaïo tröôûng nöõa. Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy khieán Xung Hö töùc quaù töôûng chöøng ngaát ñi. Laõo thaáy chaøng coät caùnh tay traùi laïi roài môùi tyûvoõ vôùi mình thì thaät laø khinh ngöôøi ñeán cöïc ñieåm. Quaàn ñaïo chuøa Thöôïng Thanh ñeàu lôùn tieáng quaùt maéng: 436 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai tay Xung Hö naém ñöôïc hai choã yeáu huyeät tröôùc ngöïc chaøng. oOo 437 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn