Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI BA NHAÂN TÖÛU HÖÙNG BA NGÖÔØI KEÁT NGHÓA Luoàng haøn khí nhö moät giaây baêng laïnh chuyeàn ñi. Chæ trong khoaûng khaéc, Thaïch Phaù Thieân caûm thaáy toaøn thaân ñeàu bò cöùng ñô. Chaøng voäi vaän noäi löïc ñeå choáng laïi thì luoàn g hôi laïnh daàn daàn tan ñi roài khaép mình maåy chaân tay caûm thaáy thö thaùi voâ cuøng. Chaúng nhöõng chaøng khoâng thaáy giaù laïnh maø traùi laïi trong ngöôøi aám aùp du döông. Baát giaùc chaøng lôùn tieáng khen: -Röôïu ngon thieät ! Chaøng khoâng nhòn ñöôïc laïi nhaéc baàu leân, môû nuùt ra uoáng hai hôùp nöõa. Roài chaøng laïi vaän noäi löïc cho hôi laïnh tieâu tan ra caûm thaáy trong ngöôøi caøng khoan khoaùi hôn. Thaïch Phaù Thieân thích quaù traàm troà ca ngôïi: -Töø thuôû cha sinh meï ñeû chöa ba giôø taïi haï ñöôïc uoáng thöù röôïu ngon tuyeät nhö böõa nay. Ñaùng tieác laø thöù röôïu naøy quyù troïng vaø hieám quaù, khoâng thì taïi haï uoáng moät saïch. Boãng thaáy gaõ beùo maäp nhaên maët ra chieàu kinh dò, noùi: -Tieåu huynh ñeä ! Neáu chuù quaû töûu löôïng hôn ngöôøi thì cöù uoáng caïn caû baàu röôïu cuõng ñöôïc, ñöøng ngaïi chi heát. Thaïch Phaù Thieân caû möøng hoûi: -Ñaïi gia noùi thieät chaêng ? Nhöng taïi haï sôï vò ñaïi gia naøy khoâng vui loøng. Gaõ gaày nhom laïnh luøng: -Trong baàu ñoû cuûa ñaïi gia ñöïng röôïu ñoäc coøn ngon hôn nöõa. Ngöôi coù muoán uoáng thöû khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñöa maét nhìn gaõ beùo maäp ñeå hoûi yù. Gaõ beùo maäp thôû daøi noùi: -Chuù coøn nhoû tuoåi, noäi coâng ñaõ cao cöôøng ñeán theá, maø baây giôø boãng döng cheát uoång thì thaät laø ñaùng tieác ! Gaõ vöøa noùi vöøa côûi caùi baàu röôïu ñoû choeù ra ñaët xuoáng ñaát. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Hai ngöôøi naøy cuõng öa noùi giôõn. Neáu laø röôïu ñoäc thaät thì sao chính hoï laïi uoáng vaøo ? Chaøng caàm baàu röôïu ñoû leân môû nuùt ra. Moät muøi thôm ngaøo ngaït ñöa leân muõi. Chaøng lieàn uoáng moät hôi. 380 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laàn naøy chaøng uoáng röôïu ôû baàu ñoû vaøo, khoâng caûm thaáy giaù laïnh, nhöng traùi laïi ruoät noùng nhö löûa ñoát. Thaïch Phaù Thieân kinh haõi la leân moät tieáng: -UÙi chao ! Roài döôøng nhö khoâng chòu ñöôïc, chaøng nhaûy voït leân. Chaøng voäi huy ñoäng noäi löïc traán aùp quaû nhieân deïp ñöôïc côn noùng, töïa hoà ngoïn löûa hoàng bò taét ngaám. Chaøng la leân: -Thöù röôïu naøy gheâ gôùm quaù! Nhöng laï thay! Luoàng nhieät khí trong buïng vöøa tieâu tan, toaøn thaân chaøng laïi khoan khoaùi voâ cuøng! Gaõ beùo maäp hoûi: -Noäi löïc chuù em raát thaâm haäu. Baây giöø chuù uoáng heát caû hai baàu ñöôïc khoâng? Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Moät mình taïi haï ñaâu daùm uoáng heát. Ba ngöôøi chuùng ta coù duyeân hoäi ngoä. Neáu chuùng ta keát baïn vôùi nhau roài cuøng uoáng röôïu nhaém thòt heo. Nhö vaäy coù hay hôn khoâng? Naøo! Xin môøi ñaïi gia! Chaøng noùi xong caàm baàu röôïu ñöa sang. Gaõ beùo maäp ñaùp: -Chuù em ñaõ coù yù aáy. Vaäy ta phaûi lieàu maïng ñeå boài tieáp "Ngöôøi quaân töû"! Gaõ noùi xong ñoùn laáy baàu röôïu giô leân uoáng moät tôïp roài ñöa baàu laïi cho Thaïch Phaù Thieân noùi: -Chuù uoáng nöõa ñi! Thaïch Phaù Thieân laïi uoáng moät tôïp roài caàm baàu röôïu ñoå ñöa cho gaõ gaày nhom noùi: -Xin môøi ñaïi gia! Gaõ gaày nhom bieán saéc ñaùp: -Ta uoáng röôïu cuûa ta thoâi! Gaõ caàm baàu röôïu maàu lam leân uoáng moät tôïp roài ñöa cho Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân bieát laø uoáng tôïp röôïu noùng roài laïi xen tôïp röôïu laïnh cho hai thöù hoaø laãn vôùi nhau caøng toát. Chaøng lieàn ñoùn laáy baàu röôïu maàu lam uoáng moät hôi daøi. Chaøng thaáy caû hai gaõ trôïn boán maét leân nhìn mình, hieåu yù ngay lieàn chöõa theïn noùi: -Xin loãi hai vò. Tôïp röôïu naøy taïi haï uoáng tham quaù. Gaõ gaày nhom vaãn moät gioïng laïnh luøng: -Ngöôi muoán troå taøi haûo haùn thì caøng noác nhieàu caøng hay. Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: 381 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Neáu uoáng ñeán ñaây maø chöa phæ chí thì chuùng ta quay veà thò traán tröôùc maët kia mua moät huõ lôùn uoáng cho kyø thích. Taïi haï ñaõ coù tieàn ñaây. Coù ñieàu taïi haï e raèng khoâng tìm ñaâu ñöôïc thöù röôïu ngon nhö theá naøy. Chaøng noùi xong laïi caàm baàu röôïu giô leân uoáng moät tôïp roài ñöa baàu cho gaõ maäp. Gaõ maäp ngoài xeáp baèng döôùi ñaát ngaám ngaàm vaän coâng löïc roài môùi uoáng moät hôi. Gaõ thaáy Thaïch Phaù Thieân uoáng heát tôïp lôùn naøy ñeán tôïp lôùn khaùc maø khoâng sao caû thì laïi kinh dò. Nguyeân gaõ maäp vaø gaõ gaày naøy ñeàu laø nhöõng tay cao thuû voõ coâng tuyeät ñænh. Coù ñieàu moãi ngöôøi luyeän coâng töông phaûn nhau. Gaõ beùo maäp luyeän theo ñöôøng loái döông coøn gaõ gaày nhom laïi theo loái aâm nhu. Trong baàu röôïu cuûa töøng ngöôøi ñeàu ñöïng röôïu thuoác ñeå taêng boå noäi löïc cho mình. Trong baàu röôïu ñoù ñöïng röôïu thuoác raát noùng nhieät. Coøn baàu ñöïng chaát thuoác cöïc haøn laõnh. Hai baàu röôïu thuoác naøy raát nhieàu döôïc lieäu maø hai gaõ ñaõ maát nhieàu naêm vaø toán laém coâng phu môùi coù theå luyeän neân ñöôïc. Tính döôïc cöïc kyø maõnh lieät neân neáu ngöôøi keùm coâng löïc thì ñuùng laø thuoác ñoäc vì röôïu vöøa löôõi vaøo moät chuùt cuõng maát maïng ngay. Hai gaõ naøy coâng löïc raát cao thaâm nhöng khi uoáng vaãn phaûi theâm moät thöù thuoác ñeå hoaø hoaõn phaàn maõnh lieät cuûa döôïc lieäu môùi uoáng ñöôïc maáy tôïp maø khoâng ñeán noåi truùng ñoäc. Coù ñieàu laø neáu gaõ maäp uoáng laàm phaûi thöù röôïu laïnh hay gaõ beùo maäp röôïu noùng thì laäp töùc maát maïng ngay ñöông tröôøng gaân coát co ruùm laï, thaát khieáu öùa maùu töôi cheát ... theâ thaûm. Hai gaõ thaáy Thaïch Phaù Thieân uoáng böøa baõi vaø nhieàu nhö vaäy maø chaøng khoâng sao heát thì laøm gì hoï chaúng kinh haõi. Hai gaõ tuy chaúng bieát nhieàu hieåu roäng. Voõ hoïc trong thieân haï möôøi phaàn bieát ñöôïc ñeán taùm chín. Nhöng khoâng khi naøo boïn hoï ngôø tôùi Thaïch Phaù Thieân ñaõ gaëp ñöôïc kyø duyeân chaøng hoïc "Haøn yù mieân chöôûng" laø moät loaïi voõ coâng aâm nhu, sau chaøng laïi hoïc ñöôïc "Vieâm Vieâm coâng" laø moân döông cöông ôû Taï Yeân Khaùch. Hai thöù voõ coâng moät aâm moät döông aáy xung khaéc nhau laøm cho chaøng saép cheát ñeán nôi thì laïi gaëp ñöôïc kyø tích khieán cho hai luoàng aâm döông giao thoâng hoaø hôïp maø coâng löïc taêng tieán voâ cuøng. Sau ñoù chaøng nhôø boä töôïng La Haùn cuûa Ñaïi Bi Laõo nhaân taëng cho luyeän thaønh moân "La Haùn Phuïc Ma Thaàn Coâng" thì hai luoàng aâm döông ñaõ giao hôïp trong thaân theå chaøng vaø dó nhieân khoâng coøn thöù chaát ñoäc naøo ôû ngoaøi xaâm nhaäp vaøo ñöôïc nöõa. Thaïch Phaù Thieân uoáng nhöõng thöù röôïu thuoác naøy vaøo mieäng khaùc naøo ñao gaït kieám thöùa, nhöng sau khi bò noäi löïc chaøng tieâu hoaû roài thì trong khoaûnh khaéc noù laïi taêng boå coâng löïc cho chaøng. 382 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân uoáng röôïu cuûa hai gaõ ñem ñeán roài, caûm thaáy baên khoaên trong daï. Chaøng nöôùng theâm thòt heo röøng vaø daønh nhöõng mieáng ngon laønh cho hai gaõ. Chaøng laïi luoân mieäng khuyeân môøi hoï uoáng röôïu. Hai gaõ cho laø chaøng coù yù uoáng röôïu ñoäc laø ñeå tæ thí noäi löïc. Khi naøo hoï chòu thua traän ñöông tröôøng, ñaønh mieãn cöôõng cuøng chaøng ñoái aåm. Nhöng hoï ngaãm ngaàm laáy thuoác hoaøn giaûi ñoäc ra, len leùn boû vaøo mieäng nuoát. Luùc naøo hai gaõ cuõng ngoù Thaïch Phaù Thieân chaèm chaëp thì thaáy chaøng vaãn khoâng uoáng moät thöù gì khaùc ñeå giaûi röôïu caû. Thaàn coâng Thaïch Phaù Thieân thaät laø hieám coù treân ñôøi khieán hai gaõ phaûi kinh ngaïc khoâng hieåu chaøng thieáu nieân anh huøng töï ñaâu moïc ra? Gaõ beùo maäp thaáy Thaïch Phaù Thieân uoáng moät tôïp röôïu trong baàu ñoû roài laïi ñöa sang cho mình, gaõ ñoùn laáy baàu roài hoûi: -Noäi löïc cuûa tieåu huynh ñeä cao thaâm khoân löôøng, khieán cho taïi haïi phaûi khaâm phuïc. Vaäy tieåu huynh ñeä cho bieát quyù tính ñaïi danh? Thaïch Phaù Thieân chau maøy ñaùp: -Vaán ñeà naøy thieät khieán cho taïi haï phaûi ñieân ñaàu. Ai ñaõ gaëp taïi haï lieàn cho ngay laø ngöôøi hoï Thaïch coøn ai chöa bieát laø hoûi ngay hoï teân. Thöïc ra taïi haï cuõng khoâng phaûi hoï Thaïch hay ñuùng hôn laø khoâng hoï khoâng teân ñaïi gia hoûi caâu naøy, taïi haï khoâng bieát ñöôøng maø traû lôøi. Gaõ beùo maäp buïng baûo daï: -Thaèng loûi naøy giaû ngaây giaû daïi, tìm caùch thoaùi thaùc, khoâng chòu xöng teân. Gaõ laïi noùi: -Vaäy toân sö laø ai? Tieåu huynh ñeä laø moân haï phaùi naøo, caây nhaø naøo? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Sö phuï taïi haï hoï Söû thöôøng keâu baèng Söû baø baø. Ñaïi gia ñaõ gaëp gia sö bao giôø chöa? Laõo gia laø toå sö saùng laäp ra phaùi Kim OÂ. Taïi haï laø ñaïi ñeä töû ñôøi thöù hai phaùi ñoù. Caû hai gaõ maäp, oám cuøng laåm baåm: -Thaèng loûi naøy kheùo noùi nhaêng. Taát caû caùc moân phaùi trong thieân haï mình ñeàu bieát heát, khoâng soùt phaùi naøo. Laøm gì coù phaùi Kim OÂ? Coù ai laø Söû baø baø ñaâu? Gaõ maäp lieàn nhaân cô hôïi ñoái ñaùp naøy khoâng uoáng röôïu. Gaõ caàm baàu ñöa laïi cho Thaïch Phaù Thieân vaø noùi: -Teù ra tieåu huynh ñeä töû phaùi Kim OÂ môùi saùng laäp. Thaûo naøo baûn laõnh phi thöôøng! Môøi chuù uoáng röôïu ñi! Thaïch Phaù Thieân thaáy gaõ chöa uoáng ñaõ ñöa baàu röôïu cho mình thì nghó thaàm: -Y maûi noùi chuyeän queân caû uoáng röôïu. Chaøng lieàn nhaéc: 383 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaïi gia chöa uoáng maø. Gaõ maäp hôi ñoû maët leân hoûi: -Vaäy ö? Gaõ coá yù troán traùnh khoâng uoáng laïi bò Thaïch Phaù Thieân moùc ra, laøm gaõ töùc toái voâ cuøng. Gaõ coù bieát ñaâu Thaïch Phaù Thieân vì haûo yù maø nhaéc gaõ. Keå caû hai tôïp gaõ uoáng luùc ñaàu tieân cho ñeán baây giôø toång coäng laø taùm tôïp roài. Neáu coøn uoáng nöõa duø gaõ coù uoáng thuoác giaûi roài cuõng gaây thaønh haïi lôùn cho söùc khoeû. Gaõ caàm baàu giô leân gheù vaøo mieäng, coå hoïng giaû vôø nuoát öøng öïc nhöng gaõ ñaõ ngaäm chaéc hai haøm raêng thì khi haï baàu xuoáng, röôïu laïi chaïy vaøo baàu. Gaõ beùo maäp laøm caùch naøy dó nhieân khoâng qua maét gaõ gaày nhom ñöôïc. Gaõ gaày nhom cuõng uoáng theo kieåu gaõ beùo maäp töùc laø khoâng ñeå röôïu troâi xuoáng coå hoïng. Nhö vaäy thì beà ngoaøi neáu chuù moät tôïp anh moät tôïp maø thöïc ra hai baàu röôïu ñaày thì trong möôøi phaàn coù ñeán baûy, taùm chui vaøo buïng Thaïch Phaù Thieân. Nguyeân töûu löôïng chaøng cuõng khoâng lôùn laém, nhöng nhôø coù noäi löïc thaâm haäu chaøng môùi choáng ñôõ ñöôïc. Coù ñieàu röôïu ñoäc naøy tuy chæ coù lôïi chöù chaúng coù haïi gì cho chaøng song chaøng uoán g nhieàu quaù cuõng ngaø ngaø say vaø töûu nhaäp ngoân xuaát moãi luùc chaøng noùi moät nhieàu. Chaøng keå heát chuyeän A Tuù sang chuyeän Ñinh Ñinh Ñang Ñang... Hai gaõ nghe chaúng hieåu gì heát. Gaõ beùo maäp laåm baåm: -Böõa naøy boïn mình hai ngöôøi maø khoâng thaéng ñöôïc moät. Neáu tin naøy ñoàn ra ngoaøi thì hoûng beùt. Huoáng chi sau khi gaõ uoáng heát hai baàu röôïu ñoäc, taát gaõ dôõ thuû ñoaïn gheâ gôùm. Ngöôøi ta thöôøng noùi raèng: "Löôïng nhoû sao phaûi ngöôøi quan töû. Khoâng ñoäc sao neân ñaùng tröôïng phu". Gaõ nghó vaäy roài ñöa maét ra hieäu cho gaõ gaày nhom. Gaõ gaày nhom hieåu yù, lieàn thoø tay vaøo boïc boùp naùt voû saùp boïc ngoaøi laáy ra moät vieân "Cöûu cöûu hoaøn" caàm trong loøng baøn tay. Gaõ chôø Thaïch Phaù Thieân uoáng moät tôïp roài ñöa tay ra laøm nhö vuoát nöôùc mieàng coøn dính ôû mieäng baàu, maø thöïc ra gaõ ñaõ khoân kheùo boû vaøo trong bình vieân "Cöûu cöûu hoaøn". Gaõ caàm baàu röôïu töø töø laéc maáy caùi cho thuoác tan, nhöng vöøa laéc gaõ vöøa laøm boä xem röôïu coøn nhieàu hay ít. Mieäng taám taéc khen: -Röôïu ngon quaù! Thieät laø tuyeät! Luùc gaõ gaày nhom haønh ñoäng thì gaõ beùo maäp cuõng laáy trong boïc ra vieân "Lieät hoaû ñan" boû leùn vaøo trong röôïu. 384 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân vaãn töôûng mình gaëp ñöôïc hai tay nghieän röôïu khaúng khaùi vaø haøo hieäp, chaøng cöù uoáng traøn vaø aên thòt heo. Chaøng coù ngôø ñaâu hai gaõ laï maët naøy laïi ngaám ngaàm haïi mình. Boãng nghe gaõ beùo maäp noùi: -Tieåu huynh ñeä! Trong baàu röôïu coøn ít laém maø töûu löôïng chuù raát cao. Vaäy chuù uoáng moät hôi caïn saïch ñi! Thaïch Phaù Thieân cöôøu ñaùp: -Hai vò ñaõ coù loøng thaønh thöïc thì taïi haï ñaâu daùm khaùch saùo. Chaøng caàm caùi baàu maøu lam leân toan uoáng, nhöng chôït nhôù ra ñieàu gì, chaøng noùi ngay: -Luùc taïi haï ngoài thuyeàn treân soâng Tröôøng giang coù nghe Ñinh Ñinh Ñang Ñang noùi chuyeän. Neáu beân trai beân gaùi tình ñaàu yù hôïp thì keát nghóa phu theâ, coøn trai vôùi trai vöøa gaäp nhau ñaõ neân thaân maät nhö tình coá cöïu thì keát nghóa huynh ñeä. Nay ñöôïc hai vò taïi gia khoâng reû boû taïi haï. Vaäy ba chuùng ta sau khi uoáng caïn hai haàu röôïu, chuùng ta keát laøm anh em ñeå roài ñaây thænh thoaûng laïi cuøng nhau uoáng röôïu. Hai vò nghó sao? Gaõ beùo maäp chæ sôï chaøng khoâng uoáng nöõa voäi noùi: -Hay laém! Hay laém! Nhö theá thì coøn gì baèng. Chuù uoáng caïn baàu röôïu naøy ñi ñaõ. Thaïch Phaù Thieân quay laïi hoûi gaõ gaày nhom: -Coøn ñaïi gia ñaây coù ñoàng yù khoâng? Gaõ gaày nhom ñaùp: -Cung kính khoâng baèng tuaân meänh. TIeåu huynh ñeä ñaõ coù myõ yù. Ha ha! Taïi haï khi naøo coøn khoâng öng thuaän. Thaïch Phaù Thieân luùc naøy möôøi phaàn ñaõ say ñeán taùm chín. Chaøng cao höùng voâ cuøng, ngöûa maët doác baàu röôïu leân uoáng moät hôi caïn saïch. Nhöng baây giôø chaøng khoâng caûm thaáy giaù laïnh khoù chòu nhö tröôùc nöõa. Gaõ beùo maäp voã tay reo: -Töûu löôïng cao quaù! Töûu löôïng cao quaù! Trong baàu röôïu cuûa taïi haï cuõng coøn moät chuùt, tieåu huynh ñeä ñaùnh baïo uoáng heát ñi roài chuùng ta keát baùi huynh ñeä. Thaïch Phaù Thieân ñaàu oùc lô mô ñang luùc höùng chí. Tuy chaøng baûn tính thaønh thöïc nhöng uoáng nhieàu röôïu vaoøi cuõng khoâng khoûi noåi loøng haøo hieäp. Chaøng ñoùn laáy baàu röôïu ñoû chaúng ngaàn ngöø gì uoáng moät hôi caïn saïch. Hai gaõ ñöa maét nhìn nhau trong buïng nghó thaàm: -Cöûu cöûu hoaøn vaø Lieät hoaû dan laø hai thöù thuoác ñoäc vaøo böïc nhaát thieân haï. Cöûu cöûu hoaøn taäp hôïp chín laàn chín laø taùm möôi moát thöù caây coû chaát ñoäc cheá luyeän ra. Lieät hoaû ñan tuy ít ñoäc hôn, song noù laø nhöõng chaát kyø ñoäc nhö "Haïc ñình hoàng" "tyø söông" nöôùc daõi raén ñoäc, nheän ñoäc cuõng gheâ gôùm voâ cuøng! Baát luaän laø cöûu cöûu 385 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn hoaøn hay Lieät hoaû ñan chæ caàn lieäng moät vieân xuoáng soâng hay xuoáng gieáng laø ñuû laøm cho caû moät thoân xoùm haøng maáy traêm ngöôøi bò truùng ñoäc maø cheát heát. Baây giôø laïi caû hai thöù maø khoâng gieát cheát ñöôïc gaõ thì coøn noùi gì nöõa? Hai gaõ coøn ñang ngaãm nghó thì quaû nhieân Thaïch Phaù Thieân cheo cheùo leân: -UÙi chao! Nguy roài! Taïi haï ñau buïng döõ quaù. Chaøng oâm buïng veïo löng ñi maø la. Hai gaõ moät maäp moät gaày, ñöa maét nhìn nhau mæm cöôøi. Gaõ maäp giaû vôø hoûi: -Sao? Tieåu huynh ñeä ñau buïng ö? Chaéc vì chuù aên nhieàu thòt heo röøng quaù ñaáy thoâi. Thaïch Phaù Thieân vaãn la: -Khoâng phaûi ñaâu. Trôøi ôi! Ñau cheát ngöôøi ñöôïc. Chaøng vöøa la vöøa nhaûy voït leân. Hai gaõ cuõng ñöùng daäy. Chuùng nghó buïng: -Thaèng loûi naøy saép cheát ñeán nôi, chaéc gaõ seõ ñaùnh moät ñoøn thaät naëng. Hai gaõ ngaàm vaän noäi löïc chuaån bò saün saøng ñeå luùc caàn seõ ra tay ñoái phoù. Chuùng cho raèng coâng löïc gheâ gôùm cuûa chaøng thì theá coâng taát maõnh lieät phi thöôøng. Khoâng ngôø Thaïch Phaù Thieân laïi vung chöôûng ñaønh vaøo moät caây lôùn. Chaøng caøng la döõ doäi hôn: -Trôøi ôi! Ñau theá naøy thì cheát maát! Ruoät chaøng ñau nhö vaën. Chaøng voäi vaän noäi löïc ñeå coá hoaù giaûi nhöõng chaát ñoäc trong buïng, ngôø ñaâu chöù Cöûu cöûu hoaøn vaø Lieät hoaû ñan naøy khoâng phaûi taàm thöôøng. Chaøng caøng vaän khí thoâi thuùc côn ñau caøng döõ doäi. Thaïch Phaù Thieân ñau quaù cô hoà ngaát xæu. Toaøn thaân co ruùm laï. Chaân tay run baàn baät. Giöõa luùc chaøng ñau khoâng chòu noåi chaøng vung quyeàn beân traùi ñaám maïnh vaøo goác caây lôùn. Vöøa ñaùnh xong thoi quyeàn, chaøng caûm thaáy côn ñau buïng giaûm ñi ñoâi phaàn. Tay phaûi chaøng laïi ñaùnh ra moät chöôûng. Moät quyeàn moät chöôûng phoùng ra roài trong mình chaøng caûm thaáy bôùt ñau nhieàu. Nhöng chæ döøng tay laïi moät chuùt laø buïng laïi ñau nhö moät ngaøn löôõi ñao kieám ñam vaøo. Thaïch Phaù Thieân mieäng heùt be be, chaân tay muùa loaïn leân. Boãng nhieân chaøng thi trieån moân voõ coâng maø töï chaøng saùng taùc ra ôû treân ñaûo Töû yeân. Tuy theá voõ naøy chaúng theo ñöôøng loái naøo heát maø uy theá maõnh lieät phi thöôøng. Hai gaõ moät maäp moät gaày ngô ngaùc nhìn nhau baát giaùc thôû daøi. Hai gaõ bieát Thaïch Phaù Thieân laø moät tay cao thuû voõ laâm. Trong mình ñaõ truùng chaát kòch ñoäc thì luùc laâm töû bao nhieâu coâng löïc toaøn thaân ñang luùc phaùt taùn khaùc naøo con maõnh thuù ñieân khuøng, neáu ñeå hai tay chaøng oâm ñöôïc thì nhaát ñònh khoâng thoaùt. 386 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chuùng nghe quyeàn cöôùc cuûa Thaïch Phaù Thieân phaùt ra tieáng gioù aàm aàm. Chieâu thöùc phaàn thì gioáng Tuyeát Sôn kieám phaùp, phaàn laïi töïa hoà quyeàn chöôûng cuûa nhaø hoï Ñinh, chuùng coøn nhaän ra coù caû gia soá cuûa Ma Thieân cö só Taï Yeân Khaùch laãn vaøo. Thaïch Phaù Thieân caøng ñaùnh caøng mau leï. Cöù moãi thoi quyeàn moät chöoûng phoùng ra thì côn ñau döôøng nhö theo noäi löïc löu thoâng roài tieát ra ngoaøi. Hai gaõ moät maäp moät gaày thaáy Thaïch Phaù Thieân söû duïng nhöõng chieâu soá gioáng nhö Tuyeát Sôn kieám phaùp cuøng quyeàn chöôûng nhaø hoï Ñinh, tuy nhieân chæ töông töï maø thoâi chöù khoâng ñuùng haún. Thöïc laø nhöõng chieâu thöùc maø bình sinh hai gaõ chöa thaáy bao giôø. Chuùng sinh nghi töï hoûi: -Hay gaõ laø ñoà ñeä phaùi Kim OÂ naøo ñoù thöïc? Voõ coâng hai gaõ naøy ñaõ raát möïc cao thaâm, nhöõng chieâu thöùc cuûa Thaïch Phaù Thieân duø quaùi dò song chuùng cuõng chaúng coi vaøo ñaâu. Coù ñieàu quyeàn cöôùc cuûa chaøng phaùt ra nhöõng luoàng kình phong gheâ gôùm khieán chuùng ngaám ngaàm kinh dò. Sau chuùng thaáy Thaïch Phaù Thieân caøng ñaùnh caøng mau, kình phong moãi luùc moät theâm maõnh lieät. Hai gaõ baát giaùc ñöa maét nhìn nhau tuûm tæm cöôøi vaø ñeàu nghó buïng: -Noäi löïc thaèng loûi naøy tuy kieân cöôøng song voõ coâng chaúng coù chi ñaùng keå. Duø cho chaát Cöûu cöûu hoaøn vaø Lieät hoaû ñan khoâng laøm cho gaõ cheát ñöôïc nhöng gaõ cuõng khoâng phaûi laø tay ñòch thuû cuûa mình. Luùc tröôùc thaáy noäi löïc gaõ gheâ gôùm, mình ñaõ töôûng laàm laø voõ coâng gaõ cao thaâm voâ cuøng. Hai gaõ nghó vaäy roài ñaâm ra tieác hai baàu röôïu thuoác vaø hai vieân ñoäc hoaøn. Giaû tæ chuùng bieát sôùm theá naøy thì ñaõ ra tay haï saùt chaøng roài khoûi phí maát bao nhieâu döôïc vaät quyù baùu. Thaïch Phaù Thieân muùa quyeàn cöôùc moät luùc nhöõng chaát thuoác kòch ñoäc trong buïng cuõng theo noäi löïc chuyeån ra baøn tay, nhöõng côn ñau buïng cuõng theo ñoù maø giaûm bôùt ñi. Ñeán luùc bao nhieâu chaát kòch ñoäc thuùc ñaåy ra khoûi ruoät gan chaøng khoâng thaáy ñau nöõa. Thaïch Phaù Thieân ngaát ngöôûng quay veà beân ñoáng löûa cöôøi noùi: -Trôøi ôi, vöøa roài taïi haï thaät phaûi moät phen huù vía. Khoâng hieåu nhöõng côn ñau buïng töø ñaâu keùo ñeán khieán cho taïi haï töôûng nhö ñöùt töøng khuùc ruoät cô hoà maát maïng. Hai gaõ moät maäp moät gaày trong loøng vaãn chöa heát kinh dò buïng baûo daï: -Trong thieân haï sao laïi coù quaùi vaät ñeán Cöûu cöûu hoaøn vaø Lieät hoaû ñan maø cuõng khoâng ñuû chaát ñoäc laøm cho cheát ñöôïc. Gaõ beùo maäp hoûi: -Baây giôø chuù coøn ñau buïng nöõa khoâng? 387 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï heát ñau roài Chaøng ñöa tay ra caàm laáy moät mieáng thòt nöôùng ñaõ chaùy thaønh than. Döôùi aùnh hoaû quang chaøng nhìn roõ loøng baøn tay cuûa mình coù moät chaám ñoû lôùn baèng ñoàng tieàn. Baát giaùc chaøng oà leân moät tieùng roài hoûi: -Caùi naøy laø theá naøo? Chaøng laïi nhìn tôùi loøng baøn tay beân traùi thì thaáy raát nhieàu nhöõng chaám nhoû maøu xanh bieác. Nguyeân chaøng ñaõ thuùc ñaåy nhöõng chaát kòch ñoäc töø trong buïng ra loøng baøn tay. Coù ñieàu luùc ñoù chaøng khoâng bieát vaän noäi löïc thoâi thuùc ñaåy cho chaát ñoäc ra haún ngoaøi thaân theå, neân vaãn coøn ngöng tuï laïi ôû trong loøng baøn tay. Gaõ maäp vaø gaõ gaày ñeàu hieåu roõ nguyeân nhaân ngay, baát giaùc chuùng caøng yeân taâm hôn töï nhuû: -Teù ra thaèng loûi naøy tuy noäi coâng thaâm haäu maø gaõ khoâng bieát vaän duïng. Nhö vaäy mình laïi caøng chaúng coù chi ñaùng sôï gaõ nöõa. Neáu gaõ khoâng phaûi ñöôïc trôøi phoù cho tö chaát ñaëc bieät thì voâ tình gaõ ñaõ ñöôïc aên uoáng tieân thaûo, linh chi gì ñaây thì noäi löïc môùi maõnh lieät ñeán theá. Boãng nghe Thaïch Phaù Thieân laïi noùi: -Vöøa roài chuùng ta ñaõ noùi ñeán chuyeän keát nghóa kim lan, taïi haï khoâng hieåu vò naøo cao nieân nhaát, laïi chöa toû toân tính ñaïi danh hai vò. Hai gaõ moät maäp moät gaày yeân trí laø Thaïch Phaù Thieân uoáng thuoác ñoäc vaøo roài seõ maát maïng ngay laäp töùc neân buoät mieeïng öng thuaän cuøng chaøng baùi keát huynh ñeä. Ngôø ñaâu thuoác ñoäc laïi khoâng ñaùnh cheát chaøng ñöôïc. Hai gaõ naøy voán laø ngöôøi raát töï phuï, ñaõ noùi laø thöïc haønh. Töø ngaøy chuùng noåi tieáng baûn lónh cao cöôøng chöa bao giôø ñaõ noùi ra roài laïi boû ñi. Tuy chuùng khoâng muoán giao keát vôùi anh chaøng nhoû tuoåi khôø daïi, nhöng chuùng cuõng khoâng muoán nuoát lôøi. Gaõ maäp haéng gioïng moät tieáng roài ñaùp: -Ta laø Tröông Tam nhieàu tuoåi hôn ngöôøi anh em laø Lyù Töù ñaây moät chuùt. Tieåu huynh ñeä! Chuù ñaõ khoâng hoï khoâng teân thì keát baùo vôùi chuùng ta theá naøo ñöôïc? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Sö phuï taïi haï ñaõ ñaët cho moät caùi teân laø Söû öùc Ñao . Hai vò cöù keâu taïi haï baèng caùi teân naøy cuõng ñöôïc. Gaõ beùo maäp cöôøi noùi: -Vaäy laø ba chuùng ta böõa nay keát nghóa anh em roài ñaây. Gaõ noùi xong quyø moät goái xuoáng doõng daïc tuyeân boá: 388 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tröông Tam cuøng Lyù Töù vaø Söû öùc Ñao baùi keát ñeä huynh. Töø ñaây phuùc cuøng höôûng hoaï cuøn g ñau. Heã traùi lôøi theà thì Tröông Tam seõ bò thaûm töû nhö con beo röøng ñeå cho ngöôøi ta nöôùng aên thòt. Ha ha! Ha ha! Hai chöõ Tröông Tam dó nhieân laø teân giaû. Mieäng gaõ chæ noùi hai chöõ Tröông Tam troáng khoâng chöù chaúng chæ roõ laø mình. Nhö vaäy laø gaõ chaúng coù thaønh yù chuùt naøo. Gaõ gaày nhom cuõng quyø xuoáng cöôøi noùi: -Lyù Töù cuøng hai vò Tröông Tam vaø Söû öùc Ñao keát laøm anh em, tuy khoâng sinh cuøng ngaøy nhöng theà cheát cuøng ngaøy. Neáu traùi lôøi theà Lyù Töù seõ bò loaïn ñao phaân thaây. Ha ha! Ha ha! Gaõ cöôøi laït luoân maáy tieáng ñuû bieát gaõ noùi doái. Thaïch Phaù Thieân raát chaân thaønh noùi: -Tieåu ñeä cuøng hai vò ca ca keát laøm anh em. Coù röôïu thòt taát nhöôøng hai vò xôi tröôùc. Coù keû muoán gieát hai vò ca ca, tieåu ñeä seõ ñöông ñaàu tröôùc. Neáu khoâng nhôù nhöõng lôøi theà naøy thì nhaø trôøi seõ phaït tieåu ñeä haøng ngaøy phaûi ñau ñôùn nhö vöøa roài. Caû hai gaõ moät maäp moät gaày nghe Thaïch Phaù Thieân theà thoát chaân thaønh thì khoâng khoûi caûm thaáy ñoâi chuùt beõ baøng. Gaõ beùo ñöùng daäy noùi: -Tam ñeä ! Chuùng ta coù vieäc gaáp beân mình caàn phaûi ñi ngay. Vaäy chuùng ta chia tay cuøng tam ñeä. oOo 389 Typed by COI http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn