Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BOÁN MÖÔI MAÁY CHIEÂU SÔÛ HOÏC LAÏI AÊN NGÖÔØI Ñinh Baát Tam choáng kieám tieán laïi la leân: -Laõo töù! Ngöôi haõy luøi laïi buoäc veát thöông roài seõ ñaùnh cuõng chöa muoän. Ñinh Baát Töù baûn tính cöông cöôøng hieáu thaéng, laõo lôùn tieán g hoûi: -Laøm gì maø bò thöông? Trong mình ta coù bò thöông ñaâu? Thaèng loûi con ñoù kieám phaùp ñaõ ra gì maø laïi ñaû thöông ñöôïc ta baèng thanh kieám gì ö? Ñinh Baát Tam cöôøi ha haû vung kieám ñaâm Baïch Vaïn Kieám ñaùnh veùo moät tieáng. Mieäng laõo quaùt lôùn: -Gaõ hoï Baïch kia! Ngöôi laéng tai maø nghe cho roõ. Baây giôø ta vôùi ngöôi tæ ñaáu laáy moät choïi moät. Ñinh laõo Töù cuõng moät mình ñaáu vôùi ngöôi, chöù khoâng khi naøo laïi hai anh em ta hieäp löïc giaùp coâng moät mình ngöôi. Ñinh laõo Töù baûo ta ñöøng ra tay, nhöng ta khoâng chòu, ta baûo y haõy luøi laïi. Maø y cuõng khoâng muoán nghe ta. Ta coi ngöôi ngöùa maét laém, muoán cho ngöôi moät baøi hoïc. Y thaáy ngöôi cuõng phaùt gheùt, muoán ñaùnh cho ngöôi maáy caùi taùt tai. Chuùng ta phaän ai ngöôøi aáy laøm, chöù khoâng chòu ñeå keû khaùc noùi laø Ñinh thò Song huøng hai ngöôøi choïi moät roài tieáng taêm ñoàn ñaïi ra ngoaøi giang hoà thì traùi tai laém ñoù. Mieäng laõo la um suøm maø tay khoâng ngöøng chuùt naøo. Laõo ra chieâu cöïc kyø lôïi haïi. Baïch Vaïn Kieám bò hai ngöôøi giaùp coâng maø Ñinh laõo Tam laïi noùi laáy moät choïi moät thì buïng baûo daï: -Baây giôø moät mình laõo ñaáu vôùi ta, Ñinh Baát Töù cuõng moät mình ñaáu vôùi ta. Nhö theá thì coù khaùc gì hai ngöôøi giaùp coâng? Baïch Vaïn Kieám trong loøng nghó vaäy nhöng tính khí nghieâm trang tröôùc nay vaãn khoâng öa tranh hôi caõi leõ vôùi ngöôøi, tuy trong loøng vaãn khoâng phuïc tính neát voâ laïi cuûa anh em hoï Ñinh. Hôn nöõa haén phaûi giaùp kích vôùi hai tay cao thuû, khoâng theå phaân taâm traû lôøi Ñinh Baát Tam ñöôïc, maø phaûi ñeå heát taâm thaàn phoøng thuû cho nghieâm maët cuøng tìm cô hoäi phaûn kích neân haén khoâng noùi moät caâu naøo. Cuoäc giao ñaáu ñang luùc döõ doäi, thanh tröôøng kieám cuûa Ñinh Baát Tam ñuïng vaøo thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám thaáy caùnh tay teâ choàn. Noäi löïc cuûa ñoái phöông ñaùnh tôùi kòch lieät, haén voäi vaän noäi löïc höôùng ra ngoaøi ñeå choáng laïi. Luùc xoay kieám phaït ngang, 352 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn boãng chaân phaûi haén ñau nhoùi leân. Haén ñaønh luøi laïi hai böôùc, chaân böôùc loaïng choaïng cô hoà muoán teù. Moät teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn la leân: -Khoâng ñöôïc haïi sö ca ta! Gaõ choáng kieám tieán vaøo trôï chieán, nhöng chaân traùi vöøa böôùc tôùi trong maø Ñinh Baát Tam ñaõ vaïch ra thì tröôùc maét aùnh baïch quang loeù leân. Thanh tröôøng kieám ñaõ ñaâm suoát qua ngöïc Gaõ bò Ñinh Baát Tam phoùng kieám ñaâm cheát. Hai teân ñeä töû khaùc cuûa phaùi Tuyeán Sôn kinh haõi vöøa töùc giaän song song tieán vaøo taäp kích. Ñinh Baát Tam quaùt to moät tieáng, ngöôøi laõo nhaûy voït leân khoâng. Thanh tröôøng kieám töø treân boå xuoáng. Ñoàng thôøi tay traùi laõo ñaùnh ra moät chöôûng. Moät teân ñeä töû phaùi Tuyeán Sôn bò cheùm töø vai beân höõu cheùo sang naùch beân traùi ñöùt thaønh hai ñoaïn. Coøn phaùt tröôûng tay traùi vaøo ñænh ñaàu teân ñeä töû kia. Gaõ chæ kòp reân leân, moät tieáng roài ngaõ laên xuoáng ñaát, ñaàu gaõ ngeïo ra ñaèng sau vì xöông coå bò gaãy roài theá laø gaõ cuõng cheát toát. Môùi trong khoaûng khaéc Ñinh Baát Tam ñaõ gieát luoân ba maïng ngöôøi. Thaïch Phaù Thieân ñöùng naáp ñaèng sau moät goác caây thaáy theá thì sôï vôõ maät. Ñinh Baát Tam söùc maïnh coøn dö. Thaïch tröôøng kieám cuûa laõo muùa leân nhö vuõ baõo cheùm tôùi taáp vaøo laïch vaïn Kieám. Boãng nghe hai tieáng raéc raéc. Caû hai thanh tröôøng kieám ñoàng thôøi bò gaõy rôøi. Caû hai ngöôøi ñoàng thôøi caàm thanh kieám gaõy nhaèm lieäng vaøo ñoái phöông. Hai ngöôøi cuøng cuùi ñaàu luøn thaáp ngöôøi xuoáng. Hai thanh kieám cuït cuøng löôùt qua treân ñaàu hai ngöôøi baêng ñi vaø chæ caùch ñaàu ngöôøi chöøng nöûa thöôùc. Haønh ñoäng cuûa hai ngöôøi gioáng nhau, mau leï ngang nhau vaø cuõng gaëp nguy hieåm nhö nhau. Neáu khoâng phaûi laø luùc maïng soáng nhö treo ñaàu sôïi toùc thì hoï ñaõ nhìn roõ ñoái phöông gheâ gôùm ñeán theá naøo! Baïch Vaïn Kieám bò thöông ôû chaân phaûi caát böôùc khoâng ñöôïc thuaän tieän. Haén laïi maát binh khí. Laäp töùc haén laâm vaøo tình traïng chæ coøn choáng ñôõ, khoù coù ñöôøng ñaát phaûn coâng. Hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bieát roõ laø mình tieán vaøo voøng troøn nhaát ñònh phaûi cheát khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, nhöng cuõng khoâng theå döông maét nhìn sö huynh bò hai tay hung aùc lieân thuû ñaùnh cheát. Chuùng lieàn choáng kieám xoâng vaøo. Ñinh Baát Tam la leân: -Laõo töù! Ngöôi haõy phaùt laïc hai gaõ kia giôø böõa nay ta ñaõ gieát ñuû ba maïng roài. Ñinh Baát Töù cöôøi ha haû noùi: -Theá laø ñaõ ñeán luùc laõo ta phaûi caàn ñeán ta ra tay roài ñaây. 353 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo noùi vaäy roài khoâng xoay mình, chaân ñaù haát veà phía sau troâng töïa nhö löøa ngöïa ñaù ngöôøi. "Boáp boáp" hai tieáng! Hai chaân laõo ñeàu ñaù truùng ngöïc hai gaõ. Hai gaõ ñeä töû naøy bò ñaù baêng ra xa maáy tröôïng, teù huîch xuoáng ñaát khoâng kòp reân leân moät tieáng. Nguyeân hai gaõ bò truùng cöôùc cuûa Ñinh Baát Töù cheát ngay laäp töùc. Hai anh em hoï Ñinh noåi tính hung taøn khoâng ñeám xæa gì ñeán ñaïo nghóa giang hoà nöõa. Chöôûng phoùng chaân ñaù baèng nhöõng thuû ñoaïn cöïc kyø taøn ñoäc nhaèm coâng kích Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám ñaõ queø moät chaân phaûi gaéng göôïng ñoái phoù luøi töøng böôùc moät ra ngoaøi voøng. Ñoät nhieân haén kheõ reân leân moät tieáng. Vai beân phaûi haén cô hoà khoâng caát leân ñöôïc nöõa. Thaïch Phaù Thieân thaáy vaäy thì baàu maùu noùng suûi leân suøng suïc chaøng la lôùn: -Cuoäc naøy thaät laø baát coâng. Chaøng lieäng A Tuù xuoáng ñaát, ruùt con dao chaët cuûi ñaõ ban dæ ôû sau löng ra. Chaøng laïi quaùt leân: -Hai ngöôøi ñaùnh moät nhö theá coøn ra nghóa gì? A Tuù bò chaøng lieäng xuoán g khaù maïnh, naøng buoät mieäng la leân moät tieáng: -UÙi chao! Thaïch Phaù Thieân ñang luùc voäi vaøng, quay laïi noùi: -Xin loãi Tuù muoäi. Maáy caùi nhoâ leân huïp xuoáng, chaøng ñaõ böôùc vaøo trong voøng. Ñinh Baát Töù vaãn khoâng quay ñaàu laïi haát chaân ñaù ngöôïcveà phía sau. Thaïch Phaù Thieân ñieåm chaân xuoáng nheï nhaøng nhaûy qua ñaàu Ñinh Baát Töù roài haï mình xuoáng tröôùc maët laõo. Ñinh Baát Töù chaân ñaù vaøo quaõng khoâng. Tröôùc maét laïi xuaát hieän theâm moät ngöôøi. Laõo söûng soát la leân: -Ñaïi toáng töû ! Teù ra laø mi ñaáy ö? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Phaûi roài! Chính taïi haï ñaây. Caùc vò hai ngöôøi ... hai ngöôøi ñaùnh moät ngöôøi thì thaät laø baát coâng! Chaøng lieác maét nhìn Ñinh Baát Tam troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Chaøng thaáy laõo gieát ba teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, xaùc coøn naèm laên döôùi ñaát. Chaân chaøng daüm phaûi, maùu me loang loå, neân caøng kinh haõi hôn. Ñinh Baát Tam noùi: -Thaèng loûi kia! Hoâm aáy ôû treân thuyeàn ñeå mi troán thoaùt. Teù ra mi aån nuùp ôû ñaây. Baây giôø mi coøn chöôøng maët ra laøm chi? 354 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï ra khuyeân hai vò laõo gia neân bôùt gaây thuø oaùn. Hai vò ñaõ thaéng roài, heã tha ngöôøi ñöôïc haõy tha ngay. Haø taát phaûi taøn saùt nhieàu ngöôøi. Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù baát giaùc baät leân traøng cöôøi hoâ hoá. Ñinh Baát Töù noùi: -Laõo tam! Khoâng hieåu thaèng loûi naøy hoïc ñöôïc ôû ñaâu maáy caâu thuùi theá ? Gaõ noùi naêng ñaõ khoâng hoaït baùt maø laïi coøn ñeán khuyeân can laõo gia. Thaïch Phaù Thieân duøng con dao chaët cuûi haát moät thanh kieám tung veà tröôùc maët Baïch Vaïn kieám chaøng noùi: -Baïch sö phoù: Caùc vò ôû phaùi Tuyeát Sôn caàn phaûi coù kieám. Baïch Vaïn Kieám laåm baåm: -Mình saép maát maïng döôùi moùng vuoát cuûa anh em hoï Ñinh khoâng ngôø gaõ tieåu oan gia Thaïch Trung Ngoïc naøy laïi nhaûy ra giuùp ñôõ, laøm cho mình caøng khoù chòu. Thanh tröôøng kieám maø Thaïch Phaù Thieân haát laïi cho Baïch Vaïn Kieám laø cuûa moät teân ñeä töû bò cheát veà tay Ñinh Baát Tam coøn boû laïi Baïch Vaïn Kieám töï nhuû: -Mình chæ caàn coù thanh kieám trong tay laø tinh thaàn phaán khôûi gaáp möôøi. Baïch Vaïn Kieám nghó vaäy roài khoâng noùi nöûa lôøi, giô tay ra ñoùn laáy thanh kieám. Ñinh Baát Tam caát tieáng maéng Thaïch Phaù Thieân : -Gaõ hoï Baïch kia ñaõ baét ñöôïc mi roài toan gieát ñi. Neáu hoâm aáy khoâng coù ta ñeán cöùu thì lieäu mi coøn soáng ñöôïc nöõa chaêng? Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Ñuùng theá! Taïi haï cuõng khuyeân caû vò Baïch sö phoù kia heã tha ngöôøi ñöôïc haõy tha ngay. Ñinh Baát Töù chæ sôï Thaïch Phaù Thieân noùi huînh teït caâu chuyeän chaøng ñaõ ñaû baïi laõo ôû treân thuyeàn, laõo muoán phoùng chöôûng ñaùnh cheát chaøng ngay ñi, lieàn quaùt leân: -Mi noùi naêng gì theá? Roài laõo vung chöôûng ñaùnh luoân. Laàn naøy khoâng coù Söû baø baø ôû beân caïnh, laõo khoâng coøn uyù kî ñieàu tieáng gì nöõa. Laõo phoùng chieâu "Haéc vaân maõn thieân" laø moät chieâu chöa töøng daïy chaøng. Baïch Vaïn Kieám khoâng muoán ñeå Thaïch trung Ngoïc bò cheát veà chieâu thöùc hieåm ñoäc cuûa Ñinh Baát Töù. Haén vung tröôûng kieám ra chieâu 'Laõo thuï hoaønh taø" ñaâm cheùo sang. Thaïch Phaù Thieân cuõng vung con dao chaët cuûi leân söû chieâu "Tröôûng giaû chieát chi' cheùm vaøo tay Ñinh Baát Töù. Laï thay! Chieâu ñao vaø chieâu kieám naøy voán xung khaéc nhau, nhöng hôïp nhau laïi söû duïng thì uy löïc laïi caøng gheâ gôùm! Chæ trong chôùp maét Ñinh Baát Töù bò vaây boïc vaøo giöõa hai laøn ñao quang vaø kieám quang. 355 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Tam la leân: -Phaûi caån thaän ñaáy! Ñao quang kieám theá lôïi haïi voâ cuøng, tuy laõo muoán xen vaøo trôï chieán, nhöng hai baøn tay khoâng thì khoù loøng xoâng vaøo ñöôïc giöõa laøn ñao kieám daày nhö löôùi. Ñinh Baát Töù cuõng giaät mình kinh haõi. Laõo thaáy nguy caáp lieàn laên ngöôøi ñi maáy caùi troán ra ngoaøi voøng chieán. Luùc laõo ñöùng leân thì thaáy beân caïnh ñao kieám cuûa ñoái phöông ñang nhaûy muùa khoâng bieát bao nhieâu laø sôïi tô traéng. Laõo sôø xuoáng caèm thì thaáy choøm raâu cuûa mình ñaõ bò hôùt maát moät maûng. Ñinh Baát Töù vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän coøn Ñinh Baát Tam cuõng sôï haõi thaát saéc. Baïch Vaïn Kieám cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân. Chæ coù Thaïch Phaù Thieân laïi khoâng hieåu chieâu thöùc vöøa roài laø do noäi löïc huøng hoàn, ñao phaùp tinh dieäu cuûa mình maø ra. Chaøng ñaõ laøm cho ba tay cao thuû hieän thôøi phaûi chaán ñoäng. Ñinh Baát Tam noùi: -Ñöôïc roài! Baây giôø chuùng ta cuøng duøng binh khí! Laõo löôïm hai thanh tröôøng kieám döôùi ñaát leân, ñöa moät thanh cho Ñinh Baát Töù roài baûo laõo: -Ngöôi coøn phaûi nghó ngôïi gì nöõa? Chuùng ta ñoàng thôøi tieán leân ñi! Muõi kieám rung leân nhaèm ñaâm vaøo Thaïch Phaù Thieân: Thaïch Phaù Thieân khoâng coù taøi öùng bieán. Chaøng thaáy kieám ñaâm tôùi thì raát ñoãi hoang mang, khoâng bieát söû chieâu naøo ñeå giaûi khai cho chuùng. Baïch Vaïn Kieám ra chieâu "Song ñaø taây lai" ñôõ giuùp meù beân. Chieâu kieám naøy nhaéc nhôû Thaïch Phaù Thieân söû chieâu "thieân quaân aùp ñaø". Chaøng duøng soáng ñao töø treân khoâng ñeø xuoáng. Con ñao chaët cuûi tuy ñaõ cuøn nhuït nhöng coù aùp löïc naëng ñeán ngaøn caân. Ñinh Baát Tam laäp töùc caûm thaáy chieâu kieám cuûa mình bò ngöng treä. May coù Ñinh Baát Töù laïi cöùu kòp Baïch Vaïn Kieám söû chieâu "Phong xa maõng maõng" Thaïch Phaù Thieân lieàn phoùng ra chieâu "Ñaïi haûi traàn sa". Moät ñao moät kieám phoái hôïp nhau thaønh daày khít khoâng moät keõ hôû. Beân treân nhö baõo taùp ñeø xuoáng, beân döôùi töïa hoà bieån caû soùng noåi ba ñaøo ñaåy leân. Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù ñeàu la hoaûng. Thaïch Phaù Thieân noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu maø voõ coâng chaøng hoïc ñöôïc cuõng tinh dieäu voâ cuøng. Coù ñieàu chaøng coøn ít luyeän taäp laïi khoâng kinh nghieäm öùng chieán luùc beân ñòch ra ñoøn chaøng khoâng bieát duøng chieâu thöùc naøo ñeå ñoái phoù. Chaøn g ñaõ hoïc Kim oâ ñao phaùp, töø chieâu toái haäu khoâng keå, coøn baát luaän chieâu naøo cuõng ñoái chieáu vôùi kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn maø thi trieån. 356 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Khi Söû baø baø truyeàn thuï ñao phaùp cho chaøng, ñaõ chæ ñieåm luoân caû kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Luùc naøy trong loøng Thaïch Phaù Thieân ñaõ hoang mang, chaøng khoâng kòp suy nghó gì nöõa, heã thaáy Baïch Vaïn Kieám ra chieâu naøo laø chaøng laïi söû chieâu phaûn öùng. Tæ nhö Baïch Vaïn Kieám ra chieâu "laõo chi hoaønh taø". Chaøng lieàn söû chieâu "Tröôûng giaû chieát tri" Baïch Vaïn Kieám ra chieâu "Song taây lai", chaøng lieàn söû chieâu 'Thieân quaân aùp ñaø". Ngôø ñaâu Kim oâ ñao phaùp tuy laø khaéc tinh ñoái vôùi Tuyeát Sôn kieám phaùp. Nhöng chính vì choã töông khaéc ñoù maø luùc lieân thuû vôùi nhau ñoàng thôøi thi trieån, thì chieâu soá hai beân lieân laïc vôùi nhau khoâng moät choã hôû maø thaønh ra moät thöù voõ coâng uy löïc voâ cuøng maõnh lieät. Baïch Vaïn Kieám trong loøng xieát noãi kinh nghi, nhöng haén laø ngöôøi voõ coâng traùc tuyeät, chæ trong maáy chieâu haén bieát ngay ñao phaùp cuûa Thaïch Phaù Thieân maø lieân laïc vôùi kieám phaùp cuûa mình thì baát luaän vaät gì cöùng raén ñeán ñaâu cuõng phaûi tan vôõ. Haén nghó buïng: -Thaèng loûi hoï Thaïch naøy coù moät noäi löïc höõu chaát voâ hình daàn daàn phaùt trieån maõi ra khoâng ngôùt môùi thaät laø tuyeät. Ñinh Baát Tam cuøng Ñinh Baát Töù baûn laõnh vaø kieán thöùc coøn cao hôn Baïch Vaïn Kieám thì dó nhieân nhìn nhaän ra sôùm hôn. Coù ñieàu caû hai laõo ñeàu baûn tính hung haêng kieâu ngaïo, tuy cuõng bieát theá maø chaúng chòu thua. Hai laõo coøn mong Thaïch Phaù Thieân thi trieån ñao phaùp coå quaùi, song chieâu soá cuõng chæ coù haïn, hai anh em laõo phaán khôûi tinh thaàn coá söùc choáng ñôõ ñeå chôø cô hoäi. Baïch Vaïn Kieám cuõng lo thay cho söùc löïc cuûa Thaïch Phaù Thieân cuõng nhö Trình Giaûo Kim chæ ñöôïc ba buaù ñaàu. Cuoäc ñaáu keùo daøi seõ bò anh em hoï Ñinh ñoaït maát Thöôïng phong. Tình theá tröôùc maét lôïi ôû choã ñaùnh maïnh vaø ñaùnh mau. Haén lieàn söû chieâu "aùm höông sô aûnh" huy ñoäng thanh tröôøng kieám. Kieám quang lôø môø nhö coù nhö khoâng. Ñaây laø moät chieâu raát tinh vi trong Tuyeát Sôn kieám phaùp, dieäu ôû choã ñoái phöông bò thöông luùc naøo bieát ñeå maø phoøng. Thaïch Phaù Thieân caàm con dao chaët cuûi phaït ngang roài rung ñoäng luoân maáy caùi. Ñoù laø chieâu "baõo ngö chi töù". Noäi löïc töø boán maët taùm phöông aøo aït traøn vaøo. Boãng nghe hai tieáng la "oái oái"! Vai Ñinh Baát Töù bò truùng ñao, caùnh tay Ñinh Baát Tam bò truùng kieám. Hai laõo ñoät nhieân xoay mình nhaûy ra ngoaøi voøng. Ñinh Baát Tam xoay tay laïi naém laáy Ñinh Ñang loâi ñi raát mau aån vaøo trong khu röøng phía ñoâng. Ñinh Baát Töù cuõng chaïy troán veà meù taây. Döôùi ñaát coøn laïi töøng vuõng maùu vaø naêm xaùc cheát laên treân ñoáng coû. 357 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ngô ngaùc nhìn nhau, thaûy ñeàu oâm moái hoaøi nghi. Baïch Vaïn Kieám ngoaûnh ñaàu nhìn Thaïch Phaù Thieân vöøa xaáu hoå laïi vöøa kinh ngaïc. Nhöng trong loøng haén coøn coù yù caûm kích, vì neáu chaøng khoâng tham döï cuoäc ñaáu thì möôøi maáy ngöôøi phaùi Tuyeát sôn phaûi cheát heát. Haén laïi nghó tôùi vöøa roài hai anh em hoï Ñinh ra tay moät caùch lôïi haïi phi thöôøng thì trong loøng haõy coøn kinh haõi. Haén thôû phaøo moät caùi roài caát tieáng hoûi Thaïch Phaù Thieân : -Nhöõng ñöôøng ñao phaùp ñoù ai ñaõ daïy cho ngöôi ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñoù laø Söû baø baø ñaõ truyeàn thuï cho taïi haï. Ñao phaùp naøy coù baûy möôi ba ñöôøng. So vôùi Tuyeát sôn kieám phaùp nhieàu hôn chæ coù moät ñöôøng. Nhöõng chieâu soá ñao phaùp ñeàu xung khaéc vôùi Tuyeát sôn kieám phaùp. Baïch Vaïn Kieám haéng gioïng moät tieáng, hoûi tieáp: -Nhöõng chieâu soá ñao phaùp ñoù ñeàu xung khaéc vôùi Tuyeát sôn kieám phaùp ö? Khaåu khí khaù lôùn ñaáy! Söû baø baø laø ai? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Söû baø baø laø toå sö saùng laäp ra phaùi Kim oâ. Baø laø sö phuï taïi haï, coøn taïi haï laø ñaïi ñeä töû phaùi Kim oâ ñôøi thöù hai. Baïch Vaïn Kieám nghe chaøng noùi caâu naøy, baát giaùc haàm haàm noåi giaän, xaüng gioïng hoûi: -Ngöôi ñaõ khoâng nhìn nhaän sö moân nöõa thì thoâi, sao cöù ñi laøm mon haï phaùi Kim oâ gì gì ñoù? Phaùi Kim oâ... ta chöa töøng nghe thaáy. Trong voõ laâm chaúng coù moân phaùi naøo teân hieäu nhö theá. Thaïch Phaù Thieân chöa bieát Baïch Vaïn Kieám ñaõ noåi giaän. Chaøng tieáp tuïc giaûi thích: -Sö phuï taïi haï baûo Kim OÂ laø maët trôøi. Maët trôøi moïc leân thì tuyeát treân ñænh nuùi phaûi tan röõa. Vì theá maø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn chaïm traùn phaùi Kim oâ thì chæ coøn ñöôøng... coøn ñöôøng... Chaøng muoán noùi coøn ñöôøng daäp ñaàu van laïy xin tha maïng. Nhöng tuy chaøng khoâng am hieåu nhaân tình theá thaùi, song cuõng khoâng phaûi laø haïng ngu ngoác. Chaøng laäp töùc ngöng laïi khoâng noùi nöõa vì chaøng bieát caâu naøy khoâng neân, noùi tröôùc maët boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Baïch Vaïn Kieám saéc maët xaùm xanh lôùn tieáng hoûi: -Ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn maø ta chaïm traùn phaùi Kim OÂ thì sao? Chæ coøn ñöôøng gì? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Caâu naøy noùi ra laøm cho Baïch sö phoù khoâng ñöôïc haøi loøng. Vaû taïi haï cuõng cho laø lôøi sö phuï noùi khoâng ñuùng. 358 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baïch Vaïn Kieám gaëng hoûi: -Coù phaûi muï baûo chæ coøn ñöôøng chaïy thaùo thaân khoâng? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Lôøi noùi cuûa sö phuï taïi haï coù yù kieán töông töï nhö vaäy. Baïch sö phoù baát taát böïc mình laøm chi. Ñoù laø teä sö phuï noùi ñuøa, mình chaúng neân cho laø lôøi noùi thaät. Ñuøi beân phaûi vaø vai beân phaûi Baïch Vaïn Kieám ñeàu bò cöôøm tay Ñinh Baát Töù cheùm truùng. Thôøi gian caøng keùo daøi laïi caøng theâm ñau ñôùn. Haén laïi nghe nhöõng lôøi noùi cuûa Thaïch Phaù Thieân thaáy caâu naøo cuõng xæ nhuïc ñeán thanh danh baûn moân thì coøn nhaãn naïi laøm sao ñöôïc? Haén vung thanh kieám, theùt leân: -Ñöôïc laém! Ta muoán laõnh giaùo maáy cao chieâu cuûa phaùi Kim OÂ, thöû xem chieâu soá ñao phaùp cuûa phaùi ñoù xung khaéc vôùi chieâu soá cuûa phaùi Tuyeát Sôn ra sao? Nhöng haén vöøa giô kieám leân, caûm thaáy baû vai ñau nhöùc, maët taùi ñi, thanh tröôøng kieám suyùt nöõa rôøi khoûi tay. Moät teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn teân goïi Baûo vaïn Dieäp choáng kieám tieán ra hai böôùc noùi: -Thaèng loûi con hoï Thaïch kia! Dó nhieân ngöôi khoâng ñòch noåi sö ca ta ñaâu, vaäy ta thöû tieáp maáy chieâu thöùc cao thaâm cuûa ngöôi coi. Baïch Vaïn Kieám nghieán raêng chòu ñau noùi: -Baûo sö ñeä!... Ngöôi... ngöôi... Haén ñònh noùi: Ngöôi khoâng ñaáu vôùi gaõ ñöôïc ñaâu. Nhöng ngöôøi voõ laâm coi troïng nhaát laø theå dieän. Haén lieàn ñoåi chieàu: -Ngöôi ñeå ta tieáp gaõ hay hôn. Baïch Vaïn Kieám ñöa sang tay traùi roài hoâ: -Thaïch tieåu töû! Tieán leân ñi! Thaïch Phaù Thieân noùi: -Baïch sö phoù ñaõ bò thöông ôû baû vai vaø ôû ñuøi, chuùng ta baát taát töû ñaáu laøm chi nöõa. Vaû laïi... vaû laïi... taïi haï nhaát ñònh khoâng ñòch noåi Baïch sö phoù ñaâu. Baïch Vaïn Kieám hoûi: -Ngöôi ñaõ coù gan buoâng lôøi khinh maïn phaùi Tuyeát Sôn ta, sao laïi khoâng coù gan cuøng ta ñaáu kieám? Döùt lôøi, Baïch Vaïn Kieám lieàn vung kieám ra chieâu "Mai tuyeát tranh xuaân". Kieám quang voït ra thaønh nhieàu ñieåm chuïp xuoáng ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Haén söû kieám baèng tay traùi tuy khoâng linh hoaït baèng tay phaûi, nhöng veà phaàn maõnh lieät vaãn khoâng suy giaûm chuùt naøo. Thaïch Phaù Thieân vung con dao chaët cuûi leân traû ñoøn baèng chieâu "Tuyeát mai phuøng haï". 359 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Quaû nhieân chieâu naøy nhaèm ñaùnh vaøo nhöõng choã sô hôû cuûa ñoái phöông. Noù ñuùng laø khaéc tinh cuûa chieâu "Mai tuyeát tranh xuaân" trong Tuyeát côn kieám phaùp. Baïch Vaïn Kieám thaáy vaäy thì trong loøng khoâng khoûi kinh haõi. Haén khoâng chôø chieâu "Mai tuyeát tranh xuaân" ñi ñeán heát möùc ñoä cuûa noùi, tay kieám voäi bieán sang chieâu "Minh nguyeät loäng ñòch". Thaïch Phaù Thieân cuõng bieán sang chieâu "Xích nhaät kim coå". Baïch Vaïn Kieám laïi moät phen kinh haõi. Haén thaáy roõ ñoái phöông caàm con dao chaët cuûi cheùm ñuùng vaøo yeáu ñieåm chieâu thöùc cuûa mình, haén lieàn hoát hoaûng bieán chieâu. May maø Thaïch Phaù Thieân chöa hieåu ñöôïc ñeán choã aûo dieäu cuûa noù, chaøng vöøa thaáy ñoái phöông bieán chieâu cuõng bieán ñoåi lieàn. Thöïc ra chieâu " Xích nhaät kim coå" cuûa chaøng ñaõ chieám ñöôïc thöôïng roài. Baát luaän Baïch Vaïn Kieám bieán chieâu cuõng vaäy maø khoâng bieán chieâu cuõng theá, neáu chaøng tieáp tuïc ñaâm thaúng tôùi, thì laäp töùc ñoái phöông phaûi thoái lui ñeán ba böôùc. Nhaát laø luùc naøy chaân Baïch Vaïn Kieám ñaõ bò thöông maø phaûi thoái lui tôùi ba böôùc thì khoâng taøi naøo kòp ñöôïc, chæ coøn ñöôøng buoâng kieám chòu thua. Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu ñöôïc ñeán choã kyø dieäu thaønh ra boû lôõ maát cô hoäi toát nhaát, thöïc laø ñaùng tieác! Baïch Vaïn Kieám la thaàm: -Thaät laø nhuïc nhaõ ! Baïch Vaïn Kieám qua khoûi ñöôïc côn nguy naøy, nhöng veà sau haén coøn gaëp nhieàu tröôøng hôïp hung hieåm nöõa. Kim oâ ñao phaùp quaû thöïc laø kyø, chieâu naøo cuõng ñeå phaù theá Tuyeát sôn kieám phaùp. Baát luaän Baïch Vaïn Kieám, kieám phaùp cao sieâu ñeán ñaâu, söû thanh tröôøng kieám kyø dieäu ñeán möïc naøo cuõng ñeàu bò löôõi ñao chaët cuûi cuûa Thaïch Phaù Thieân laøm maát heát choã hay choã aûo dieäu ñeå chieám laáy thöôïng phong. Sau khi hai beân ñaõ qua laïi hôn ba chuïc chieâu, Thaïch Phaù Thieân boãng vung con dao chaët cuûi cheùm xuoáng gaàn ñeán vai beân taû Baïch Vaïn Kieám. Keå ra Baïch Vaïn Kieám coù theå phoùng cöôùc ñaù vaøo coå tay Baïch Vaïn Kieám ñeå giaûi khai, nhöng vì chaân haén ñaõ bò thöông haén vöøa giô chaân thì veát thöông ñau nhoùi thaáu xöông,ñaàu goái haén khuî ngay xuoáng. haén voäi choáng baøn tay phaûi xuoáng ñaát cho khoûi ngaõ. Giaû tyû Thaïch Phaù Thieân cheùm xuoáng thì Baïch Vaïn Kieám khoâng coøn caùch naøo choáng ñôõ ñöôïc nöõa. Chaúng ngôø chaøng khoâng haï ñao, döøng laïi noùi: -Chieâu naøy boû ñi khoâng keå. Baïch Vaïn Kieám ñaåy maïnh chaân traùi moät caùi: ñöùng phaét daäy. Trong loøng haén xoay chuyeån nhieàu yù nghóa raát mau: -Thaèng loûi naøy ñaùng lyù coù theå thaéng ta roài maø sao gaõ khoâng söû heát chieâu ñoù ñeå haï ta? Döôøng nhö gaõ chöa hoïc Tuyeát sôn kieám phaùp thì phaûi? luùc naøy roõ raøng gaõ 360 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn thaéng roài sao gaõ laïi coá yù nhöôøng ta ? Thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc tröôùc nay laø moät ñöùa hung taøi, gaõ maø phoùng ñao cheám cheát ta roài thì caû boïn sö ñeä ta chaúng coøn ai ñòch noåi gaõ nöõa? Taïi sao ñoät nhieân gaõ laïi naûy loøng töø thieän ? Vì lyù do naøo... gaõ khoân g haï ñoäc thuû?... Hay laø... gaõ khoâng phaûi laø Thaïch Trung Ngoïc thieät chaêng? Baïch Vaïn Kieám nghó tôùi ñaây roài, haén rung tröôøng kieám phoùng ra moät chieâu raát taàm thöôøng, chaúng coù chæ kyø dò. Ñoù laø chieâu "Trieàu thieân theá" ñaâm kieám veà phía tröôùc. Boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn laáy laøm laï ñeàu "oà" leân moät tieáng. Nguyeân chieâu "Trieàu thieân theá" naøy chöa ñöôïc keå vaøo moät trong baûy möôi hai chieâu cuûa Tuyeát Sôn kieám phaùp, maø noù chæ laø moät trong möôøi hai theá cuûa keå naøo môùi nhaäp moân cuõng phaûi taäp ñeå laøm cô baûn luyeän gaân coát maø thoâi. Nhöõng chieâu sô hoïc naøy giaûn dò deã nhôù, tuy noù raát höõu ích cho vieäc luyeän coâng, song noù taàm thöôøng quaù khoâng theå duøng vaøo chuyeän ñoái phoù luùc laøm ñòch ñeå thuû thaéng ñöôïc. Boïn sö ñeä Baïch Vaïn Kieám thaáy haén söû chieâu "Trieàu thieân theá" ñeàu giöït mình kinh haõi,vì chuùng cho raèng sö huynh bò thöông kieät löïc maát roài khoâng coøn söùc ñeå söû kieám moái ñaâm lieàu nhöõng theá sô hoïc ñoù. Ngôø ñaâu Thaïch Phaù Thieân thaáy vaäy laïi ñöùng thoän maët ra vì chaøng chöa töøng thaáy chieâu naøy bao giôø. Söû baø baø luùc daïy chaøng Kim OÂ ñao phaùp, khoâng noùi gì ñeán caùch phaù giaûi chieâu ñoù caû, chaøng khong bieát ñoái phoù theá naøo, ñaâm ra luoáng cuoáng. Nhöng ñöùng tröôùc thanh tröôøng kieám cuûa Khí Haøn Taây. Baéc ai ñaõ ngaån ngöôøi ra moät chôùp maét laø nguy roài. oOo 361 Typed by COI http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn