Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BAÛY TÖÔØNG GIAÁC MÔ NGÖÔØI NGOÏC RÔI CHAÂU Thaïch Phaù Thieân töø ngaøy cha meï ñeû chöa bao giôø coù hoï teân chính. Ai muoán keâu baèng Caåu Taïp Chuûng cuõng ñöôïc, baèng ñaïi toáng töû cuõng xong, hay baèng Thaïch Phaù Thieân gì gì ñi nöõa, chaøng cuõng chaúng quan taâm. Heã ai goïi chaøng laø chaøng ñaùp lieàn, tuyeät khoâng ñeå yù ñeán ngöôøi ta coù khinh maïn mình hay khoâng. Söû baø baø khoan khoaùi voâ cuøng, muï phaán khôûi tinh thaàn noùi: -Kim oâ ñao phaùp cuûa ta ñaây ngay töø saùu naêm veà tröôùc ñaõ hoaøn toaøn laém roài. Coù ñieàu ngöôøi söû ñao phaùp naøy noäi löïc phaûi cöïc kyø thaâm haäu, neáu khoâng thì nhöõng choã bieán aûo kyø dieäu chaúng theå phaùt huy ñöôïc... Laàn naøy baát ngôø gaëp Ñinh Baát Töù ôû treân soâng Tröôøng Giang. Laõo quæ ñoù môøi ta leân ñaûo Bích Loa. Neáu khoâng gaây moät cuoäc aùc ñaáu ñeå haén bieát tay thì haén khoâng chòu chuøn nhuït, Ta lieàn cuøng A Tuù luyeän moân " Voâ voïng thaàn chuù". Khi luyeän thaønh roài, ta söû Kim oâ ñao phaùp coøn thò söû... Ngoïc thoâ kieám phaùp, thaønh theá maët trôøi, maët traêng vaàn chuyeån. Ñöøng noùi moät teân Ñinh Baát Töù nhoû moïn, maø ngay nhöõng haïng laõo yeâu ôû caùc bang moân taø ñaïo, hay nhöõng tay cao thuû ñeä nhaát nhöõng phaùi chính, taø, heã nhìn thaáy laø sôï maát vía, caém ñaàu chaïy troái cheát. Chaúng ngôø chæ voâ yù moät chuùt, A Tuù bò noäi töùc chaïy laïc ñöôøng. Ta hoát hoaûng laïi cöùu thò roài caû hai ngöôøi cuøng bò taåu hoaû, bieán thaønh pheá nhaân. Söû baø baø voán tính thaúng thaén. Muï ñaõ thu Thaïch Phaù Thieân laøm ñoà ñeä laø noùi huîch teït ra heát, chaúng giaáu gieám gì. Söû baø baø laïi noùi tieáp: -May ngöôi ñöôïc coù moät noäi löïc voâ cuøng thaâm haäu. Ngöôi ñuùng laø ngöôøi coù ñuû tö caùch ñeå luyeän Kim oâ ñao phaùp. Ñao phaùp khoâng gioáng nhö kieám phaùp. Kieám phaùp laáy söï mau leï nheï nhaøng laøm hay. Nhöng ñao phaùp laïi caàn ñónh ñaïc thaâm troïng laøm coát. Caønh caây naøy nheï quaù. Ngöôi phaûi löôïm moät caønh khaùc lôùn hôn vaø naëng hôn môùi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi, lieàn chaïy vaøo röøng kieám thì thaáy moät caây khaù lôùn ñaõ gaõy löng chöøng, chæ coøn laïi ñoaïn goác. Döôùi goác caây naøy coøn moät löôõi ñao chaët cuûi boû ñoù. Chaøng cuùi xuoáng löôïm löôõi ñao leân xem thì thaáy chuoâi ñao ñaõ muïc naùt, maø löôõi ñao cuõng meû côøm meû côùm. Chaøng chaúng hieåu con ñao naøy ai boû ñaây töø bao giôø. Chaøng nhaéc löôõi ñao thaáy naëng chóu tay thì nghó buïng: 329 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tuy ñaây chæ laø moät con ñao chaët cuûi ñaõ han gæ, nhöng cuõng coøn hôn laø d ng uø caønh caây ñeå laøm ñao. Theá roài chaøng nhoå löôõi ñao ra caém vaøo moät caønh caây khaùc ñeå laøm caùn xong, haêm hôû chaïy veà. Söû baø baø cuøng A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân caàm con dao chaët cuûi ñaõ han dæ chaïy veà thæ khoâng khoûi baät cöôøi. A Tuù cöôøi noùi: -Nhöng nhöng! Böõa nay quí phaùi môû leã ñaïi ñieån khai sôn maø duøng thanh "baûo ñao" naøy ñeå truyeàn voõ coâng cho khai sôn ñaïi ñeä töû thì khoâng khoûi... coù ñieàu khieám khuyeát. Söû baø baø hoûi: -Laøm sao maø khieám khuyeát? Phaùi Kim oâ ta roài ñaây danh vang boán beå tieáng daïy voõ laâm toaøn laø nhôø ôû thanh... "baûo ñao" khôûi nghieäp naøy. Ha ha! Muï noùi ñeán hai chöõ "baûo ñao" roài chính mình khoâng nhòn ñöôïc ñoaïn caû ba ngöôøi cuøng cöôøi oà. Söû baø baø hoûi: -Hay laém! Baây giôø ngöôi haõy ghi nhôù. Ñeä nhaát chieâu veà Kim oâ ñao phaùp laø "Khai moân chaáp ñaïo". Muï löôïm moät caønh caây giaû laøm ñao thuû theá roài noùi: -Chaân tay ta baát löïc, ra chieâu khoâng ñöôïc mau leï. Coøn ngöôøi xöû chieâu caøng mau caøng toát. Thaïch Phaù Thieân giô con dao chaët cuûi leân theo ñuùng caùch thöùc ra chieâu thaät mau. Söû baø baø gaät ñaàu noùi: -Hay laém! Ngöôøi thuoäc chieâu thöùc roài phaûi söû cho leï hôn nöõa. Chieâu "khai sôn chaáp ñaïo" naøy laø ñeå khaéc cheá chieâu "thöông tuøng nghinh khaùch" cuûa phaùi Tuyeát sôn. Boïn chuùng giaû nhaân giaû nghóa noùi laø ñoùn khaùch. Chuùng ta noùi thaúng ngay laø ñoùn giaëc, vì ñoái phöông xaù daøi haønh leã maø trong taâm laïi laø ñaïo taëc. Chieâu thöù hai laø "Mai Tuyeát phuøng haï" ñeå khaéc cheá chieâu "Mai Tuyeát tranh xuaân" cuûa hoï. Boïn phaùi Tuyeát sôn duøng kieám phaùp naøo laø tuyeát hoa saùu caùnh, naøo laø hoa mai baûy ñoùn. Chuùng ta keâu chieâu naøy baèng "Mai tuyeát phuøng haï" vì ñeán muøa haï thì hoa tuyeát coøn gì laø oai phong? Chieâu "Mai tuyeát tranh xuaân" laø moät chieâu raát phöùc taïp. Luùc Thaïch Phaù Thieân coøn ôû Toång ñaø bang Tröôøng Laïc, chaøng ñaõ töøng thaáy Baïch Vaïn Kieám söû roài. Kieám quang tôùi taáp uy theá maõnh lieät. Coøn chieâu "Mai Tuyeát phuøng haï" naøy duøng vaøo ñao phaùp cuõng chæ trong chôùp maét laø phoùng treân ba ñao, döôùi ba ñao, taû ba ñao, höõu ba ñao. Lieàn moät luùc coäng möôøi hai ñao. Chieâu thöùc naøy duøng moät kình löïc maõnh lieät 330 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn vaø mau leï ñeå giaû tröø kieám chieâu phöùc taïp cuûa ñoái phöông, töïa hoà aùnh naéng muøa haï roïi vaøo hoa tuyeát töøng ñieåm moät. Chieâu thöù ba laø "Thieän quaân aùp ñaø" duøng ñeå cheá khaéc chieâu thöùc "Song ñaõ taây lai" cuûa phaùi Tuyeát sôn. Chieâu thöù tö laø "ñaïi baûi traàm sa" khaéc cheá "phong sa maõng maõng". Chieâu thöù naêm "Tröôûng giaû chieát chi" khaéc cheá chieâu "aùm höông sô aùnh". Moãi chieâu ñap phaùp ñeàu coù nhöõng teân goïi raát coå quaùi vaø chieâu naøo cuõng phaûn laïi vôùi teân chieâu thöùc cuûa phaùi Tuyeát Sôn. Tuy nhöõng teân chieâu thöùc nghe coù veû coå quaùi, song ñao phaùp laïi tinh dieäu voâ cuøng! Thaïch Phaù Thieân chaúng bieát chöõ gì, maø nhöõng teân chieâu thöùc veà ñao phaùp vaø kieám phaùp ñeàu laø chöõ saùch, neân chaøng chaúng hieåu gì heát vaø dó nhieân khoâng theå nhôù ñöôïc, chaøng ñaønh duïng taâm ghi nhôù laáy boä vò cuøng thuû theá luùc ra chieâu. Söû baø baø mieäng noùi ty caát, chaäm chaïp söû chieâu thöùc. Thaïch Phaù Thieân ra chieâu khoâng ñuùng, laäp töùc muï söûa laïi ngay. Böõa nay chaøng hoïc ñao so vôùi ngaøy hoïc kieám ôû trong Mieáu thoå ñòa khaùc nhau xa. Söû baø baø truyeàn thuï cho chaøng möôøi cieâu roài ñaõ caûm thaáy cöïc kyø nhoïc meät, muï ngoài nhaém maét döôõng thaàn ñeå cho Thaïch Phaù Thieân töï luyeän laáy. Sau chöøng nöûa giôø, Söû baø baø laïi tieáp tuïc truyeàn thuï cho chaøng möôøi taùm chieâu. Ñeán luùc trôøi ñaõ hoaøng hoân môùi truyeàn thuï xong baåy möôi hai chieâu. Söû baø baø noùi: -Kieám phaùp Tuyeát Sôn coù baûy möôi hai chieâu. Voõ coâng phaùi Kim oâ ta choã naøo cuõng caàn hôn hoï moät baäc, nghóa laø coù baåy möôi ba chieâu ñeå phaù baåy möôi hai cuûa ñoái phöông. Vaäy coøn chieâu cuoái cuøng ngöôi haõy coi ñaây ! Muï noùi song ñöa caønh caây leân cao cheùm thaúng xuoáng roài noùi tieáp: -Khi ngöôi söû chieâu naøy caàn phaûi nhaûy leân khoâng ñeå caû thaân mình cuøng ñeø xuoáng. Muï lieàn daïy chaøng nhaûy voït leân theá naøo, vaän kình ra sao cuøng laø caùch phong toaû nhöõng khe hôû ñeå ñoái phöông coù theå do ñoù maø chaïy troán. Thaïch Phaù Thieân traàm tö moät luùc roài haønh ñoäng ñuùng nhö Söû baø baø. Chaøng voït leân ñaùnh vuø moät tieáng. Ngöôøi chaøng ñang lô löûng treân khoâng lieàn vung ñao cheùm xuoáng. Löôõi dao chöa tôùi maø döôùi ñaát caùt buïi bay muø. Coû ñöùt laù ruïng tôi bôøi, bò ñao phong cuoán leân nhö nhaûy muùa, quaû nhieân uy löïc maõnh lieät gheâ ngöôøi ! Thaïch Phaù Thieân cheùm xuoáng moät nhaùt roài thu theá ñöùng yeân. Luùc chaøng nhìn tôùi Söû baø baø thì thaáy saéc maët muï lôït laït. Chaøng day laïi nhìn A Tuù thaáy naøng maét döông to, chaân leä ñaàm ñìa toû veû raât ñau loøng. Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm kyø. Chaøng aáp uùng hoûi Söû baø baø: -Chieâu thöùc naøy taïi haï söû coù ñuùng khoâng? 331 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Söû baø baø khoâng noùi gì. Hoài laâu muï môùi vaãy tay ñaùp: -Ñuùng roài! Muï ngaång ngöôøi ra moät luùc roài noùi tieáp: -Chieâu ñoù uy löïc raát maïnh, khoâng neân söû duïng moät caùch khinh xuaát ñeå khoûi haïi laàm ngöôøi toát. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Daï daï! Ngöôøi toát thì quyeát khoâng neân gia haïi. Toái hoâm aáy luùc chaøng naèm nguû maø trong loøng vaãn coøn nghó lui tôùi veà baûy möôi ba chieâu ñao phaùp. Chaøng queân caû vuï cöôøng ñòch ôû beân ngoaøi ñang xuïc tìm. May maø ñaûo Töû yeân naøy khoâng roäng lôùn maáy laïi ñöôïc caây coái raäm raïp, chaèng chòt loái ñi. Boïn Baïch Vaïn Kieám khoâng theå moät luùc maø tìm tôùi nôi ngay ñöôïc. Maõi ñeán luùc trôøi ñaõ bình minh, chaøng lieàn trôû daäy luyeän taäp ñao phaùp. Khi chaøng luyeän tôùi chieâu thöù baûy möôi ba, tung ngöôøi leân khoâng, vung ñao cheùm xuoáng. Laàn naøy uy löïc caøng maïnh hôn. Ñao phong ñaäp xuoáng maët ñaát ñaùnh binh moät tieáng vang leân raát lôùn. Boãng nghe A Tuù leân tieáng: -Söû ...Söû ñaïi ca! Ñaïi ca daäy sôùm nhæ? Thaïch Phaù Thieân quay laïi nhìn thaáy A Tuù ñöùng töïa cöûa thaïch ñoäng. Caëp maét trong saùng cuûa naøng ñang ñaêm ñaêm ngoù chaøng. Chaøng lieàn noùi: -Coâ nöông cuõng daäy sôùm nhæ ? A Tuù hai maù öûng hoàng ñaùp: -Tieåu muoäi töôûng chaïy vaøo trong röøng moät luùc cho maùt meû vaø daõn xöông coát. Neáu ñöôïc ñaïi ca cuøng ñi thì hay laém. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñöôïc laém! Kinh maïch toaøn thaân coâ nöông ñaõ ñaû thoâng roài, chính laø luùc neân hoaït ñoäng. Hai ngöôøi lieàn saùnh vai ñi vaøo trong röøng. Ñi chöøng möôøi tröôïng thì ñaõ vaøo ñeán choã röøng saâu. Luùc naøy aùnh maët trôøi chöa roïi tôùi, trong röøng maây muø laûng vaûng chæ troâng thaáy lôø môø. Treân caây ngoïn coû, khaép caû mình maåy laãn treân maët A Tuù töïa hoà bao phuû moät taám sa moûng. Trong röøng khoâng moät tieáng ñoäng ngoaøi tieáng böôùc chaân soät saït cuûa hai ngöôøi daãm leân coû khoâ. Ñoät nhieân Thaïch Phaù Thieân nghe thaáy beân mình coù tieáng nöùc nôû. Chaøng quay ñaàu nhìn laïi thì ra A Tuù ñang khoùc. Nhöõng haït chaâu trong nhö ngoïc laên qua maù naøng töø töø nhoû xuoáng,Thach phaù Thieân giaät mình kinh haõi aáp uùng hoûi: -A Tuù coâ nöông!... Coâ nöông laøm sao maø khoùc? 332 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn A Tuù khoâng traû lôøi. Naøng ñi theâm maáy böôùc roài dang tay ra oâm laáy moät caønh caây khoùc loùc thaûm thieát hôn. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Taïi sao vaäy ?... Coù phaûi baø baø maéng coâ nöông khoâng? A Tuù laéc ñaàu. Thaïch Phaù Thieân laïi hoûi: -Hay laø trong mình coâ khoù ôû? A Tuù laïi laéc ñaàu. Thaïch Phaù Thieân hoûi naøng ñeán baûy taùm nguyeân nhaân maø laàn naøo naøng cuõng chæ ñaùp laïi baèng caùi laéc ñaàu. Trong khoaûng khaéc naøy, chaøng khoâng coù quyeát ñònh gì. Chaøng oân laïi nhöõng vieäc ñaõ qua. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø cuøng ôû vôùi mình töø maãu thaân qua Thò Kieám roài Ñinh Ñang. Hoa Vaïn Töû... ñeàu laø ngöôøi mau leï. Thaïch phu nhaân Maãn Nhu tuy tính neát oân hoaø, nhöng laø ngöôøi lôùn beä veä. Chaøng chöa thaáy ai nhö A Tuù laø moät vò coâ nöông xinh ñeïp dòu daøng maø hay theïn thoû, neân chaøng khoâng bieát ñoái ñaõi theá naøo cho phaûi. A Tuù caøng khoùc loùc thì loøng chaøng caøng hoang mang, roài gaïn hoûi: -Vì leõ gì maø coâ nöông buoàn raàu? Coâ nöông coù theå noùi cho taïi haï bieát ñöôïc khoâng? A Tuù nöùc nôû ñaùp: -Moïi söï... ñeàu taïi... Söû ñaïi ca khoâng toát... Söû ñaïi ca coøn hoûi gì nöõa? Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi töï hoûi: -Khoâng hieåu mình ñaõ laàm loãi ñieàu chi? Chaøng ñoái vôùi coâ gaùi dòu daøng eâm aùi naøy moät loøng kính caån. Nhöng chaøng ñaõ noùi laø chaøng khoâng toát thì chaøng yeân trí ngay mình coù ñieàu gì laàm loãi. Chaøng caát gioïng run run hoûi: -A... A Tuù coâ nöông!.. Taïi haï laø moät keû ngu xuaån, ñaõ laøm ñieàu sai quaáy maø töï mình khoâng hay. Xin coâ nöông noùi cho taïi haï bieát ... Taïi haï thöïc laø ñaùng cheát. A Tuù nöôùc maét ñaàm ñìa quay laïi noùi: -Ñeâm qua tieåu muoäi naèm mô, nghó ñeán maø kinh. Söû ... ñaïi ca ñoái vôùi tieåu muoäi hung döõ!... Noùi tôùi ñaây nöôùc maét naøng töïa hoà moät traøng haït traân chaâu döùt daây töøng haït keá tieáp nhau rôùt xuoáng. Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm kyø hoûi: -Taïi haï ñoái vôùi coâ nöông ñaõ laøm ñieàu chi hung döõ? A Tuù vöøa khoùc vöøa noùi: -Phaûi roài! Tieåu muoäi naèm mô thaáy... Söû ñaïi ca thi trieån chieâu soá cuûa phaùi Kim OÂ, töø treân khoâng vung ñao boå xuoáng cheùm cheát tieåu muoäi!! 333 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân söûng soát ñoät nhieân vung quyeàn leân ñaùnh thaät maïnh vaøo tröôùc ngöïc mình hai möôi thoi roài noùi: -Ñaùng cheát laém! Ñaùng cheát laém! Teù ra taïi haï ñaõ khuûng boá coâ nöông trong giaác moäng. A Tuù ñang khoùc phaûi baät cöôøi noùi: -Söû ñaïi ca! Ñoù laø tieåu muoäi naèm mô ñaáy chöù. Traùch ñaïi ca theá naøo ñöôïc? Thaïch Phaù Thieân thaáy treân maù traéng nhö ngoïc cuûa A Tuù coøn ñoïng laïi maáy gioït leä. Mieäng cöôøi töôi nhö hoa nôû, nhöõng gioït leä naøy toâ ñieåm theâm cho veû ñeïp cuûa naøng, khieán ngöôøi troâng caøng meâ maån taâm thaàn. Thaïch Phaù Thieân baát giaùc ñöùng ngaây ngöôøi ra. A Tuù hai maù öûng hoàng vì e theïn. Ngöôøi naøng hôi rung ñoäng, khieán cho maáy haït leä töï nhieân laên xuoáng. Naøng noùi: -Tieåu muoäi ñaõ naèm mô laø hay truùng laém. Vì theá maø tieåu muoäi sôï sau naøy seõ coù ngaøy ñaïi ca söû chieâu ñoù laøm cheát tieåu muoäi thaät. Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu lia lòa noùi: -Khoâng coù! Khoâng coù! Taïi haï cam quyeát khoâng khi naøo coù ñöôïc. Ñöøng noùi taïi haï chaúng bao giôø haï saùt maø coâ nöông coù gieát taïi haï nöõa, taïi haï cuõng quyeát khoâng traû ñoøn... A Tuù laáy laøm laï ngaét lôøi: -Taïi sao tieåu muoäi coù yù gieát ñaïi ca maø ñaïi ca khoâng traû ñoøn? Thaïch Phaù Thieân giô tay leân gaõi ñaàu roài ngôù ngaån cöôøi ñaùp: -Taïi haï... caûm thaáy raèng... baát luaän coâ nöông sai baûo ñieàu gì, taïi haï nhaát nhaát vaâng theo. Khi coâ nöông ñaõ muoán gieát taïi haï maø taïi haï coøn choáng laïi khoâng ñeå coâ nöông haï saùt taát nhieân coâ nöông chaúng ñaëng vui loøng. Chi baèng ñeå coâ nöông haï saùt laø hôn. A Tuù ñöùng thoän maët ra. Naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân noùi caâu naøy vôùi caû taám loøng thaønh thöïc xuaát phaùt töø taâm khaûm thì khoâng khoûi khoâng caûm ñoäng. Maét naøng laïi ñoû hoe naøng hoûi: -Taïi sao... Söû ñaïi ca laïi toát vôùi tieåu muoäi ñeán theá? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Chæ caàu sao cho coâ nöông ñöôïc vui veû laø taïi haï laáy laøm maõn nguyeän laém roài A Tuù coâ nöông! Taïi haï chæ mong ngaøy naøo cuõng ñöôïc troâng thaáy coâ nöông! Trong buïng chaøng nghó theá naøo laø ngoaøi mieäng noùi ra nhö vaäy. A Tuù tuy coøn nhoû hôn Thaïch Phaù Thieân maáy tuoåi nhöng veà nhaân tình theá thaùi naøng laïi hieåu hôn chaøng nhieàu. 334 Typed by COI http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Naøng nghe chaøng noùi nhö vaäy thì bieát ngay chaøng muoán toû tình yù muoán cuøng mình tính chuyeän chung thaân keát thaønh quyeán thuoäc baát giaùc beõn leõn voâ cuøng maët ñoû ra ñeán mang tai, roài töø töø cuùi ñaàu xuoáng. Moät luùc laâu, caû hai ngöôøi, ñeàu im laëng. Sau A Tuù vaãn cuùi ñaàu, naøng noùi: -Tieåu muoäi bieát ñaïi ca laø ngöôøi toát. Huoáng chi ôû trong con thuyeàn ñoù... Chuùng ta... cuøng goái ñaøu ... Tieåu muoäi ... thaø cheát, chöù khong chòu theo ngöôøi khaùc. YÙ naøng muoán noùi : Trong coõi u minh, döôøng nhö trôøi ñaõ an baøi, ñaïi ca bò troùi chaët maø laïi chui vaøo choã naèm cuûa tieåu muoäi, nguû chung moät ñeâm. Nhöõng caâu naøy chöa thoát ra. Naøng noùi ñeán caâu: "Chuùng ta... cuøng goái ñaàu" roøi maáy caâu sau noùi nhoû ñi nhö tieáng muoãi vo ve cô hoà nghe khoâng roõ. Thaïch Phaù Thieân khoâng hieåu ñoù laø nhöõng lôøi minh theä cuûa A Tuù, nhöng chaøng cuõng bieát maáy caâu ñoù laø naøng ñoái vôùi mình raát toát. Chaøng vui söôùng nhö môû côø trong buïng, noùi ngay: -Giaû tyû treân ñaûo naøy chæ coù ba ngöôøi laø nhöng nhöng, coâ nöông vaø taïi haï thì hay bieát chöôøng naøo! Chuùng ta vónh vieån ôû ñay vôùi nhau. Nhöng laïi coøn Baïch Vaïn Kieám, naøo Ñinh Baát Tam gia gia... khieán cho boïn mình luùc naøo cuõng nôm nôùp lo sôï. A Tuù ngöûng ñaàu leân noùi: -Duøø Ñinh Baát Tam hay Baïch sö phoù, tieåu muoäi cuõng khong sôï,maø chæ sôï ñaïi ca gieát tieåu muoäi thoâi. Thaïch Phaù Thieân voäi noùi: -Chaúng thaø taïi haï töï saùt tröôùc, chöù quyeát khoâng ñuïng ñeán moät ngoùn tay cuûa coâ nöông. A Tuù giô tay mình leân nhìn. Luùc naøy aùnh maët trôøi ñaõ xuyeân qua keõ laù chieáu vaøo trong röøng, roïi maáy ngoùn tay A Tuù coi boùng loaùng nhö ngoïc. Thaïch Phaù Thieân khoâng nhòn ñöôïc nöõa, naém laáy tay naøng ñaët leân moâi maø hoân maïnh moät caùi. A Tuù la leân moät tieáng : -UÙi chao! Naøng voäi ruùt tay veà. Noäi töùc laïi chaïy laïc ñöôøng, chaân tay raõ rôøi, naøng töïa vaøo goác caây thôû hoàng hoäc. Thaïch Phaù Thieân sôï naøng töùc giaän voäi noùi: A Tuù coâ nöông! Coâ nöông ñöøng traùch. Taïi haï... Taïi haï thöïc khoâng ... coù yù laøm ñieàu toäi loãi vôùi coâ nöông. oOo 335 Typed by COI http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn