Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI LAÊM CAÛM LOØNG TRI KYÛ ANH HUØNG SA LEÄ Thaïch Phaù Thieân giaät mình kinh haõi, kinh haõi hôn caû bò Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi nôi. Khi hai ngöôøi ñi xa maáy chuïc böôùc roài chaøng nhìn boùng sau löng thì quaû nhieân ñuùng laø Ñinh Ñang vaø Ñinh Baát Tam. Nguyeân Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù laø hai anh em vaø chæ hôn nhau moät tuoåi. Thanh aâm hai ngöôøi laïi gioáng nhau. Thaïch Phaù Thieân luùc tröôùc chæ lo Ñinh Baát Töù ñuoåi tôùi, chaøng nghe tieáng oâng anh laïi töôûng oâng em. Baây giôø chaøng run leân noùi: -Nguy roài ñaây laø Ñinh Baát Tam gia gia ! Muï giaø thaáy chaøng loä veû kinh haõi Ñinh Baát Tam thì ngaïc nhieân hoûi: -Sao ngöôi laïi sôï laõo theá ? Coù phaûi chaùu gaùi Ñinh Baát Tam ñaõ truyeàn thuï voõ coâng cho ngöôi khoâng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Ñinh Baát Tam muoán gieát taïi haï coøn Ñinh Ñinh Ñang Ñang thì giaän taïi haï khoâng chòu nghe lôøi naøng neân môùi troùi laïi roài neùm xuoáng soâng. Nhöng coøn may laø vöøa truùng luùc thuyeàn cuûa thaùi thaùi ñi qua, neáu khoâng … neáu khoâng thì … Muï giaø cöôøi noùi: -Neáu khoâng thì ngöôi ñaõ laøm moài cho con ruøa ñen hay con caù maäp roài ! Thaïch Phaù Thieân noùi: -Chính theá ! Chaøng chôït nhôù tôùi tình traïng mình bò Ñinh Ñang duøng leøo thuyeàn troùi o laïi nhö con lôïn thì laïi sôï haõi noùi: -Thaùi thaùi ! Boïn hoï coá tìm taïi haï. Neáu laàn naøy bò hoï baét ñöôïc thì taïi haï … khoâng coøn caùi may maén thoaùt cheát nöõa. Muï giaø töùc giaän noùi: -Neáu ta khoâng vì luyeän coâng bò taåu hoûa thì caùi thaèng cha Ñinh Baát Tam phoûng coù chi ñaùng keå ! Ngöôi ñi keâu laõo laïi ñaây thöû xem laõo coù daùm ñuïng ñeán sôïi tô caùi toùc cuûa ngöôi khoâng ? Nguyeân muï giaø naøy tính noùng nhö löûa. Tuy muï bò taåu hoûa toån thöông ñeán kinh maïch maø muï vaãn chaúng coi anh huøng haûo haùn trong thieân haï vaøo ñaâu. Thieáu nöõ voâi khuyeân can : 313 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Nhöng nhöng ! Hieän giôø nhöng nhöng chöa phuïc hoài coâng löïc, haõy taïm thôøi chòu nhuùn hai anh em hoï Ñinh, chôø nhöng nhöng laønh maïnh seõ tìm ñeán hoï ñeå traû oaùn cuõng chöa muoän. Muï giaø vaãn haäm höïc noùi: -Laàn naøy nhöng nhöng ngöôi thaät laø cay cöïc. Söû Tieåu Thuùy naøy moät ñôøi vuøng vaãy giang hoà chæ coù chuyeän keû khaùc bò ta laán aùp khinh khi, coù bao giôø phaûi chòu vuoát giaän im hôi vôùi ai ? Noùi ñi noùi laïi chaúng qua chæ vì thaèng tieåu suùc sanh kia. Giaø naøy maø khoâng cheát thì hai laõo quyû ñoù cuõng chaúng yeân ñöôïc. Thieáu nöõ noùi: -Nhöng nhöng ! Nhöõng vieäc ñaõ qua coøn nhaéc ñeán laøm chi nöõa ? Caû hai ngöôøi chuùng ta cuøng bò taåu hoûa, caàn phaûi bình taâm tònh khí ñeå döôõng thöông môùi mau khoûi ñöôïc. Neáu trong loøng nhöng nhöng luùc nao cuõng böïc töùc thì chæ laøm toån haïi cho thaân theå. Muï giaø vaãn chöa nguoâi giaän, haäm höïc noùi: -Thaân theå bò toån thöông thì ñaõ sôï gì ? Böõa nay gaëp vuï naøy khieán mình phaûi uoáng bao nhieâu nöôùc soâng thoái tha. Theá thì thanh danh moät ñôøi Söû Tieåu Thuùy coøn chi nöõa ? Muï phaãn haän trong loøng, caøng noùi caøng to tieáng. Thaïch Phaù Thieân sôï Ñinh Baát Tam nghe thaáy seõ tìm ñeán nôi, lieàn khuyeân can: -Laõo thaùi thaùi ! Thaùi thaùi haõy bình taâm laïi ñeå taïi haï vaän theâm chuùt noäi löïc vaøo cho thaùi thaùi ñöôïc khoâng ? Roài chaøng khoâng chôø muï traû lôøi, ñaët baøn tay vaøo huyeät Linh ñaøi ngaám ngaàm vaän noäi löïc, töø töø thuùc ñaåy vaøo ngöôøi muï. Trong khi Thaïch Phaù Thieân thuùc ñaåy noäi löïc. Söû baø baø ngöng thaànvaän khí tieáp xuùc kình löïc beân ngoaøi daãn vaøo nhöõng nôi beá taéc trong mình. Nhöõng kinh maïch cuøng huyeät ñaïo ñöôïc thuùc ñaåy vaø giaûi khai töøng ñöôøng moät, muï im tieáng khoâng noùi nöõa. Thaïch Phaù Thieân chæ mong cho muï ñöøng laøm huyeân naùo ñeå kinh ñoäng ñeán tai Ñinh Baát Tam. Noäi löïc töø baøn tay chaøng tieáp tuïc traøn vaøo ngöôøi muï khoâng ngôùt. Söû baø baø trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi. Muï laåm baåm: -Noäi coâng gaõ tieåu töû naøy raát tinh dieäu. Noäi löïc gaõ ñaõ thaâm haäu maø laïi laø luoàng khí thuaàn döông. Hieån nhieân töø luùc gaõ coøn laø ñöùa treû nít ñaõ hoïc ñöôïc ngheä thuaät cuûa danh moân chính phaùi maø sao gaõ chaúng hieåu chuùt voõ coâng naøo thì thaät laø kyø ? Muï nghó tôùi ñaây baát giaùc caûm thaáy khí huyeát trong ngöôøi nhoän nhaïo leân, neân khoâng daùm nghó nhieàu nöõa. Ñeán luùc ñaû thoâng ñöôïc toaøn boä kinh maïch Tuùc thieáu döông roài, muï thôû phaøo moät caùi nheï nhoõm, roài ñöùng leân cöôøi noùi: 314 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ta laøm cho ngöôi phaûi moät phen nhoïc meät. Thaïch Phaù Thieân cuøng thieáu nöõ ñeàu vui möøng khoân xieát, ñoàng thanh hoûi: -Baø baø haønh ñoäng ñöôïc roài ö ? Söû baø baø ñaùp: -Môùi ñaû thoâng ñöôïc moät boä maïch ôû chaân, coøn nhieàu kinh maïch khaùc. Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Baây giôø taïi haï tieáp tuïc truyeàn noäi löïc ñeå giaûi khai heát caùc kinh maïch cho thaùi thaùi ñöôïc khoâng ? Söû baø baø noùi: -Thaèng nhoû naøy laïi noùi nhaêng roài ! Ta cuøng con A Tuù vì luyeän “Voâ voïng thaàn quyeát” maø bò taåu hoûa, haù phaûi chuyeän bò noäi thöông taàm thöôøng ? Böõa nay ñaû thoâng ñöôïc moät ñöôøng kinh maïch cuõng laø taï ôn trôøi phaät laém roài. Duø Ñaït Ma toå sö hay Tröông Tam Phong chaân nhaân coù phuïc sinh cuõng chaúng theå trong moät ngaøy maø ñaû thoâng ñöôïc heát nhöõng kinh maïch bò beá taéc trong ngöôøi ta. Thaïch Phaù Thieân kheùp neùp noùi: -Daï daï ! Baây giôø taïi haï môùi hieåu lyù leõ nhö vaäy. Söû baø baø laïi noùi: -Hieän giôø chöa coù chuyeän gì, ngöôi giuùp cho A Tuù ñaû thoâng kinh maïch Tuùc thieáu döông cuûa thò ñi ! Thaïch Phaù Thieân vaâng daï luoân mieäng. Chaøng naâng A Tuù daäy, ñaët vai naøng töïa vaøo moät caønh caây roài aùp baøn tay vaøo huyeät Linh ñaøi naøng. Chaøng theo lôøi chæ thò cuûa Söû baø baø töø töø thuùc ñaåy noäi löïc vaøo ngöôøi naøng. Noäi löïc cuûa A Tuù coøn noâng caïn hôn toå maãu nhieàu neân Thaïch Phaù Thieân phaûi maát coâng laâu gaáp boán laàn môùi ñaû thoâng ñöôïc kinh maïch Tuùc thieáu döông cho naøng. A Tuù gaéng göôïng ñöùng leân, caát gioïng nheï noùi: -Ña taï ñaïi ca ! Nhöng nhöng ôi ! Chuùng ta chöa bieát cao tính ñaïi danh cuûa ñaïi ca ñaây laø gì ñeå hieåu caùch xöng hoâ, nhö vaäy thaät laø thaát leã ! Caâu naøy tuy naøng noùi vôùi toå maãu maø thöïc ra laø ñeå hoûi danh tính Thaïch Phaù Thieân, nhöng ñoái öôùc chaøng trai thanh nieân, naøng coù yù theïn thoø, khoâng daùm hoûi thaúng chaøng. Thaïch Phaù Thieân töï hoûi: -Mình bieát xöng teân laø gì baây giôø ? Söû baø baø cuõng noùi theo: -Tieåu töû ! Toân nöõ ta hoûi teân hoï ngöôi ñoù. Thaïch Phaù Thieân aáp uùng ñaùp : -Taïi haï … cuõng khoâng bieát … taïi haï chæ thaáy maù maù keâu laø … 315 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Chaøng toan noùi caùi teân Caåu Taïp Chuûng ra nhöng nay chaøng ñaõ hieåu ba chöõ ñoù chaúng thanh nhaõ chuùt naøo, khoâng tieän noùi ra tröôùc maët moät vò coâ nöông lòch ñoan trang. Chaøng lieàn noùi tieáp: -Boïn hoï laïi nhaän laàm taïi haï laø moät ngöôøi khaùc maø thöïc ra taïi haï khoâng phaûi ngöôøi ñoù … taïi haï khoâng bieát noùi theá naøo. Söû baø baø noùng naûy khoâng nhòn ñöôïc lieàn quaùt leân : -Ngöôi muoán noùi thì noùi khoâng chòu noùi thì thoâi. Sao laïi aáp uùng hoaøi ? Quanh co nhöõng caâu quyû quaùi gì vaäy ? A Tuù voäi caûn ngaên: -Nhöng nhöng ! Ngöôøi ta khoâng muoán noùi laø coù choã khoù khaên, khoâng tieän trình baøy. Vaäy chuùng ta khoâng neân hoûi nöõa. Bieát teân hay khoâng cuõng chaúng coù gì phaân bieät, mieãn laø chuùng ta ghi nhôù ôn ñöùc cuûa ngöôøi trong loøng laø ñuû. Thaïch Phaù Thieân noùi ngay: -Khoâng phaûi, khoâng phaûi ! Khoâng phaûi taïi haï chaúng chòu noùi, thaät ra teân taïi haï khoù nghe laém. Söû baø baø gaét leân: -Laøm gì maø khoù nghe vôùi deã nghe ? Neáu ngöôi khoâng noùi thì ta keâu ngöôi baèng 1 ñaïi toáng töû . Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Ñaïi Toáng Töû so vôùi Caåu Taïp Chuûng coøn deã nghe hôn nhieàu. Chaøng lieàn cöôøi ñaùp: -Keâu taïi haï baèng Ñaïi Toáng Töû laø hay laém, chaúng coù gì khoù nghe caû. A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân baûn tính hieàn hoøa maø toå maãu mình laïi noùi naêng voâ leã. Tuy chaøng khoâng thaáy theá laøm töùc giaän maø loøng naøng vaãn aùy naùy. Naøng noùi: -Nhöng nhöng ! Nhöng nhöng ñöøng noùi giôõn ñaïi ca ñaây nöõa. Thaïch Phaù Thieân cöôøi khì khì ngaét lôøi: -Khoâng heà gì. Taï ôn trôøi ñaát. Chæ caàu sao Ñinh Baát Tam gia gia vaø Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñöøng kieámt haáy taïi haï laø hay laém roài ! … Hai vò ngoài nghæ ñaây moät luùc ñeå taïi haï ñi kieám xem coù gì aên khoâng ? Söû baø baø noùi: -Treân ñaûo Töû Yeân naøy coù raát nhieàu traùi thò maø hieän nay ñang muøa thò chín. Ngöôi ñi haùi veà ñaây moät ít, ngoaøi ra nhöõng loaïi toâm cua treân ñaûo cuõng beùo laém, ngöôi baét veà maø aên. 1 Ñaïi Toáng Töû laø caùi baùnh chöng lôùn troøn vaø daøi. Söû baø baø goïi vaäy ñeå cheá Thaïch Phaù Thieân bò troùi chaèng chòt nhö caùi baùnh chöng. 316 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân vaâng lôøi, chaøng laïng ngöôøi ñi naáp vaøo sau goác caây, chaân tay roùn reùn chaïy ñi laàn laàn. Chaøng chæ sôï bò oâng chaùu hoï Ñinh nhìn thaáy. Chaøng ñi ñöôïc chöøng maáy chuïc tröôïng thì quaû nhieân thaáy treân söôøn nuùi maáy chuïc caây thò maø caây naøo cuõng luùc læu nhöõng traùi chín ñoû hoàng. Thaïch Phaù Thieân chaïy laïi goác caây, giô tay ra naém laáy moät caønh rung maïnh maáy caùi. Moät laø chaøng söùc maïnh hai laø traùi caây ñaõ chín moïng laû taû ruïng xuoáng. Thaïch Phaù Thieân lieàn dang vaït aùo ra ñoùn laáy roài chaïy veà choã buïi caây raäm ñöa cho Söû baø baø cuøng A Tuù aên. Hai baø chaùu chaân ñaõ ñi laïi ñöôïc nhöng kinh maïch nôùi tay haõy coøn beá taéc. Söû baø baø gaéng göôïng giô tay leân ñöôïc, nhöng hai tay A Tuù vaãn teâ choàn cöùng nhaéc. Thaïch Phaù Thieân boùc voõ thò ñöa moät traùi cho Söû baø baø roài laïi boùc cho A Tuù moät traùi. A Tuù thaáy Thaïch Phaù Thieân boùc voû thò ñöa tôùi beân mieäng mình thì maéc côû quaù, maët ñoû böøng leân nhö maøu thò chín. Naøng khoâng theå töø choái ñöôïc, ñaønh haù mieäng ra caén aên. Thaïch Phaù Thieân toan ñöa traùi nöõa vaøo mieäng A Tuù thì naøng noùi: -Ñaïi ca ! Ñaïi ca haõy aên no tröôùc roài haõy cho tieåu muoäi. Söû baø baø noùi: -Veà phía Taây Nam caùch ñaây chöøng hôn daëm coù moät thaïch ñoäng. Chuùng ta chôø cho ñeán toái seõ tôùi ñoù aån thaân ñeå hai anh em Baát Tam, Baát Töù khoâng bieát ñöôøng maø tìm. Thaïch Phaù Thieân caû möøng noùi: -Theá thì hay laém ! Chaøng khoâng sôï gì Ñinh Baát Töù, nhöng hai oâng chaùu Ñinh Baát Tam quyeát yù gieát chaøng neân chaøng lo ngay ngaùy. Chaøng nghe Söû baø baø noùi coù choã kín ñaùo aån mình thì trong loøng sung söôùng voâ cuøng vaø chæ mong cho trôøi choùng toái. Böùc maøn ñeâm buoâng xuoáng, Thaïch Phaù Thieân tay traùi daét Söû baø baø, tay phaûi naâng ñôõ A Tuù. Ba ngöôøi ñi veà meù Taây Nam. Ñaûo Töû Yeân naøy hieån nhieân laø nôi Söû baø baø ñaõ qua chôi ngaøy tröôùc neân thuoäc caû tình theá. Quaû nhieân ñi chöa ñaày moät daëm ñaõ ñeán moät nôi veà meù höûu toaøn laø vaùch nuùi. Söû baø baø chæ ñöôøng cho Thaïch Phaù Thieân voøng hai khuùc quanh roài ñi xuyeân qua moät buïi caây thaáp thì phaùt hieän ra cöûa sôn ñoäng. Söû baø baø noùi: -Ñaïi Toáng Töû ! ñeâm nay ngöôi nguû ôû ñoäng ngoaøi ñeå gaùc cöûa vaø nhôù khoâng ñöôïc tieán vaøo. Thaïch Phaù Thieân vaâng daï roài noùi tieáp: 317 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaùng tieác laø chuùng ta khoâng daùm baät löûa leân ñeå söôûi aùo cho khoâ. Söû baø baø laïnh luøng noùi: -Thaät laø coïp xuoáng bình nguyeân bò choù lôøn. Ngay sau anh em laõo quyû Baát Töù seõ phaûi traû nôï gaáp möôøi. Saùng sôùm hoâm sau, ba ngöôøi thöùc daäy aên maáy traùi thò roài Thaïch Phaù Thieân laïi trôï löïc giuùp cho hai ngöôøi ñaõ thoâng moät boä kinh maïch nöõa. Theá laø hai tay hai baø chaùu cöû ñoäng ñöôïc. Söû baø baø noùi: -Ñaïi Toáng Töû ! Trong caùi hoà treân ñaûo naøy coù raát nhieàu toâm cua. Ngöôi tôùi ñoù baét veà moät ít. Toâm cua tuy khoâng beùo baèng, thòt caù nhöng cuõng coøn hôn heát ngaøy naøy qua ngaøy khaùc chæ aên maáy traùi thò. Thaïch Phaù Thieân ngaàn ngöø hoûi: -Baét toâm cua thì chaúng coù gì khoù nhöng khoâng coù caùch naøo naáu chín ñöôïc, chaúng leõ aên soáng hay sao ? Söû baø baø hoûi sang chuyeän khaùc: -Moät gaõ thanh nieân söùc maïnh maø laïi ñi sôï laõo quyû Ñinh Baát Tam thì ra troøn troáng gì ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu noùi: -Xin mieãn nhaéc tôùi chuyeän Ñinh Baát Tam gia gia. Ñöøng noùi Ñinh tam gia maø ngay Ñinh Ñinh Ñang Ñang cuõng ñaõ lôïi haïi hôn taïi haï nhieàu. Neáu laïi bò hoï baét ñöôïc laàn nöõa taát troùi taïi haï lieäng xuoáng soâng thì nguy quaù ! A Tuù caát lôøi khuyeân: -Nhöng nhöng ! Ñaïi ca ñaây noùi phaûi ñoù ! Chuùng ta haõy taïm thôøi nhaãn naïi chôø cho nhöng nhöng ñaû thoâng xong kinh maïch khoâi phuïc laïi thaàn coâng. Khi aáy coøn sôï gì Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù nöõa ? Söû baø baø noùi: -Höø ! Ngöôi noùi coi boä ngon aên laém ! khoâi phuïc laïi thaàn coâng ñaâu phaûi chuyeän deã daøng ? Hai ngöôøi chuùng ta ñaû thoâng xong kinh maïch ít ra phaûi maát möôøi ngaøy. Coøn thôøi gian duøng vaøo vieäc phuïc hoài coâng löïc, thì nhieàu laø moät naêm maø ít nhaát cuõng phaûi taùm thaùng. Chaún g leõ baáy nhieâu ngaøy trôøi chuùng ta haøng ngaøy chæ aên maáy traùi thò maø ñöôïc ö ? vaõ laïi chæ trong voøng möôøi ngaøy nöõa, traùi thò thoái naùt heát roài thì laáy gì maø aên ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Töôûng baø baø sôï ñieâu chi chöù caùi ñoù thì baø baø khoûi lo. Taïi haï ñi haùi thaät nhieàu veà phôi khoâ ñoùng baùnh ñeå ba chuùng ta aên daàn trong moät naêm hay baûy taùm thaùng cuõng khoâng cheát ñoùi ñöôïc. 318 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Nguyeân ít laâu nay Thaïch Phaù Thieân traûi qua nhieàu côn hoaïn naïn ñau khoå vaø nguy hieåm, chaøng laïi khoâng hieåu gì ñeán theá söï, neân muoán ôû trong ñoäng qua ngaøy cho yeân thaân vaø trong loøng cuõng ñöôïc khoan khoaùi. Söû baø baø lieàn maéng: -Ngöôi muoán laøm con ruøa ruït coå ö ? Ta khoâng chòu ñaâu. Vaû laïi thaèng cha Ñinh Baát Töù chæ trong moät vaøi ngaøy nöõa seõ tìm ñeán ñaây. Ngöôi coù chòu laøm con ruøa cuõng khoâng theå ñöôïc. Ñaïi Toáng Töû ! Ngöôi laø caùi quaùi gì theá ? Sao ñaõ coù moät noäi löïc thaâm haäu voâ bieân maø khoâng luyeän taäp voõ ngheä cho gioûi ? Thaïch Phaù Thieân beõn leõn ñaùp : -Vì khoâng coù ngöôøi hay daïy baûo. Taïi haï chæ ñöôïc Ñinh Ñinh Ñang Ñang truyeàn daïy cho möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp thì dó nhieân taïi haï khoâng thaéng ñöôïc coâ ta. Ñinh Baát Töù laõo gia cuõng daïy ñöôïc moät chuùt voõ coâng thì ñeàu laø nhöõng chieâu thöùc maø laõo thuoäc caû roài thì laøm gì chaúng thua laõo ? A Tuù boãng hoûi xen vaøo : -Nhöng nhöng ! Sao nhöng nhöng khoâng chæ ñieåm cho ca ca ñaây maáy chieâu. Y hoïc voõ coâng cuûa nhöng nhöng maø ñaùnh baïi ñöôïc Ñinh Baát Töù chaúng veû vang hôn laø chính nhöng nhöng phaûi ra tay môùi thuû thaéng ñöôïc laõo sao ? Söû baø baø giöông maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân khoâng chôùp. Trong aùnh maét söû baø baø ñoät nhieân loä ra nhöõng tia saùng hung döõ. Hai tay muï rung baàn baät töïa hoà muoán choàm leân caén cheát Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân sôï quaù, khoâng töï chuû ñöôïc, baát giaùc luøi laïi moät böôùc aáp uùng hoûi: -Thaùi thaùi … thaùi thaùi … Söû baø baø theùt leân: -A Tuù ! Ngöôi coi kyõ laïi xem. Gaõ coù gioáng haén hay khoâng ? A Tuù ñaûo maét nhìn Thaïch Phaù Thieân. Veû maët vaãn hieàn töø naøng ñaùp: -Nhöng nhöng ! Töôùng maïo ñaïi ca ñaây quaû coù hôi gioáng haén thieät, nhöng nhaát quyeát laø khoâng phaûi haén. Haén ñaâu coù loøng trung haäu thaønh thöïc nhö vò ñaïi ca naøy ? Nhöõng tia maét hung döõ cuûa Söû baø baø daàn daàn dòu laïi. Muï haéng daëng moät tieáng roài noùi: -Duø thaèng nhoû naøy khoâng phaûi laø haén nhöng ñaõ gioáng maët laø ta quyeát khoâng daïy ñaâu. Thaïch Phaù Thieân chôït nghó ra ngay. Chaøng laåm baåm nhö noùi ñeå mình nghe: -Baø laïi nghi mình laø thaèng cha Thaïch Phaù Thieân naøo ñoù. Caùi oâng bang chuùa hoï Thaïch kia chaéc laø ñaéc toäi vôùi nhieàu ngöôøi laém roài, neân môùi bò ngöôi thieân caêm haän ñeán theá. Sau naøy mình maø coù cô hoäi gaëp maët, phaûi khuyeân giaûi y môùi ñöôïc. Boãng nghe Söû baø baø hoûi: 319 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ngöôi coù teân hoï gioáng nhö gaõ khoâng ? Thaïch Phaù Thieân laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng phaûi ! Ngöôøi ta ñeàu baûo taïi haï gioáng nhö vò Thaïch bang chuùa naøo ñoù ôû bang Tröôøng Laïc. Nhöng thöïc ra khoâng ñuùng moät chuùt naøo. Hôõi ôi ! Taïi haï giaûi thích theá naøo hoï cuõng khoâng tin. Chaøng noùi xong laïi thôû daøi söôøn söôït, maø gioïng noùi ñaày veû cöïc kyø phieàn naõo. A Tuù kheõ noùi: -Tieåu muoäi tin chaéc laø ñaïi ca khoâng phaûi haén. Thaïch Phaù Thieân caû möøng hoûi: -Coâ nöông khoâng tin thaät chöù ? … Theá thì … hay laém ! Chæ coù mình coâ nöông laø khoâng tin thoâi. A Tuù noùi: -Ñaïi ca laø ngöôøi toát coøn haén laø ngöôøi caøn rôõ. Hai ngöôøi khoâng gioáng tính nhau chuùt naøo. Thaïch Phaù Thieân trong loøng haû heâ nhö coù ñöôïc moät ngöôøi tri kyõ. Baát giaùc chaøng naém tay naøng noùi luoân maáy caâu: -Ña taï coâ nöông ! Ña taï coâ nöông ! Ít laâu nay heát thaûy moïi ngöôøi cho chaøng laø Thaïch bang chuùa, maø chaøng khoâng sao bieän baïch ñöôïc. Chaøng chaúng khaùc gì moät phaïm nhaân bò kheùp toäi oan trong loøng chöùa chaát bao nhieâu noåi cay cöïc maø ñöôïc moät vò minh quan xeùt toû noåi oan cho chaøng, khieán chaøng caûm ñoäng khoâng buùt naøo taû xieát. Thaïch Phaù Thieân noùi maáy caâu “Ña taï coâ nöông” roài khoâng nhòn ñöôïc nöõa, hai haøng leä nhoû gioït. Nhöõng gioït leä naøy rôùt xuoáng baøn tay nhoû nhaén cuûa A Tuù. A Tuù theïn ñoû maët leân, nhöng khoâng nôõ ruùt tay ra khoûi tay chaøng. Söû baø baø laïnh luøng noùi: -Phaûi laø phaûi maø khoâng laø khoâng. Ñaõ laø thaân nam töû maø laïi khoùc khoùc meáu meáu thì coøn ra troø troáng gì nöõa ? Thaïch Phaù Thieân ñoåi gioïng luoân: -Daï daï ! Thaùi thaùi daïy chí phaûi ! Chaøng toan ñöa tay leân lau nöôùc maét, môùi phaùt giaùc ra mình ñang naém tay A Tuù. Chaøng giaät mình chöõa theïn: -Xin loãi coâ nöông ! Xin loãi coâ nöông ! Chaøng buoâng tay A Tuù ra, mieäng aáp uùng: -Taïi haï … taïi haï … laïi ñi haùi theâm ít traùi thò. Roài khoâng daùm nhìn maët A Tuù nöõa, caém ñaàu chaïy ra ngoaøi. Söû baø baø thaáy Thaïch Phaù Thieân hoang mang hoaûng hoát thaät söï chöù khoâng phaûi giaû vôø, thì khoâng khoûi phì cöôøi baûo A Tuù : 320 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Quaû nhieân gaõ khoâng phaûi laø thaèng tieåu suùc sinh hoï Thaïch. Haén laø moät ñöùa baát nhaân ñaâu coù hieàn laønh thöïc thaø nhö gaõ Ñaïi Toáng Töû naøy ? Chæ trong khoaûng khaéc, boãng ngoaøi cöûa ñoäng coù tieáng soät soaït. Thaïch Phaù Thieân ñaõ quay veà, saéc maët lôït laït ra chieàu cöïc kyø hoaûng hoát, chaøng líu löôõi: -Hoûng … thieät laø hoûng beùt ! … oOo 321 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn