Xem mẫu

 1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI BA LÔØI TRANG NHAÕ ÑOÄNG LOØNG HAØO KIEÄT Laõo giaø kia huøng hoå vung chöôûng leân toan taùt vaøo maët Thaïch Phaù Thieân, töôûng chöøng chaøng bò phaùt chöôûng naøy, ñeán phaûi hoa ñaàu vaêng raêng lôïi ra. Ñoät nhieân laõo ñeå maét nhìn thaáy treân maët Thaïch Phaù Thieân ñaõ thaáy in veát chöôûng ñen sì. Laõo chöng höûng moät chuùt roài thu chöôûng veà cöôøi noùi: -Ha ha ! Hình noäm kia ! Ta töôûng ngöôi bò ai troùi buoäc nhö vaäy, teù ra chính laø teân ñieät toân nöõ ngoan ngoaõn cuûa ta. Phaùt chöôûng coøn in treân maët ngöôi cuõng do thò ñaùnh vaøo, coù ñuùng khoâng ? Thaïch Phaù Thieân chaúng hieåu ra sao, chaøng hoûi: -Ñieät toân nöõ laõo ö ? Naøng laø ai vaäy ? Laõo kia daèn gioïng: -Ngöôi coøn chöa bieát laõo phu ñaây laø ai hay sao ? Ta laø Ñinh Baát Töù. Ñieät toân nöõ ta laø … Thaïch Phaù Thieân noùi tieáp: -AØ phaûi roài ! Ñinh Ñinh Ñang Ñang laø ñieät toân nöõ cuûa laõo. Ñuùng theá ! Phaùt chöôûng naøy cuõng Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ ñaùnh taïi haï. Taïi haï bò naøng troùi ñaáy. Ñinh Baát Töù oâm buïng caû cöôøi noùi: -Ta vaãn baûo khaép thieân haï tröø con a ñaàu A Ñang, khoâng coøn ngöôøi thöù hai naøo laïi tinh nghòch nhö thò. Hay laém hay laém ! Taïi sao thò laïi troùi ngöôi ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Gia gia naøng muoán gieát taïi haï vì taïi haï chaúng nhöõng voõ coâng keùm coûi maø coøn si ngoác nöõa. Ñinh Baát Töù laïi caøng khoan khoaùi. Laõo cöôøi laên cöôøi loän noùi: -Con ngöôøi maø laõo Tam ñaõ muoán gieát laïi gaëp laõo Töù thì … Thaïch Phaù Thieân giaät mình hoûi: -Laõo gia muoán gieát taïi haï ö ? Ñinh Baát Töù ñaùp: -Taâm yù cuûa Ñinh Baát Töù, thieân haï ai maø ñoaùn truùng ñöôïc ? Ngöôi chaéc laø ta gieát ngöôi thì ta khoâng gieát. Laõo ñöùng leân vöôn tay traùi ra naém laáy sau gaùy Thaïch Phaù Thieân nhaác boång leân. Tay phaûi laõo giô leân nhö löôõi ñao phaùt vaøochung quanh ngöôøi chaøng. Bao nhieâu 293 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn leøo thuyeàn troùi chaøng töø treân xuoáng döôùi ñeàu bò caét ñöùt thaønh töøng khuùc laû taû rôi xuoáng. Löôõi ñao thaät töôûng chöùng cuõng khoâng theå saéc beùn ñeán theá. Thaïch Phaù Thieân thích quaù traàm troà khen: -Laõo gia töû ! Thuû phaùp cuûa laõo gia lôïi haïi quaù chöøng ! Caùi ñoù keâu baèng gì ? Ñinh Baát Töù voán ngöôøi hieáu thaéng. Laõo nghe Thaïch Phaù Thieân ca ngôïi thì nöùc loøng hôûi daï, noùi: -Coâng phu ñoù dó nhieân phi thöôøng. Khaép thieân haï tröø Ñinh laõo Töù ra e raèng khoâng coøn ngöôøi thöù hai naøo coù baûn laõnh naøy nöõa. Luùc naøy muï giaø cuõng ñaõ hoài tænh. Muï nghe Ñinh Baát Töù ba hoa khoaùc laùc lieàn cöôøi laït noùi: -Höø ! Eách naèn ñaùy gieáng coi trôøi baèng vung. Caùi moân “Khoaùi ñao traûm loaïn ma” naøy thì baát luaän keû naøo ñaõ hoïc mieáng voõ meøo queø chaúng ai laø khoâng bieát. Ñinh Baát Töù töùc mình noùi: -Noùi baäy ! Keû môùi hoïc ñöôïc mieáng voõ meøo queø maø söû ñöôïc chieâu “Khoaùi ñao traûm loaïn ma” ö ? Vaäy muï thöû söû ñi ta coi. Muï giaø noùi: -Ngöôi ñaõ bieát ta luyeän coâng bò taåu hoûa nhaäp ma maát heát khí löïc maø noùi moùc ta chöù gì ? Gaõ kia ! ta noùi cho ngöôi hay ngöôi cöù ñeán moät thò traán nhoû thaáy ngöôøi quaûng caùo baùn cao ñôn linh taùn bòp ngöôøi laáy tieàn, yeâu caàu hoï luyeän cho ngöôi coi moân “Khoaùi ñao traûm loaïn ma” kia laø ñöôïc ngay. Ngöôi chæ maát vôùi hoï moät hai ñoàng laø hoï bieåu dieãn cho ngöôi coi, hoï bieåu dieãn khoâng khaùc chuùt naøo. Ñoù laø caùi troø bòp thieân haï cuûa haïng kieám côm chöù coù chi laø hy höõu. Ñinh Baát Töù bình sinh raát caêm haän keû naøo cheâ bai voõ coâng cuûa laõo. Laõo thaáy muï kia buoâng lôøi khinh reû, baáy giaùc noåi côn töùc giaän nhö ngöôøi ñieân. Laõo vöôn tay ra chuïp xuoáng vai muï giaø. Thaïch Phaù Thieân la leân: -Chôù cöû ñoäng phuû phaøng nhö vaäy. Chaøng nghieâng ngöôøi ñi xoay tay laïi nhaèm chuïp vaøo coå tay phaûi Ñinh Baát Töù. Ñoù chính laø chieâu Baïch haïc Thuû trong möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû maø Ñinh Ñang ñaõ truyeàn thuï cho chaøng. Nguyeân chaøng bò Ñinh Ñang ñieåm huyeät ñaõ laâu roài, noäi löïc chaøng bò kieàm cheá ñöôøng huyeät ñaïo ñaõ daàn daàn giaûi khai.baáy giôø daây troùi bò ñöùt heát, khí huyeát löu thoâng khoan khoaùi laäp töùc chaøng cöû ñoäng töï do theo nhö yù muoán. Ñinh Baát Töù la leân moät tieáng: -OÀ ! Roài laõo moùc vaøo caùnh tay Thaïch Phaù Thieân. 294 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân ñaõ luyeän möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp raát laø thaønh thuoäc. Chaøng lieàn bieán chieâu: tay phaûi nhaèm chuïp vaøo hai maét ñoái phöông. Ñinh Baát Töù quaùt leân: -Gioûi ! Ñaây laø caàm naõ thuû cuûa laõo Tam. Laõo ñöa canh tay veà phía tröôùc ñeå ñeø khuyûu tay chaøng xuoáng. Thaïch Phaù Thieân khoa hai caùnh tay thaønh voøng troøn, song quyeàn chaøng nhaèm phaûn kích vaøo huyeät thaùi döông ñoái phöông. Ñinh Baát Töù luoàn hai caùnh tay töø döôùi leân treân, roài gaït ra nhanh nhö ñieän chôùp ñeå haát caùnh tay Thaïch Phaù Thieân. Laõo ñaõ töôûng chieâu naøy ñuû laøm cho Thaïch Phaù Thieân ñeán bò gaõy tay. Khoâng ngôø boán caùnh tay ñuïng vaøo nhau, Thaïch Phaù Thieân vaãn ñöùng yeân khoâng nhuùc nhích. Coøn Ñinh Baát Töù thaáy ngöôøi mình teâ nhöùc. “Raéc” moät tieáng ! Chaân laõo ñaïp leân, taám vaùn thuyeàn gaõy. Con thuyeàn troøng traønh raát maïnh. Ñinh Baát Töù khoâng ngôø noäi löïc ñoái phöông thaâm haäu ñeán theá ! Laõo voäi luøi laïi moät böôùc ñeå khoûi bò haõm vaøo choå taám vaùn thuûng. Mieäng laõo oà leân moät tieáng. Ñinh Baát Töù laàn tröôùc ñaõ “oà” leân moät tieáng vì laõo ngaïc nhieân khoâng hieåu sao Thaïch Phaù Thieân bieát thi trieån möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû cuûa nhaø hoï Ñinh ? Nhöng luùc hai tay ñaáu kìnhlöïc vôùi Thaïch Phaù Thieân laõo phaûi lui laïi moät böôùc vaø “oà” leân moät tieáng laø laõo kinh haõi thöïc söï, vì noäi löïc chaøng thanh nieân cöïc kyø thaâm haäu laïi voâ cuøng voâ taän. Laõo töï hoûi : Trong voõ laâm ôû ñaâu xuaát hieän moät chaøng thanh nieân voõ coâng cao cöôøng ñeán theá ? Vöøa roài laõo ñaùnh ra moät ñoøn tuy chöa huy ñoäng toaøn löïc song laõo thaáy ñoái phöông thaûn nhieân voâ söï maø mình phaûi luøi laïi loaïng choaïng daãm gaõy caû vaùn thuyeàn. Nhö vaäy coù khaùc naøo mình thua moät ñoøn. Laõo laåm baåm: -Gaõ naøy baûn laõnh gheâ gôùm ñeán theá maø sao bò Ñinh Ñang baét ñöôïc ? Sao gaõ laïi bò thò ñaùnh truùng moät chöôûng ? Trong loøng laõo naûy ra khoâng bieát bao nhieâu nghi vaán. Muï giaø cuõng khoâng keùm phaàn kinh dò, coù leõ muï coøn ngaïc nhieân hôn caû Ñinh Baát Töù. Nhöng muï chæ caàn coù cô hoäi ñeå mæa mai laõo laø thích roài. Chuïp ñöôïc cô hoäi naøy, muï khi naøo chòu boû qua, muï baát cöôøi ha haû noùi aáp uùng: -Ñeán moät thaèng nhoû … maø cuõng … Ñinh Baát Töù töùc giaän noùi: -Muï ñöøng aáp uùng nöõa ñeå ta ñôõ lôøi cho. Ñeán moät thaèng nhoû maø cuõng khoâng laøm gì noåi gaõ thì coøn xöng anh huøng haûo haùn theá naøo ñöôïc ? Coù phaûi muï ñònh noùi theá chaêng ? Sao maø muï khoâng daùm noùi toaïc ra vì sôï ta ñaùnh cheát maát maïng chöù gì ? Muï kia cöôøi töôi gaät ñaàu. 295 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Ñinh Baát Töù nghieâng ñaàu nhìn Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Gaõ kia ! Sö phuï ngöôi laø ai ? Thaïch Phaù Thieân gaõi ñaàu gaõi tai. Chaøng nghó buïng: -Tuy mình coù hoïc voõ coâng ôû nôi Taï Yeân Khaùch, Ñinh Ñang nhöng chöa laøm leã baùi sö, thì vaãn khoâng phaûi laø sö phuï chính thöùc. Chaøng lieàn ñaùp: -Taïi haï khoâng coù sö phuï. Ñinh Baát Töù töùc giaän noùi: -Ngöôi ñöøng noùi nhaêng nöõa. Vaäy theá möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp ngöôi ñaõ hoïc leùn ñöôïc cuûa ai ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Khoâng phaûi taïi haï hoïc leùn ñaâu. Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ daïy taïi haï trong möôøi ngaøy. Naøng khoâng phaûi laø sö phuï cuûa taïi haï maø laø … Chaøng muoán noùi maø laø vôï taïi haï. Nhöng caûm thaáy coù ñieàu khoâng oån, ch2ng döøng laïi khoâng noùi nöõa. Ñinh Baát Töù töùc giaän maéng: -Con baø noù ! Voõ coâng naøy A Ñang ñaõ daïy cho ngöôi ö ? Meï kieáp Ngöôi chæ noùi nhaêng ! Muï giaø luùc naøy hôi thôû ñaõ bình tænh trôû laïi. Muï laïnh luøng noùi: -Treân choán giang hoà ai cuõng baûo Ñinh thò Song Huøng moät laø anh huøng coøn moät laø gioáng choù. Caâu ñoù quaû ñaõ khoâng laàm. Böõa nay chính maét ta troâng thaáy caøng roõ lôøi ñoàn treân choán giang hoà hay thieät. Ñinh Baát Töù töùc quaù quaùt leân be be : -Caâu naøy hoï noùi töï bao giôø ? Chaéc laø muï bòa ñaët ra. Muï baûo ai laø anh huøng ? Ai laø gioáng choù ? Voõ coâng cuûa ta so vôùi laõo Tam coøn cao cöôøng hôn. Trong voõ laâm chaúng ai laø khoâng bieát. Muï giaø khoâng muoán noùi mau, muï chaäm raõi töøng tieáng: -Ñinh Ñang laø toân nöõ Ñinh laõo Tam. Ñinh laõo Tam truyeàn thuï voõ coâng cho con gaùi. Con gaùi laõo laïi daïy Ñinh Ñang. Baây giôø Ñinh Ñang laïi truyeàn thuï cho gaõ ieåu töû naøy. Gaõ chæ coù hoïc möôøi ngaøy maø thaéng ñöôïc Ñinh laõo Töù. Vaäy ngöôi thöû nghó xem lôøi bình luaän cuûa thieân haï … ai laø … Muï noùi tôùi ñaây roài khoâng chuyeån xuoáng ñöôïc nöõa. Ñinh Baát Töù cöïc kyø noùng naûy. Laõo nghe muï noùi noùng ruoät khoâng nhaãn naïi ñöôïc nöõa lieàn noùi ngay: -Ñöøng aáp uùng nöõa ñeå ta thay muï noùi noát cho: Ngöôi thöû nghó thieân haï bình luaän theo leõ ñoù thì ai anh huøng ? Ai laø gioáng choù ? Ñöông nhieân Ñinh laõo Tam laø anh huøng, Ñinh laõo Töù laø gioáng choù. 296 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Laõo caøng noùi thanh aâm caøng lôùn. Sau cuøng tieáng vang nhö saám, khaép treân soâng ai cung nghe roõ. Muï giaø vöøa cöôøi khoan khoaùi vöøa gaät ñaàu noùi: -Ngöôi töï bieát mình nhö vaäy laø hay. Muï noùi caâu naøy raát kheõ Ñinh Baát Töù cuõng caêm töùc voâ cuøng. Laõo quaùt leân: -Ai baûo thaèng loûi thaéng ñöôïc Ñinh laõo Töù ? Laïi ñaây ! Chuùng ta tyû ñaâu nöõa. Neáu ta khoâng … Laõo muoán noùi neáu ta haát ñöôïc ngöôi xuoáng soâng trong voøng ba chieâu thì ngöôi tính sao ? Nhöng laõo chöa noùi ra mieäng thì laïi nghó ñeán cuoäc tyû voõ naøy khoâng phaûi taàm thöôøng. Chæ sôï trong ba chieâukhoâng haï ñöôïc gaõ maø ñeán möôøi chieâu cuõng chöa naém vöõng phaàn naøo. Neáu noùi laø hai möôi chieâu thì coøn chi laø anh huøng khí khaùi. Mình ñaõ laø nhaân vaät noåi danh maø phaûi moät traêm chieâu môùi haï ñöôïc moät teân ñoà ñeä cuûa ñieät toân nöõ thì coøn ra theá naøo ? Laõo ngaàn ngöø moät luùc thì muï giaø laïi cöôùp lôøi: -Neáu trong voøng möôøi vaïn chieâu, maø khoâng ñaùnh baïi ñöôïc gaõ thì phaûi laïy gaõ … laïy gaõ … Ñinh Baát Töù quaùt: -Muï muoán baûo ta laïy gaõ laøm sö phuï coù ñuùng theá khoâng ? Ñinh Baát Töù chöa döùt lôøi, ngöôøi laõo ñaõ nhaûy voït leân khoâng vung chöôûng ñaùnh xuoáng ñænh ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân tuy ñaõ hoïc qua möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp, nhöng möôøi taùm ñöôøng caàm naõ naøy, chaøng chæ ñaáu vôùi Ñinh Ñang laø ñoái phoù ñöôïc maø thoâi. Luùc hoïc ñaõ khoâng thöïc nghieäm thì luùc öùng duïng linh hoaït theá naøo ñöôïc ? Chaøng vöøa thaáy boùng chöôûng cuûa Ñinh Baát Töù coù ñeán haøng ngaøn haøng vaïn caùi ñaùnh xuoáng ñaàu mìnhthì coøn bieát choáng cöï laøm sao ? Chaøng ñaønh giô hai tay leân ñeå che ñænh ñaàu. Giöõa luùc aáy huyeät Ñaïi truy ôû sau gaùy caûm thaáy moät aùp löïc cöïc kyø traàm troïng. Dó nhieân chaøng ñaõ bò truùng chöôûng. Huyeät Ñaïi truy laø choå aùch yeáu quy tuï Tam döông ñoác maïch töø chaân tay ñöa leân, neân noù quan heä voâ cuøng. Nhöng cuõng laø choã phaùt huy noäi löïc ñeå phaûn kích raát maõnh lieät. Ñinh Baát Töù boãng caûm thaáy toaøn thaân run baén leân vaø bò haát vaêng sang moät beân. Laõo nhìn ñeán Thaïch Phaù Thieân thì chaøng vaãn thaûn nhieân nhö khoâng. Keå ra thì chieâu naøy coá nhieân Thaïch Phaù Thieân ñaõ bò ñaùnh truùng nhöng Ñinh Baát Töù laïi bò haát ra thì cuõng khoâng theå noùi laø ai hôn ai keùm ñöôïc. Boãng muï giaø baät leân tieáng cöôøi quaùi gôõ roài noùi: 297 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñinh Baát Töù ! ñaây laø gaõ coá yù ñeå cho ngöôi ñaùnh truùng. Cöù coi ngöôi bò haát vaêng ñi thì ñuû bieát ngöôi thieät laø ñoà voâ duïng, vöøa môùi ra moät choeâu maø ngöôi ñaõ bò thua roài. Ñinh Baát Töù töùc qua la leân: -Ta thua theá naøo ñöôïc ? Muï noùi theá laø noùi caøn. Muï giaø noùi: -Neáu ngöôi khoâng chòu thua thì ngöôi ñeå cho gaõ ñaùnh traû moät chöôûng vaøo huyeät Ñaïi truy maø ngöôi khoâng cheát ñoàng thôøi cuõng haát ñöôïc gaõ ra ngoaøi maáy böôùc thì ta môùi cho laø hai beân ngang söùc. Ñinh Baát Töù nghó thaàm: -Noäi löïc thaèng loûi naøy thaâm haäu phi thöôøng ! Neáu mình ñeå gaõ ñaùnh vaøo huyeät Ñaïi truy thì chaúng cheát cuõng bò troïng thöông. Laõo nghó vaäy lieàn noùi: -Ñang ñöôøng hoaøng theá naøy, vieäc gì ta laïi phaûi ñeå cho gaõ ñaùnh ? Muï thöû ñeå ta ñaùnh moät chöôûng vaøo huyeät Ñaïi truy coi. Muï giaø bóu moâi ra chieàu khinh bæ noùi: -Ta ñaõ bieát ngöôi chæ laø quaân choù maù chuyeân tìm caùch chieám tieän nghi ñeå aên ngöôøi, coøn neáu theo caùch vaên nhaõ aên mieáng traû mieáng: ngöôøi ta ñeå mình ñaùnh moät chöôûng hay moät quyeàn thì khoâng khi naøo ngöôi daùm ñeå cho ngöôøi ta ñaùnh traû. Ñinh Baát Töù bò muï giaø noùi truùng taâm söï, laõo raát laø khoù chòu. Ta neân bieát raèng trong voõ laâm caùch ñaáu vaên nhaõ thì beân naøy ñaùnh ra moät quyeàn, beân kia khoâng traû ñoøn maø cuõng khoâng neù traùnh roài khi beân kia traû mieáng, beân naøy cuõng phaûi höùng chòu ñeå ñònh hôn thua. Ñinh Baát Töù lieàn caõi coái: -Ñoù laø loái tyû ñaáu man rôï cuûa boïn haùn töû thoâ loã khoâng hieåu voõ coâng. Chuùng ta laø nhöõng nhaø voõ hoïc noåi tieáng, khi naøo laïi chòu chôi caùi troø ngu ngoác aáy. Laõo nguyeân laø ngöôøi hieáu thaéng töï bieát mìnhc aõi theá laø caõi chaày caõi coái. Nhaân luùc muï giaø vöøa buoâng tieáng cöôøi laït, nhöng chöa kòp noùi gì, laõo ñaõ quay laïi baûo Thaïch Phaù Thieân: -Laïi ñaây chuùng ta ñaáu nöõa ! Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï chæ hoïc ñöôïc ôû Ñinh Ñinh Ñang Ñang coù maáy chieâu caàm naõ thuû phaùp, coøn ngoaøi ra chaúng hieåu voõ coâng chi heát. Vöøa roài laõo gia ñaõ ra chieâu bieánhoùa ñeán haøng ngaøn haøng vaïn boùng chöôûng ñaùnh tôùi taáp. Taïi haï khoâng bieát ñöôøng choáng ñôõ. Theá thì cöù keå nhö laõo gia thaéng roài, baát taát phaûi tyû ñaàu nöõa. Ñinh Baát Töù nghe chaøng noùi caâu “keå nhö laõo gia thaéng roài” thì laõo raát töùc mình. Laõo lôùn tieáng hoûi: 298 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ai thaéng laø thaéng, baïi laø baïi, sao coøn noùi ñeán hcöõ “keå nhö” ? Ngöôi laïi ñaùnh vôùi ta nöõa ñi. Thaïch Phaù Thieân vaãn moät möïc: -Taïi haï ñaõ noùi laø khoâng bieát voõ coâng. Ñinh Baát Töù thaáy muï giaø cöù cöôøi khaåy hoaøi thì löûa giaän boá cleân nguøn nguït, lieàn caát tieáng thoùa maï: -Meï kieáp ! Ngöôi khoâng bieát thì ta daïy cho maø hay. Ngöôi haõy nhìn nhaän ñaây. Ngöôi ra chieâu ñaùnh ta theá naøy, thì phaûi choáng laïi theá naøy. Tieáp theo ta phoùng tay kia ñaùnh ngöôi thì ngöôi phaûi ngöôøi ñi ñeå traùnh roài phoùng quyeàn ñaùnh vaøo ñaây. Thaïch Phaù Thieân hoïc raát mau, chaøng cöù theo ñuùng caùch thöùc maø ra tay. Ñinh Baát Töù xoay tay laïi phaûn kích. Hai ngöôøi ñaõ bieåu dieãn ñöôïc boán chieâu thì laõo vung quyeàn ñaùnh tôùi. Thaïch Phaù Thieân khoâng bieát traû ñoøn caùch naøo. Chaøng buoâng thoõng hai tay noùi: -Choã döôùi taïi haï khoâng hieåu. Ñinh Baát Töù vöøa töùc mình laïi vöøa baät cöôøi, laõo noùi: -Choã naøo ta cuõng daïy ngöôi thì coøn noùi chi ñeán chuyeän tyû ñaáu nöõa. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Taïi haï vaãn noùi: Baát taát tyû ñaáu laøm chi nöõa. Cöù coi nhö laø laõo gia thaéng roài. Ñinh Baát Töù noùi: -Khoâng ñöôïc ! Neáu ta khoâng thaéng ngöôi moät caùch chaân chính thì Tieåu Thuùy cheá dieãu ta baûo khoâng phaûi laø anh huøng maø laø gioáng choù maù. Vuï naøy boû ñi thì ta coøn maët muõi naøo nhìn thaáy ai nöõa ? Ngöôi nhôù: ta ñaùnh ñoøn naøy thì ngöôi ñöøng ñôõ gaït, chæ tieán leân moät böôùc maø giô ngoùn tay ra ñaâm vaøo buïng döôùi ta. Chieâu naøy raát hieåm ñoäc. Nhö vaäy laø thoi quyeàn cuûa ta khoâng ñaùnh truùng ngöôi ñöôïc vì coøn phaûi neù traùnh. Caùi ñoù töùc laø laáy coâng laøm thuû, vì ñòch phaûi thu chieâu veà ñeå töï cöùu mình. Laõo vöøa noùi vöøa vaïch roõ töøng chieâu. Thaïch Phaù Thieân duïng taâm ghi nhôù. Hoïc moät luùc roài hai ngöôøi ñaùnh laïi töø ñaàu cho ñeán luùc heát choå ñaõ truyeàn daïy môùi döøng laïi ñeå tieáp tuïc hoïc nöõa. Nhöõng quyeàn phaùp chöôûng phaùo cuûa Ñinh Baát Töù raát phöùc taïp. Nhöng laõo cuøng Thaïch Phaù Thieân ñaáu vôùi nhau chæ haïnñònh ôû choã ñaõ daïy qua roài. Ñinh Baát Töù voán noùng tính. Laõo nghó buïng: -Neáu cöù ñaáu theá naøy maõi thì laøm sao maø thaéng ñöôïc gaõ ? Mình chæ troâng mong vaøo cô hoäi ñoäc nhaát laø luùc naøo gaõ queân maát chieâu thöùc, choáng ñôõ khoâng ñuùng ñöôøng thì gaõ môùi maéc ohaûi ñoäc thuû cuûa mình ! Nhöng Thaïch Phaù Thieân coù trí nhôù raát gioûi. Ñinh Baát Töù chæ daïy moät laàn laø chaøng khoâng queân nöõa. 299 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hai ngöôøi tieáp tuïc qua laïi ñeán dö hai traêm chieâu maø Thaïch Phaù Thieân vaãn khoâng bò ñoái phöông tìm thaáy choå sô hôû naøo. Muï giaø thænh thoaûng laïi xuøy leân maáy tieáng cöôøi ruoài, khieán cho Ñinh Baát Töù khoâng daùm ñem nhöõng chieâu taàm thöôøng ra truyeàn thuï. Luùc ra moät chieâu coâng hay chieâu thuû maø khoâng maõnh lieät, kyø aûo laø muï laïi leân tieáng cheâ bai. Tuy muï bò taåu hoûa nhaäp ma, khoâng haønh ñoäng ñöôïc, nhöng nhaõn quang muõ vaãn coøn raát lôïi haïi. Muï thaät xöùng ñaùng laø moät ñaïi haønh gia veà voõ hoïc. Roõ raøng moät chieâu thöùc voõ coâng kyø dieäu maø muï cuõng moi moùc ra ñöôïc maáy caâu pheâ bình chí lyù. Theá thì nhöõng chieâu thöùc keùm phaàn tinh dieäu, khi naøo muï chòu buoâng tha maø khoâng chæ trích ? Ñinh Baát Töù ñem heát tinh thaàn truyeàn thuï quyeàn chöôûng cho Thaïch Phaù Thieân. Cuoäc truyeàn thuï böõa nay laõo taän taâm chaúng keùm gì maáy laàn laõo ñaõ ñaáu vôùi muï giaø baèng göôm ñao thaät söï. Laõo laïi daïy theâm maáy chieâu nöõa thì trôøi gaàn saùng. Laõo noùng naûy voâ cuøng. Ñoät nhieân laõo bieán ñoåi quyeàn phaùp söû moät chieâu “Khaùt maõ boân tuyeàn” vöøa phoùng quyeàn vöøa nhay xoâ caû ngöôøi vaøo. Thaïch Phaù Thieân la leân: -Khoâng ñuùng thöù töï maát roài ! Ñinh Baát Töù quaùt hoûi: -Vieäc gì maø thöù töï vôùi chaúng thöù töï ? Ta daïy sao ngöôi cöù theá maø phaù giaûi. Thaïch Phaù Thieân nhôù ngay ñeán laõo ñaõ daïy chieâu “Phaán Ñieäp Phieân Phi” ñeå ñoái choïi. Chaøng lieàn theo ñuùng phöông phaùp tung mình nhaûy ra. Ñinh Baát Töù buïng baûo daï: “Ta chæ caàn böùc baùch gaõ phaûi nhaûy xuoáng soâng laø thaéng roài. Duø Tieåu Thuùy coù laém moàm cuõng baèng voâ duïng.” Laõo tieán leân moät böôùc phoùng chieâu “Hoaønh taûo thieân quaân” vung caû hai tay queùt ngang moät caùi. Thaïch Phaù Thieân lieàn theo ñuùng caùch thöùc söû chieâu “Hoøa phong teá vuõ” traùnh khoûi theá coâng aùo aït cuûa ñoái phöông. Nhöng chaøng vöøa luøi moät böôùc thì chaân traùi ñaõ giaãm leân maïn thuyeàn. Ñinh Baát Töù caû möøng quaùt leân: -Xuoáng ñi ! Ñoàng thôøi laõo ra chieâu “Chung coå teà minh” song quyeàn cuøng phoùng ra ñaùnh vaøo hai beân huyeät thaùi döông. Thaïch Phaù Thieân chieáu theo nhö lôøi daïy cuûa Ñinh Baát Töù, chaøng luøi laïi moät böôùc roài duøng “nhu quyeàn” ñeå hoùa giaûi song quyeàn cuûa ñoái phöông. Nhöng luùc naøy chaøng ñaõ heát ñaát luøi, chaân chaøng ñuïng xuoáng maët nöôùc. Trong luùc hoang mang, chaøng khoâng kòp suy nghó gì nöõa. Bình sinh chaøng chæ thuoäc laàu ñöôïc hai chieâu thöùc cuûa Ñinh Ñang daïy cho heå söû duïng ñeán laø tuyeät dieäu. Chaøng laïng ngöôøi ñi moät caùi ñaõ chuoàn ra sau löng Ñinh Baát Töù, tay phaûi chaøng ra chieâu “Hoå traûo thuû” chuïp 300 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn xuoáng huyeät Linh ñaøi coøn tay traùi söû chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” naém laáy huyeät Huyeàn khu cuûa laõo. Hai caùnh tay chaøng choäp thaät maïnh. Luoàng kình löïc xoâ ra maõnh lieät. Ñinh Baát Töù keâu leân moät tieáng roài ngaõ quay xuoáng saïp thuyeàn. Thöïc ra duø noäi löïc Thaïch Phaù Thieân coù maïnh ñeán ñaâu nhöng môùi hoïc caàm naõ thuû phaùp ñöôïc maáy ngaøy thì laøm sao ñaõ naém truùng ñöôïc huyeät ñaïo Ñinh Baát Töù ? Sôû dó laõo bò haï laø vì coù saün thaønh kieán mình ñaõ ra chieâu tröôùc laø laøm chuû tình theá. Laõo yeân trí Thaïch Phaù Thieân taát duøng “nhu chöôûng” ñeå giaûi khai chieâu “Chung coå teà minh” cuûa laõo. Muoán phaùt huy “nhu chöôûng” taát phaûi luøi laïi moät böôùc maø luøi laïi töùc laø böôùc xuoáng soâng. Giaû tyû laõo ñaáu vôùi moät tay cao thuû naøo khaùc thì dó nhieân laõo phaûi ñeà phoøng caån thaän, vì ñoái phöông coù nhieàu caùch giaûi khai vaø phaûn coâng, khi naøo coøn bò ñoái phöông chuoàn leï ra sau löng ñeå phoùng chieâu caàm naõ naém vaøo huyeät mình ? Ñaèng naøy laõo ñaõ chieát giaûi cuøng Thaïch Phaù Thieân ñeán maáy traêm chieâu, maø chieâu naøo chaøng cuõng chæ bieát moät möïc y theo ñöôøng loái cuûa laõo ñaõ truyeàn thuï, neân laõo chaúng caàn ñeà phoøng laøm chi ? Vaø laõo khoâng khi naøo ngôø tôùi chaøng laïi bieát bieán chieâu, maø chieâu thöùc chaøng söû duïng laïi thuaàn thuïc tuyeät dieäu ñeán theá ! Thaïch Phaù Thieân ra tay leï nhö gioù, luùc Ñinh Baát Töù phaùt giaùc ra muoán neù traùnh thì ñaõ khoâng kòp nöõa. Noäi löïc Thaïch Phaù Thieân thaät laø gheâ gôùm ! Ñinh Baát Töù noäi coâng thaâm haäu laø theá maø kình löïc cuûa chaøng xoâ vaøo, laõo choáng khoâng noåi. Bieán coá naøy khieán cho caû Ñinh Baát Töù laãn Thaïch Phaù Thieân ñeàu kinh haõi voâ cuøng ! Muï giaø kia cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân, nhöng muï khoaùi quaù noåi leân traøng cöôøi roä khoâng ngôùt. Muï cöôøi nhö ngöôøi phaùt ñieân. Muï cöôøi muoán ngaát ñi, hai maét trôïn leân toaøn troøng traéng. Thaïch Phaù Thieân sôï quaù la leân: -Laõo baø … baø laøm sao vaäy ? … Baø laøm sao vaäy ? … Coâ beù naèm trong khoang thuyeàn khoâng nhìn roõ tình traïng treân ñaàu thuyeàn. Naøng nghe Thaïch Phaù Thieân la hoaûng, khoâng hieåu laø chuyeän gì cuõng líu löôõi la leân hoûi: -Nhöng nhöng … nhöng nhöng ngaát xæu ö ? … Laàn naøy xem chöøng … nguy ñaây … chæ sôï … khoù loøng hoài tænh laïi ñöôïc. -Ñuùn g theá ! Xem chöøng thaùi thaùi ñaõ bieán ñoåi saéc maët khoâng kheùo thì nguy maát. Coâ beù caû kinh hoûi: -Nhöng nhöng ta … cheát roài hay sao ? Thaïch Phaù Thieân ñöa tay ra sôø muõi muï giaø roài ñaùp: -Thaùi thaùi haûy coøn hôi thôû, nhöng tình traïng naøy coù ñieàu khaùc thöôøng. Coâ beù hoûi: 301 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Coù ñieàu chi khaùc thöôøng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Troâng neùt maët hì döôøng nhö thaùi thaùi ñaõ cheát roài ! Taïi haï ñôõ coâ nöông ra maø coi. Coâ beù khoâng muoán ñeå chaøng aüm ra, nhöng naøng quan taâm ñeán toå maãu vôùi moät taám loøng thieát tha, neân chæ ngaàn ngöø moät chuùt roài noùi moät caùch raát leã pheùp: -Neáu vaäy thì hay quaù ! Tieåu muoäi phieàn ñaïi giaù ñaïi ca moät chuùt ! Suoát ñôøi, Thaïch Phaù Thieân chöa nghe ai noùi naêng moät caùch nhaõ nhaën leã pheùp nhö vaäy, loøng chaøng ñöôïc an uûi voâ cuøng. Khi ôû bang Tröôøng laïc, chaøng ñaõ ñöôïc nghe ngöôøi ta noùi vôùi mình moät caùch kính caån, nhöng caùi kính caån naøy ñöôïm ñaày veû sôï haõi chöù khoâng phaûi vì tình hình höõu nghò. Chæ coù coâ naøy laø gioïng noùi eâm dòu loït tai, loøng chaøng khoan khoaùi thaûnh thôi khoâng buùt naøo taû xieát. Thaïch Phaù Thieân nheï nhaøng ñôõ coâ gaùi daäy. Chaøng quaán laáy naøng baèng moät laàn chaên moûng roài aüm naøng ra ñaàu thuyeàn. Thieáu nöõ thaáy toå maãu naøng ngaát xæu thì la leân moät tieáng “trôøi ôi” roài noùi: -Ñaïi ca ! Lieäu ñaïi ca coù chaáp nhaän lôøi thænh caàu cuûa tieåu muoäi ñaët baøn tay chuyeån vaän moät chuùt noäi löïc vaøo huyeät Linh ñaøi cuûa nhöng nhöng ñöôïc chaêng ? Naøng ngöøng laïi moät chuùt roài noùi tieáp: -Ñaây laø lôøi thænh caàu quaù möùc, tieåu muoäi raát laáy laøm aùy naùy. Thaïch Phaù Thieân nghe gioïng naøng noùi raát eâm dòu lieàn cuùi xuoáng nhìn maët naøng. Giöõa luùc aùnh trieàu döông môùi moïc, Thaïch Phaù Thieân nhìn khuoân maët traùi xoan cuûa thieáu nöõ vöøa xinh ñeïp vöøa hoøa nhaõ. Caëp maét trong suoát cuûa naøng cuõng ñang nhìn chaøng. Muïc quang hai beân vöøa chaïm nhau thieáu nöõ theïn ñoû maët leân, naøng khoâng coù caùch naøo ngoaûnh ñaàu ra choã khaùc ñeå traùnh aùnh maét cuûa ñoái phöông, ñaønh nhaém maét laïi. Thaïch Phaù Thieân buoät mieäng noùi: -Coâ nöông ! Coâ nöông cuõng ñeïp laém nhæ ! Thieáu nöõ maët caøng ñoû nhö gaác chín. Luùc naøy hai ngöôøi gaàn nhau laém, naøng sôï thôû hôi phun vaøo maët Thaïch Phaù Thieân neân ngaäm mieäng laïi. Thaïch Phaù Thieân ngaån ngöôøi ra noùi: -Xin loãi coâ nöông ! Xin loãi coâ nöông ! Roài voäi ñaët naøng xuoáng. Chaøng ñaët baøn tay vaøo huyeät Linh ñaøi muï giaø nhöng khoâng bieát caùch vaän noäi löïc theá naøo, lieàn hcieáu theo caùch cuûa Ñinh Ñang ñaõ daïy luùc ra chieâu “Hoå traûo thuû” chuïp vaøo huyeät Linh ñaøi keû ñòch roài kình löïc maïnh ra. Muï giaø la leân moät tieáng: -UÙi chao ! 302 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 11. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Muï tænh laïi roài lieàn caát tieáng noùi: -Thaèn g loûi ngu ngoác naøy ! Mi laøm gì vaäy ? Thaïch Phaù Thieân troû vaøo coâ beù noùi: -Coâ nöông ñaây baûo taïi haï, thuùc ñaåy noäi löïc vaøo ngöôøi cho thaùi thaùi. Quaû nhieân thaùi thaùi hoài tænh laïi thieät. Muï giaø vaãn lôùn tieáng maéng: -Huyeät ñaïo ta ñaõ bò phong toûa, ngöôi coù thuùc ñaåy noäi löïc vaøo thì cuõng chaúng laøm gì ñöôïc. Sao maø ngöôi ngu theá ? Thaïch Phaù Thieân beõn leõn noùi: -Ñieàu ñoù thöïc taïi haï khoâng hieåu. Xin thaùi thaùi daïy baûo cho. Vöøa roài chaøng vaän noäi löïc ñaõ laøm cho muï giaø phaûi chaán ñoäng phuû taïng. Muï vöøa môùi tænh laïi töùc giaän voâ cuøng, nhöng muï bieát noäi löïc chaøng thaâm haäu hôn ngöôøi thì nghó buïng: -Thaèng loûi naøy ñöôïc trôøi phuù cho tö caùch khaùc thöôøng. Khoâng hieåu gaõ ñaõ voâ tình ñöôïc aên tieân thaûo hoaëc ñöôïc uoáng moät thöù linh döôïc naøo maø noäi löïc gheâ gôùm ñeán theá ? Tuy gaõ noäi löïc phi thöôøng nhöng laïi chöa bieát ñöôøng phaùt huy cuøng söû duïng. Ta luyeän coâng bò taåu hoûa, khoâng chöøng coù theå nhôø noäi löïc cuûa gaõ ñaû thoâng kinh maïch ñöôïc cuõng neân. Mình chæ caàn ñaû thoâng ñöôïc moät ñöôøng kinh maïch laø coù theå haønh coâng ñeå töï chöõa laáy. Muï nghó vaäy lieàn noùi: -Ñöôïc roài ! Ñeå ta daïy ngöôi. Ngöôi ngöng tuï noäi khí vaøo huyeät Ñan ñieàn. Coù phaûi ngöôi caûm thaáy moät luoàng khí noùng raàn raàn khoâng ? Ngöôi vöøa nghó vöøa chuyeån luoàng khí noùng ñoù ra tôùi maïch Thieáu döông ôû loøng loøng baøn tay. Thaïch Phaù Thieân laøm theo lôøi muï vaø chaøng tuï taäp noäi löïc vaøo loøng baøn tay ñöôïc ngay chaúng khoù khaên gì. Ta neân bieát Thaïch Phaù Thieân ñaõ luyeän moân La Haùn Phuïc Ma thaàn coâng, moät moân noäi coâng tinh dieäu vaøo baäc nhöùt cuûa phaùi Thieáu Laâm. Chaøng laïi kieâm caû caùch söû duïng hai luoàng chaân khí döông cöông vaø aâm nhu, neân chaøng muoán vaän duïng theá naøo laø ñöôïc ngay nhö vaäy. Coù ñieàu chaøng chöa bieát xöû duïng maø thoâi. Ngöôøi chaøng baây giôø chaúng khaùc gì moät kho taøng, vaøng baïc nhö nuùi nhö non, nhöng chöa coù chieác chìa khoùa ñeå môû cöûa kho taøng. Luùc naøy chaøng ñöôïc muï giaø chæ daãn laø laäp töùc noäi löïc tuoân ra nhö soùng coàn. Muï giaø voäi la leân: -Vaän noäi löïc töø töø … Muï chöa döùt lôøi ñaõ oäc leân moät tieáng roài thoå ra moät buïm maùu ñen. Thaïch Phaù Thieân caû kinh hoûi: -Laøm sao ? Hoûng roài ö ? 303 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 12. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thieáu nöõ noùi: -Ñaïi ca ôi ! Nhöng nhöng tieåu muoäi xin ñaïi ca vaän noäi löïc töø töø chôù ñöøng caáp baùch. Muï giaø laïi maéng: -Thaèng ngoác ! Ngöôi ñònh gieát ta hay sao maø vaän noäi löïc nhö vaäy ? Baây giôø ngöôi phaùt huy töøng chuùt moät chôø ta haáp thuï ñöôïc roài haõy vaäntheâm nghóa laø ngöôi thuùc ñaåy noäi löïc raát thong thaû. Thaïch Phaù Thieân vaâng daï toan laøm theo lôøi cuûa muï thì ñoät nhieân Ñinh Baát Töù ngoài nhoûm daäy la leân: -Meï kieáp ! Chuùng ta tyû ñaáu laïi ! Cuoäc vöøa roài xí xoùa lhoâng keå. Muï giaø noùi: -Laõo maët daøy ! Sao laïi khoâng keå ? Roõ raøng ngöôi ñaõ bò thua. Vöøa naõy gaõ chæ cheùm xuoáng moät phaùt laø ngöôi toi maïng roài. Ñinh Baát Töù bieát mình ñuoái lyù, khoâng ñaáu khaåu vôùi muï nöõa. Laõo phoùng chöôûng ñaùnh tôùi Thaïch Phaù Thieân ngay, mieäng quaùt: -Caùch choáng ñôõ chieâu naøy ta ñaõ daïy cho ngöôi roài, ta ñoäng thuû nhö vaäy coù hôïp lyù khoâng ? Thaïch Phaù Thieân voäi thi trieån chieâu thöùc maø Ñinh Baát Töù ñaõ truyeàn cho ñeå ñoái phoù. Ñinh Baát Töù laïi ñaùnh ra moät chieâu nöõa. Laõo vöøa phoùng chöôûng vöøa quaùt: -Chieâu naøy ta cuõng daïy ngöôi roài, chöù ta ñaâu coù phaûi laø keû maët daøy voâ laïi, hieáp ñaùp boïn haäu boái ? Moãi laàn laõo ra chieâu ñeàu mieäng noùi bi boâ maø quaû nhieân toaøn nhöõng chieâu thöùc laõo ñaõ daïy Thaïch Phaù Thieân caû, toû ra laõo laø ngöôøi thuû tín. Coøn chuyeän laõo bò chaøng naém nhöõng yeáu huyeät sau löng, haát laõo teù xuoáng thì laõo khoâng nhaéc gì ñeán. Caøng veà sau laõo ñaùnh caøng leï. Quaù möôøi hieäp trôû ñi thì laõo tay ra chieâu maø mieäng noùi khoâng kòp, laõo chæ nhaéc ñi nhaéc laïi moät caâu: -Ñaõ daïy ngöôi roài ! Ñaõ daïy ngöôi roài ! Daïy ngöôi roài ! Ñinh Baát Töù phoùng chieâu ra tôùi taáp khieán cho Thaïch Phaù Thieân duø thoâng minh cöôøng kyù ñeán ñaâu cuõng khoâng taøi naøo choáng ñôõ kòp. Vì nhöõng chieâu thöùc naøy chaøng môùi hoïc moät löôït, luùc hoïc dó nhieân ñaâu coù ñoäng thuû mau leï nhö baây giôø thì chaøng môùi nhaäp taâm heát ñöôïc nhöõng chieâu thöùc truyeàn daïy. Thaïch Phaù Thieân bò ñaùnh raùt quaù, khoâng taøi naøo öùng phoù ñöôïc. Chaøng coi chöøng chæ maáy chieâu nöõa laø taát bò thöông veà tay Ñinh Baát Töù. Giöõa luùc chaøng hoát hoaûng, chaân tay luoáng cuoáng thì ñoät nhieân muï giaø la leân: -Khoan ñaõ ! Ta coù caâu chuyeän muoán noùi. Ñinh Baát Töù thaáy muï la nhö vaäy, lieàn döøng tay laïi hoûi: 304 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
 13. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tieåu Thuùy ! Ngöôi muoán noùi chuyeän gì ? Muï giaø nhìn Thaïch Phaù Thieân noùi: -Nhoû kia ! Trong mình ta haõy coøn khoù chòu laém. Vaäy ngöôi haõy laïi ñaây doàn noäi löïc vaøo cho ta moät luùc ñaõ. Ñinh Baát Töù noùi: -Vaäy caøng hay ! Ngöôi bò taåu hoûa, kinh maïch ngöng treä, ngöôi ñaõ khoâng muoán ta giuùp söùc, thì ñeå gaõ truùt noäi löïc vaøo cho ngöôi cuõng ñöôïc. Thaèng nhoû naøy tuy voõ coâng dôõ nhöng noäi löïc gaõ raát thaâm haäu. oOo 305 Typed by NDT http://hello.to/kim dung
nguon tai.lieu . vn