Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ BA MÖÔI PHAÙ THIEÂN LEÂN BOÄ GAËP CÖØU NHAÂN Chaøng ra tay mau leï quaù chöøng, Ñinh Ñang ruùt tay veà khoâng kòp, bò naêm ngoùn tay cuûa chaøng chuïp truùng vaøo huyeät ñaïo nôi coå tay. Naøng lieàn caûm thaáy moät luoàng kình löïc noùng ra chuyeàn vaøo coå tay roài töø coå tay chuyeàn qua caùnh tay, ra sau löng, vaø tieáp tuïc chuyeàn xuoáng döôùi. Luoàng kình löïc töø löng chuyeàn xuoáng ñeán ñuøi, Ñinh Ñang ñaõ khoâng ñöùng vöõng, ngöôøi naøng nghieâng ñi roài laên ra. May naøng laïi teù xuoáng truùng vaøo caùi chaên maø naøng vöøa boû xuoáng saïp thuyeàn. Thaïch Phaù Thieân laïi noåi loøng treû thô, chaøng cuùi xuoáng laáy chaên quaán vaøo ngöôøi Ñinh Ñang roài aüm naøng leân, vöøa cöôøi vöøa noùi: -Taïi sao Ñinh Ñang laïi quaán ta, ta phaûi lieäng Ñinh Ñinh Ñang Ñang xuoáng soâng ñeå nuoâi caù maäp môùi ñöôïc ! Ñinh Ñang bò Thaïch Phaù Thieân oâm choaøng laáy, tuy coøn caùch moät laàn chaên moûng maø naøng cuõng caûm thaáy buûn ruûn caû ngöôøi. Naøng vöøa hoå theïn, vöøa vui möøng cöôøi noùi: -Thieân ca daùm laøm … Thaïch Phaù Thieân cuõng caû cöôøi hoûi laïi: -Sao ta laïi khoâng daùm ? Roài chaøng ñeå nguyeân chaên quaán kheõ lieäng Ñinh Ñang vaøo trong khoang thuyeàn. Ñinh Ñang boû chaên xong, laïi chaïy ñaèng laùi thuyeàn. Thaïch Phaù Thieân sôï naøng ñaùnh nöõa, chaøng haáp taáp luøi laïi moät böôùc. Chaøng giô hai tay ra thuû theá, nhö ngöôøi saép xoâng vaøo cuoäc tyû ñaáu. Ñinh Ñang cöôøi noùi: -Ñöøng laøm troø ngaùo oäp nöõa ! Troâng ñieäu boä cuûa Thieân ca chaúng khaùc gì anh chaøng saép voà eách, chaû ra phong ñoä con ngöôøi voõ laâm chuùt naøo heát ! Thaïch Phaù Thieân cöôøi roä ñaùp: -Ta ñaây naøo phaûi moät tay cao thuû voõ laâm ? Ñinh Ñang nghieâm nghò noùi: -Noùi chôi thì noùi vaäy thoâi. Tieåu muoäi xin cung hæ Thieân ca ñaõ hoïc ñöôïc Caàm naõ thuû phaùp ñeán möùc ñoä tinh vi hôn caû thaày daïy. Tieåu muoäi laø sö phuï truyeàn thuï moân naøy cho Thieân ca maø ñaønh chòu keùm ñoà ñeä maát roài. Boãng nghe Ñinh Baát Tam ôû trong khoang thuyeàn caát gioïng laïnh luøng noùi: 267 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Tuy nhieân gaõ maø coù tyû thí vôùi Baïch Vaïn Kieám phaùi Tuyeát Sôn thì haõy coøn keùm xa laém. Ñinh Ñang noùi: -Gia gia ôi !Thieân ca hoïc voõ coâng nhanh nhö vaäy. Giaû tyû chaøng ñöôïc gia gia truyeàn thuï cho laáy moät naêm hay daêm baûy thaùng thì duø chaøng chaúng trôû neân moät tay cao thuû thieân haï voâ ñòch ñeå xöùng ñaùng laøm toân nöõ teá cuûa gia gia, nhöng khoâng ñeán noåi quaù keùm coûi laøm phöông haïi ñeán thanh danh cuûa gia gia. Coù ñuùng theá khoâng ? Ñinh Baát Tam cöôøi laït noùi: -Ñinh laõo tam ñaõ tuyeân boá roài, khi naøo coøn canh caûi ñöôïc nöõa. Vaäy ta nhaéc laïi: Ñieàu thöù nhöùt neáu gaõ laáy ngöôi laøm vôï thì vónh vieãn ñöøng hoøng hoïc voõ coâng cuûa ta. Ñieàu thöù hai ta ñaõ giao heïn trong voøng möôøi ngaøy, gaõ phaûi ñaû baïi ñöôïc Baïch Vaïn Kieám, chöù khoâng noùi ñeán moät naêm hay daêm baûy thaùng. Böõa nay ñaõ naêm ngaøy roài, gaõ chæ coøn soáng ñöôïc coù naêm ngaøy nöõa, vaäy caâu chuyeän haøng thaùng laø thöøa. Ñinh Ñang trong loøng raát ñoåi lo aâu. Môùi ñeâm qua, naøn g toan ra tay haï saùt Thaïch Phaù Thieân. Baây giôø naøng laïi phaäp phoàng lo sôï veà chuyeän chaøng seõ bò maát maïng döôùi baøn tay cuûa gia gia naøng. Naøng nghó tôùi gia gia naøng ñaõ noùi sao laø laøm ñuùng nhö vaäy, neân khoâng bieát laøm theá naøo cho ñöôïc ? Naøng nghó tôùi nghó lui, roài ñaønh theo bieän phaùp rieâng cuûa mình laø tieáp tuïc truyeàn daïy voõ coâng cho chaøng. Naøng laáy möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû laøm caên baûn ñeå phaùt huy nhöõng cô möu khaùc. Theá roài maáy ngaøy lieàn tröø luùc aên uoáng hay ñi nguû, Ñinh Ñang duøng heát thì giôø ñem haøng maáy traêm bieán chieâu veà möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp luyeän ñi luyeän laïi cho Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân luyeän moân naøy ñeán choã cöïc kyø tinh thuïc. Duø chaøng chaúng caàn phaùt huy noäi löïc cuõng ñaõ coù theå caàm cöï giaèng dai ñöôïc vôùi Ñinh Ñang, khoâng chòu thua keùm. Saùng sôùm ngaøy thöù taùm, Ñinh Baát Tam haéng daëng moät tieáng roài nhaéc: -Chæ coøn ba ngaøy nöõa. Ñinh Ñang noùi: -Gia gia ! Gia gia muoán cho Thieân ca ñaû baïi Baïch Vaïn Kieám, toân nöõ xem ra cuõng chaúng khoù gì. Tuy kieám phaùp cuûa Baïch Vaïn Kieám ôû phaùi Tuyeát Sôn lôïi haïi thaät, nhöng ñaâu coù baèng ñöôïc voõ coâng cuûa nhaø hoï Ñinh ta. Moân caàm naõ thuû phaùp cuûa Thieân ca khaù laém roài, maø noäi löïc chaøng laïi chöa bò toån thaát chuùt naøo. Chaøng chæ duøng hai baøn tay khoâng cuõng ñuû ñoaït ñöôïc thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám. Chaùu töôûng cöù tay khoâng ñoaït ñöôïc kieám cuõng thaéng roài. Ñinh Baát Tam höõng hôø noùi: 268 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Con tieåu nha ñaàu naøy noùi coi boä ngon aên laém. Thaèng loûi kia söùc maáy maø daùm hy voïng nhöõng chuyeän taøy ñình, toan giaät kieám ôû trong tay Khí Haøn Taây Baéc thì kyù thieät ! Thoâi thoâi, ta can mi ñöøng mô töôûng haõo huyeàn nöõa. Ngay gia gia ñaây coøn chöa daùm noùi ñeán chuyeän tay khoâng giöït kieám ôû trong tay gaõ hoï Baïch. Ñinh Ñang bóu moâi noùi: -Ñaèng naøo cuõng ñeán cheát laø cuøng. Vaäy toân nhi töôûng cöù lieàu mình giöït kieám, may ra thaéng ñöôïc laø hay maø coù cheát veà tay Baïch Vaïn Kieám cuõng coøn hôn laø ñeå gia gia haï saùt. Gia gia ! Gia gia heïn cho Thaïch lang trong möôøi ngaøy phaûi ñaû baïi ñöôïc Baïch Vaïn Kieám, nhöng neáu trong möôøi ngaøy phaûi ñaû baïi ñöôïc Baïch Vaïn Kieám, nhöng neáu trong möôøi ngaøy maø khoâng gaëp gaõ hoï Baïch thì khoâng phaûi laø loãi ôû Thaïch lang. Ñinh Baát Tam noùi: -Ta ñaõ baûo möôøi ngaøy laø chæ coù möôøi ngaøy maø thoâi. Gaõ hoï Baïch chæ quanh quaån ôû trong soâng Tröôøng Giang naøy chöù ôû ñaâu ? Gaëp haén cuõng hay maø khoâng gaëp haén cuõng vaäy. Trong voøng möôøi ngaøy maø thaúng loûi hoï Thaïch khoâng ñaû baïi ñöôïc haén thì ta haï saùt gaõ si ngoác ñoù. Ñinh Ñang hoûi: -Chæ coøn coù ba ngaøy, gia gia baûo Thaïch lang ñi ñaâu kieám gaõ hoï Baïch baây giôø ? Gia gia … gia gia thöïc khoâng chòu phuïc thieän, khoâng keå gì ñeán ñaïo lyù. Ñinh Baát Tam cöôøi noùi: -Ñinh laõo tam naøy maø coøn ñi giaûng ñaïo lyù vôùi thieân haï thì ñaõ khoâng phaûi laø Ñinh Baát Tam nöõa roài. Mi cöù len loûi vaøo choán giang hoà maø nghe ngoùng, xem coù ai baûo Ñinh Baát Tam laø ngöôøi coøn ñeám xæa ñeán ñaïo lyù khoâng ? Trong hai böõa töùc laø ngaøy thöù taùm vaø thöù chín, Ñinh Ñang chuyeân daïy Thaïch Phaù Thieân veà nhöõng chieâu “Sö töû chuyeân thoû”, “Thöông öng quaëc keâ”, “Thuû ñaùo naõ lai” vaø “Thaùm nang thuû vaät”. Boán chieâu naøy toaøn laø nhöõng thuû phaùp tinh dieäu voâ cuøng, chuyeân duøng tay khoâng ñeå giöït binh khí cuûa ñoái phöông. Ñeán ngaøy thöù chín, treân moâi Ñinh Baát Tam vaãn treo moät nuï cöôøi. Coù luùc laõo laám leùt nhìn Thaïch Phaù Thieân baèng con maét raát quaùi dò. Trong con maét laõo coù ba phaàn khinh bæ coøn ñeán baûy phaàn chöùa ñöïng saùt khí. Ñinh Ñang bieát gia gia mình ñaõ nhaát ñònh ñeán ngaøy thöù möôøi laø haï saùt Thaïch lang, baát luaän chaøng coù gaëp Baïch Vaïn Kieám hay khoâng, duø voõ coâng chaøng ñaõ coù theå thaéng haén. Chæ veûn veïn coøn coù hai ngaøy laø treân maët soâng Ñaïi giang môø mòt bieát tìm ñaâu cho thaáy Baïch Vaïn Kieám ? 269 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Hoâm aáy trôøi ñaõ quaù ngoï, Ñinh Ñang cuøng Thaïch Phaù Thieân chieát giaûi moät hoài veà caàm naõ thuû phaùp roài, maët naøng ñoû nhö gaác chín, ñaàu muõi ñaõ röôm röôùm maáy gioït moà hoâi. Naøng laáy khaên tay ra lau maët, baát giaùc naøng haét hôi moät caùi roài noùi: -Ñaõ thaùng taùm roài maø trôøi coøn oi böùc theá naøy. Naøng saùnh vai cuøng ngoài vôùi Thaïch Phaù Thieân, naøng troû tay vaøo ñoâi chim df9ang nhôûn nhô giôõn chôi treân maët nöôùc. Chuùng löôïn ñi löôïn laïi nhieàu laàn ra chieàu raát sung söôùng. Naøng noùi: -Thieân ca ! Thieân ca haõy nhìn ñoâi vôï choàng chim kia vui thuù bieát bao ? Giaû tyû coù ngöôøi phoùng teân baén cheát con troáng ñeå con maùi phaûi trô troïi leânh ñeânh thì toäi nghieäp cho noù bieát chöøng naøo ? Thaïch Phaù Thieân noùi: -Khi ta coøn ôû treân nuùi saên baén. Luùc baén chim chaúng bao giôø nghó tôùi con naøo laø con troáng hay con maùi. Baây giôø Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ noùi vaäy thì töø nay ta chæ löïa con maùi maø baén thoâi … Ñinh Ñang buoâng moät tieáng thôû daøi laåm baåm: -Anh chaøng Thaïc h lang cuûa mình vaãn coøn ra daùng ngôù ngaån laém ! Sau naøng thaáy moûi meät,lieàn ngoài töïa vaøo mình Thaïch Phaù Thieân vaø goái ñaàu leân vai chaøng. Naøng nhaém maét laïi nguû gaø nguû gaät. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Naøng meät roài phaûi khoâng ? Ta ñôõ naøng vaøo trong khoang thuyeàn nguû nheù ? Ñinh Ñang noùi nhö ngöôøi mô nguû: -Ñöøng ! Tieåu muoäi thích nguû caùch naøy hôn. Thaïch Phaù Thieân khoâng muoán traùi yù naøng, ñaønh cöù ñeå vai beân traùi cho naøng goái ñaàu. Chaøng thaáy hôi thôû cuûa naøng moãi luùc moät chuøng chaën. Naøng nguû moãi luùc moät say söa. Maùi toùc toát ñeïp cuûa naøng queät vaøo maù beân traùi chaøng, chaøng thaáy hôi ngöùa moät chuùt, nhöng trong ñaàu oùc naûy ra moät caûm giaùc meâ ly khoan khoaùi, khoâng buùt naøo taû xieát. Ñoät nhieân, moät giaây aâm thanh raát nhoû loït vaøo tai beân traùi Thaïch Phaù Thieân. Thanh aâm naøy vo ve nhö tieáng muoãi keâu, chaøng phaûi laéng tai môùi nghe roõ: -Caâu chuyeän tieåu muoäi noùi vôùi Thaïch lang ñaây , Thaïch lang chæ bieát nghe chöù ñöøng gaät ñaàu maø cuõng ñöøng leân tieáng. Thaïch lang cuõng ñöøng loä veû quaùi laï hay kinh haõi môùi ñöôïc. Toát hôn heát laø Thaïch lang nhaém maét laïi giaû vôø nguû. Ñoàng thôøi muõi thôû khoø kheø moät chuùt ñeå laáp bôùt thanh aâm cuûa tieåu muoäi ñi. Thaïch Phaù Thieân nghe Ñinh Ñang noùi vaäy. Ban ñaàu chaøng laáy laøm kyø vaø töôûng laø naøng noùi trong giaác mô. Nhöng luùc chaøng lieác maét nhìn naøng thì thaáy caëp loâng maøy daøi che maét boãng heù môû ra. Naøng chôùp maét hai caùi roài nhaém laïi. 270 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Baây giôø Thaïch Phaù Thieân môùi tænh ngoä, buïng baûo daï: -Teù ra naøng coù caâu chuyeän bí maät muoán noùi vôùi ta maø khoâng muoán ñeå cho gia gia nghe tieáng. Chaøng ngaùp daøi luoân maáy caùi roài noùi: -Meät quaù ! Ñoaïn chaøng nhaém maét laïi. Ñinh Ñang möøng thaàm nghó buïng: -Cöù kieåu naøy maø xeùt thì Thieân ca ñaâu coù phaûi laø ngöôøi si ngoác. Mình noùi chaøng hieåu ngay. Baûo chaøng giaû vôø nguû. Chaøng giaû vôø raát ñuùng. Naøng lieàn noùi raát kheõ : -Gia gia baûo voõ coâng Thieân ca keùm coûi quaù, hôn nöõa, chaøng laïi laø ngöôøi si ngoác, khoâng xöùng ñaùng laøm toân nöõ teá gia gia. Kyø haïn ñeán möôøi ngaøy, ñeán mai laø heát. Gia gia ñònh haï saùt Thieân ca ñoù. Chuùng ta khoâng tìm ñöôïc Baïch Vaïn Kieám, duø coù tìm ñöôïc haén chaêng nöõa thì Thieân ca cuõng khoâng ñòch laïi haén. Baây giôø chæ coøn coù moät bieän phaùp laø vôï choàng ta ñöa nhau ñi troán, tìm vaøo nôi thaâm sôn cuøng coác aån laùnh ñeå gia gia khoâng bieát ñaâu maø tìm kieám. Thaïch Phaù Thieân nghó buïng: -Chaúng coù chuyeän gì maø sao gia gia laïi gieát ta ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang chæ laø ñöùa con nít môùi cho caâu gia gia noùi giôõn chôi laø söï thaät. Nhöng naøng noùi hai ñöùa mình vaøo choán thaâm sôn aån laùnh ñeå gia gia khoâng tìm thaáy ñöôïc, nhö vaäy cuõng thuù. Ñinh Ñang laïi noùi: -Neáu chuùng ta leân boä maø chaïy thì gia gia nhaát ñònh röôït theo, khoâng taøi naøo troán thoaùt ñöôïc. Thieân ca phaûi nhôù kyõ: Ñeâm nay vaøo khoaûng canh ba, tieåu muoäi oâm laáy gia gia moät caùch baát thình lình roài vöøa khoùc vöøa naên næ : “Gia gia ! Gia gia tha cho Thaïch lang, xin ñöøng gieát chaøng”. Luùc aáy, Thieân ca laäp töùc chaïy vaøo khoang thuyeàn, tay phaûi ra chieâu “Hoå traûo thuû” naém chaët laáy chính giöõa löng gia gia. Ñoàng thôøi tay traùi Thieân ca xöû chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”, naém laáy sau löng gia gia. Thieân ca nhôù kyõ nheù: Heå tieåu muoäi la ñeán caâu “Gia gia ñöøng gieát chaøng” thì Thieân ca phaûi ñoäng thuû cho mau baèng hai thöùc “Hoå traûo thuû” vaø “Ngoïc nöõ nieâm chaâm”. Gia gia bò tieåu muoäi oâm chaët hai ty taát khoâng gôõ ra ñeå choáng cheá ñöôïc ngay. Noäi löïc cuûa Thieân ca raát thaâm haäu, Thieân cöù laøm nhö vaäy laø gia gia khoâng nhuùc nhích ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân töï nhuû: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang quaû laø moät coâ beù tinh nghòch. Naøng ñem caû gia gia ra ñeå giôõn chôi. Chaúng hieåu gia gia coù caùu tieát khoâng ? Nhöng maø thoâi ! Naøng ñaõ muoán thì ta cöù laøm theo yù naøng laø xong. Nhö vaäy keå ra cuõng thuù. Ñinh Ñang laïi kheõ baûo chaøng: 271 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Chieâu traûo vaø chieâu caàm naõ naøy raát coù quan heä ñeán söï soáng cheát cuûa ñoâi ta. Thieân ca haõy ñöa tay traùi sôø vaøo sau löng tieåu muoäi cho bieát choã huyeät Linh ñaøi. Chieâu Hoå traûo thuû nhaèm vaøo choå ñoù. Thaïch Phaù Thieân vaãn nhaém maét, ch2ng töø töø ñöa tay traùi voã nheï vaøo huyeät Linh ñaøi Ñinh Ñang moät caùi. Ñinh Ñang kheõ noùi: -Phaûi ñaáy ! Luùc ôû trong boùng toái Thieân ca caàn ra tay cho thaät mau leï, nhaän huyeät cho ñuùng. Tieåu muoäi coù lieàu maïn g oâm laáy gia gia thì cuõng chæ trong chôùp maét maø thoâi. Luùc gia gia kinh tænh haát tieåu muoäi ra roài thì duø chaøng coù dieäu thuû ñeán ñaâu cuõng khoù naém giöõ ñöôïc ngöôøi. Baây giôø Thieân ca laïi kheõ ñuïng vaøo huyeät “Thieân khu” cuõng ôû sau löng tieåu muoäi thöû xem coù ñuùng khoâng ? Chieâu “Ngoïc nöõ nieâm chaâm” chæ duøng hai ngoùn tay laø ngoùn caùi vaø ngoùn troû baám laáy. Ñoàng thôøi Thieân ca thuùc ñaåy kình löïc ra ñaàu ngoùn tay cho xoâ vaøo huyeät ñaïo. Thaïch Phaù Thieân di chuyeån töø töø hai ngoùn tay xuoáng döôùi moät chuùt, ñaët vaøo huyeät “Thieân khu” cuûa Ñinh Ñang. Luùc naøy dó nhieân chaøng khoâng vaän kình löïc, nhöng Ñinh Ñang coøn laø moät khueâ nöõ vöøa bò ngoùn tay chaøng sôø vaøo döôùi löng, naøng buoàn cöôøi quaù khoâng nhòn ñöôïc, baät leân hai tieáng “khuùc khích” naøng kheõ quaùt: -Thieân ca nhoän quaù ! Thaïch Phaù Thieân lôùn tieáng cöôøi ha haû. Ñinh Ñang cuõng thoø tay vaøo naùch chaøng maø cuø. Caû hai ngöôøi ñeàu cöôøi ngaët ngheïo. Theá laø bao nhieâu chuyeän giaû vôø nguû hai ngöôøi queân heát khoâng nghó gì tôùi nöõa. Hoâm aáy vaøo luùc huyønh hoân. OÂng giaø saøo coâng döøng thuyeàn neo vaøo bôø soâng, beân caïnh moät thò traán nhoû. Laõo caàm hoà leân bôø mua röôïu vaø thöùc aên. Ñinh Ñang noùi: -Thieân ca ! Chuùng ta leân bôø ñi chôi moät luùc chaêng ? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Phaûi ñaáy ! Ñinh Ñang daét tay chaøng leân bôø tha thaån caát böôùc. Thò traán naøy nhoû beù chæ coù taùm chín chuïc nhaø thì ñeán treân möôøi nhaø laø daân chaøi löôùi. Hai ngöôøi vaøo tôùi ñaàu thò traán, ñöa maét nhìn quanh thaáy beân mình chaúng coù moät ai. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Baây giôø gia gia ñang ôû trong khoang thuyeàn nguû vuøi, chuùng ta doâng tuoát haù chaúng troán thoaùt ñöôïc ö ? Ñinh Ñang laéc ñaàu ñaùp: 272 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Ñaâu coù deã daøng theá ñöôïc. Duø chuùng ta coù chaïy xa haøng maáy chuïc daëm, gia gia vaãn ñuoåi kòp. Boãng nghe sau löng coù tieáng ngöôøi aám ôù: -Phaûi ñoù, caùc ngöôi coù chaïy xa haøng ngaøn, haøng vaïn daëm thì boïn ta cuõng vaãn ñuoåi kòp. Thaïch Phaù Thieân vaø Ñinh Ñang ngaång ñaàu nhìn laïi thì thaáy hai teânñaïi haùn töø trong buïi caây chuyeån mình ñi ra. Moät gaõ cao moät gaõ luøn vöøa xoâng ra vöøa ngoù hai ngöôøi chaàm chaäp. Chuùng toeùt mieäng ra cöôøi coi raát hung döõ vaø khaû oá. Thaïch Phaù Thieân nhaän bieát hai gaõ naøy laø Hoâ Dieân Vaïn Thieän vaø Vaên Vaïn Phu ôû phaùi Tuyeát Sôn. Chaøng khoâng khoûi söûng soát vaø trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi. Nguyeân boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn phaùt giaùc ra haønh tung Thaïch Phaù Thieân ôû treân soâng, chuùng ñoäng thuû ôû treân thuyeàn roài bò troïng thöông. Baïch Vaïn Kieám lieàn phaùi boïn sö ñeä chia nhau theo ñöôøng duyeân giang maø ñuoåi. Hoâ Dieân Vaïn Thieän cuøng Vaên Vaïn Phu ñi ngöïa theo ngöôïc doøng soâng troâng veà höôùng taây maø röôït. Khoâng ngôø laïi chaïm traùn Thaïch Phaù Thieân taïi thò traán naøy. Hoâ DieânVaïnThieän laø ngöôøi trì thuû caån thaän. Haén cho laø hai ngöôøi khoâng ñòch noåi anh chaøng hoï Thaïch. Haén theo lôøi Baïch sö huynh ñaõ daën doø toan phoùng hoûa tieån leân khoâng ñeå baùo hieäu. Khoâng ngôø Vaên Vaïn Phu noùng tính khoâng nhaãn naïi ñöôïc lieàn la où om soøm. Ñinh Ñang trong loøng kinh haõi nghó thaàm: -Hai gaõ naøy laø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñaõ ñeán ñaây, chaúng hieåu Baïch Vaïn Kieám coù quanh quaån ôû khu naøy khoâng. Neáu haén maø loù maët ra taát gia gia seõ cöôõng baùch Thaïch lang phaûi ñoäng thuû vôùi haén thì hoûng beùt. Naøng ñöa maét nhìn hai gaõ, noùi: -Chuùng ta noùi vieäc rieâng, ai möôïn caùc ngöôi choû mieäng vaøo ? Thieân ca ! Chuùng ta veà thuyeàn thoâi. Thaïch Phaù Thieân trong loøng cuõng phaäp phoàng lo sôï, chaøng nghe naøng noùi vaäy lieàn gaät ñaàu ñoàng yù. Hai ngöôøi trôû goùt toan ñi. Vaên Vaïn Phu vöøa thaáy teân sö ñieät ngoã nghòch ñaõ ñieân tieát leân. Haén laåm baåm: -Mi nhôø hoïc voõ cuûa baûn moân maáy naêm, môùi neân ñöôïc baûn laõnh nhö ngaøy nay. Neáu ta baét ñöôïc mi thì thaät laø moät coâng lôùn vaø baûn moân môùi khoâng hoå theïn vôùi ñôøi. Gaõ nghó vaäy lieàn quaùt hoûi: -Caùc ngöôi chaïy ñi ñaàu ? Thaèng loûi hoï Thaïch kia ! Bieát ñieàu thì ñi theo chuùng ta! Gaõ vöøa quaùt thaùo vöøa phoùng tay traùi ra chuïp xuoáng ñaàu vai Thaïch Phaù Thieân. 273 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc :Kim Dung - Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân nghieâng ngöôøi ñi töï nhieân chaøng xöû chieâu caàm naõ maø chaøng hoïc ñöôïc ôû Ñinh Ñang. Ñoàng thôøi chaøng ñöa tay traùi ngang ra ñeå gaït chieâu thöùc cuûa ñoái phöông. oOo 274 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn