Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ BA CUOÄC TYÛ ÑAÁU LY KYØ GIÖÕA THAÏCH THANH VAØ AN PHUÏNG NHAÄT Thaïch Thanh cöôøi noùi: -Taïi haï chöa theå tin ñöôïc, muoán luïc soaùt trong mình Chu theá huynh. Chu Muïc töùc giaän hoûi: -Ngöôi ñònh khaùm xeùt ta vaäy ngöôi cho ta laø haïng ngöôøi naøo ? Thaïch Thanh khoâng noùi gì nöõa thoø tay ra côûi giaøy chaân beân traùi laõo luoân. Chu Muïc la leân moät tieáng: -OÂ hay ! Boãng thaáy Thaïch Thanh moùc ôû ñeá giaøy ra moät caùi goùi nhoû. Chính laø caùi goùi maø Chu Muïc ñaõ laáy ôû trong boïc ñeo treân löng Ngoâ Ñaïo Nhaát. Chu Muïc raát laáy laøm laï, laõo töï hoûi: -Khoâng hieåu sao haén bieát caùi naøy ? Chaúng leû haén ñaõ doøm ngoù ngay töø luùc mình vaøo choã kín caát giaáu ö ? Thöïc ra, Thaïch Thanh vöøa noùi muoán khaùm xeùt thì thaáy Chu Muïc lieác maét nhìn chaân traùi laõo roài ñaûo maét nhìn choå ra khaùc. Y ñoaùn laø vaät ñoù giaáu ôû trong goùt giaøy. Quaû nhieân vöøa tìm ñaõ thaáy ngay. Chu Muïc raát ñoåi hoang mang muoán môû mieäng keâu ngöôøi cöùu vieän. Thaïch Thanh noùi luoân: -Ngöôi phaûn boäi caû An traïi chuû. Neáu ñem vuï naøy noùi toeït ra thì ngöôi taát bò cöïc hình chaët möôøi ñaàu ngoùn tay. Chu Muïc caû kinh baát giaùc hoûi ngay: -Sao … ngöôi laïi bieát chuyeän naøy ? Thaïch Thanh ñaùp: -Ta phaûi bieát chöù ! Roài y nghó thaàm trong buïng: -Vöøa roài gaõ haùn töû kia ñaõ töôøng thuaät tình traïng, xuïc tìm trong quaùn baùnh nöôùng. Theo lôøi gaõ keå thì hieån nhieân khoâng coù söï gì doái traù, theá maø vaät ñoù laïi coù ôû trong mình thaèng cha naøy. Theá thì ñuùn g laø haén coù yù ñoà möu löøa bòp moïi ngöôøi ñeå moät mình thuû lôïi. Thaïch Thanh nghó vaäy lieàn oân toàn noùi tieáp: -An Kim Ñao laø ngöôøi tinh teá voâ cuøng, töôûng Chu theá huynh cuõng bieát roài. Vuï naøy Chu theá huynh bòp taïi haï coøn chöa xong thì löøa doái y theá naøo ñöôïc ? Giöõa luùc aáy boãng nghe coù tieáng soät soaït roài tieáng ngöôøi cöôøi hoâ hoá doõng daïc noùi: -Thaïch trang chuùa ñaõ quaù khen ! An moã xin caûm ôn. Chöa döùt lôøi, ba boùng ngöôøi ñaõ tieán vaøo röøng. 19 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chu Muïc vöøa nhìn thaáy boïn naøy, laäp töùc kinh haõi saéc maët xaùm xanh. Ba ngöôøi naøy laø Ñaïi traïi chuû An Phuïng Nhaät, Nhò traïi chuû Phuøng Chaán Voõ vaø Tam traïi chuû baûn Khoâng ñaïo nhaân cuûa Kim Ñao traïi. An Phuïng Nhaät luùc phaùi Chu Muïc ñi truy taàm Ngoâ Ñaïo Nhaát, y khoâng noùi ñeán seõ phaùi ngöôøi ñi tieáp öùng. Khoâng hieåu taïi sao chính y cuõng haï sôn ñeå ñeán ñaây. Chu Muïc nghó ñeán toäi mình möu ñoà chieám rieâng vaät kia. Baây giôø coâng vieäc vôõ lôû ñeán noåi thaân danh tan naùt, coù khi coøn maát maïng nöõa. Trong luùc hoaûng hoát, laõo voäi noùi: -An ñaïi ca ! … Caùi ñoù bò y cöôùp maát roài. An Phuïng Nhaät chaáp tay nhìn Thaïch Thanh thi leã noùi: -Thaïch trang chuùa löøng danh thieân haï, An moã ñem loøng ngöôõng moä voâ cuøng, chæ giaän mình voâ duyeân chöa ñöôïc thaân caän. Teä traïi cuõng ôû gaàn ñaây, xin môøi Thaïch trang chuùa cuøng phu nhaân ñeán chôi maáy böõa ñeå tieåu ñeä ñöôïc kính caån nghe lôøi giaùo huaán. Thaïch Thanh thaáy An Phuïng Nhaät toùc quaên raâu raäm ngöôøi thaáp luûn thuûn maø to lôùn, veû maët thoâ bæ nhöng khoâng ngôø haén aên noùi raát deã nghe vaø phaûi pheùp. Haén tuyeät khoâng nhaéc nhôû gì ñeán chuyeän ñoaït maát vaät kia laïi coøn môøi veà Kim Ñao traïi chôi bôøi. Nhöng mình vaøo traïi cuûa haén roài thì deã gì maø thoaùt thaânñöôïc. Thaïch Thanh lieàn chaáp tay ñaùp leã roài tieäntay ñuùt caùi goùi nhoû vaøo trong boïc. Y cöôøi noùi: -Ña taï taám thònh tình cuûa An traïi chuû … Ñoät nhieân tröôùc maét thanh quang thaáp thoaùng, Baûn Khoâng ñaïo nhaân ñaõ ruùt tröôøng kieám ra khoûi voû. Muõi kieám nhaèm ñaâm vaøo coå tay Thaïch Thanh. Ñaïo nhaân quaùt leân: -Muoán toát thì haõy boû ngay vaät ñoù ra roài seõ noùi chuyeän. Cöû ñoäng cuûa ñaïo nhaân mau leï phi thöôøng ! Ngôø ñaâu Thaïch Thanh coøn mau leï hôn. Y uoán ngöôøi ñi moät caùi ñaõ ñeán beân Baûn khoâng ñaïo nhaân. Y laáy caùi goùi nhoû ñöa ra ñaët vaøo tay traùi mình roài cöôøi noùi: -Xin bieáu ñaïo tröôûng ! Baûn Khoâng ñaïo nhaân möøng rôõ voâ cuøng khoâng kòp suy nghó gì nöõa giô tay ra ñoùn laáy. Khoâng ngôø coå tay phaûi bò teâ nhöùc, thanh tröôøng kieám lieàn bò ñoái phöông ñoaït maát. Thaïch Thanh xoay kieám laïi cheùm vaøo coå tay Baûn khoâng ñaïo nhaân, ñoàng thôøi quaùt leân: -Boû ngay vaät ñoù ra. 20 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baûn Khoâng ñaïo nhaân giaät mình kinh haõi. Tröôùc maét aùnhhaøo quang laáp loaùng. Muõi kieám chæ coøn caùch coå tay ñaïo nhaân khoâng ñaày naêm taác. Ñaïo nhaân ñònh ruït tay veà ñeå traùnh thì khoâng kòp nöõa, ñaønh xoay tay laïi haát caùi goùi nhoû ra ñeå traû laïi. Phuøng Chaán Voõ la leân: -Coâng phu hay quaù ! Roài khoâng chôø Thaïch Thanh ñoùn laáy caùi goùi, haén vung ñôn ñao leân baêng mình ñi ñaâm vaøo ñuøi Thaïch Thanh. Thaïch Thanh vung tröôøng kieám ñaùnh veùo moät tieáng ñaâm thaúng vaøo ñaàu Phuøng Chaán Voõ. Y ra chieâu sau maø laïi ñeán tröôùc. Thanh ñôn ñao cuûa Phuøng Chaán Voõ chöa kòp cheùm tôùi chaân phaûi cuûa Thaïch Thanh thì thanh tröôøng kieám cuûa y ñaõ muoán ñaâm vaøo oùc cuûa Phuøng ChaánVoõ roài. An Phuïng Nhaät thaáy tình traïng nguy caáp lieàn lôùn tieáng la leân: -Xin haõy löu tình ! Thanhkieámcuûa Thaïch Thanh vaãn tieáp tuïc ñaâm veà phía tröôùc. Phuøng Chaán Voõ trong loøng kinh haõi voâ cuøng. Haén nhaém maét ñeå chôø cheát vaø thaáy maù beân traùi hôi ñau. Thanh tröôøng kieám cuûa Thaïch Thanh khoâng ñaâm tôùi nöõa. Quaû nhieân y ñaõ löu tình ! Muõi kieám nhoïn phoùng gaàn chaïm maët Phuøng Chaán Voõ laïi thu laïi. Thaïch Thanh ra chieâu thaät laø hieåmñoäc khoâng sai huyeät maïch chuùtnaøo, theá maø y thu chieâu veà cuõng deã nhö khoâng. Tieáp theo moät tieáng “caïch” nheï kheõ vang leân. Thaïch Thanh vöøa giô tay ra duøng thanh tröôøng kieám ñôõ laáy caùi goùi nhoû veà. Ñoäng taùc naøy mau leï voâ cuøng. Thaïch Thanh laáy laïi caùi goùi nhoû roài lieàn thu tröôøng kieám veà noùi: -Xin loãi ! Y luøi ra hai böôùc. Phuøng Chaán Voõ ñöùng ngay ngöôøi leân, maët ñaày veû hoå theïn, boû ñi khoâng xong maø ñöùng laïi thì trô treõn. An Phuïng Nhaät thaùo chieác ñai ñoàng tröôùc ngöïc, ruùt thanh ñao ñeo ôû sau löng ra khoûi voû. Luùc naøy maët trôøi môùi moïc. AÙn h chieâu döông xuyeân qua keû laù chieáu vaøo. Ñao vaøng laáp laùnh troâng hoa caû maét. Thanh kim ñao cuûa An Phuïng Nhaät soáng daày löôõi moûng, quaû laø moät thanh baûo ñao. An Phuïng Nhaät giô kim ñao leân noùi: -Voõ thuaät cuûa trang chuùa thaät cao cöôøng, tieåu ñeä boäi phuïc voâ cuøng. Baây giôø tieåu ñeä muoán laõnh giaùo maáy chieâu. Thaïch Thanh cöôøi ñaùp: -Böõa nay gaëp ñöôïc cao nhaân, thieät laø vaïn haïnh. 21 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Y noùi xong laïi giô tay leân lieäng chieác goùi nhoû ra. Boán ngöôøi coøn ñang ngô ngaån, boãng nghe ñaùnh veøo moät tieáng. Thaïch Thanh lieäng thanh tröôøng kieámra theo. Caùi goùi nhoû vöøa môùi chaïm vaøo caønh caây ôû phía ñoái dieän thì thanh tröôøng kieám ñaõ lao tôùi caém chaët noù vaøo caønh caây. Muõi kieám xuyeân vaøo moät goùc caùi goùi ñeå khoûi toån thöông ñeán vaät ñöïng trong ñoù. Chuyeán naøy thuû phaùp cuûa Thaïch Thanh ñaõ thaàn toác maø vaän kình löïc moät caùch tuyeät dieäu. So vôùi hai chieâu vöøa ñaùnh baïi Baûn Khoâng ñaïo nhaân vaø Phuøng Chaán Voõ coøn gheâ gôùm hôn. Boán ngöôøi nhìn leân caønh caây roài laïi nhìn Thaïch Thanh. Boãng thaáy trong tay y caàm moät thanh tröôøng kieám toaøn thaân ñen sì. Y leân tieáng: -Haéc kieám töông hoäi vôùi Kim ñaïo. Baây giôø taïi haï ñeà nghò ai tranh tieân ñöôïc nöûa chieâu thì laáy vaät kia. Caùc vò tính theá naøo? An Phuïng Nhaät thaáy Thaïch Thanh lieäng vaät kia caém vaøo caønh caây roài laïi ñeà caäp ñeán chuyeän tæ voõ ñaëng quyeát ñònh vaät ñoù veà ai. Y tuyeät khoâng muoán chieám phaàn hôn chuùt naøo, cöû chæ coâng baèn g naøy khieán cho An Phuïng Nhaät kính phuïc. Haén lieàn ñaùp ngay: -Tieåu ñeä thaät vui loøng veà ñeà nghò cuûa Thaïch trang chuùa. Môøi trang chuùa ñoäng thuû. Ngaøy thöôøng An Phuïng Nhaät töøng nghe noùi kieám thuaät cuûa caëp vôï choàng Thaïch Thanh, Maãn Nhu cöïc kyø tinh dieäu. Vöøa roài haén laïi ñöôïc muïc kích Thaïch Thanh cheá phuïc Baûn Khoâng ñaïo nhaân vaø Phuøng Chaán Voõ thì bieát raèng tieáng ñoàn quaû khoâng ngoa. Haén khoâng daùm sô hôû chuùt naøo, thaân troïng phoùng ra ba hö chieâu. Thaïch Thanh troû muõi kieám xuoáng ñaát. Y toû veû nhaøn nhaõ vaø bình tónh noùi: -Xin môøi caùc haï ra chieâu ñi! An Phuïng Nhaät vung ñao cheùm cheách ñi, nhöng chieâu môùi ra nöûa vôøi laïi ñoät nhieân xoay chieàu ñaùnh ngöôïc leân. Y vöøa ñoäng thuû ñaõ ñöa ra moät trong baûy möôi hai ñöôøng tuyeät kyõ cuûa ñaïo phaùp “Phaùch ñao”. Chieâu thöùc naøy bieán hoùa voâ cuøng. Thaïch Thanh cuõng vung thanh Haéc kieám leân. Chieâu ñaàu tieân y choáng ñoái cöïc kyø nghieâm caån. Anh Phuïng Nhaät ñoùn tieáp hôn ba chuïc chieâu roài maø cuõng khoâng nhaän roõ lai lòch theá kieám ñoái phöông thì trong loøng ngaám ngaàm kinh haõi. Haén ñaønh muùa ñao ñeå hoä veä kín ñaùo nhöõng huyeät ñaïo troïng yeáu. Hai ngöôøi trao ñoåi maáy möôi chieâu maø ñao kieám vaãn khoâng chaïm nhau. Boãng nghe moät tieáng keng nhoû nheï. Muõi haéc kieám ñaõ dính vaøo soáng kim ñao roài theo ñaø tröôït ñi. 22 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chieâu naøy keâu baèng “Thuaän nhi löu haï”, nguyeân laø moät chieâu soá thoâng thöôøng duøng kieám ñeå phaù ñao. Neáu voõ coâng ñoái thuû keùm thì An Phuïng Nhaät chæ caàn haát ñao ra moät caùi laø löôõi kieám laäp töùc phaûi vaêng ñi. Nhöng theá kieám cuûa Thaïch Thanh mau leï quaù chöøng. An Phuïng Nhaät luùc xoay ñao muoán gaït ñi thì muõi kieám cuûa ñoái phöông ñaõ chaïm deán ngoùn tay troû cuûa haén. An Phuïng Nhaät voâ cuøng kinh haõi nghó buïng: -Phen naøy chaéc laø mình bò kieám hôùt ñöùt maáy ngoùn tay roài. Haén muoán thu ñao veà thì luøi laïi khoâng kòp nöõa. Giöõa luùc An Phuïng Nhaät cöïc kyø hoang mang thì Thaïch Thanh ñoät nhieân thu kieám veà, chaúng nhöõng khoâng löôùt veà phía tröôùc maø coøn luøi kieám laïi maáy taác. An Phuïng Nhaät bieát ñoái phöông dung tình. Luùc naøy chaúng boû ñao cuõng khoâng ñöôïc nöõa. Haén ñaønh buoâng tay rôøi khoûi chuoâi ñao. Ngôø ñaâu Thaïch Thanh xoay phaét kieám laïi ñôõ laáy Kim ñao cho khoûi rôùt xuoáng ñaát. Boãng nghe y leân tieáng: -Chuùng ta ñang ôû theá quaân bình, khoâng phaân cao thaáp, sao caùc haï ñaõ buoâng ñao? Ñoàng thôøi y kheõ rung thanh Haéc kieám ñeå haát Kim ñao traû veà. An Phuïng Nhaät trong loøng caûm kích voâ cuøng, naêm ngoùn tay laïi naém chaët laáy chuoâi ñao. Haén bieát roõ ñoái phöông ñaõ thuû thaéng maø coøn muoán giöõ theå dieän cho mình. Haén voäi dô thaúng caây Kim ñao leân kính caån haønh leã theo theá “Nam haûi leã Phaät” laø theá thu ñao cuûa pheùùp “Phaùch quaùi ñao”. An Phuïng Nhaät toan noùi maáy lôøi caûm taï thì Thaïch Thanh ñaõ tra kieám vaøo voû chaép tay noùi: -Thaïch moã naøy ñöôïc keát baïn vôùi An traïi chuû laø moät ñieàu raát may maén. Chuùng ta baát taát tæ thí laøm chi nöõa. Khi naøo traïi chuû tieän ñöôøng qua teä trang, môøi traïi chuû vaøo chôi ñaëng cuøng nhau haøn huyeân maáy böõa. An Phuïng Nhaät veû maët buoàn raàu ñaùp: -Taïi haï ñöông nhieân coù ngaøy qua quyù trang baùi kieán. Döùt lôøi haén tung mình nhaûy ñeán goác caây kia, ruùt thanh tröôøng kieám cuûa Baûn Khoâng ñaïo nhaân ra, caàm laáy caùi goùi nhoû. Haén caém löôõi ñao vaø thanh kieám xuoáng ñaát roài hai tay naâng chieác goùi nhoû ñöa leân tröôõc maët Thaïch trang chuùa noùi: -Xin trang chuùa giöõ laáy vaät naøy. Tuy haén ñöôïc vaät naøy roài laïi bò maát, nhöng haén nghó tôùi Thaïch Thanh ñaõ giöõ theå dieän cho mình laïi khoâng nôõ chaët tay thì haén raát caûm ôn y. Khoâng ngôø Thaïch Thanh chaép tay ñaùp: -Xin coù ngaøy taùi hoäi. Roài trôû goùt ñi luoân khoâng caàm laáy goùi kia. 23 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung An Phuïng Nhaät la leân: -Xin Thaïch trang chuùa haõy döøng böôùc! Trang chuùa ñaõ giöõ theå dieän cho An moã, coù lyù naøo, An moã laïi khoâng hay? Hieån nhieân An moã ñaõ thaát baïi roài. Xin Trang chuùa haõy giöõ laáy vaät naøy. Neáu khoâng theá thì chaúng hoaù ra An moã laø keû tieåu nhaân voâ laïi khoâng bieát dieàu ö? Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi noùi: -Cuoäc tæ voõ böõa nay chöa phaân thaéng baïi. Bao nhieâu ñao phaùp tinh dieäu nhö Thanh long ñao, Ñoaïn moân ñao…traïi chuû chöa töøng thi trieån sao ñaõ töï khieâm cho mình laø thua ñöôïc? Vaû laïi trong goùi ñoù chaúng coù vaät chi heát. Taïi haï e raèng Chu theá huynh maéc löøa ngöôøi ta roài. An Phuïng Nhaät söûng soát hoûi: -Beân trong khoân g coù vaät ñoù ö? Haén voäi xeù bao ra xem. Xeù heát laàn noï ñeán laàn kia caû thaûy naêm laàn. Trong cuøng chæ coù ba chaám ñen. Haén ñeå yù nhìn kyõ thì laø ba con boï thoái ñaõ cheát roài. An Phuïng Nhaät nhìn xaùc ba con boï thì vöøa kinh haõi vöøa töùc giaän. Nhöng haén coá neùn loøng quay laïi hoûi Chu muïc: -Chu huynh ñeä! Theá naøy nghóa laø laøm sao? Chu Muïc aáp uùng ñaùp: -Taïi haï cuõng khoâng bieát. Luùc taïi haï tìm trong mình Ngoâ Ñaïo Nhaát thì chæ luïc ñöôïc caùi goùi nhoû naøy maø thoâi. An Phuïng Nhaät hieåu ngay laø Ngoâ ñaïo Nhaät khoâng phaûi ñaõ giaáu vaät ñoù vaøo choã bí maät dò thöôøng, maø giao cho ngöôøi khaùc. Chuyeán naøy chaúng nhöõng uoång coâng moät phen laën loäi maø coøn thöông toån ñeán oai phong cuûa traïi Kim ñao. Haén lieàn voø caùi bao giaáy lieäng xuoáng ñaát roài quay sang noùi vôùi Thaïch Thanh: -Theá naøy thì laïi laøm troø cöôøi cho Thaïch trang chuùa. Nhöng taïi sao Thaïch trang chuùa bieát roõ nhö vaäy? Thaïch Thanh mæm cöôøi ñaùp: -Taïi haï cuõng phoûng ñoaùn theá maø thoâi. Chuùng ta ñeàu bò ngöôøi löøa gaït. Mong raèng An traïi chuû laáy ñaïi löôïng maø bao dung cho. Thaïch Thanh döùt lôøi laïi chaéùp tay thi leã laàn nöõa roài quay laïi chaøo Baûn Khoâng ñaïo nhaân, Phuøng Chaán Voõ vaø Chu Muïc ñoaïn trôûû goùt ñi leï ra khoûi khu röøng. Thaïch Thanh quay trôû laïi beân ñoáng löûa baûo Maãn Nhu: -Nöông töû! Chuùng ta ñi thoâi! Hai ngöôøi nhaûy toùt leân ngöïa roài theo ñöôøng cuõ quay veà. 24 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Maãn Nhu nhìn neùt maët lang quaân, naøng khoâng caàn hoûi cuõng bieát ngay laø chaúng ñöôïc vieäc gì. Naøng caûm thaáy ñau loøng baát giaùc nhoû maáy gioït nöôùc maét xuoáng vaït aùo. Thaïch Thanh noùi: -Kim ñao traïi chuùa cuõng maéc löøa. Nöông töû! Nöông töû chaúng neân phieàn naõo. Chuùng ta quay laïi luïc tìm trong ngöôøi Ngoâ ñaïo Nhaát. Khoâng chöøng oâng baïn ôû traïi Kim ñao ñaõ coù choã sô hôû neân khoâng tìm thaáy. Maãn Nhu tuy bieát laø chaúng aên thua gì nhöng khoâng muoán traùi yù lang quaân, naøng ngheïn ngaøo ñaùp: -Töôùng coâng noùi phaûi ñoù. Ñoâi ngöïa Haéc Baïch phi thaät nhanh, chöa tôùi giôø Ngoï ñaõ veà ñeùn Haàu giaùm taäp. Daân cö trong thò traán naøy haõy coøn khieáp sôï, chöa coù nhaø naøo daùm môû cöûa. Moïi vieäc gieát ngöôøi cöôùp cuûa ñaõ do ñòa baûo vaøo thaønh Bieän Löông trình quan nha. Quan nha ñòa phöông naøy khoâng daùm ñeán ngay. Hieån nhieân hoï muoán truøng trình ñeå cöôøng ñaïo boû ñi roài môùi daãn quaân ñeán cho bình yeân hôn. Vôï choàng Thaïch Thanh phi ngöïa ñeán beân thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát thì chæ thaáy moät gaõ aên xin möôøi hai, möôøi ba tuoåi ngoài beân goùc töôøng, coøn boán beà tuyeät khoâng coù ngöôøi naøo khaùc. Thaïch Thanh laäp töùc luïc soaùt trong mình Ngoâ ñaïo Nhaát raát tæ mæ, côûi caû buùi toùc, thaùo caû giaøy vôù ra tìm. Coøn Maãn Nhu thì vaøo trong tieäm baùnh luïc loïi tra xeùt. Cuoäc luïc soaùt dó nhieân khoâng ñem laïi keát quaû naøo. Vôï choàng Thaïch Thanh buoâng moät tieáng thôû daøi chaùn naûn. Maãn Nhu noùi: -Töôùng coâng! Xem chöøng moái thuø ñoù vôï choàng mình khoù loøng traû ñöôïc. Maáy böõa nay laøm cho töôùng coâng phaûi nhoïc meät, baây giôø chuùng ta vaøo thaønh Bieän Löông nghæ ngôi ñeå xem haùt hoaëc nghe nhaïc giaûi côn phieàn muoän. Thaïch Thanh ñaõ bieát vôï mình voán öa tónh mòch, chaúng thích ca tröôøng cuõng khoâng ham hí kòch. Naøng noùi vaäy laø chieàu yù mình maø thoâi. Y nghó theá lieàn ñaùp: -Chuùng mình ñi tôùi Haø Nam laø phaûi vaøo thaønh Bieän Löông ñeå xem phong caûnh. Ta coøn nghe noùi thôï baïc taïi thaønh Bieän Löông kheùo laém. Chuùng mình vaøo ñoù saém maáy moùn trang söùc cuõn g hay. Maãn Nhu noåi tieáng laø ngöôøi ñeïp trong voõ laâm, dó nhieân naøng öa trang ñieåm. Naøng ñaõ gaàn tôùi tuoåi trung nieân, neân caøng chuù troïng ñeán vieäc trang söùc ñeå giöõ saéc ñeïp. Hai vôï choàng möu söï khoâng thaønh, sinh loøng chaùn naûn, ñaønh ñi tìm thuù giaûi muoän. Maãn Nhu nôû moät nuï cöôøi theâ löông ñaùp: 25 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Töø khi Kieân nhi cheát roài. Möôøi ba naêm nay tieàn cuûa töôùng coâng boû ra mua ñoà trang söùc cho tieåu muoäi ñaõ coù ñuû ñeå môû moät tieäm chaâu baùu. Naøng noùi ñeán caâu “töø luùc Kieân nhi cheát roài” thì chaâu leä taàm taõ tuoân rôi. Naøng vöøa troâng thaáy gaõ aên xin ngoài uû ruõ goùc töôøng thaät laø dô daùy, baát giaùc ñoäng moái thöông taâm, lieàn caát tieáng hoûi: -Maãu thaân ngöôi ñaâu? Taïi sao maø phaûi ñi aên xin? Ñöùa aên xin ñaùp: -Maãu thaân chaùu … khoâng thaáy ñaâu caû. Maãn Nhu thôû daøi, moùc trong boïc ra moät ñænh baïc nhoû lieäng xuoáng chaân noù noùi: -Ñaây ta cho ngöôi ñeå mua baùnh maø aên. Naøng nhaûy leân ngöïa ra ñi coøn quay laïi hoûi: -Haøi töû! Teân ngöôi laø chi? Gaõ aên xin ñaùp; -Chaùu laø … “Caåu taïp chuûng” Thaïch Thanh laéc ñaàu noùi: -Gaõ naøy ngaây thô khoâng bieát gì heát. Maãn Nhu cuõng noùi: -Ñuùng theá! Thaät laø moät ñuùa beù ñaùng thöông! Hai ngöôøi vöøa noùi vöøa giaät cöông cho ngöïa chaïy veà phía thaønh Bieän Löông. Gaõ aên xin kia töø luùc töû thi Ngoâ ñaïo Nhaát laøm cho sôï haõi thaát thaàn roài meâ man ngaát lòm. Ñeán luùc trôøi saùng gaõ môùi hoài tænh. Thaáy Thaïch Thanh ñeán nôi, gaõ voäi aån vaøo goùc töôøng. Gaõ toan chaïy troán xa hôn nhöng thaáy Thaïch Thanh laät thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát leân luïc soaùt thì laïi sôï quaù khoâng daùm nhuùc nhích. Gaõ khoâng ngôø thieáu phuï xinh ñeïp kia laïi neùm cho mình moät ñænh baïc. Gaõ nghó buïng: -Baø kia vöøa baûo cho tieàn mình ñi mua baùnh aên, maø baùnh mình haõy coøn caàm ñaây. Gaõ lieàn dô tay leân ñöa maét nhìn chieác baùnh nöôùng maø ñeâm qua gaõ ñaõ ngoaïm moät mieáng . Luùc naøy gaõ bôùt kinh sôï thì laïi thaáy ñoùi döõ. Gaõ lieàn haù mieäng caén luoân. boãng nghe ñaùnh saïo moät tieáng! Hai haøm raêng gaõ ñau nhöùc töïa hoà caén phaûi saét ñaù. Gaõ aên xin ruùt chieác baùnh ra. Trong mieäng gaõ coù moät vaät raén. Gaõ lieàn nhaû ra loøng baøn tay traùi thì thaáy ñoù laø moät mieáng saét ñen sì. Gaõ lieác qua moät caùi roài cuõng chaúng caàn nghó ñeán taïi sao trong baùnh laïi coù mieáng saét naøy. Gaõ nhìn laïi mieáng baùnh kia thaáy khoâng coøn vaät gì nöõa, lieàn caén aên laáy aên ñeå. Chæ trong khoaûnh khaéc, gaõ aên xin ñaõ aên heát taám baùnh. Gaõ ñöa maét nhìn thi theå Ngoâ ñaïo Nhaát thì thaáy gaàn ñoù coøn möôøi maáy taám baùnh ñaõ böûa ra. Gaõ töï hoûi: -Teân quyû söù naøo böûa baùnh ra lieäng ñi theá naøy, chaúng bieát coøn aên ñöôïc khoâng? 26 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Gaõ aên xin coøn ñang ngaàn ngöø khoâng bieát coù neân löôïm nhöõng taám baùnh naøy khoâng, thì baát thình lình treân ñænh ñaàu coù tieáng ngöôøi noùi: -Ñaõ bao vaây heát boán maët roài. Gaõ aên xin giaät mình kinh haõi laåm baåm: -Sao treân ñænh ñaàu mình laïi coù tieáng ngöôøi? Gaõ ngaång ñaàu leân coi thì treân noùc nhaø coù ba gaõ ñaøn oâng maëc aùo traéng ñöùng ñoù. Tieáp theo maáy tieáng veo veùo vang leân. Coù ngöôøi nhaûy laïi gaàn gaõ. Gaõ aên xin xoay mình laïi thì laïi thaáy boán ngöôøi cuõng maëc aùo traéng tay caàm tröôøng kieám ñöùng hai beân. Gaõ thaáy löôõi kieám saùng loaùng thì sôï heát hoàn, mieäng haù hoác ra. Tieáp theo laïi coù tieáng voù ngöïa doàn daäp. Moät ngöôøi phi ngöïa môùi tôùi lôùn tieáng hoûi: -Caùc baïn phaûi chaêng laø ngöôøi phaùi Tuyeát Sôn? Caùc baïn ñaõ ñeán Haø Nam xin tha thöù cho An moã chöa kòp nghinh tieáp. Chôùp maét moät con ngöïa vaøng ñaõ xoâng ñeán tröôùc maët. Ngöôøi côõi ngöïa laø moät gaõ thaáp luøn maø beùo chuøm beùo chuït, raâu moïc tua tuûa. Haén khoâng döøng ngöïa ñoät nhieân nhaûy xuoáng. Con ngöïa vaøng chaïy laïng qua moät beân. Xem chöøng noù ñaõ ñöôïc huaán luyeän raát thuaàn thuïc. Noù ñi voøng ra xa moät chuùt roài döøng laïi. Ba gaõ aùo traéngtöø treân noùc nhaø ñoàng thôøi nheï nhaøng nhaûy xuoáng. Gaõ naøo cuõng naém chaët tay kieám. Gaõ to lôùn vaøo traïc boán möôi leân tieáng: -Phaûi chaêng caùc haï laø Kim ñao An traïi chuû? May ñöôïc gaëp ñaây! May ñöôïc gaëp ñaây? Gaõ vöøa noùi vöøa ñöa maét ra hieäu cho nhöõng ngöôøi maëc aùo traéng ñöùng ôû sau löng An Phuïng Nhaät. Nguyeân An phuïng Nhaät bò Thaïch Thanh ñaùnh baïi roài, haén buoàn raàu voâ cuøng. Nhöng haén laø moät haùn töû ñaõ quen chòu ñöïng. Boãng haén sôø leân haøm raâu töï hoûi: -Vôï choàng Thaïch trang chuùa phaûi chaêng ñaõ trôû laïi Haàu giaùm taäp? Phaûi roài! Chu töù ñeä maéc löøa, khoâng laáy ñöôïc vaät kia, vôï choàng y quyeát nhieân tôùi ñoù tìm laïi. Mình ñaõ bò baïi veà tay y. Neáu y laáy ñöôïc chaúng noùi laøm chi. Neáu y khoâng laáy ñöôïc thì mình tìm laïi laàn nöõa cuõng chaúng sao. Chaéc Ngoâ ñaïo Nhaát caát vaät naøy vaøo moät nôi naøo bí hieåm laém. oOo 27 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn