Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI CHÍN THÖÔNG LANG QUAÂN TRUYEÀN THUÏ VOÕ COÂNG Ñinh Ñang ñöa maét nhìn Thaïch Phaù Thieân. Luùc aáy maët trôøi môùi moïc, aùnh thieàu döông chieáu vaøo maët chaøng coi raát hoàng haøo. Caëp maét linh ñoäng ra chieàu khaån thieát. Ñinh Ñang thôû daøi hoûi: -Neáu ca ca khoâng phaûi laø Thieân ca thì sao treân vai laïi coù veát raêng tieåu muoäi caén vaøo ? Sao ca ca cuõng thích treâu hoa gheïo nguyeät, ra chieàu laû lôi say ñaém Hoa coâ nöông ôû phaùi Tuyeát Sôn ? Neáu ca ca ñuùng laø Thieân ca thì sao thoát nhieân laïi trôû neân ngôù ngaån, khoâng phong löu hoaït baùt gioáng nhö tröôùc chuùt naøo ? Thaïch Phaù Thieân cöôøi ñaùp: -Ta laø tröôïng phu cuûa Ñinh Ñinh Ñang Ñang maø thöïc thaø chaát phaùc laïi khoâng hay ö ? Ñinh Ñang laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng ! Chaúng thaø ca ca cöù vui veû hoaït baùt nhö ngaøy tröôùc thì duø coù thaàm leùn vôùi nhöõng thieáu nöõ khueâ caùc, tieåu muoäi coøn thaáy deã chòu hôn laø ca ca giöõ quy cuõ theá naøy. Ñinh Ñang raát khoù chòu trong loøng. Naøng cho laø caøng noùi vôùi Thaïch Phaù Thieân caøng theâm böïc mình. Ñoät nhieân, khí töùc xoâng taän coå naøng khoâng nhòn ñöôïc, ñöa tay ra naém laáy tai chaøng keùo moät caùi thaät maïnh ñeán chaûy maùu ra. Thaïch Phaù Thieân ñau quaù. Chaøng haát maïnh tay moät caùi. Ñinh Ñang caûm thaáy moät luoàng noäi löïc maõnh lieät phi thöôøng ñaùnh vaøo caùnh tay mình, voäi buoâng chaøng ra. Ngöôøi naøng bò haát maïnh veà phía sau, suyùt nöõa ñuïng gaõy caû coät choáng mui thuyeàn. Ñinh Ñang la leân moät tieáng: -UÙi chao ! Roài naøng lôùn tieáng maéng: -Khæ chöa ! Ñaùnh vôï maø vaän ñaïi löïc hung döõ ñeán theá ö ? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Xin loãi, xin loãi ! Ta … khoâng coá yù nhö vaäy ñaâu. Ñinh Ñang nhìn xuoáng caùnh tay mình thaáy söng vuø leân vaø tím baàm laïi. Thoát nhieân veû maët naøng ñang töùc toái boãng ra chieàu möøng rôõ. Naøng naém chaët laáy hai tay Thaïch Phaù Thieân laéc ñi laéc laïi maáy caùi noùi: 257 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thieân ca ! Quaû nhieân Thieân ca giaû vôø ñeå gaït tieåu muoäi. Thaïch Phaù Thieân ngaïc nhieân hoûi: -Ta coù giaû vôø gì ñaâu ? Ñinh Ñang ñaùp: -Voõ coâng Thieân ca chaúng giaûm maát ñi chuùt naøo heát ! Thaïch Phaù Thieân vaãn ngô ngaùc hoûi: -Ta … ta coù bieát voõ coâng gì ñaâu ? Ñinh Ñang töùc mình saüng gioïng: -Thieân ca laïi noùi nhaêng roài, Thgieân ca thöû coi tieåu muoäi coù chòu khoâng ? … Chöa döùt lôøi, naøng ñaõ vung baøn tay nhoû nhaén leân taùt vaøo maù beân traùi Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân nghieâng ñaàu ñi, ñöa tay ra ñeå gaït nhöng Ñinh Ñang duøng chöôûng phaùp gia truyeàn. Theá chöôûng huyeàn dieäu phi thöôøng vaø cöïc kyø mau leï, tay Thaïch Phaù Thieân gaït vaøo quaûng khoâng. Chaøng caûm thaáy maët ñau nhöùc, vì phaùt chöôûng ñoù ñaõ ñaùnh truùng in caû veát moät baøn tay vaøo. Ñinh Ñang laïi la hoaûng: -Trôøi ôi ! Tieáng la hoaûng cuûa naøng toû ra haõi huøng hôn tröôùc. Nguyeân naøng töôûng voõ coâng Thaïch Phaù Thieân chöa giaûm suùt tyù naøo thì chaøng hoaëc neù traùnh hoaëc gaït phaét chöôûng cuûa mình moät caùch deã daøng. Dó nhieân naøng phaùt huy noäi löïc aâm nhu raát lôïi haïi, vì neáu khoâng baän ñuû noäi löïc thì chöôûng phoùng ra chaúng ñöôïc mau leï. Naøng khoâng ngôø caùi gaït cuûa chaøng laïi vuïng veà ñeán theá, töïa hoà nhö ngöôøi khoâng hieåu voõ coâng. Thaïch Phaù Thieân naém laáy tay traùi naøng. Naøng thaáy nöûa maët beân traùi chaøng coøn in veát chöôûng ñen sì, loõm xuoáng. Ñinh Ñang vöøa hoå theïn vöøa hoái haän, lieàn oâm laáy löng Thaïch Phaù Thieân, aùp maët mình vaøo maù beân traùi chaøng vöøa khoùc vöøa noùi: -Thieân ca ! Thöïc tình tieåu muoäi khoâng bieát. Teù ra Thieân ca vaãn chöa khoûi beänh. Thaïch Phaù Thieân ñöôïc ngöôøi ngoïc oâm laáy, chaøng queân ñau, thôû daøi noùi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Naøng ba hoài töùc toái, laïi ba hoài möøng vui laø nghóa laøm sao ? Ta khoâng hieåu ñöôïc. Ñinh Ñang noùi: -Baây giôø … laøm theá naøo ? Laøm theá naøo ? Naøng buoâng Thaïch Phaù Thieân ra thoø tay vaøo tuùi aùo laáy moät caùi bình söù. Naøng vöøa moùc thuoác vieân trong bình ñöa cho Thaïch Phaù Thieân uoáng, vöøa noùi: -Hôõi oâi ! Tieåu muoäi mong raèng baøn tay naøy khoâng löu daáu veát laïi treân maët chaøng. 258 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hai ngöôøi ngoài beân nhau ôû ñaèng laùi thuyeàn, chaúng ai noùi gì nöõa. Hoài laâu, Ñinh Ñang môùi gheù vaøo beân tai chaøng noùi thaàm: -Thieân ca ! Sau khi chaøng ngoïa beänh moät thôøi gian, voõ coâng chaøng queân heát roài, nhöng noäi löïc thì khoâng sao, vaãn coøn nguyeân nhö cuõ. Tieåu muoäi ñem caàm naõ thuû phaùp chæ ñieåm cho Thieân ca. chaéc chaøng seõ coù nhieàu luùc caàn duøng ñeán. Thaïch Phaù Thieân gaät ñaàu ñaùp: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ñaõ vui loøng daïy, ta phaûi hoïc cho baèng ñöôïc. Ñinh Ñang ñöa nhöõng ngoùn tay buùp maêng kheõ xoa veát baøn tay treân maët chaøng loøng naøng raát hoái haän. Ñoät nhieân naøng ñaët moâi vaøo veát baøn tay ñen sì hoân maïnh moät caùi. Hai ngöôøi ñeàu neùt maët öûng hoàng vì beõn leõn. Ñinh Ñang keùo maùi toùc xuoáng che maët ñeå giaáu bôùt nhöõng neùt beõ baøng ngöôïng nghòu. Ñinh Ñang ñem möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû dieãn töøng ñöôøng moät cho Thaïch Phaù Thieân coi. Naøng dieãn xong ñöôøng naøo laïi baûo Thaïch Phaù Thieân cuøng mình bieåu dieãn. Thaïch Phaù Thieân laø ngöôøi thoâng tueä. Ñinh Ñang chæ daïy chaøng moät laàn laø chaøng ghi nhôù ñöôïc ngay. Ba ngaøy troâi qua, Thaïch Phaù Thieân ñaõ luyeän xong ñöôïc möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp vaø chaøng ñaõ thuoäc loøng. Tuy caàm naõ phaùp naøy chæ goàm coù möôøi taùm ñöôøng, nhöng moãi ñöôøng bieán hoùa ít ra laøm möôøi ba, möôøi boán, chieâu thöùc raát nhieàu thì ñeán hai ba chuïc chieâu. Trong voøng hai ngaøy, veát thöông tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân ñuïng vaøo muõi kieám nöõa tröôùc ñaõ khoûi haún. Maáy ngaøy nay suoát ngaøy chaøng cuøng Ñinh Ñang phaân tích möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû phaùp. Ñinh Baát Tam chæ ngoài baøng quan, thænh thoaûng laõo laïi noùi maáy lôøi cheâ bai. Thuyeàn vaãn ngöôïc doøng maø tieán, daàn daàn ñi tôùi mieàn …(thieáu vaøi chöõ) Ñinh Ñang thaáy Thaïch Phaù Thieân luyeän voõ tieán boä raát mau, neân trong buïng möøng thaàm. Cöù moãi laàn naøng nghe thaáy Ñinh Baát Tam maéng chaøng laø thaèng ngoác thì naøng laïi hoûi: -Gia gia ! Möôøi taùm ñöôøng caàm naõ thuû cuûa nhaø hoï Ñinh ta thì ngöôøi ngôù ngaån phaûi maát bao laâu môùi luyeän ñöôïc ? Ñinh Baát Tam ngheïn hoïng khoâng bieát traû lôøi theá naøo. Laõo thaáy Thaïch Phaù Thieân quaû ñaõ hoïc thuoäc caàm naõ thuû roài thì nghó buïng: 259 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaèng loûi naøy tuyeät khoâng phaûi laø ngöôøi ngôù ngaån si ngoác. Gaõ chæ giaû vôø ñaáy thoâi. Chaúng leõ bao nhieâu vieäc tröôùc gaõ queân heát thieät roài ö ? Nhöng tính laõo coá chaáp, khi naøo chòu nöôùc leùp vôùi coâ chaùu gaùi maø im mieäng ? Laõo mieãn cöôõng ñaùp: -Coù thaèng ngoác thoâng minh coù thaèng ngu doát, thoâng minh thì leï hôn ngu doát. Thaèng si ngoác thoâng minh chæ nöõa ngaøy laø hieåu, coøn thaèng si ngoác ñaàn ñoän nhö Thaïch lang cuûa mi ñaây phaûi ba ngaøy môùi hieåu ñöôïc. Ñinh Ñang veânh maët leân cöôøi noùi: -Gia gia ! Ngaøy tröôùc gia gia hoïc caàm naõ thuû phaùp naøy maát maáy ngaøy ? -Laøm gì ta maát maáy ngaøy ? Ta chæ nghe taèng toå mi noùi heát moät löôït laø xong. Caû luyeän taäp nöõa môùi khoâng ñaày nöûa ngaøy laø ta ñaõ thuoäc heát toaøn boä roài. Ñinh Ñang noùi: -Ha ha ! Theá ra gia gia thuoäc vaøo haïng si ngoác thoâng minh. Ñinh Baát Tam bò naøng noùi moùc. Laõo theïn quaù hoùa giaän sa saàm neùt maët quaùt leân: -Mi khoâng ñöôïc noùi hoãn nhö vaäy, chaúng coøn bieát beà treân baäc döôùi laø gì nöõa. Giöõa luùc aáy, moät con thuyeàn nhoû töø phía haï löu ñang ñuoåi tôùi. Con thuyeàn naøy cuõng thuaän gioù tröông buoàm, laïi theâm boán ngöôøi cheøo raát gaáp. Thuyeàn nhoû ngöôøi leï, tieáp tuïc chaïy veøo veøo moãi luùc moät gaàn laïi. Ñinh Baát Tam thaáy hai gaõ haùn töû aùo ñen ñöùng treân ñaàu thuyeàn moät gaõ lôùn tieáng goïi: -Phaûi chaêng thaèng loûi hoï Thaïch ôû treân thuyeàn ñoù ? Döøng thuyeàn laïi mau ! Döøng thuyeàn laïi mau ! Ñinh Ñang kheõ haéng gioïng moät tieáng roài noùi: -Gia gia ! Phaùi Tuyeát Sôn laïi coù ngöôøi röôït theo Thaïch lang roài ! Ñinh Baát Tam ra chieàu hôùn hôû ñaùp : -Ñeå boïn hoï baét thaèng ngoác naøy ñi chaët thaønh muoân maûnh thì môùi haû loøn g gia gia. Ñinh Ñang hoûi: -Chuùng baét ngöôøi ngoác thoâng minh hay ngöôøi ngoác ngu ñoän ? Ñinh Baát Tam ñaùp: -Ñöông nhieân laø baét teân ngoác ngu daïi. Ai daùm baét haïng ngoác thoâng minh ? Ñinh Ñang tuûm tæm cöôøi noùi: -Haïng ngoác thoâng minh maø voõ coâng cao cöôøng nöõa thì coøn ai daùm ñuïng ñeán ? Ñinh Baát Tam ngaån ngöôøi ra, töùc giaän hoûi: -Con nha ñaàu kia: Mi uoán cong ngoïn löôõi, aên noùi quanh co ñeå thoùa maï gia gia mi aø ? hai oâng chaùu ñang ñieàu qua tieáng laïi, thì chieác thuyeàn kia ñaõ ñuoåi gaàn tôùi nôi. 260 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Ñang ngoài trong khoang thuyeàn laúng laëng quan saùt tình hình. Boãng hai gaõ haùn töû mình maëc aùo traéng ôû treân con thuyeàn nhoû, lôùn tieáng quaùt: -Thaèng loûi Thaïch Trung Ngoïc taïi bang Tröôøng Laïc coù trong thuyeàn ñoù khoâng ? Sao khoâng döøng laïi ? Thaïch Phaù Thieân hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Coù ngöôøi ñuoåi tôùi nôi, baây giôø laøm theá naøo ? Ñinh Ñang xaúng gioïng ñaùp: -Tieåu muoäi bieát laøm theá naøo ñöôïc ? Thieân ca laø nam nhi chaúng leõ khoâng coù chuû ñònh gì ö ? Giöõa luùc aáy con thuyeàn nhoû chæ coøn caùch chöøng hôn moät tröôïng. Hai gaõ haùn töû aùo traéng tung mình nhaûy voït sang ñaèng laùi con thuyeàn ngay choã Thaïch Phaù Thieân ñang ngoài, chuùng la heùt om soøm. Caû hai gaõ haùn töû ñeàu caàm tröôøng kieám, haøn quang loùe maét. Thaïch Phaù Thieân thaáy hai gaõ naøy ñeàu laø ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn maø chaøng ñaõ gaëp trong toøa mieáu Thoå ñòa, thì töï hoûi: -Khoâng hieåu mình ñaõ coù ñieàu chi ñaéc toäi vôùi boïn hoï, maø hoï coá tình röôït theo mình nhö vaäy. Veùo moät tieáng ! Moät gaõ caàm thanh tröôøng kieám ñaõ nhaèm tröôùc ngöïc chaøng phoùng tôùi. Ba böõa nay, Thaïch Phaù Thieân ñaõ cuøng Ñinh Ñang chieát giaûi caùc chieâu thöùc voõ coâng. Heå chaøng hôi chaäm chaân tay moät chuùt laø bò naøng beïo maù loâi toùc raát ñau ñôùn, neân thuû cöôùc chaøng trôû neân mau leï phi thöôøng, so vôùi luùc tyû kieám cuøng vôï choàng Thaïch Thanh taïi mieáu Thoå ñòa ñaõ khaùc nhau moät trôøi moät vöïc. Chaøng vöøa thaáy thanh kieám cuûa ñòch n haân phoùng tôùi, lieàn laäp töùc ra chieâu thöù taùm teân goïi laø “Phuïng vó thuû”. Tay phaûi vung ra theo ñöôøng caùnh cung ñöa tôùi phía tröôùc ñoái phöông. Chaøng vöøa naém ñöôïc coå tay haùn töû vaën moät caùi, gaõ ñaõ la leân: -UÙi chao ! kieám trong tay gaõ rôùt xuoáng lieàn. Thaïch Phaù Thieân thuaän ñaø haát khuyûu tay phaûi leân moät caùi. Boáp ! Khuyûu tay chaøng ñaõ ñaäp truùng vaøo quai haøm haùn töû. Quai haøm gaõ bò gaõy lieàn. Mieäng gaõ hoäc maùu töôi. Caû möôøi maáy caùi raêng cuõng phun ra theo. Thaïch Phaù Thieân khoâng ngôø chieâu “Phuïng Vó Thuû” cuûa mình laïi gheâ gôùm ñeán theá ! Chaøng sôï quaù ñöùng thoän maët ra, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Teân ñeä töû thöù hai phaùi Tuyeát Sôn muoán tieán leân giaùp coâng Thaïch Phaù Thieân thì ñoät nhieân tia löûa loùe leân, gaõ sö huynh cuøng ñi vôùi haén ñaõ bò troïng thöông. 261 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Gaõ sö huynh naøy baûn lónh coøn cao hôn haén nhieàu. Haén lieäu chöøng neáu mình laïi tieán leân thì nhaát ñònh phaûi thaát baïi. Haén cho vieäc cöùu ngöôøi coøn khaån caáp hôn. Tính toaùn nhö vaäy roài, haén lieàn oâm xoác sö huynh leân. Giöõa luùc aáy thuyeàn nhoû vaø thuyeàn lôùn song song veà phía tröôùc. Teân ñeä töû naøy caép gaõ sö huynh bò thöông, nheï nhaøng nhaûy trôû veà beân thuyeàn nhoû. Haén lôùn tieáng quaùt thaùo ñoàng boïn haï buoàm xuoáng cho thuyeàn quay ñaàu laïi chaïy xuoâi theo gioøng nöôùc veà phía ñoâng. Chaúng maáy choác hai con thuyeàn ñaõ caùch nhau khaù xa. Nhöng nhöõng tieáng thoùa maï vaãn theo gioù vaêng vaúng voïn g laïi. Thaïch Phaù Thieân thaáy treân vaùn thuyeàn coøn vuõng maùu töôi vaø möôøi maáy chieác raêng thì trong loøng vöøa kinh ngaïc vöøa hoái haän. Ñinh Ñang töø trong khoang thuyeàn chui ra ñeán beân Thaïch Phaù Thieân, tuûm tæm cöôøi noùi: -Thieân ca ! Chieâu “Phuïng Vó Thuû” vöøa roài Thieân ca phoùng ra raát lôïi haïi, ra chieâu nhö vaäy laø ñuùng ñoù ! Chaøng nghe ñeán ñaây lieàn leân gioïng ta thaùn: -Taïi sao Ñinh Ñang khoâng cho ta hay tröôùc ? Giaû tyû ta bieát tröôùc chieâu thöùc naøy ñaùnh ngöôøi lôïi haïi ñeán theá thì voõ coâng ñoù ta khoâng hoïc nöõa. Ñinh Ñang caûm thaáy traùi tim töïa hoà chìm xuoáng, naøng than thaàm: -Beänh ngôù ngaån cuûa chaøng ngoác naøy laïi phaùt taùc roài, chaøng noùi toaøn chuyeän vaån vô. Naøng laáy laøm khoù chòu hoûi laïi: -Ñaõ hoïc voõ coâng thì chieâu thöùc lôïi haïi chöøng naøo hay chöøng ñaáy. Vöøa roài neáu Thieân ca khoâng söû chieâu Phuïng Vó Thuû ñuùng luùc moät caùch linh hoaït thì Thieân ca ñaõ bò thanh tröôøng kieám cuûa ñoái phöông ñaâm suoát qua vai mình roài. Thieân ca khoâng ñaû thöông ngöôøi thì taát bò ngöôøi ñaû thöông. Vaäy Thieân ca muoán ñaùnh ngöôøi hay laø laïi thích ñeå ngöôøi ñaùnh mình bò troïng thöông hoaëc bò maát maïng. Tình thöïc maø noùi thì ñaùnh rôi maáy caùi raêng cuûa ñoái phöông coøn laø bò thöông nheï laém ñaáy. Ngöôøi voõ laâm ñaõ xaûy cuoäc ñoäng thuû thì chuyeän maát maïng deã nhö chôi, baát cöù luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra. Thieân ca coù löông taâm maø ñoái phöông loøng daï ñoäc aùc, hoï ñaâm moät kieám gieát cheát Thieân ca thì caùi löông taâm ñoù coù hay ñeán ñaâu phoûng coù ích gì ? Thaïch Phaù Thieân ngô ngaùc nhìn Ñinh Ñang. Chaøng traàm ngaâm moät chuùt roài noùi: -Toát hôn heát laø Ñinh Ñinh Ñang Ñang daïy ta thöù coâng phu khoâng ñaû thöông khoâng ñaùnh cheát ngöôøi, ñoàng thôøi ñöøng ñeå ñoái phöông ñaùnh mình cheát hay bò thöông. Theá laø hueà caû laøng. Ai naáy ñeàu hæ haû keát baïn vôùi nhau ñöøng thuø haèn nhau nöõa. Ñinh Ñang nhaên nhoù cöôøi noùi: 262 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thieân ca noùi toaøn nhöõng lôøi ngôù ngaån, nhöõng chuyeän khoâng ñaâu. Ñaõ laø ngöôøi hoïc voõ thì muïc ñích cuoäc ñoäng thuû laø ñaùnh nhau chí maïng vôùi ñoái phöông. Thieân ca 1 noùi nhö kieåu dieãn troø “Troùc meâ taøng”. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ta thích chôi troø Troùc meâ taøng, chöù khoâng öa ñoäng thuû lieàu maïng ! Ñinh Ñang caøng nghe Thaïch Phaù Thieân noùi bao nhieâu caøng böïc töùc baáy nhieâu. Naøng haèn hoïc noùi: -Thieân ca thöïc laø ngöôøi hoà ñoà. Ai noùi chuyeän vôùi Thieân ca thaø raèng vaïch ñaàu goái noùi chuyeän coøn hôn. Döùt lôøi, naøng haàm haàm boû ñi khoâng lyù gì ñeán chaøng nöõa. Naøng chui vaøo khoang thuyeàn ñeå nguyeân aùo daøi naèm nguû. Ñinh Baát Tam noùi: -Ngöôi ñaõ thaáy chöa ? Ta ñaõ b3o gaõ laø thaèng ngoác thì nhöùt ñònh gaõ laø moät ñöùa si ngoác. Voõ coâng gioûi cuõng laø ñöùa si ngoác, voõ coâng keùm cuõng laø ñöùa si ngoác. Chi baèng gieát gaõ ñi ñeå khoûi böïc mình. Ñinh Ñang töï nhuû: -Thaïch lang maø vónh vieãn hoà ñoà nhö vaäy thì mình ôû vôùi chaøng theá naøo ñöôïc ? Coù leõ theo lôøi gia gia gieát cheát chaøng ñi coøn deã chòu hôn. Nhöng naøng nhôù tôùi tröôùc kia chaøng chöa maéc beänh, noùi toaøn nhöõng lôøi ngoït ngaøo deã thöông. Duø chaøng chaúng noùi caâu gì, chæ ñöa maét nhìn mình moät caùi thì ñaàu maøy cuùi maét cuõng ñuû thoá loä tình yeâu noàng naøn khaùc naøo ñöôïc uoáng röôïu ngoït, taâm thaàn ngaây ngaát say söa. Töø khi töø bieät, moái töông tö laøm cho mình ñieân ñaûo thaàn hoàn, ngôø ñaâu sau moät thôøi gian maéc beänh moät vò lang quaân tuaán tuù khoân ngoan ñaõ bieán thaønh moät pho töôïng goã ngaån ngô. Ñinh Ñang caøng maõi nghó caøng cay ñaéng trong loøng. Baát giaùc naøng ngaám ngaàm sa leä. Naøng keùo taám chaên moûng truøm leân ñaàu. Ñinh Baát Tam noùi: -Ngöôi khoùc maø laøm chi ? Khoùc cuõng khoâng theå bieán moät teân si ngoác thaønh moät trang taøi töû ñöôïc. Ñinh Ñang töùc mình ñaùp: -Chaùu khoùc cho con ngöôøi si ngoác ngôù ngaån bieán thaønh con ngöôøi thoâng minh thöû xem coù ñöôïc khoâng ? Ñinh Baát Tam cuõng noåi giaän la leân: 1 Saùch taïp troû cheùp raèng : Ñöôøng Minh Hoaøng cuøng naøng Ngoïc Chaân hai ngöôøi khaên gaám bòt maét roài ñuoåi baét nhau ôû döôùi boùng traêng trong phaïm vi moät tröôïng vuoâng ñeå giôõn chôi. Troø chôi naøy ñöôïc meänh danh laø “Troùc Meâ Taøng”. Ngöôøi ñôøi sau chôi troø “bòt maét baét deâ” laø laáy söï tích ôû chuyeän naøy. 263 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Con nhaõi naøy cuõng aên noùi hoà ñoà maát roài ! Ñinh Ñang khoâng ngôùt khoùc thaàm, nghó buïng: -Nghe gioïng noùi cuûa Hoa Vaïn Töû coâ nöông phaùi Tuyeát Sôn thì döôøng nhö naøng chöa bò Thaïch lang laøm gì. Nhö vaäy thì Thaïch lang thaáy gaùi ñeïp cuõng khoâng bieát ñöôøng ong böôùm laû lôi, töïa hoà chaøng khoâng phaûi laø nam töû tröôïng phu. Neáu ta laáy anh chaøng töôïng goã ngôù ngaån naøy thì coøn co chi höùng thuù ? Ñinh Ñang khoùc tôùi nöûa ñeâm roài buïng baûo daï: -Ta ñaõ cuøng chaøng baùi ñöôøng thaønh thaân, danh chính ngoân thuaän neân nghóa vôï choàng. Maáy böõa nay, ban ngaøy ñaõ keà tai thuû thæ xieát bao thaân maät. Ban ñeâm cuõng nguû gaàn beân, caùch nhau khoâng ñaày maáy thöôùc. Vaäy maø chaøng ñaõ chaúng laàn naøo moø laïi, cuõng chaúng naém tay hay baám chaân mình moät laàn naøo caû. Theá thì ñaâu coù phaûi laø vôï choàng trong buoåi taân hoân ? Naøng laéng tai nghe thaáy Thaïch Phaù Thieân nguû ôû ñaèng laùi thuyeàn hôi thôû chuøng chaën ñieàu hoøa, ñaùnh moät giaác say söa. Löûa giaän boác leân, Ñinh Ñang ruùt löôõi ñao laù lieãu beân mình ra. Naøng nghieán raêng laåm baåm: -Laáy phaûi anh choàng töôïng goã naøy, coøn ñeå y soáng treân theá gian phoûng ñöôïc ích gì ? Ñinh Ñang thuû löôõi dao laù lieãu trong tay ngaàn ngöø moät luùc roài laúng laëng ñi ra phía laùi thuyeàn. Naøng ñeå yù laéng tai nghe thì thaáy oâng giaø saøo coâng ñang nguû ngaùy nhö saám,coøn Thaïch Phaù Thieân naèm caïnh ñoù vaø ñang trong giaác noàng, khoâng hay bieát gì caû. Naøng laåm baåm: -Thaïch lang ! Thaïch lang ! Töï chaøng bieán tính, khoâng coù tình thaém thieát vôùi tieåu muoäi. Baây giôø ñöøng traùch tieåu muoäi taøn aùc nheù ! naøng giô löôõi dao laù lieãu leân toan cheùm xuoáng ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Nhöng tay naøng run run roài döøng laïi. Naøng naém laáy vai chaøng laät ngöôøi laïi ñeå troâng maët chaøng laàn cuoái cuøng tröôùc khi haï thuû. Thaïch Phaù Thieân ñang nguû li bì, bò naøng laät quay ngöôøi laïi maø vaãn khoâng bieát gì. Döôùi aùnh traêng lôø môø, Ñinh Ñang nhìn thaáy maët chaøng ñang töôi cöôøi. Khoâng hieåu taâm hoàn chaøng ñang say meâ chuyeän gì maø vuøi ñaàu trong giaác nguû ngon laønh. Ñaàu oùc naøng suy nghó lung tung: -Duø sao ta cuøng chaøng cuõng ñaõ neân nghóa vôï choàng. Aâu laø ta ñeå chaøng tan giaác moäng trieàn mieân vui thuù roài haõy ra tay. Chaøng cheát sôùm hay cheát chaäm trong khoaûng khaéc cuõng chaúng laáy chi laøm quan troïng quan. Thaïch Phaù Thieân vaãn khoâng hay bieát gì heát. Ñinh Ñang ngoài boù goái ngaémnghía maët chaøng vaø chæ chôø chaøng ra khoûi giaác moäng thaàn tieân laø haï thuû lieàn. 264 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Moät luùc sau, Thaïc h Phaù Thieân khoâng hieåu ñaõ tænh laïi hay chaøng vaãn trong giaác mô. Chaøng caát tieáng goïi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang naøng ôi ! Naøng buoàn ñieàu chi vaäy ? Nhöng neùt maët naøng caøng töùc giaän bao nhieâu laïi caøng xinh ñeïp baáy nhieâu. Naøng ñeïp laém … Töø ngaøy ta gaëp naøng coù leõ chöa bao giôø naøng ñeïp nhö luùc naøy … Caùi ñeïp loäng laãy cuûa naøng khieán cho ta phaûi ñieân ñaûo thaàn hoàn. Duø ta coù ngaém nghía haøng ngaøn haøng vaïn ngaøy cuõng khoâng chaùn maét. Ñinh Ñang nghe Thaïch Phaù Thieân ca ngôïi saéc ñeïp cuûa mình nhö vaäy thì nöùc loøng hôûi daï. Bao nhieâu hôøn giaän chaát chöùa trong loøng baáy laâu naøy ñeàu tieâu tan heát. Naøng töï nhuû: -Thaïch lang hôûi Thaïch lang ! Thaïch lang thöông yeâu tieåu muoäi ñeán theá ö ? Caû luùc nguû mô maø chaøng cuõng khoâng queân ta. Sao giöõa ban ngaøy chaøng khoâng thoå loä nhöõng aân aùi noàng naøn naøy coù phaûi sung söôùng bieát bao ? Neáu ta khoâng bình taâm maø haáp taáp haï thuû ngay thì ñaõ gieát oan chaøng roài. Höø ! Ta chaéc theá naøo cuõng coù ngaøy chaøng heát beänh tinh vaø seõ thuû thæ vôùi ta nhöõng lôøi leõ eâm dòu naøy. Ñinh Ñang coøn ñang ngaãm nghó, naøng chôït thaáy nhöõng gioït söông ñoïng treân meùp thuyeàn nhoû xuoáng laøm aåm öôùt saïp vaùn. Naøng laïi thaáy Thaïch Phaù Thieân phong phanh moät aùo moûng thì khoânh khoûi ñoäng moái thöông taâm. Naøng lieàn chaïy vaøo trong khoang laáy chieác khaên ñôn roùn reùn trôû ra ñaép leân ngöôøi chaøng. Naøng taàn ngaàn ngaém nhìn Thaïch Phaù Thieân moät luùc nöûa roài môùi quay vaøo choå mình naèm. Boãng nghe Ñinh Baát Tam caát tieáng thoùa maï: -Chaø ! Ñeâm khuya khoaét sao mi coøn chui qua chui laïi nhö loaøi chuoät nhaét ? Ñaõ ñònh ra tay maø laïi khoâng daùm haï thuû. Con ngöôøi nhaùt gan nhö mi coøn laøm neân troø troáng gì nöõa ? Ñinh Ñang nghe gia gia maéng nhieác thì bieát laø ngöôøi ñaõ nhìn roõ heát moïi cöû ñoäng cuûa mình. Nhöng luùc naøy loøng naøng ñang raïo röïc vui töôi, neân naøng boû ngoaøi tai nhöõng lôøi nhieác moùc cuûa gia gia. Trong ñaàu oùc naøng ñang vaêng vaúng nhöõng caâu noùi cuûa Thaïch Phaù Thieân trong giaác mô. -Naøng ñeïp laém … neùt maët naøng töùc giaän laïi caøng xinh ñeïp. Duø ta coù ngaém nghía haøng ngaøn haøng vaïn ngaøy cuõng khoâng chaùn maét. Nghó tôùi ñaây Ñinh Ñang khoâng khoûi baät leân tieáng cöôøi khoaùi traù. Ñoät nhieân naøng laåm baåm: 265 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thaïch lang maát trí, neân luùc naèm mô cuõng thoát ra nhöõng lôøi leõ ñieân khuøng. Chaøng noùi nhöõng gì ngaém nghía ta haøng vaïn ngaøy cuõng khoâng chaùn maét. Nhöng tuoåi xuaân phoûng ñöôïc bao laâu ? Moät ñôøi ngöôøi coù ba vaïn saùu ngaøn ngaøy höng bieát Ñinh Ñang naøy soáng ñöôïc bao laâu trong voøng tuoåi xuaân töôi ñeïp ñeå chaøng nhìn ngaém thöông yeâu. Ñinh Ñang ôû vaøo tình traïng dôû khoùc dôû cöôøi, naøng traèn troïc suoát ñeâm tröôøng. Troáng ñieåm canh tö naøng meät moûi quaù lieàn thieáp ñi. Ngôø ñaâu naøng vöøa nhaém maét ñöôïc moät laùt, boãng nghe tieáng keâu oang oang: -OÂ hay ! Sao laïi theá naøy ? Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Chaên cuûa muoäi muoäi sao laïi bieát chaïy leân mình ta ? Chaúng leõ noù moïc chaân hay sao ? Ñinh Ñang ngaån ngöôøi ra. Naønghoå theïn voâ cuøng, baêng mình voït veà phía laùi thuyeàn. Thaïch Phaù Thieân thaáy naøng tôùi, lieàn caàm chieác chaên giô leân ngôù ngaån hoûi: -Ñinh Ñinh Ñang Ñang ! Theá naøy coù laï khoâng ? Caùi chaên .. Ñinh Ñang maët ñoû böøng, giaät laáy caùi chaên kheõ gaét leân: -Caâm ñi ñöøng noùi nöõa ! Chaên moïc chaân coù chi laø laï ? Thaïch Phaù Thieân khoâng chòu caõi laïi: -Chaên moïc chaân laø khoâng laï ö ? Vaäy chaân noù ñaâu ? Ñinh Ñang khoâng traû lôøi naøng ngaång ñaàu nhìn ra thì thaáy oâng giaø saøo coâng ñang nhoå saøo côûi daây ñaày thuyeàn ñi. Laõo lieác maét nhìn naøng töïa nhö cöôøi maø khoâng phaûi cöôøi. Naøng ngöôïng quaù maët ñoû nhö gaác chín quaùt baûo Thaïch Phaù Thieân: -Sao coøn laûi nhaûi noùi nhaûm maõi ? naøng vöôn tay ra naém laáy tai chaøng maø veùo thaät maïnh. Thaïch Phaù Thieân ñua tay leân thaønh theá “Baït töôøng thuû” trong pheùp Thaäp Baùt Caàm Naõ Thuû ñeå choáng ñôõ. Ñinh Ñang voøng tay laïi chuïp xuoáng naùch Thaïch Phaù Thieân, chaøng voäi ñöa ngang khuyûu tay traùi ra ñeå phong toûa theá chuïp cuûa ñoái phöông. Ñoàng thôøi chaøng giô tay phaûi leân chuïp xuoáng vai naøng Ñinh Ñang voäi quaêng caùi chaên ñang caàm trong tay xuoáng saïp thuyeàn ñeå ra chieâu phaûn kích. Bieát noäi löïc cuûa chaøng raát thaâm haäu, naøng khoâng daùm ñuïng vaøo tay chaøng. Chôùp maét hai ngöôøi ñaõ qua laïi möôøi hai chieâu. Ñinh Ñang ra tay moãi luùc moät mau leï hôn. Thaïch Phaù Thieân ñeå yù nhìn töøng theá moät, neân khoâng sô hôû chuùt naøo. Khi ñaáu ñeán chieâu thöù möôøi ba, Ñinh Ñang thi trieån chieâu “Long ñaèng traûo” chuïp xuoáng ñaàu Thaïch Phaù Thieân.chaøng voäi ñöa coå tay leân gaït ngöôïc laïi. oOo 266 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn