Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI BAÛY THIEÁU KINH NGHIEÄM TÖÏ GAÂY THÖÔNG TÍCH Vôï choàng Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu daùn maét ñaêm ñaêm nhìn Thaïch Phaù Thieân. Hai ngöôøi cho caäu con cöng naøy leân thaønh Laêng Tieâu hoïc taäp kieám phaùp, ñaõ maáy naêm tröôøng khoâng ñöôïc thaáy maët. Baây giôø hai ngöôøi gaëp chaøng ôû nôi ñaát khaùch trong loøn naûy ra nhieàu moái caûm giaùc raát phöùc taïp, vöøa thöông meán möøng vui vöøa caêm haän beõ baøng. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu thaáy con ñaõ cao lôùn hôn luùc ra ñi raát nhieàu. Thaân theå chaøng maäp maïp ñaãy ñaø. Tuy neùt maët daøy daïn phong traàn tieàu tuî, maø khoâng che giaáu heát veû anh huøng tuaán tuù, nhaát laø ñoâi maét saùng ngôøi aån daáu moät noäi löïc thaâm haäu voâ bieân. Thaïch Thanh laø ñaáng nghieâm quaân, y nghó tôùi moïi ñieàu quy cuû voõ laâm, caäu con naøy laøm baïi hoaïi moân phong Huyeàn Toá trang, khieán cho vôï choàng y maát maët vôùi baïn höõu giang hoà, khoâng coøn muoán troâng thaáy ai nöõa. Maáy naêm nay vôï choàng Thaïch Thanh leùn luùt ñi doø la toâng tích chaøng khoâng chaïm maët anh em ñoàng ñaïo voõ laâm. Theá maø baây giôø chaøng gaëp song thaân, laïi thaûn nhieân khoâng chaïy ñeán baùi kieán, traùi laïi chaøng coøn ra maët tæ kieám ñoái laïi vôùi cha meï. Nguyeân moät haønh ñoäng baát phaùp naøy ñoàn ñaïi treân choán giang hoà cuõng ñaõ laøm cho vôï choàng Thaïch Thanh maát heát thanh danh löøng laãy baáy laâu nay. Thaïch Thanh töùc giaän, nhöng y chæ ngaám ngaàm nghieán raêng coá neùn loøng cho côn giaän khoûi noåi leân tröôùc maët Baïch Vaïn Kieám. Maãn Nhu laø ngöôøi meï hieàn, vaãn coù moät taám loøng raát töø bi. Naøng toû ra hoan hæ hôn laø noùng giaän. Nguyeân naøng coù hai caäu con, caäu beù ñaõ bò keû thuø laøm cho phaûi thaûm töû. Bao nhieâu moái thöông yeâu cuûa ngöôøi töø maãu cuûa naøng truùt heát sang cho caäu caû Thaïch Trung Ngoïc. Naøng ñaõ töøng giaûi thích cuøng choàng veà caäu con cöng, noùi laø neáu mình chæ nghe gioïng löôõi moät chieàu cuûa phaùi Tuyeát Sôn thì chöa ñuû tin ñöôïc, theo söï suy ñoùan cuûa naøng thì chaéc caäu Thaïch Trung Ngoïc khi ôû thaønh Laêng Tieâu bò ngöôøi phaùi naøy aùp cheá moät caùch quaù ñaùng, caäu khoâng taøi naøo chòu noåi vaø khoâng coù ñaát dung thaân, neân caäu phaûi boû ñi. Moät thaèng nhoû nhö caäu, khi naøo ñaõ gaây ra nhöõng chuyeän cöôõng gian, phaïm thöôïng… Maáy naêm trôøi daøy daïn phong traàn, Maãn Nhu cuøng choàng len loûi khaép nôi tìm con maø khoâng roõ tung tích chaøng ñaâu caû. Laém luùc naøng quaù thöông con maø chæ gaït thaàm gioït leä. Naøng lo cho caäu con ñaõ bò boû maïng trong daõy nuùi Ñaïi Tuyeát beân Taây vöïc roài, neáu chaøng khoâng bò boïn coân ñoà saùt haïi thì taát bò thuù döõ aên thòt. 239 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baây giôø Maãn Nhu ñöôïc gaëp con ñaây, thì coù noãi möøng naøo hôn ñöôïc noãi möøng naøy nöõa? Loøng ngöôøi töø maãu tha thöù heát caû moïi toäi loãi cho chaøng. Naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân caàm kieám tieán ra, chaân böôùc nhö maây troâi nöôùc chaûy, thaân hình ngay thaúng ñónh ñaïc, thì naøng caøng nöùc loøng hôû daï, naøng giaän mình khoâng theå chaïy laïi oâm choaøng laáy caäu con baûo boái ñeå nöng niu chaøng moä luùc cho boû vôùi taám loøng thöông nhôù baáy laâu nay. Maãn Nhu bieát roõ con mình töø thuôû nhoû ñaõ tính tình hoaït baùt, nhanh trí hôn ngöôøi. Naøng chaéc Thaïch Phaù Thieân coá yù lieân thuû vôùi Baïch Vaïn Kieám laø coù keá hoaïch gì ñaây, chöù khoâng phaûi chuyeän ngaãu nhieân. Naøng nghó vaäy thì laïi baên khoaên lo laéng tröôïng phu mình coù theå vì noùng giaän maø laøm hö hoûng keá hoaïch cuûa caäu con. Maët khaùc, naøng muoán coi voõ coâng cuûa chaøng ñaõ tieán ñeán trình ñoä naøo, lieàn leân tieáng: -Ñöôïc laém! Baây giôø chuùng ta ñaõ coù boán ngöôøi, vaäy chia ra laøm hai caëp ñeå nghieân cöùu voõ coâng. Ñoàng thôøi ta giao heïn vôùi nhau cöù ñieåm ñöôïc tôùi ñoái phöông laø thoâi. nhö vaäy ta chaúng coù ñieàu gì ñaùng ngaïi. Thaïch Thanh lieác maét nhìn vôï gaät ñaàu. Maãn Nhu baûn tính dòu hieàn nhu thuaän. Baát luaän vieäc gì naøng cuõng laøm theo yù lang quaân, khoâng khi naøo naøng coù chuû tröông traùi ngöôïc vôùi choàng. Nhöng ñoâi khi naøng ngaãu nhieân ñöa ra moät vaøi yù kieán thì Thaïch Thanh ñeàu nhaát nhaát nghe theo, khoâng bao giôø phaûn ñoái naøng caû. Thaïch Thanh thaáy vôï phaùt bieåu yù kieán nhö theá thì nghó raèng: -Moät laø naøng muoán coi voõ coâng cuûa thaèng nhoû, hai laø naøng muoán Baïch Vaïn Kieám thua leï maø phaûi taâm phuïc. Naøng chaéc Ngoïc nhi haõy coøn nhoû tuoåi, duø coù thoâng minh ñeán ñaâu thì kieám phaùp cuõng khoâng theå cao hôn naøng ñöôïc. Huoáng chi thaèng con mình chaúng khi naøo laïi taän taâm giuùp Baïch Vaïn Kieám ñeå choáng laïi cha meï. Baïch Vaïn Kieám ñaõ coù chuû yù rieâng, haén nhuû: -Mi töôûng ñem kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn lieân thuû vôùi ta ñeå choáng laïi keû ñòch. Ngöôi coù bieát ñaâu raèng laø nhö vaäy töùc laø ngöôi ñaõ thöøa nhaän laøm ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn. Baát luaän cuoäc ñaáu naøy seõ ñi ñeán keát quaû naøo, chæ caàn laøm sao ta khoâng bò boïn ba ngöôøi gieát cheát, ta seõ ñem leänh phuø cuûa chöôûng moân phaùi Tuyeát Sôn ñöa ra maø sai khieán thì taát mi phaûi theo ta veà. Vôï choàng Thaïch Thanh coù ngaên trôû töùc laø hoï phaù hoaïi leà luaät voõ laâm, vaø phaûi chòu nhô danh. Haén nghó vaäy lieàn giô kieám leân noùi: -Laáy hai choïi hai cuõng ñöôïc, maø laáy ba ngöôøi choáng moät cuõng khoâng sao. Baïch moã ñaõ laø baïi töôùng ôû döôùi tay Huyeàn Toá song kieám, thì baây giôø coù boû maïng ñeå ñeàn boài baäc quaân töû cuõng ñaùng. 240 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân ñeå yù nhìn thanh kieám ôû trong tay Baïch Vaïn Kieám rung leân, troû vaøo Thaïch Thanh. Chieâu naøy coi nhö ñeå taán coâng maø thöïc ra laø ñeå phoøng thuû nhieàu hôn. Chaøng lieàn noùi: -Sao khoâng ñeå taïi haï taán coâng tröôùc? Döùt lôøi chaøng vung tröôøng kieám leân nhaèm ñaâm vaøo baû vai Thaïch Thanh. Chieâu thöùc vöøa phoùng ra, kieám khí voït leân raát maïnh. Chieâu kieám naøy khoâng laáy gì laøm mau leï cho laém, theá maø noäi löïc ñi tôùi ñaâu kieám phong ñaõ rít leân veo veùo tôùi ñoù. Kieám chieâu ñuùng laø kieám phaùp cuûa Tuyeát Sôn, nhöng noäi löïc thì huøng haäu voâ cuøng. Baïch Vaïn Kieám khoâng theå bì kòp. Thaïc h Phaù Thieân vöøa phoùng ra moät chieâu kieám, maø caû ba ngöôøi Baïch Vaïn Kieám, Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu ñoàng thôøi la leân: -UÙi chaø! Baïch Vaïn Kieám thaáy Thaïch Phaù Thieân ra chieâu kieám naøy tuy haén khoâng khoûi kinh haõi nhöng cuõng coù yù khinh bæ, haén nghó buïng: -Mi ra chieâu Vaân hoaønh Taây sôn khuyûu tay phaûi laïi giô leân cao quaù, nhöng vaäy thì chieâu ñoù seõ ñi quaù ñaø. Ngoùn tay beân traùi laïi khoâng ñaët ñuùng boä vì ñeå coù theå ñöa ngoùn tay ra ñeå dieåm huyeät lieàn moät luùc. Chaân traùi ñöa ra quaù ba taác, neùu ñòch nhanh tay phaûn kích thì hoï khoâng sôï chaân traùi ngöôi ñaù vaøo veá ñuøi. Baïch Vaïn Kieám vöøa ngoù qua ñaõ bieát chieâu thöùc cuûa Thaïch Phaù Thieân coù ñeán baûy taùm choã sai traät. Nhöng chæ thoaùng caùi, taám loøng khinh thò cuûa Baïch Vaïn Kieám laäp töùc bieán thaønh kinh ngaïc. Haén thaáy Thaïch Phaù Thieân phoùng chieâu ra, ñaïo kieám khí xoâ ñaåy maõnh lieät phi thöôøng maø haén chöa töøng thaáy moät luoàng noäi löïc naøo gheâ gôùm ñeán theá. Haén nhôù chæ coù moät laàn, sau khi phuï thaân haén röôïu ngaø ngaø say bieåu dieãn kieám phaùp vôùi moät soá ít cao ñoà laø laõo phaùt huy noäi löïc cho kieám phong rít leân veo veùo. Nhöng cuõng phaûi sau ba boán chuïc chieâu, noäi löïc môùi ngöng tuï daàn daàn vaø kieám phong môùi reùo leân. Haén nghó vaäy roài töï hoûi: -Thaèng nhoùc naøy vöøa môùi ra moät chieâu maø ñaõ coù kieám phong reùo leân khuûng khieáp. Chaúng leõ gaõ laép coøi hay gaén vaät quaùi gôû gì vaøo chuoâi kieám ñeå kieám phong rít leân khuûng khieáp? Haén xoay ngay yù nghó thaät mau, lieàn bieát ngay ñoaùn vaäy sai. Boãng nghe Thaïch Thanh la leân moät tieáng: -AÙi chaø! Roài vung kieám leân gaït. 241 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung “Caùch moät tieáng ruøng rôïn. Thanh kieám trong tay Thaïch Thanh ñuïng vaøo kieám cuûa Thaïch Phaù Thieân vaø bò gaõy laøm hai ñoaïn. Nöûa treân bay voït ñi caém ñi vaøo töôøng saâu ñeán baûy, taùm taác. Thaïch Thanh thaáy hoå khaåu noùng ran leân. Cöôøm tay cuõng rung laåy baåy, nöûa moät thanh kieám caàm tay xuyùt nöõa cuõng bò rôùt xuoáng ñaát. Thaïch Thanh tuy trong loøng töùc giaän vì bò thaát baïi nhöng y laø moät tay voõ só vaøo haïng cao minh, neân trong ñaàu oùc khoâng khoûi khaâm phuïc veà noäi löïc gheâ gôùm cuûa ñoái phöông. Baát giaùc y la leân: -Gioûi thieät! Thaïch Phaù Thieân thaáy thanh tröôøng kieám trong tay Thaïch Thanh bò gaõy, chaøng giaät mình la hoaûng: -UÙi chao! Roài laäp töùc thu kieám veà, ra chieàu aùy naùy. Laàn naøy chaøng quay maët veà phaùi coù aùnh ñeøn löûa. Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu coi thaùi ñoä baàn thaàn cuûa chaøng thì trong loøng hai ngöôøi caûm thaáy coù chuùt aám aùp, nghó thaàm: -Ngoïc nhi vaãn laø moät ñöùa con hieáu thuaän. Thaïch Thanh lieäng thanh kieám gaõy ñi, chæ daàu ngoùn chaân vaøo chuoâi moät thanh kieám khaùc ôû döôùi ñaát cho noù nhaûy voït leân. Y ñoùn laáy kieám roài noùi: -Ñöøng kieâng deø chi heát. Haõy tieáp chieâu ñaây! Döùt lôøi, y vung kieám ñaùnh veøo moät caùi nhaèm ñaâm vaøo ñuøi beân traùi Thaïch Phaù Thieân. Tröôùc nay Thaïch Phaù Thieân chöa töøng luyeän kieám thuaät bao giôø. Luùc taán coâng chaøng coøn coù theå phaùt huy ñöôïc uy löïc, baây giôø chaøng faëp phaûi Thaïch Thanh ra chieâu hö thöïc khoân löôøng, chôït taû chôït höõu thì coøn bieát ñöôøng naøo maø ñôõ gaït. Môùi moät chieâu maø chaøng ñaõ chaân tay luoáng cuoáng. Duø taâm linh chaøng coù mau leï ñeán ñaâu, nhöng chaøng söû chieâu “Thöông tuøng nghinh khaùch” chæ ngaäp ngöøng moät chuùt laø khoâng kòp. Chaøng lieàn queùt ngang thanh kieám leân gaït thì muõi kieám Thaïch Thanh ñaõ ñaâm xeùo tôùi ñuøi beân phaûi chaøn g. Giaû tæ chaøng khoâng phaûi laø con Thaïch Thanh maø laø keû thuø ñaùnh nhau chí maïng, thì chæ moät chieâu kieám naøy laø ñuû chaët ñöùt chaân chaøng ra laøm hai khuùc. Maãn Nhu vöøa thaáy Thaïch Thanh rung muõi kieám leân, ñaõ la leân thaát thanh: -Thaïch ca! Thaïch Phaù Thieân troâng xuoáng chaân phaûi mình thì thaáy oáng quaàn bò raùch moät veät daøi, chaøng cöôøi chöõa theïn noùi: -Ña taï trang chuùa ñaõ nöông tay cho. Kieám phaùp taïi haï coøn thua trang chuùa xa laém. 242 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Chaøng noùi caâu naøy vôùi caû moät taám loøng thaønh thöïc. Caâu noùi cuûa chaøng vöøa loït tai Baïch Vaïn Kieám, haén laáy laøm khoù chòu, buïng baûo daï: -Mi noùi kieám phaùp mi coøn keùm phuï thaân mi xa, thì phoûng coù khaùc gì mi baûo kieám phaùp phaùi Tuyeát Sôn keùm coûi. Thaèng nhoùc naøy thaät laø quyû quyeät. Böõa nay phuï thaân mi ñaõ chieám heát caû moïi caùi hay caùi gioûi roài. Nhöng Baïch Vaïn Kieám naøy maø coøn moät hôi thôû thì quyeát khoâng ñeå thaèng loûi laøm nhuïc nhaõ ñaâu. Thaïch Thanh cuõng nhíu caëp loâng maøy nghó buïng: -Nhu muoäi thöôøng noùi ñi noùi laïi vôùi mình nhieàu laàn laø Ngoïc nhi ôû phaùi Tuyeát Sôn bò boïn sö thuùc, sö huynh chaø ñaïp, mình vaãn nghó raèng BaïchTöï Taïi tieàn boái laø ngöôøi ngay thaúng, Phong Vaïn Lyù laø tay anh huøng nghóa hieäp. Y ñaõ thu con mình laøm ñoà ñeä, coù lyù ñaâu laïi haét huûi ngöôïc ñaõi gaõ? Nhöng baây giôø mình coi Ngoïc nhi söû hai chieâu kieám phaùp, tuy ñuùng ñöôøng loái nhöng sô hôû ñeán haøng traêm choã. Xem theá thì gaõ ôû thaønh Laêng Tieâu, quaû nhieân chaúng hoïc ñöôïc chuùt voõ coâng ñuùng möùc naøo heát, nhö vaäy thì luùc laâm ñòch ñoái phoù laøm sao ñöôïc ? Chieâu kieám ñaàu veà ñöôøng noäi löïc quaû nhieân gheâ gôùm, nhöng caùi ñoù coù aên thua gì veà phaùi Tuyeát Sôn ? Ngay caû Uy Ñöùc tieân sinh, noäi löïc chöa chaéc ñaõ thaâm haäu ñöôïc ñeán theá. Vaäy thì noäi löïc cuûa con mình nhaát ñònh ñaõ do moät kyø ngoä naøo maø thaønh töïu. Mình phaûi truy cöùu cho ra goác gaùc vuï naøy môùi coù theå phaân bieät ñaâu cong ñaâu thaúng. Y nghó vaäy lieàn noùi: -Xin laïi gaàn ñaây. Chuùng ta ñöøng ai kieâng deø gì caû, thì cuoäc ñaáu kieám môùi ñem laïi phaàn haøo höùng. Thaïch Thanh vöøa döùt lôøi, tay traùi giöõ kieám quyeát nhaèm ñaâm vaøo Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám vung kieám leân gaït, ñoàng thôøi phoùng kieám traû ñoøn. Maãn Nhu cuõng töø töø phoùng kieám ñaâm Thaïch Phaù Thieân, nhöng naøng ra chieâu thong thaû ñeå con khoâng phaûi luoáng cuoáng ñeán noåi traùnh ñoøn khoâng kòp. Thaïch Phaù Thieân thaáy Maãn Nhu ñöa kieám töø töø ñaâm tôùi chaøng nhôù laïi ngaøy tröôùc ôû Haàu Giaùm taäp ñaõ ñöôïc baø taëng baïc cho, chaøng lieàn toeùt mieäng ra cöôøi vaø kheõ gaät ñaàu ñeå toû loøng nhôù ôn roài môùi nheï nhaøng ñöa kieám leân gaït. Maãn Nhu thaáy thaùi ñoä cuûa chaøng nhö vaäy thì cho ngay cöû ñoäng cuûa chaøng laø ñeå thay lôøi leân tieáng goïi: “Maãu thaân”, trong loøng naøng möøng rôõ voâ cuøng. Naøng laïi xoay tay kieám löôùt qua sau löng chaøng. Thaïch Phaù Thieân thoaùng nghó trong ñaàu oùc, buïng baûo daï: -Ñoái vôùi chieâu kia phaûi chieát giaûi caùch naøy môùi oån. Roài chaøng xöû moät chieâu thöùc trong Tuyeát Sôn kieám phaùp ñeå gaït chieâu kieám cuûa Maãn Nhu. 243 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Maãn Nhu thaáy kieám phaùp cuûa Thaïch Phaù Thieân haõy coøn raát ngoâ ngheâ, thieån caän, chaøng ñaõ ngaàn ngöø trong luùc ra chieâu, maø thuû phaùp phoùng kieám laïi caøng non nôùt thì trong loøng naøng raát laáy laøm khoù chòu. Baø laåm baåm: -Nhöõng tay kieám khaùch phaùi Tuyeát Sôn vaãn töï haøo laø giaøu loøng nghóa hieäp, chöù khoâng phaûi haïng taàm thöôøng. Chaúng ngôø hoï daïy kieám phaùp cho con mình moät caùch lôø môø nhö vaäy. Maãn Nhu vöøa nghó vöøa bieán chieâu nhaèm ñaâm vaøo vai beân taû Thaïch Phaù Thieân.baø ra chieâu töïa nhö ñeå chôø ñôïi caùch hoùa giaûi cuûa chaøng. Chaøng coù bieát caùch ñôõ gaït thì baø môùi ra chieâu thöïc söï. Neáu chaøng khoâng bieát ñöôøng hoùa giaûi thì baø ra ñoøn caøng chaäm chaïp hôn ñeå chôø ñôïi. Maãn Nhu laøm nhö vaäy thì tuyeät khoâng coøn coù yù nghóa gì laø cuoäc tyû ñaáu nöõa, maø laø sö phuï vöøa nöông tay vöøa truyeàn daïy kieám phaùp, theâm vaøo ñoù caû moät taám loøng töø aùi cuøng nhaãn naïi cuûa ngöôøi meï hieàn. Cuoäc so göôm giöõa Maãn Nhu vaø Thaïch Phaù Thieân tieáp dieãn ñöôïc dö chuïc chieâu roài thì loøng töï tin cuûa Thaïch Phaù Thieân taêng leân raát nhieàu. Maãn Nhu caøng möøng thaàm trong buïng. Moãi khi Thaïch Phaù Thieân söû ñöôïc moät chieâu truùng caùch thì naøng laïi gaät ñaàu toû yù taùn thöôûng. Thaïch Phaù Thieân cuõnghieåu roõ baø muoán chæ ñieåm kieám phaùp cho mình. Khi chaøng thaáy baø chöa gaät ñaàu, thì chaøng lieàn söû chieâu ñoù laïi laàn nöõa. Neáu Maãn Nhu coøn cho laø chöa ñöôïc thì chaøng söû tôùi laàn thöù ba cuøng moät chieâu thöùc. Baø trôû ñi trôû laïi moät chieâu thöùc kyø cho ñeán luùc chaøng chieát giaûi thoâng thaïo môùi thoâi. Beân kia Thaïch Thanh vaø Baïch Vaïn Kieám ñaõ cuøng nhau tyû ñaáu ñeán ñôït thöù ba. Baûn laõnh ñoái phöông töø choã sôû tröôøng tôùi choã sôû ñoaûn, hai ngöôøi cuøng hieåu raát kyõ roài, neân khoâng ai daùm cheånh maûng hay ñeå sô hôû maûy may naøo caû. Môùi trao ñoåi maáy chieâu, hai beân ñaõ ñeàu ñeå heát taâm thaàn vaøo cuoäc ñaáu, neân nhöõng chuyeän gì xaûy ra beân ngoaøi phaïm vi cuoäc tyû ñaáu cuûa hoï, hoï khoâng nhìn hay nghe thaáy gì heát. Dó nhieân cuoäc tyû kieám giöõa Maãn Nhu vaø Thaïch Phaù Thieân laø chaân hay giaû, ai chieám thöôïng phong hay ai nuùng theá, caû hai ngöôøi ñeàu khoâng raûnh moät nhaùy maét ñeå ngoù qua. Hoï bieát raèng trong cuoäc tyû ñaáu naøy chæ sai moät ly hay phaân taâm moät chôùp nhoaùng laø coù theå maát maïng ngay, hay ít ra cuõng bò troïng thöông. Maãn Nhu chæ ñieåm kieám phaùp cho Thaïch Phaù Thieân, baø coøn dö daät thì giôø raûnh rang ñeå ngoù qua beân tröôïng phu cuøng Baïch Vaïn Kieám tyû ñaáu. Baø laéng tai nghe hôi thôû ñeàu ñaën vaø chuøng chaën cuûa Thaïch Thanh thì bieát noäi löïc cuûa y haõy coøn dö daät. Neáu y khoâng naém ñöôïc phaàn thaéng, thì nhaát ñònh cuõng chöa chöa ñeán noåi phaûi thaát baïi ngay. Baø töï nhuû: 244 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Lang quaân ta chaúng maáy khi gaëp ñöôïc tay ñoái thuû ngang söùc nhö böõa nay. Ñaây cuõng laø moät cô hoäi hi höõu ñeå hai ngöôøi tyû ñaáu cho thaät haøo höùng. Baø thaáy Thaïch Phaù Thieân cöù lieân tieáp dieãn xong chieâu noï qua chieâu kia cho ñeán heát baûy möôi hai ñöôøng trong Tuyeát Sôn kieám phaùp. Baø cöù theo ñöôøng loái kieám phaùp ñoù maø daãn duï cho dieãn laïi laàn thöù hai. Thaïch Phaù Thieân ñaõ tö chaát thoâng minh, noäi löïc laïi cöïc kyø huøng haäu. Chaøng bieãu dieãn kieám phaùp ñeán laàn thöù hai thì so vôùi laàn ñaàu ñaõ khaùc nhau xa laém. Baây giôø ñöôøng kieám cuûa chaøn g ñaõ ñuû caû theá coâng laãnthuû. Nhöõng chieâu chieát giaûi cuõng ñaõ mau leï hôn tröôùc nhieàu. Maãn Nhu thaáy Thaïch Phaù Thieân laàn laàn tieáp dieãn heát baûy möôi hai ñöôøng kieám laàn thöù hai roài maø tröôïng phu cuøng Baïch Vaïn Kieám vaãn ôû trong tình theá giaèng co, baát phaân thaéng baïi. Baø nghó thaàm: -Ta chieát giaûi cho Ngoïc nhi heát laàn naøy nöõa seõ qua beân kia giuùp cho lang quaân keát lieãu mau choùng cuoäc tyû ñaáu, khoâng ñeå y giaèng co vôùi Baïch Vaïn Kieám nöõa, roài ñöa Ngoïc nhi leân ñöôøng phöùt ñi cho roài. Baø thaáy Thaïch Phaù Thieân phoùng kieám ñaâm tôùi, lieàn vung kieám leân gaït. Tieáp theo baø phaûn kích moät chieâu. Baø töôûng chieâu naøy chaøng ñaõ hieåu caùch hoùa giaûi roài thì ñoùn ñôõ tröôùc moät caùch deã daøng. Ngôø ñaâu, giöõa luùc aáy boãng maét baø toái saàm laïi. Nguyeân ngoïn ñeøn caày vöøa chaùy heát, ñoät nhieân taét ngaám. Maãn Nhu ñang phoùng kieám ra thaáy löûa taét, laäp töùc thu chieâu veà, chaúng deø Thaïch Phaù Thieân chöa coù maûy may kinh nghieäm veà laâm ñòch gaëp phaûi tröôøng hôïp nguy hieåm. Maét vöøa toái saàm laïi, ñaùng lyù phaûi luøi veà phía sau, chaøng laïi tieán leân tröôùc, toan ñeå cuøng baø noùi laïi chuyeän cuõ, ñoàng thôøi baõi cuoäc chieán ñaáu vaø ngoû lôøi caûm taï baø ñaõ coù ôn daïy kieám phaùp cho mình. Thaïch Phaù Thieân tieán leân nhö vaäy töùc laø ñöa mình vaøo löôõi kieám cuûa Maãn Nhu. Maãn Nhu thaáy ñöôøng kieám cuûa mình ñang thu veà ñoät nhieân bò vöôùng laïi thì bieát ngay löôõi kieám ñaõ cheùm vaøo ngöôøi ñoái phöông, baø giaät mình kinh haõi, voäi lieäng kieám veà phía sau. Trong boùng toái baø oâm choaøng laáy Thaïch Phaù Thieân la hoaûng: -Ngöôi bò truùng kieám roài phaûi khoâng ? Bò thöông ôû choã naøo ? Thaïch Phaù Thieân aáp uùng: -Chaùu … chaùu … roài chaøngho ruõ ñi noùi khoâng ra lôøi nöõa. Maãn Nhu baät löûa leân coi thì thaáy Thaïch Phaù Thieân tröôùc ngöïc maùu chaûy ñaàm ñìa. Baø voán laø ngöôøi raát bình tænh maø luùc naøy phaûi sôï taùi maët. Baø líu löôõi quay sang goïi Thaïch Thanh: 245 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thanh ca ! Laøm theá naøo baây giôø ? Thaïch Thanh vaø Baïch Vaïn Kieám vaãn tieáp tuïc tyû ñaáu trong boùng toái. Hoï nghe kieám phong cuõng bieát ñöôøng ñaùnh ñôõ kòch lieät khoâng chòu ngöøng tay. Maõi ñeán luùc Maãn Nhu baät löûa laáp loaùng vaø baø leân tieáng la hoaûng, Thaïch Thanh môùi lieác maét nhìn sang thaáy Thaïch Phaù Thieân naèm laên döôùi ñaát. Y thaáy vôï cöïc kyø hoaûng hoát maø con laïi bò thöông. Moái tình phuï töû tha thieát khieán y khoâng khoûi nao nao trong daï. Baïch Vaïn Kieám vöøa nhìn thaáy choã sô hôû cuûa ñoái phöông lieàn phoùng kieám ñaâm tôùi tröôùc ngöïc y. Chieâu kieám naøy raát nguy hieåm, Thaïch Thanh muoán hoùa giaûi cuõng khoâng taøi naøo kòp ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám ñöa thanh tröôøng kieám tôùi tröôùc ngöïc Thaïch Thanh coøn caùch chöøng taùm taác lieàn thu kieám laïi. Thaïch Thanh ñaõ laø moät ñaïi haønh gia veà kieám thuaät coù lyù naøo coøn khoâng hieåu haønh ñoäng naøy cuûa ñoái phöông ? Vöøa naõy Maãn Nhu cuõng ñaõ duøng kieám chieâu kieàm cheá ñöôïc Baïch Vaïn Kieám vaøo töû ñòa, roài baø xoay kieám ñi khoâng ñaâm tôùi laø coù yù tha maïng cho haén. Baây giôø haén laïi ñöa ñöôïc muõi kieám tôùi yeáu huyeät Thaïch Thanh maø thu chieâu veà töùc laø haén laáy maïng soáng ñoåi laïi maïng soáng. Nhö vaäy hai beân hueà caû roài, khoâng ai nôï ai nöõa. Thaïch Thanh baän taâm veà vuï con mình bò thöông, y chaúng coøn loøng daï naøo nghó tôùi chuyeän hô thua vinh nhuïc veà cuoäc tyû kieám nöõa. Y cuùi xuoáng coi veát thöông cuûa Thaïch Phaù Thieân thì thaáy tröôùc ngöïc chaøng vaãn töø töø öùa maùu töôi ra, hieån nhieân muõi kieám ñaâm vaøo khoâng saâu laém. Y cuõng tieân lieäu duø ôû trong boùng toái, Maãn Nhu vaãn phaûn öùng ñöôïc mau leï, muõi kieám vöøa ñaâm tôùi ngöôøi Thaïch Phaù Thieân, baø voäi ruït tay kieám laïi ngay. Thaïch Thanh cuøng Maãn Nhu ñaõ hôi yeân taâm ñöôïc moät choác, thì ñoät nhieân moät muõi kieám laïnh toaùt chí vaøo coå Thaïch Phaù Thieân. Hai ngöôøi ngaûnh ñaàu nhìn leân thì thaáy ngöôøi caàm thanh kieám naøy chính laø Baïch Vaïn Kieám. Haén laïnh luøng leân tieáng: -Leänh lang laøm nhuïc aùi nöõ cuûa taïi haï, khieán cho y tuy coøn nhoû tuoåi maø cuõng khoâng chòu ñöôïc beõ baøng phaûi nhaûy xuoáng vöïc thaúm töï taän. Caùi thuø ñoù chaúng theå khoâng traû ñöôïc. Neáu hai vò ñeå taïi haï ñöa gaõ veà thaønh Laêng Tieâu thì ít ra gaõ cuõng coøn soáng theâm ñöôïc hai thaùng. Neáu hai vò duøng cöôøng löïc ñeå cöôùp gaõ ñem ñi thì taïi haï paûi ñaâm gaõ moät nhaùt kieám naøy … Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu ñöa maét nhìn nhau. Maãn Nhu sôï haõi run leân, baø bieát Baïch Vaïn Kieám heå noùi theá naøo laø haén laøm ñöôïc nhö theá aáy. Haén ñaâm cheát con mình roài thì duø hai vôï choàng coù hieäp löïc ñaùnh cheát haén cuõng baèng voâ ích. 246 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Thanh ñöa maét ra hieäu cho Maãn Nhu roài naém laáy coå tay ba tung mình nhaûy ra ngoaøi ñieän. Maãn Nhu quay laïi nhìn Thaïch Phaù Thieân vaãncoøn naèm döôùi ñaát moät laàn nöõa. Loøng baø vöøa xoùt xa vöøa ñau ñôùn. Chæ trong nhaùy maét, baät löûa trong tay baø loeù leân moät caùi roài taét ngaám. Trong ñieän laïi toái moø. Baïch Vaïn Kieám nghieâng ñaàu laéng tai nghe böôùc chaân hai vôï choàng Thaïch Thanh ñi ñaõ xa roài. Tuy nhieân, haén bieát raèng hai ngöôøi nhaát quyeát khoâng chòu buoâng troâi vuï naøy. Ñöôøng ñaát töø ñaây veà ñeán thaønh Laêng Tieâu haõy coøn khaù xa, doïc ñöôøng theá naøo cuõng coøn xaûy voâ soá cuoäc phong ba, nhieàu traän chieán ñaáu döõ doäi. Nhöng haén yeân trí laø ngay baây giôø thì vôï choàng Thaïch Thanh khoâng quay laïi nöõa. Baïch Vaïn Kieám hoài töôûng laïi cuoäc ñaáu kieám vöøa roài töï nhuû: -Thieät laø moät cuoäc ñaáu cöïc kyø nguy hieåm. Giaû tyû caây ñeøn caày coøn daøi theâm chæ nöûa taác nöõa thì thaèng loûi hoï Thaïch kia taát bò cha meï gaõ cöôùp ñem ñi. Coøn mình thì maát heát oai phong, thaân danh tan naùt laø moät ñieàu khoâng caàn phaûi noùi nöõa. Caû ñeán taùnh maïng chöa chaéc ñaõ giöõ noåi. Baïch Vaïn Kieám ñònh thaàn laïi, haén hít maïnh moät hôi daøi roài thoø tay vaøo boïc ñònh moùc hoûa ñao cuøng hoûa thaïch ñeå baät löûa thì chaúng thaáy ñaâu nöõa. Haén chôït nhôù ra nhöõng thöù ñoù luùc coøn ôû toång ñaø bang Tröôøng Laïc, haén ñaõ giao cho sö ñeä laø Hoâ Dieân Vaïn Thieän ñeå ñeà phoøng luùc phaûi kòch ñaáu cho khoûi vöôùng víu. Ta neân bieát raèng nhöõng tay cao thuû luùc ñoäng voõ, thöôøng khi chæ khe chöøng sôïi toùc laø coù theå ñöa ñeán choã nguy hieåm khoân löôøng, trong ngöôøi nheï ñöôïc phaân naøo hay phaân aáy. Baïch Vaïn Kieám lieàn moø vaøo boïc moät teân sö ñeä naèm caïnh ñaáy, laáy hoûa ñao, hoûa thaïch cuøng giaáy nhoùm baät löûa leân. Haén toan tìm moät ngoïn ñeøn caày ñeå thaép, thì ñoät nhieân haén ñöùng thoän maët ra. Thaïch Phaù Thieân naèm ngay beân chaân haén khoâng bieát ñaõ bieán ñi ñaèng naøo maát töø bao giôø roài. Baïch Vaïn Kieám kinh nghi, caûm thaáy ôùn laïnh xöông soáng, moà hoâi toaù tra ñaàm ñìa, loâng toùc ñöùng döïng caû leân, buïng naùt daï la thaàm: -Coù ma ! Coù ma ! Neáu khoâng coù ma quyû xuaát hieän thì sao gaõ Thaïch Phaù Thieân môùi trong nhaùy maét ñaõ bieán maát khoâng thaáy toâng tích ñaâu nöõa ? Haén lieäng ñoùm ñi, xaùch tröôøng kieám chaïy ra ngoaøi mieáu. Nhöng chæ treân trôøi laùc ñaùc sao thöa, boán beà vaéng ngaét, tuyeät khoâng moät boùng ngöôøi, chæ coù tieáng coân truøng reân ræ trong nhöõng ñaùm coû raäm hoang vu … oOo 247 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn