Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ HAI MÖÔI SAÙU CUOÄC ÑAÁU KIEÁM PHI THÖÔØNG HAØO HÖÙNG Thaïch Phaù Thieân laïi xem ñaáu moät hoài nöõa, lieàn nhaän thaáy Baïch Vaïn Kieám moät ngöôøi phaûi choïi vôùi hai, dó nhieân daàn daàn ñi ñeán choã keùm theá. Nguyeân vôï choàng Thaïch Thanh, veà kieám phaùp cuõng nhö veà noäi löïc, so vôùi Baïch Vaïn Kieám töông töï nhö nhau, chaúng cheânh leäch maáy tí. Hai ngöôøi ñaùnh moät thì ñoái phöông laøm sao ñòch laïi ñöôïc? Coù ñieàu Baïch Vaïn Kieám ra nhöõng ñoøn aùc lieät. Thaïch Thanh ra chieâu vaãn giöõ thaùi ñoä khoan thai, vöõng vaøng. Nhaát laø Maãn Nhu, con ngöôøi yeåu ñieäu thöôùt tha, tính tình hoaø dòu, neân ra chieâu vaãn coù maáy phaàn göôïng nheï. Vì vaäy maø ba ngöôøi keùo daøi cuoäc tæ ñaáu laâu ñeán theá. Maãn Nhu coi beà ngoaøi maûnh deû thöôùt tha, maø thöïc ra kieám phaùp naøng ñaõ ñeán choã tinh thaâm chaúng leùm gì tröôïng phu naøng. Baïch Vaïn Kieám ñaáu vôùi hai ngöôøi ñöôïc baûy chuïc chieâu maø hai laàn suyùt bò löôõi kieám cuûa Maãn Nhu queùt truùng. Trong loøng haén laém luùc cöïc kyø nao nuùng. Nhöng haén baûn taùnh cöông cöôøng, duø coù bò cheát döôùi löôõi kieám cuûa vôï choàng Thaïch Thanh thì chòu maát maïng chöù nhaát ñònh khoâng chòu khuaát phuïc. Cuoäc chieán tieáp dieãn moät luùc nöõa thì maáy teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn bieát roõ tình traïng Baïch sö ca nguy ñeán nôi roài. Moät gaõ lôùn lôùn tieáng la: -Hai ngöôøi ñaùnh moät, theá maø khoâng bieát nhuïc? Thaïch trang chuùa! Neáu trang chuùa coù phaûi anh huøng haûo haùn thì haõy ñôn ñaû ñoäc ñaáu vôùi Baïch sö ca ta. Con neáu muoán caäy nhieàu hieáp ít thì chuùng ta cuõng uøa caû vaøo ñaây. Thaïch Thanh tuûm tæm cöôøi, y khoâng traû lôøi gaõ kia maø laïi caát tieáng goïi: -Phong hoûa Thaàn Long Phong Vaïn Lyù! Phong sö huynh coù ôû ñaây khoâng? Môøi sö huynh ra lieân keát vôùi Baïch sö huynh. Chuùng ta ñaáu boán ngöôøi môùi thuù! Caâu noùi cuûa Thaïch Thanh thaät ñaõ roõ raøng: trong boïn ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn, tröø Phong hoaû Thaàn Long Phong Vaïn Lyù, coøn ngoaøi ra chaúng ai coù theå lieân thuû vôùi Baïc h Vaïn Kieám ñöôïc. Chính Thaïch Thanh cuõng töï bieát caû hai vôï choàng mình lieân coâng moät mình Baïch Vaïn Kieám thì ra beân mình ñaõ chieám phaàn hôn. Nhöng vì y quaù thöông ñöùa con ñoäc nhaát yeâu quyù, neáu ñeå boïn hoï ñem veà thaønh Laêng Tieâu thì quyeát nhieân khoâng theå soáng ñöôïc. Ñaây laø cô hoäi duy nhaát ñeå cöùu soáng con, y ñaønh phaûi toøng quyeàn, khoâng nghó tôùi quy cuû voõ laâm ñöôïc. Sau naøy duø coù mang tieáng laø hai ngöôøi choïi moät, khoâng phaûi anh huøng haûo haùn thì roài seõ lieäu. Huoáng chi hieän ôû trong mieáu thoå ñòa, beân ñoái phöông coøn coù möôøi maáy gaõ ñoà ñeä phaùi Tuyeát Sôn, thì 231 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung thaønh hai ngöôøi ñaáu vôùi möôøi maáy ngöôøi chöù khoâng phaûi moät. Neáu ai coøn vieän leõ trong boïn naøy chæ coù moät mình Baïc h Vaïn Kieám laø cao thuû, kyø dö toaøn laø haïng taàm thöôøng, thì sao phaùi Tuyeát Sôn khoâng giaùo huaán laáy moät soá ñeä töû kha khaù ñeå chôi vôùi thieân haï? Baïch Vaïn Kieám nghe Thaïch Thanh nhaéc ñeán Phong Hoaû Thaàn Long Phong sö huynh thì laïi caøng caêm haän ruûa thaàm: -Phong sö huynh vì cöùu thaèng con cuûa mi neân môùi bò gia gia chaët cuït moät caùnh tay, maø mi coøn daùm nhaéc ñeán y nöõa ö? Keå ra thì nhöõng tay cao thuû tæ voõ khoâng ñöôïc ñeå cho taâm thaàn maûy may roái loaïn hay xuùc ñoäng. Baïch Vaïn Kieám ôû vaøo tình theá quaãn baùch, laïi vöøa töùc giaän, haén söû chieâu “Minh ñaø tuaán tuùc”, chieâu thöùc khoâng khoûi quaù ñaø moät chuùt. Thaïch Thanh vung kieám leân gaït, laäp töùc nhaän ra choã sô hôû cuûa ñoái phöông. Y lieàn vaän noäi coâng ra ñeán muõi kieám, kheõ ñeå dính vaøo thanh kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám voäi vaän kình löïc khaù maïnh ñeå ruùt kieám ra. Chæ moät chuùt sô hôû khoâng ñaày nhaùy maét, thanh tröôøng kieám cuûa Maãn Nhu ñaõ xuyeân qua keõ hôû phoùng thaúng vaøo tröôùc ngöïc Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám voäi nhaém maét laïi, haén bieát raèng theá kieám naøy seõ xuyeân thuûng traùi tim, khoâng theå naøo neù traùnh kòp hay gaït ñôõ ñöôïc nöõa. Deø ñaâu thanh tröôøng kieám cuûa Maãn Nhu ñöa tôùi tröôùc ngöïc Baïch Vaïn Kieám coøn caùch chöøng nöûa thöôùc, ñoät nhieân naøng ruït kieám veà. Roài hai vôï choàng soùng vai nhaûy luøi laïi. Caùch moät tieáng! Caû hai thanh kieám ñeàu tra vaøo voû trong nhaùy maét, caû hai ngöôøi cuøng khoâng noùi nöûa lôøi. Baïch Vaïn Kieám giöông to caëp maét leân, neùt maët haén xaùm laïi. Haén laáy laøm sæ nhuïc nghó thaàm: -Caùi duïng yù cuûa ñoái phöông tha maïng cho mình ñaõ boäc loä quaù roõ raøng. Baây giôø vôï choàng chuùng muoán ñem con ñi, coù lyù ñaâu mình ñaõ thua roài laïi coøn laèng nhaèng ñaáu nöõa ñeå maø ngaên caûn? Huoáng chi song quyeàn khoâng beà ñòch laïi boán tay, duø coù chieán ñaáu nöõa cuõng khoâng theå ñòch noåi hai vôï choàng haén, chæ toå gaây theâm troø cöôøi. Baïch Vaïn Kieám laïi nghó tôùi ñöùa con gaùi yeâu quyù bò teân nghòch ñoà laøm cho phaûi uoång maïng. Mình daãn boïn sö ñeä xuoáng Trung nguyeân ñeå baûy ngöôøi bò haõm haïi taïi toång ñaø bang Tröôøng Laïc maø baây giôø laïi ñeå maát teân nghòch ñoà Thaïch Trung Ngoïc thì thaät laø ñaùng caêm haän. Nhaát laø phaùi Tuyeát Sôn tröôùc nay vaãn töï phuï kieám phaùp thoâng huyeàn maø nay khoâng ñòch noåi Huyeàn Toá Song kieám thì bao nhieâu thanh danh ñeàu troâi theo doøng nöôùc. 232 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baïch Vaïn Kieám caøng nghó laïi caøng cay ñaéng roài ñaâm ra voâ cuøng chaùn naûn. Haén ñöùng ngaây ngöôøi ra nhö töôïng goã, khoâng noùi gì nöõa. Luùc naøy Hoà Dieân Vaïn Thieän vaø Vaên Vaïn Phu cuõng ñaõ ñöôïc tin lieàn veà caû trong mieáu. Chuùng thaáy Baïch sö ca bò thaûm baïi lieàn lôùn tieáng la: -Hoï laáy hai ngöôøi choïi moät mình laïi khoâng laáy nhieàu ñaáu ít? Theá laø caû möôøi hai gaõ ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñeàu choáng kieám ñöùng ra bao vaây xung quanh vôï choàng Thaïch Thanh môû cuoäc taán coâng. Baïch Vaïn Kieám bieát raèng möôøi hai teân sö ñeä quyeát khoâng theå naøo ñòch noåi vôï choàng Thaïch Thanh. Duø cho caû mình gia nhaäp chieán cuõng chöa chaéc ñaõ naém ñöôïc phaàn thaéng. Haén coøn ñang ngaàn ngöø thì Thaïch Thanh ñaõ leân tieáng: -Baïch sö huynh! Vôï choàng taïi haï lieân thuû vôùi nhau ñaõ coù chieám ñöôïc moät chuùt thöôïng phong, nhöng chöa coù theå noùi ñaõ phaân thaéng baïi. Vaäy Baïch sö huynh haõy tieáp chieâu nöõa ñi! Thaïch Thanh döùt lôøi, phoùng tôùi ñaâm tôùi Baïch Vaïn Kieám. Baïch Vaïn Kieám laø ngöôøi coù ñòa vò khaù cao trong voõ laâm, dó nhieân haén khoâng coù quyeàn ñoäng thuû khieâu chieán nöõa. Nhöng Thaïch Thanh phaùt chieâu tröôùc thì haén coù theå choáng laïi. Haén laåm baåm: -Ñöôïc laém! Baây giôø laáy moät choïi moät, ta quyeát ñònh ñaáu vôùi ngöôi moät traän töû chieán. Haén lieàn vung kieám leân gaït roài nghieâng ngöôøi ñi phoùng ra moät chieâu phaûn kích. Baây giôø Baïch Vaïn Kieám ñaáu vôùi moät mình Thaïch Thanh dó nhieân tình theá khaùc tröôùc. Vöøa roài moät mình haén ñòch vôùi hai ngöôøi neân luoân luoân bò uy hieáp, phaûi ñem heát taâm löïc vaøo vieäc phoøng thuû. Phaàn taán coâng raát ít laïi khoâng phaùt huy ñöôïc noäi löïc ñeán ñoä choùt. Luùc haén taán coâng Thaïch Thanh coøn phaûi lo phoøng thuû Maãn Nhu. Luùc phoùng kieám ñaâm Maãn Nhu laïi coøn lo ñôõ gaït Thaïch Thanh ôû beân naøy. Baây giôø moät ngöôøi ñaáu vôùi moät ngöôøi, moät kieám choïi vôùi moät kieám, Baïch Vaïn Kieám ñöôïc raûnh tay hôn nhieàu. Nghó tôùi caùi baïi nhuïc vöøa qua, Baïch Vaïn Kieám laäp töùc troå baûy möôi hai ñöôøng Tuyeát Sôn kieám phaùp phoùng ra nhö gioù taùp möa sa baèng nhöõng chieâu cöïc kyø lôïi haïi, bieán aûo. Toøa mieáu thoå ñòa khoâng roäng maáy, thanh tröôøng kieám cuûa Baïch Vaïn Kieám vöøa vung leân maáy ñöôøng khaép gian ñaïi ñieän khí laïnh gheâ ngöôøi. Thaïch Thanh khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh haõi buïng baûo daï: -Khí haøn taây baéc quaû thaät danh baát hö truyeàn. Thieät laø moät tay kieám só ñöùng vaøo baäc nhaát trong voõ laâm hieän nay. Y lieàn phaán khôûi tinh thaàn, bao nhieâu ñieàu sôû hoïc cuõng troå heát. Y laåm baåm: 233 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ta phaûi cho ngöôi bieát kieám phaùp cuûa Huyeàn toá trang ta cuõng chaúng keùm gì phaùi Tuyeát sôn cuûa ngöôi. Sôû dó ta cho con ta ñeán xin laøm moân haï phaùi ngöôi laø ta coù thaâm yù veà chuyeän khaùc. Ngöôi ñöøng giôû thoùi ngoâng cuoàng töï cho laø thieân haï voâ ñòch maø töôûng Thaïch Thanh naøy keùm ngöôi ñaâu. Cuoäc ñaáu kieám giöõa Thaïch Thanh vaø Baïch Vaïn Kieám naøy thaät laø kyø phuøng ñòch thuû. Baïch Vaïn Kieám ra chieâu thaàn toác vaø cöïc kyø maõnh lieät. AÙn h kieám tung hoaønh, kieám phong rít leân veo veùo. Thaïch Thanh tö theá raát trang nghieâm maø vöõng nhö nuùi, kieám phaùp thaän maät. Baïch Vaïn Kieám ñaõ phoùng tôùi möôøi maáy kieám chieâu maø vaãn chöa chieám ñöôïc chuùt thöôïng phong naøo, trong loøn g haén khoâng khoûi kinh dò. Haén laåm baåm: -Kieám phaùp thaèng cha naøy coøn cao hôn nhöõng lôøi maø moïi ngöôøi voõ laâm thöôøng ca tuïng. Theá maø haén coøn cho con haén ñeán baûn phaùi baùi moân? Roài haén laïi nghó: -Vöøa roài mình thaát baïi coøn coù theå ñoå cho song quyeàn khoân ñòch töù thuû. Baây giôø laáy moät choïi moät, neáu mình coøn thua haén nöûa chieâu nöõa cuõng ñuû laøm cho thanh danh queùt ñaát, söï nghieäp tieâu ma. Ta phaûi laøm theá naøo keàm cheá yeáu huyeät haén roài haõy tha maïng môùi ñöôïc. Neáu khoâng laøm ñöôïc nhö theá thì caùi nhuïc naøy khoâng taøi naøo röûa ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám vì trong loøng noùng naûy muoán thaéng ngay neân ra chieâu khoâng khoûi coù choã nguy hieåm. Thaïch Thanh trong buïng möøng thaàm, laàm baàm: -Ngöôi caøng muoán thaéng choùng bao nhieâu thì e raèng caøng choùng bò thaát baïi veà tay ta chöøng aáy. Quaû nhieân môùi qua laïi hôn chuïc chieâu, Baïch Vaïn Kieám luoân luoân gaëp söï nguy hieåm. Haén boãng run leân tænh ngoä, laäp töùc traán tænh taâm thaàn laïi, khoâng daùm noùng naûy nöõa. Roài daàn daàn hai ngöôøi trôû laïi thaønh cuoäc ñaáu töông ñöông baát phaân thaéng baïi. Thaïch Phaù Thieân ngoài coi hai ngöôøi tæ ñaáu, chaøng hieåu ra ñöôïc raát nhieàu. Chaøng theo doõi vaø bieát roõ Baïch Vaïn Kieám vì noùng maø gaëp söï nguy hieåm. Thaïch Thanh vì bình tónh, caån troïng maø saép thaønh coâng. Roài Baïch Vaïn Kieám pheá boû loái ñaùnh caáp toác noùng naûy trôû laïi bình tónh. Nhaát nhaát töøng chieâu thöùc ñeàu loït vaøo maét chaøng. Keå ra thì moân voõ hoïc cao thaâm naøy khoâng phaûi moät chaøng thanh nieân hai chuïc tuoûi ñaàu ñaõ lónh hoäi ñöôïc. Nhöng vì moät laø trong ngöôøi chaøng ñaõ coù noäi löïc raát cao thaâm, hai laø hai tay ñaïi kieám khaùch ngang söùc tæ ñaáu vôùi nhau, thieät laø moät vieäc hieám coù trong voõ laâm. Thaïch Phaù Thieân laø ngöôøi ngoaøi cuoäc bình taâm tónh trí theo 234 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung doõi cuoäc ñaáu, neân bao nhieâu nhöõng choã aûo dieäu uyeân thaâm veà kieám phaùp töï nhieân chaøng lónh hoäi ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân coi cuoäc ñaáu moät caùch xuaát thaàn Thaïch Thanh vaø Baïch Vaïn Kieám maûi meâ cuoäc ñaáu, queân heát caû moïi vieäc beân ngoaøi. Sau khi hai beân ñaõ qua laïi dö hai traêm chieâu, Baïch Vaïn Kieám taâm thaàn say meâ. Haén cho cuoäc ñaáu haøo höùng nhaát trong cuoäc ñôøi haén. Haén queân caû caùi nhuïc vöøa bò Maãn Nhu tha cheát, khoâng nghó tôùi gì nöõa. Thaïch Thanh cuõng raát laáy laøm vui möøng gaëp ñöôïc tay kinh ñòch naøy. Hai ngöôøi töï nhieân ñeàu naûy tình luyeán tieác nhau, thöông meán nhau. Bao nhieâu yù nghó thuø ñòch ñeàu tieâu tan heát, taám loøng thieát tha moãi luùc moät saâu ñaäm hôn, chæ muoán coi ñoái phöông chieát giaûi chieâu phaùp nhö theá naøo cho khoaùi maét. Luùc hai ngöôøi baét ñaàu cuoäc ñaáu, trong ñieän vang leân nhöõng tieáng choang choang so khí giôùi chaïm nhau phaùt ra. Cuoäc ñaáu ñeán luùc nöûa chöøng, Baïch Vaïn Kieám ra chieâu “AÙm höông sô aûnh” muõi kieám ñaâm cheânh cheách tôùi Thaïch Thanh kheõ reo leân: -Kieám phaùp tuyeät dieäu! Y döïng thanh kieám leân. Hai thanh kieám ñuïng nhau thaät maïnh. Hai ngöôøi ñaõ vaän noäi löïc khaù maïnh, chieâu naøy baät leân moät tieáng vang ruøng rôïn. Thanh kieám trong tay Thaïch Thanh bò gaõy laøm ñoâi. Thanh kieám trong tay Thaïch Thanh bò gaõy thì moät thanh kieám töø beân taû ñöa tôùi. Thaïch Thanh ñöa tay traùi ra ñoùn laáy, phoùng luoân chieâu “Taû höõu phuøng nguyeân”. Thanh tröôøng kieám ñöa töø beân traùi qua beân phaûi vaïch thaønh moät hình caùnh cung ñeå ngaên caûn ñoái phöông tieáp tuïc ñaùnh tôùi. Khoâng ngôø Baïch Vaïn Kieám luøi laïi moät böôùc, leân tieáng: -Ñoù laø Thaïch trang chuùa bò thanh kieám keùm coûi, chöù chieâu naøy coù aên thua gì. Giaû tæ Thaïch trang chuùa duøng thanh haéc kieám thì ñaâu ñeán noãi bò gaõy. Ñoù chính laø tieåu ñeä coù ñieàu khoâng phaûi. Haén vöøa noùi xong ñoät nhieân saéc maët bieán ñoåi, vì haén phaùt giaùc ra ngöôøi ñöa tröôøng kieám cho Thaïch Thanh töùc laø Thaïch phu nhaân Maãn Nhu. Ñoàng thôøi haén nhìn thaáy möôøi hai teân ñeä töû baûn phaùi ñaõ naèm laên döôùi ñaát. Nguyeân Baïch Vaïn Kieám ñeå heát tinh thaàn vaøo vieäc ñaáu kieám vôùi Thaïch Thanh. Trong khi ñoù Maãn Nhu ñaõ ñaùnh bò thöông heát caû möôøi hai teân ñeä töû kia naèm laên ra ñoù. Ngöôøi naøo cuõng chæ bò thöông raát nheï, nhöng Maãn Nhu ñaõ vaän kình löïc muõi kieám ñaâm thaáu vaøo huyeät ñaïo khieán cho moïi ngöôøi ñaõ truùng kieám khoâng nhuùc nhích ñöôïc nöõa. 235 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Ñoù cuõng laø moät tuyeät kyõ veà kieám phaùp cuûa Maãn Nhu. Naøng voán tính nhaân haäu khoâng muoán saùt haïi ñòch nhaân neân ñaõ duøng pheùp ñieåm huyeät ñaëc bieät gia truyeàn phoå bieán vaøo kieám thuaät. Möôøi hai teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn tuy noùi laø truùng kieám maø thöïc ra ñaõ bò Maãn Nhu ñieåm huyeät. Coù ñieàu noäi löïc cuûa naøng chöa ñeán baäc thöôïng thöøa, khoâng thì muõi kieám ñuïng vaøo huyeät ñaïo ñoái phöông maø khoâng laøm saày da bò thöông. Maãn Nhu caàm thanh tröôøng kieám ñöa cho Thaïch Thanh roài naøng laáy ñaàu ngoùn chaân haát moät thanh tröôøng kieám khaùc cuûa teân ñeä töû phaùi Tuyeát Sôn ñaõ ñaùnh rôùt xuoáng maët ñaát cho noù voït leân khoân g roài giô tay ra ñoùn laáy. Naøng ñöùng veà meù taû phía sau Thaïch Thanh caùch chöøng ba böôùc ñeå baát cöù luùc naøo caàn ñeán cuõng coù theå xeâ leân taán coâng ñöôïc. Baïch Vaïn Kieám thaáy tình traïng naøy thì traùi tim haén töïa hoà chìm xuoáng, haén töï hoûi: -Mình baát quaù chæ ngang söùc vôùi Thaïch Thanh, neáu Thaïch phu nhaân laïi gia nhaäp chieán cuoäc thì tình traïng cuõ seõ taùi dieãn, coøn noùi gì ñeán chuyeän ñaáu theâm ñöôïc nöõa. Haén nghó vaäy lieàn noùi: -Ñaùng tieác laø Phong sö ca khoâng coù ôû ñaây. Neáu khoâng thì boïn taïi haï hai ngöôøi hôïp löïc coøn coù theå ñaáu ñöôïc vôùi hieàn khang leä theâm moät cuoäc nöõa. Böõa nay cuoäc thaéng baïi ñaõ hieån nhieân roài coøn noùi chi nöõa? Thaïch Thanh noùi: -Phaûi ñaáy! Sau naøy coù dòp gaëp Phong hoaû thaàn long… Y noùi chöa döùt lôøi chôït nghó ñeán chuyeän Phong Vaïn Lyù vì con mình laø Thaïch Trung Ngoïc maø ñeán noãi bò sö phuï y chaët cuït beân tay. Ngaøy sau duø coù gaëp y cuõng khoâng theå ñaáu kieám ñöôïc nöõa. Thaïch Thanh noùi vaäy roài ngöøng laïi, khoâng noùi theâm nöõa. Thaïch Phaù Thieân ngoài döôùi ñaát chuù yù nhìn veû maët ba ngöôøi, chaøng thaáy Baïch Vaïn Kieám veû maët xaùm xanh, hieån nhieân trong loøng haén ñau khoå voâ cuøng. Coøn Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu cuõng loä veû thöông tieác, thì nghó thaàm: -Möôøi hai gaõ sö ñeä phaùi Tuyeát Sôn ñeàu laø nhöõng ñoà toài, khoâng moät gaõ naøo coù theå giuùp Baïch sö ca cuûa hoï ñeå lieân thuû cuøng y ñaëng ñaáu cuøng vôï choàng Thaïch trang chuùa moät cuoäc nöõa coù phaûi vui khoâng? Theá naøy thì mình ñeán cuït höùng. Chaøng nhôù tôùi hoài naõy Baïch Vaïn Kieám ñaõ chuù yù nhìn mình ra veû thöông yeâu luyeán tieác thì nghó thaàm: -Baïch sö phoù ñoáiù vôùi mình raát toát coøn baø Baïch phu nhaân kia laïi cho mình tieàn baïc, vaäy baø cuõng thöông mình laém. Boïn hoï coøn muoán ñaáu kieám, maø laïi thieáu tay ñaáu thuû. Xem chöøng hoï chæ coøn troâng mong vaøo vò Phong sö ca naøo ñoù, nhöng y laïi khoâng ôû ñaây, thaønh ra moïi ngöôøi ñeàu maát höùng thuù. Mình tuy chaúng hieåu gì veà 236 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung kieám phaùp nhöng vöøa roài coi nhö ñaõ thuoäc loøng, töôûng cuõng neân giuùp cho cuoäc naøy theâm phaàn haøo höùng. Chaøng nghó vaäy lieàn ñöùng leân baét chöôùc kieåu Maãn Nhu chæ ñaàu ngoùn chaân vaøo chuoâi moät thanh tröôøng kieám cho noù voït leân ñaùnh veùo moät tieáng. Chaøng giô tay ra baét laáy thanh kieám roài cöôøi noùi: -Caùc vò coøn muoán ñaáu kieám maø laïi thieáu maát moät ngöôøi thaønh ra cuoäc ñaáu phaûi boû dôû. Vaäy taïi haï muoán cuøng Baïch sö phoù lieân thuû ñeå tieáp tuïc cuoäc ñaáu vôùi hai oâng baø Thaïch trang chuùa. Baïch Vaïn Kieám vaø vôï choàng Thaïch Thanh thaáy chaøng ñoät nhieân ñöùng daäy ñeàu giaät mình kinh haõi, nhaát laø Baïch Vaïn Kieám ñaõ ñieåm möôøi maáy ñöôøng huyeät ñaïo treân toaøn thaân chaøng, khoâng hieåu sao chaøng laïi ñöùng daäy vaø böôùc ñi ñöôïc. Haén töï hoûi: -Chaúng leõ Maãn Nhu sai khi ñaùnh ngaõ möôøi hai teân ñeä töû baûn phaùi roài lieàn giaûi khai huyeät ñaïo cho gaõ? Thaïch Thanh vaø Maãn Nhu cuõng nghó raèng: -Baïch Vaïn Kieám ñaõ baét ñöôïc con mình haén ñieåm vaøo nhöõng huyeät ñaïo troïng yeáu ñeà phoøng gaõ chaïy troán. Coù lyù ñaâu haén laïi boû phoùng sinh maëc keä gaõ nhö theá ñöôïc? Maãn Nhu la leân: -Ngoïc… Naøng ñònh goïi Ngoïc nhi, nhöng chôït nghó ra ñieàu gì lieàn im baët, quay laïi nhìn tröôïng phu ñeå hoûi yù. Thöïc ra Thaïch Phaù Thieân ñaõ bò Baïch Vaïn Kieám ñieåm huyeät roài, chaøng naèm döôùi ñaát ñeán hai giôø roài. Baïch Vaïn Kieám luùc tröôùc maûi meâ ñieåm kieám phaùp cho boïn sö ñeä. Tieáp theo haén laïi ñaáu vôùi vôï choàng Thaïch Thanh, chöa coù luùc naøo raûnh ñeå nhìn laïi Thaïch phaù Thieân vaø ñieåm huyeät theâm. Nguyeân Baïch Vaïn Kieám ñieåm huyeät ngöôøi khaùc nhö vaäy thì ít ra laø phaûi möôøi hai giôø môùi coù theå töï giaûi khai ñöôïc. Haén coù ngôø ñaâu noäi löïc Thaïch Phaù Thieân cao thaâm voâ bôø beán, tuy chaøng chaúng hieåu gì veà caùch giaûi khai huyeät ñaïo maø chöa tôùi moät giôø, nhöõng huyeät ñaïo bò phong toaû ñaõ coù luoàng noäi löïc gheâ gôùm vaän haønh ñaõ löu thoâng roài töï nhieân côûi môû ra ñöôïc. Thaïch Phaù Thieân vaãn ngôù ngaån chaúng hieåu bò ñieåm huyeät coù nguy hieåm gì khoâng. Baây giôø huyeät ñaïo chaøng töï nhieân ñöôïc giaûi khai chaøng cuõng chaúng bieát laáy theá laøm vui möøng. Baïch Vaïn Kieám ñoäng taâm lôùn tieáng hoûi: 237 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ngöôi muoán lieân kieám vôùi ta ö ? Taïi sao vaäy? Phaûi chaêng ngöôi muoán thöû xem ngöôi hoïc kieám phaùp cuûa phaùi Tuyeát Sôn ñaõ tieán tôùi trình ñoä naøo? Thaïch Phaù Thieân buïng baûo daï: -Thöïc ra ta vöøa coi boïn hoï luyeän kieám muoán thi nghieäm thöû xem mình hoïc kieám ñeán ñaâu roài. Ta e raèng mình hoïc khoâng phaûi ñöôøng maø chöa ñöôïc keát quaû naøo ñaùng keå. Nghó vaäy chaøng lieàn gaät ñaàu ñaùp: -Taïi haï khoâng hieåu mình hoïc coù ñuùng khoâng, xin ñöôïc Baïch sö phoù cuøng Thaïch trang chuùa vaø Thaïch phu nhaân chæ ñieåm theâm cho. Chaøng noùi xong caàm thanh tröôøng kieám giô cheânh cheách leân ñöùng beân Baïch Vaïn Kieám. Chaøng xöû ñuùng chieâu “Song ñaø taây lai” trong Tuyeát Sôn kieám phaùp. oOo 238 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn