Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI TAÙM HOA COÂ NÖÔNG THOAÙT KHOÛI LAO TUØ Thaïch Phaù Thieân xin loãi roài caàm cheùn traø maø chaøng chöa uoáng ñöa cho Traàn Xung Chi noùi: -Traàn höông chuû! Höông chuû uoáng cheùn naøy cuõng ñöôïc. Traàn Xung Chi caëp loâng maøy döïng ngöôïc leân. Gaõ nghó thaàm: -Ñaèng naøo mình cuõng chaúng thoaùt khoûi ñoäc thuû cuûa haén. Ñaõ laø baäc ñaïi tröôïng phu ñaâu coù sôï caùi cheát? Gaõ ñoùn laáy cheùn traø uoáng öøng öïc moät hôi caïn saïch. Uoáng xong gaõ ñaët maïnh cheùn traø xuoáng kyû roài noùi baèng moät gioïng theâ thaûm: -Bang chuùa ñoái vôùi keû thuoäc haï sôùm khuya moät daï trung thaønh nhö vaäy. Nhöng keû thuoäc haï cuõng nguyeän cho bang Tröôûng laïc vui veû ngaøn thu vaø caàu chuùc Thaïch bang chuùa soáng laâu traêm tuoåi. Thaïch Phaù Thieân hieåu ñöôïc caâu "caàu chuùc Thaïch Bang chuùa soáng laâu traêm tuoåi", nhöng chaøng khoâng hieåu Traàn xung Chæ noùi ñaây laø moät caâu phaûn thuyeát, moät lôøi nguyeàn ruûa. Chaøng lieàn ñaùp: -Ta cuõng caàu chuùc cho Traàn Höông chuû soáng laâu traêm tuoåi. Caâu naøy loït vaøo tai Traàn Xung Chi thì laïi bieán thaønh moät caâu mæa mai cay ñoäc. Gaõ yeân chí laø mình chuùng ñoäc saép cheát ñeán nôi maø Bang chuùa, noùi vaäy laø ñeå xoùc moùc gaõ. Gaõ lieàn cöôøi laït buïng baûo daï: -Ta cheát ñeán nôi roài ngöôi coøn nhieác moùc ta soáng laâu traêm tuoåi nöõa ö ? Roài gaõ lôùn tieáng noùi : -Thuoäc haï khoâng hieåu ñaõ phaïm toäi gì vôùi Bang chuùa maø phaûi töû hình. Nhöng soá maïng thuoäc haï ñaõ theá, töôûng Bang chuùa cuõng chaúng neân nhieàu laøm chi. Ngöøng moät laùt gaõ noùi tieáp: -Böõa nay thuoäc haï veà ñaây baùo caùo cuøng Bang chuùa laø ñeâm qua coù hai ngöôøi ñaøn baø thieän tieäu xoâng vaøo Sö oai ñöôøng. Moät ngöôøi laø thieáu phuï traïc töù tuaàn,coøn ngöôøi nöõa laø moät coâ gaùi lôùn chöøng hai möôi baåy, hai möôi taùm tuoåi. Caû hai ngöôøi ñaøn baø naøy ñeàu söû tröôøng kieám maø chieâu thöùc voõ coâng cuøng moät ñöôøng loái vôùi phaùi Tuyeát Sôn thaønh Laêng Tieâu. Thuoäc haï daãn boä thuoäc ra tay caàm naõ nhöng kieám phaùp cuûa ñoái phöông raát cao minh. Beân ta bò hoï gieát maát ba teân ñeä töû. Thieáu nöõ beân ñòch cuõng truùng moät ñao vaøo ñuøi neân bò baét soáng. Vaäy thuoäc haï veà trình Bang Chuùa ñeå laõnh toäi. Thaïch Phaù Thieân hoûi: 154 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Höø ! Trong hai ngöôøi moät bò baét coøn moät choán thoaùt ö? Khoâng hieåu hai ngöôøi ñaøn baø ñoù ñeán ñaây laøm chi hay laø ñeán aên caép ñoà vaät gì ? Traàn Xung Chi ñaùp: -Sö oai ñöôøng khoâng maát maùt gì heát. Thaïch Phaù Thieân chaâu maøy noùi : -Hai ngöôøi ñaøn baø ñoù thieät laø hung döõ ! Vieäc gì môùi ñuïng moät tí maø ñaõ gieát cheát ba maïng ngöôøi ? Roài chaøng noåi tính hieáu kyø noùi: -Traàn Höông chuû ! Höông chuû ñöa ta ñi coi ngöôøi con gaùi ñoù ñöôïc khoâng ? Traàn Xung Chi khom löng ñaùp: -Thuoäc haï xin tuaân meänh! Noùi xong trôû goùt böôùc ra khoûi saûnh ñöôøng. Gaõ nghó thaàm: -Ta baét ñöôïc ngöôøi con gaùi naøy dung maïo raát xinh ñeïp, tuy naøng lôùn tuoåi hôn bang chuùa. Nhöng naøng ñaõ xinh ñeïp chaéc laø bang chuùa vöøa yù laém. Bang chuùa maø thích leân thì coù khi giaûi ñoäc cho ta chöa bieát chöøng. Roài gaõ laåm baåm: -Traàn Xung Chi hôõi Traàn Xung Chi! Thaïch bang chuùa hæ noä thaát thöôøng, y ñoái vôùi moïi ngöôøi kieâu ngaïo voâ leã, Bang Böôøng laïc naøy khoâng phaûi choã ngöôi yeân thaân ñöôïc ñaâu. Neáu böõa nay may maø ngöôi thoaùt cheát thì lieäu ñöôøng xa chaïy cao bay, mai danh aån tích, chöù ñöøng len loûi vaøo choán giang hoà vaån ñuïc naøy nöõa. Thaïch Phaù Thieân theo Traàn Xung Chi xuyeân bao nhieâu phoøng oác , löôùt qua hai khu vöôøn hoang thì ñeán tröôùc moät caùi coång ñaù. Nôi ñaây boán gaõ haùn töû tay caàm binh khí chianhau ñöùng gaùc hai beân coång. Boán teân haùn töû naøy thaáy Bang chuùa cuøng Traàn Höông chuû ra tôùi nôi lieàn khom löng thi leã moät caùch raát cung kính vaø sôï haõi. Traàn Xung Chi chæ khoa tay ra hieäu. Hai teân haùn töû laäp töùc môû caùnh coång ñaù ra. Beân trong coång ñaù laïi coøn moät haøng daäu saét khoaù baèng khoaù lôùn. Traàn Xung Chi laáy chìa khoaù beân mình ra töï tay môû khoaù daäu saét. Qua laøn daäu saét thì tôùi moät ñöôøng haàm khaù daøi.Trong ñöôøng haàm coù ñoát nhöõng caây ñuoác lôùn. Cuoái ñöôøng haàm cuõng coù boán gaõ haùn töû canh giöõ. Ñöôøng haàm ñöa ñeán moät taàng daäu saét nöõa caùnh cöûa cuõng baèng saét raát daày. Traàn Xung Chi môû khoaù cöûa saét ra. Beân trong cöûa saét laø moät gian nhaø ñaù vuoâng vaén chöøng hai tröôïng. Moät thieáu nöõ aùo traéng ngoài trong nhaø xaây löng ra ngoaøi. Naøng nghe tieáng keït cöûa lieàn ngoaûnh ñaàu nhìn laïi. Traàn Xung Chi ñaõ ...saün moät caây ñuoác trong ñöôøng haàm ñaët treân gheá beân trong cöûa caên phoøng. AÙnh ñuoác soi roõ maët thieáu nöõ. 155 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thaïch Phaù Thieân baät leân tieáng la hoaûng: -UÙi chao! Roài chaøng hoûi : -Coâ nöông phaûi chaêng laø Mai hoa nöõ hieäp Hoa Vaïn Töû ôû phaùi Tuyeát sôn ? Nguyeân böõa tröôùc taïi haàu giaùm taäp, Hoa Vaïn Töû ñaõ coù maáy caâu noùi khích Taï yeân Khaùch, roài naøng bò laõo phaát tay aùo phoùng noäi löïc ñaåy naøng luøi laïi. Hoâm aáy nhöõng caâu chuyeän giöõa Taï Yeân Khaùch vaø Hoa Vaïn Töû, Thaïch Phaù Thieân cô hoà chaúng hieåu gì heát. Thaäm chí chaøng cuõng khoâng roõ yù nghóa nhöõng danh " Mai hoa nöõ hieäp" "Phaùi Tuyeát Sôn"... Laø gì caû,nhöng chaøng coù moät trí nhôù beàn daøi. Chaøng ñaõ nghe ai noùi caâu gì duø khoâng hieåu cuõng nhôù raát laâu. Caâu chuyeän xaûy ra ôû Haàu giaùm taäp ñeán nay ñaõ caùch baåy taùm naêm, nhöng neùt maët Hoa Vaïn Töû vaãn khoâng thay ñoåi maáy. Thaïch Phaù Thieân vöøa thaáy maët naøng ñaõ nhaän ra ngay. Ngaøy ñoù Thaïch Phaù Thieân chæ laø moät gaõ aên xin beù loaét choaét, maët muõi lem luoác. Hieän nay traùi laïi, quaàn aùo chaøng ñaõ hoa leä, ngöôøi chaøng laïi bieán thaønh moät thanh nieân phong tö tuaán nhaõ. Dó nhieân Hoa Vaïn Töû khoâng theå nhaän ra chaøng ñöôïc. Hoa Vaïn Töû ñaày veû caêm phaãn caát tieáng hoûi : -Sao ngöôi laïi bieát ta ? Traàn Xung Chi thaáy Thaïch Phaù Thieân vöøa nhìn maët thieáu nöõ laäp töùc goïi ra moân phaùi, ngoaïi hieäu, cuøng teân hoï cuûa naøng thì gaõ ngaám ngaàm kính phuïc voâ cuøng ! Gaõ töï nhuû : -Nhôûn löïc Bang chuùa mình thieät laø tinh nheäu. Haïng ngöôøi taàm thöôøng khoâng theå bì kòp. Gaõ lieàn lôùn tieáng quaùt baûo Hoa Vaïn Töû : -Vò naøy laø bang chuùa chuùng ta. Coâ khoâng bieát hay sao maø aên noùi voâ leã nhö vaäy ? Hoa Vaïn Töû giaät mình kinh haõi. Naøng khoâng ngôø mình laïi chaïm traùn Thaïch Phaù Theân ôû trong nhaø nguïc naøy. Naøng caøng khieáp sôï hôn vì Thaïch Phaù Thieän laø Bang chuû Bang Tröôøng Laïc maø tieáng aùc löøng laãy treân troán giang hoà. Naøng coøn nghe ñoàn y laø con quæ haùo saéc ñaõ phaù hoaïi danh tieát khoâng bieát bao nhieâu ñaøn baø con gaùi roài. naøng laåm baåm moät mình: -Böõa nay mình bò loït vaøo tay con quæ daâm aùc naøy, quyeát nhieân laø giöõ nhieàu laønh ít. Ta khoâng neân ñeå gaõ nhìn thaáy maët nöõa. Naøng nghó vaäy lieàn quay maët nhìn vaøo vaùch ñaù, luùc naøng xoay mình ñi, maáy tieáng loaûng xoaûng vang leân vì chaân tay naøng ñeàu bò xieàng baèng xích saét, khoaù saét. Nhöõng khi Thaïch Phaù Thieân nghe maãu thaân keå chuyeän coå tích, chaøng ñöôïc nghe baø noùi ñeán chuyeän tuø phaïm bò xieàng chaân tay baèng khoaù saét, baây giôø chính maét chaøng môùi ñöôïc nhìn thaáy söï thaät lieàn day laïi hoûi Traàn Xung Chi: 156 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Traàn höông chuû! Hoa coâ nöông ñaây phaïm toäi gì maø chaân tay phaûi ñeo xích saét? Söï thöïc chaøng khoâng hieåu maø hoûi, nhöng Traàn Xung Chi nghe chaøng hoûi ngöôïc ñôøi nhö vaäy thì khoâng khoûi ngaïc nhieân vì moãi khi bang mình baét soáng ñöôïc ñòch nhaân bao giôø chaúng xieàng xích baèng khoaù saét? Gaõ nghó thaàm: -Chaéc haún bang chuùa giaän ta veà toäi ñaõ ngöôïc ñaõi Hoa coâ nöông neân môùi haï ñoäc thuû gieát ta. AÂu laø ta phaûi tìm caùch gôõ môùi ñöôïc. Nhöng bang chuùa ñöôøng ñöôøng laø nam töû haén laø ñaïi tröôïng phu maø vì moät con ñaøn baø nôõ loøng saùt haïi keû thuoäc haï trung thaønh thì thieät laø quaù laém. Vì vieäc nhoû moïn naøy maø ta bò maát maïng thì thaät laø oan uoång! Gaõ voäi ñaùp: -Daï daï! Thuoäc haï ñaõ bieát toäi roài! Ñoaïn gaõ moùc tuùi laáy chìa môû khoaù cho Hoa Vaïn Töû. Hoa Vaïn Töû tuy chaân tay ñaõ ñöôïc töï do roài song loøng naøng caøng kinh haõi voâ cuøng, vì naøng coù bieát ñaâu. Thaïch Phaù Thieân laø ngöôøi nhaân haäu? Naøng yeân trí chaøng Thaïch bang chuùa saép dôû troø ñoài baïi. Chaân tay run baàn baät, naøng nghó thaàm trong buïng: -Thaø laø mình chòu ôû trong choán lao tuø khoâng thaây boùng maët trôøi naøy, coøn hôn laø phaûi chaïm maët haén. Ta neân bieát Mai Hoa nöõ hieäp Hoa Vaïn Töû coá nhieân baûn laõnh phi thöôøng. Naøng coù nhieàu möu trí laïi nhieàu ñôûm löôïc chaúng keùm gì nhöõng tay nam töû haøo hieäp trong voõ laâm. Giaù tæ Thaïch Phaù Thieân uy hieáp baét naøng phaûi cheát thì chaúng nhöõng naøng khoâng chau maøy maø coøn thaúng thaén duøng lôøi nghóa khí ñeå thoáng traùch ñoái phöông nöõa. Luùc naøy Thaïch Phaù Thieân tuyeät nhieân khoâng uy hieáp naøng moät caâu maø laïi ra chieàu traùch moùc Traàn Xung Chi ñaõ baét mình, thì roõ raøng chaøng muoán laáy loøng naøng ñeå roài ñaây möu ñoà eùp lieãu naøi hoa. Hoa Vaïn Töû quyeát chí giöõ mình baêng thanh ngoïc khieát. Nghe ñeán teân Thaïch Phaù Thieân daâm aùc naøng sôï phaùt run, uùp maët vaøo vaùch ñaù khoâng quay ra nöõa. Traàn Xung Chi tieán gaàn laïi moät böôùc nhìn Bang chuùa noùi: -Bang chuùa! Thuoäc haï nghó raèng baây giôø neân môøi Hoa coâ nöông veà phoøng rieâng Bang chuùa ñeå noùi chuyeän phaûi leã. Nôi ñaây toái taêm hoâi haùm laïi khoâng coù traø nöôùc ñeå khoaûn ñaõi quyù khaùch thì sao cho heát ñaïo chuû nhaân. Bang chuùa tính theá naøo? Thaïch Phaù Thieân caû möøng noùi: -Phaûi ñaáy! Hoa coâ nöông! Beân phoøng ta coù yeán saøo ngon laém. Môøi coâ nöông qua ñoù aên moät baùt chôi. Hoa Vaïn Töû giaãy naåy leân ñaùp: -Khoâng! Ta nhaát ñònh khoâng ñi! Thaïch Phaù Thieân noùi: 157 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Yeán saøo ngon laém kia coâ qua ñoù aên thöû moät baùt maø coi! Hoa Vaïn Töû töùc giaän noùi: -Mi muoán gieát ta thì gieát ñi. Baûn coâ nöông ñöôøng ñöôøng laø truyeàn nhaân cuûa phaùi Tuyeát Sôn, quyeát khoâng khi naøo caàu mi tha maïng ñaâu. Mi laø moät ñöùa aùc oân neáu coù yù ñònh sôøm sôõ thì ta ñaäp ñaàu vaøo vaùch ñaù naøy maø töï töû. Ta nhaát quyeát... khoâng qua beân phoøng mi ñaâu. Thaïch Phaù Thieân laáy laøm laï hoûi: -Coâ nöông töôûng ta thích gieát ngöôøi laém hay sao? Theá thì laï thieät! Töï nhieân voâ côù khi naøo ta daùm gieát coâ? Coâ khoâng thích aên yeán saøo thì thoâi chöù sao? Nhöng coâ khoâng aên yeán saøo thì aên gaø, vòt, thòt caù ñöôïc khoâng? Chaøng quay laïi hoûi Traàn Xung Chi: -Traàn höông chuû! Nhaø mình coù nhöõng thöù ñoù khoâng? Traàn Xung Chi ñaùp ngay: -Daï! Coùù ñuû! Coù ñuû! Hoa coâ nöông thích aên moùn gì, tröø phi treân theá gian naøy chaúng laáy ñaâu ra ñöôïc thì khoâng keå. Coøn thöù gì ñaõ coù ôû nhaân gian laø nhaø beáp baûn bang chaúng thieáu chi heát. Hoa Vaïn Töû "phì" moät caùi roài noùi: -Baûn coâ nöông thaø cheát chöù khoâng chòu aên moùn gì cuûa bang. Tröôøng Laïc boïn mi ñaâu. Boïn mi ñöøng noùi nöõa laøm baån caû tai ta! Thaïch Phaù Thieân vaãn khoâng hieåu yù naøng. Chaøng hoûi Traàn Xung Chi: -Theá laø Hoa coâ nöông muoán töï mình ra chôï mua laáy thöùc aên. Chaúng hieåu coâ nöông coù tieàn hay khoâng? Traàn höông chuû! Höông chuû coù tieàn ñöa cho coâ xaøi? Traàn Xung Chi ñaùp: -Daï daï! Thuoäc haï xin ñi laáy tieàn. Ñoàng thôøi Hoa Vaïn Töû laïi la leân: -Khoâng theøm, khoâng theøm! Ta coù cheát cuõng khoâng theøm laáy tieàn cuûa boïn mi. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Theá thì chaéc laø coâ nöông coù tieàn roài. Ta nghe Traàn höông chuû noùi chaân coâ bò thöông. Ta muoán môøi Boái tieân sinh ñeán coi cho coâ. Nhöng coâ chaùn gheùt bang Tröôøng Laïc theá naøy thì ñeå coâ ra ngoaøi chôï tìm y só ñieàu trò cho cuõng ñöôïc. Coù ñieàu ta e raèng ñeå ngöôøi ngoaøi chöõa thì laâu khoûi ñaáy. Hoa Vaïn Töû khi naøo laïi tin ñoái phöông coù yù tha mình. Naøng cho laø con meøo baét ñöôïc chuoät roài coøn coá yù tinh nghòch haønh haï ñeå ñuøa chôi tröôùc khi caén cheát. Naøng haèn hoïc ñaùp: -Baát luaän laø boïn mi duøng nguî keá gì cuõng ñöøng hoøng ta maéc baãy. Thaïch Phaù Thieân caøng laáy laøm laï noùi: 158 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Trong gian nhaø ñaù naøy laø choán lao tuø coù gì toát ñeïp ñaâu? Hoa coâ nöông! Coâ nöông neân ra ngoaøi cho thoaûi maùi. Hoa Vaïn Töû nghe chaøng noùi caâu naøy döôøng nhö raát thaønh thöïc. Naøng haéng gioïng hoûi: -Caây tröôøng kieám cuûa ta ñaâu? Boïn mi coù traû ta khoâng? Naøng ñònh buïng: -Trong tay mình coù khí giôùi roài maø Thaïch Phaù Thieân muoán giôû troø bæ oåi, duø mình khoâng ñòch noåi gaõ thì seõ duøng kieám ñeå töï töû. Traàn Xung Chi quay laïi nhìn Bang chuùa ñeå hoûi yù. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Phaûi roài! Hoa coâ nöông quaû nhieân söû kieám. Traàn höông chuû traû laïi coâ ta ñöôïc khoâng? Traàn Xung Chi ñaùp: -Coù coù! Kieám ôû ngoaøi kia, Coâ nöông cöù ñi ra roài taïi haï xin kính hoaøn ngay. Hoa Vaïn Töû nghó buïng: -Mình cuõng khoâng theå ngoài ñaây laøm tuø phaïm maõi ñöôïc. Chi baèng mình cöù ñi ra roài seõ tuyø cô öùng bieán. Mình ñaõ quyeát lieàu, soáng thaùc chaúng ñeå vaøo loøng, thì coøn sôï gì nöõa. Quyeát ñònh roài naøng ñöùng phaét daäy baêng baêng tieán ra ngoaøi cöûa. Thaïch Phaù Thieân vaø Traàn Xung Chi ñi theo sau. Xuyeân qua ñöôøng haàm, cöûa ñaù ra khoûi nhaø lao, Hoa Vaïn Töû böôùc vaøo trong vöôøn hoa, thaáy aùnh döông quang saùng loaø naøng töôûng chöøng nhö ngöôøi cheát ñi ñöôïc soáng laïi maø tinh thaàn theâm phaán khôûi. Traàn Xung Chi muoán laáy loøng bang chuùa. Y chaïy voäi ñi laáy thanh tröôøng kieám cuûa Hoa Vaïn Töû kính caån ñöa cho Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân ñoùn laáy roài ñöa laïi cho Hoa Vaïn Töû. Hoa Vaïn Töû sôï chaøng thöøa cô haï thuû. Naøng lieàn vaän chaân löïc vaøo hai caùnh tay roài ñoät ngoät vöôn hai tay ra choäp laáy thanh kieám ñaùnh veøo moät caùi. Luùc naøng choäp kieám, tay phaûi caàm ngay laáy chuoâi. Naøng giöït kieám veà thì ñoàng thôøi muõi kieám cuõng ñaõ ruùt ra khoûi voû naêm taác, haân hoan loeù leân. Traàn Xung Chi bieát keám phaùp naøng tinh dieäu voâ cuøng. Sôï naøng ñoät nhieân vung kieám cheùm böøa, gaõ voäi xoay tay laïi ruùt moät thanh ñôn ñao ôû trong tay moät teân ñeä töû ñöùng sau löng gaõ. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Hoa coâ nöông! Chaân coâ bò thöông coù thaáy gì trôû ngaïi khoâng? Neáu bò gaãy xöông thì ta tieáp laïi cho, cuõng nhö ta ñaõ tieáp chaân cho con a Hoaøng. 159 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Caâu naøy chaøng noùi raát voâ tình, nhöng ngöôøi nghe laïi ñeå yù. Hoa Vaïn Töû laø moät coâ gaùi phoøng khueâ, naøng thaáy Thaïch Phaù Thieân nhìn chaân mình chaèm chaëp thì ñoû maët leân maéng ngay: -Mi thieät laø ñöùa voâ laïi ñeâ heøn, noùi toaøn moät gioïng haï löu. Thaïch Phaù Thieân raát laáy laøm kyø hoûi: -Sao? Ta hoûi vaäy khoâng ñöôïc ö? Ta muoán coi veát thöông cuûa coâ nöông. Nguyeân chaøng laø ngöôøi ngaây thô chaát phaùc, tuyeät khoâng coù cô taèm chi caû. Nhöng Hoa Vaïn Töû laïi töôûng chaøng coù yù treâu côït mình. Soaït moät tieáng! Naøng ruùt kieám ra khoûi voû, roài quaùt leân: -Gaõ hoï Thaïch kia! Neáu ngöôøi coøn tieán theâm moät böôùc thì baûn coâ nöông seõ lieàu maïng vôùi mi ñoù! Muõi kieám vung leân. Moät laøn thanh quang xanh leø voït ra laêm laêm nhaèm ñaâm vaøo tröôùc ngöïc Thaïch Phaù Thieân. Traàn Xung Chi cöôøi noùi: -Hoa coâ nöông! Bang chuùa ta laø moät baäc thieáu nieân anh tuaán. Ngöôøi ñaõ ñeå yù ñeán coâ nöông laø phuùc phaän cho coâ laém ñoù. Trong tay coâ duø coù caàm kieám hay khoâng, teä bang chuùa cuõng khoâng coi vaøo ñaâu. Coâ nöông neân bieát raèn g trong thieân haï thieáu gì myõ nöõ thanh taân ñoå quaùn xieâu ñình laïi tuoåi môùi caëp keâ muoán keà caän teä bang chuùa moät ñeâm maø khoâng ñöôïc ñoù. Hoa Vaïn Töû giaän uaát ngöôøi leân, saéc maët lôït laït. Naøng khoâng noùi gì nöõa, phoùng ra chieâu "Ñaïi maïc phi sa". Kieám phong rít leân veùo veùo nhaèm ñaâm thaúng vaøo ngöïc Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân hieän giôø tuy noäi coâng cöïc kyø thaâm haäu, song veà maët nghinh ñòch giao phong thì tröôùc nay chaøng chöa hoïc qua. Chaøng thaáy Hoa Vaïn Töû phoùng kieám ñaâm tôùi thì chaân luoáng cuoáng xoay mình chaïy troán. May maø noäi coâng chaøng luyeän ñeán möïc raát tinh thaâm, neân tuy chaân tay vuïng veà nhöng chaïy leï voâ cuøng. Vuø moät caùi, Thaïch Phaù Thieân ñaõ chaïy xa ñeán ngoaøi maáy tröôïng. Hoa Vaïn Töû khoâng ngôø Thaïch Phaù Thieân laïi xoay mình chaïy troán. Ñoái phöông tung mình moät caùi khaùc naøo con chim khoång loà voït ñi. Bình sinh naøng chöa thaáy khinh coâng ai kyø dieäu ñeán theá, baát giaùc ñöùng thoän maët ngaây ngöôøi nhö töôïng goã, khoâng noùi caâu gì nöõa. Thaïch Phaù Thieân hai tay xua loaïn leân noùi: -Hoa coâ nöông! Ta sôï coâ roài! Coâ moàm naêm mieäng möôøi baûo ta öa saùt nhaân, maø chính coâ ñoäng moät tí laø vung kieám gieát ngöôøi. Trôøi ôi! Coâ muoán ñi thì ñi muoán ôû thì ôû... Ta khoâng noùi gì vôùi coâ nöõa. Chaøng laåm baåm: 160 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Sôû dó Hoa Vaïn Töû ñònh vung kieám leân gieát mình taát laø vì moät lí do troïng ñaïi naøo ñoù, chöù khoâng phaûi laø chuyeän ngaãu nhieân. Coù ñieàu mình chöa hieåu roõ lyù do ñoù maø thoâi. Maãu thaân ta thöôøng daïy raèng: noùi nhieàu taát lôõ mieäng. Ta ñaønh ñeå ñaáy roài seõ hoûi Thò Kieám tyû nöông laø hôn. Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy roài trôû goùt ñi vaøo. Hoa Vaïn Töû laáy laøm kyø lôùn tieáng hoûi: -Thaïch bang chuùa! Ngöôi tha ta roài phaûi khoâng? Hay laø ngoaøi kia ngöôi ñaõ ñaët mai phuïc ñeå baét ta laïi! Thaïch Phaù Thieân laáy laøm kyø hoûi: -Ta ngaên caûn vaø baét coâ laøm chi? Neáu ta khoâng caån thaän ñeå coâ ñaâm ta moät nhaùt nöõa laø cheát oan. Hoa Vaïn Töû nghe Thaïch Phaù Thieân noùi vaäy, trong loøng coøn nghi hoaëc. Naøng khoâng theå tin raèng ñoái phöông laïi tha mình moät caùch deã daøng nhö vaây. Naøng cho laø con ngöôøi noåi tieáng aùc oân Thaïch Phaù Thieân coøn nhieàu thuû ñoaïn laøm khoù deã mình. Sau naøng töï nhuû: -Baát luaän gaõ coù aâm möu nguî keá gì, ta haõy cöù ra khoûi nôi ñaàm roàng hang coïp naøy roài seõ tính. Naøng trôïn maét leân nhìn chaøng moät caùi nöõa roài goùt ñi luoân. Traàn Xung Chi cöôøi noùi: -Tuy toån g ñaø bang Tröôøng Laïc chuùng ta khoâng coù chuyeän gì ñaâu, song maáy teân gaùc coång ngoõ chöa hieåu ñaàu ñuoâi khi naøo chòu ñeå Hoa coâ nöông muoán ñi laø ñi muoán ñeán laø ñeán. Nhö vaây chaúng hoaù ra chuùng laø boïn giaù aùo tuùi côm caû hay sao? Hoa Vaïn Töû maøy lieãu döïng ngöôïc, caàm ngang löôõi kieám, hoûi: -Theo yù ngöôi thì laøm sao ? Traàn Xung Chi cöôøi ñaùp: -Theo yù taïi haï thì coâ nöông ñeå Traàn moã daãn ñi môùi ñöôïc. Hoa Vaïn Töû buïng baûo daï: -Muoán qua theàm nhaø ngöôøi taát nhieân phaûi cuùi ñaàu. Laàn naøy ñaùng traùch mình ñaõ loã maõng ñeå cho ñoái phöông coi mình chaúng ñaâu vaøo ñaâu. Mình troùt lôõ roài, neáu baây giôø laïi coøn hung haêng thaúng thaén ra khoûi bang Tröôøng Laïc, thì e raèng khoâng phaûi laø chuyeän deã. Hieän giôø mình haõy taïm thôøi aån nhaãn, ñeå ngaøy sau hoäi hoïp caùc vò sö huynh sö ñeä khôûi cuoäc ñaïi taán coâng, môùi mong röûa ñöôïc caùi nhuïc böõa nay. Naøng nghó vaäy lieàn haï thaáp gioïng ñaùp: -Neáu vaäy thì laøm phieàn cho höông chuû. Traàn Xung Chi quay laïi hoûi Thaïch Phaù Thieân: -Bang chuùa! Baây giôø thuoäc haï ñöa Hoa coâ nöông ra ñöôïc khoâng? Thaïch Phaù Thieân ñaùp: 161 Typed by COI http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Ñöôïc laém, ñöôïc laém! Chaøng nhìn löôõi kieám xanh leø maø Hoa Vaïn Töû laêm laêm caàm tay thì khoâng khoûi kinh haõi. Chaøng khoâng daùm ñöùng ñoái dieän vôùi naøng laâu. Chaøng thaáy Traàn Xung Chi tình nguyeän ñöa naøng ra thì thích quaù neân öng thuaän ngay. Thaïch Phaù Thieân moät mình tìm ñöôøng trôû veà phoøng rieâng. Baát cöù ai gaëp chaøng cuõng kheùp neùp traùnh sang beân ñeå nhöôøng böôùc.Veû maët ngöôøi naøo cuõng ra chieàu cung kính. Thaïch Phaù Thieân veà tôùi phoøng rieâng, nhaø beáp ñaõ böng côm ñöa vaøo. Thò Kieám ñöùng chaàu chöïc cho chaøng duøng côm. Thaïch Phaù Thieân thaáy moùn aên naøo cuõng ngon laønh chæ khen ngôïi luoân mieäng. Chaøng aên lieàn moät luùc boán baùt côm lôùn. Côm nöôùc xong, Thaïch Phaù Thieân baûo Thò Kieám caát doïn xong roài trôû vaøo phoøng cho chaøng hoûi chuyeän. OOo 162 Typed by COI http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn