Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI LAÊM BÒ AÙM SAÙT MAØ RA KHOÛI BÒNH Thò Kieám nghó vaäy lieàn laáy hoäp goã ra noùi: -Phaûi chaêng thieáu gia noùi hình nhaân ñoù laø nhöõng thöù naøy? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Phaûi roài! Hình nhaân ñaây roài coøn laõo baù ñi ñaâu? Laõo baù ñi töø luùc naøo? Thò Kieám hoûi laïi: -Coù laõo baù naøo ñaâu? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Laõo baù laø laõo baù chöù coøn laõo baù naøo? Danh hieäu laõo baù laø Ma Thieân cö só. Thò Kieám chaúng hieåu maáy veà nhöõng nhaân vaät trong voõ laâm. Ma Thieân cö só Taï Yeân Khaùch laø nhaân vaät löøng laãy tieáng taêm treân choán giang hoà maø aû cuõng khoâng hay. AÛ ñaùp: -Thieáu gia ! Xem chöøng thieáu gia ñaõ tænh taùo laïi moät chuùt. Nhöõng vieäc ngaøy tröôùc thieáu gia chöa nhôù ra ñöôïc thì haõy taïm ñeå ñaáy. Baây giôø trôøi haõy coøn khuya, thieáu gia haõy nguû ñi moät luùc nöõa. Hôõi oâi! Thöïc ra thì nhöõng vieäc ngaøy tröôùc thieáu gia queân heát ñi caøng hay. AÛ noùi xong keùo chaên ñaép cho chaøng, toan thu doïn ñoà vaät ñeå ra khoûi phoøng. Chaøng thieáu nieân goïi giaät laïi hoûi: -Thò Kieám tæ nöông! Taïi sao tieåu ñeä khoâng nhôù laïi nhöõng vieäc ngaøy tröôùc caøng hay ? Thò Kieám ngaäp ngöøng ñaùp: -Nhöõng vieäc ngaøy tröôùc cuûa thieáu gia… AÛ noùi dôû dang roài ngöøng laïi cuùi ñaàu xuoán g böôùc mau ra khoûi phoøng. Chaøng thieáu nieân trong daï raát hoang mang. Duø chaøng suy nghó ñeán ñaâu cuõng chaúng hieåu gì heát. Thænh thoaûng chaøng laïi nghe beân ngoaøi coù tieáng moû coác coác roài tieáp ñeán nhöõng tieáng thanh la leng beng. Chaøng khoâng bieát ñaây laø daáu hieäu canh phoøng, laïi nghó raèng nöõa ñeâm roài maø hoï coøn khua chuoâng goõ moû ñeå giôõn chôi. Ñoät nhieân, huyeät Thöông döông ôû ngoùn tay troû beân phaûi noùng ran. Moät luoàng nhieät khí töø ngoùn tay truyeàn qua coå tay, caùnh tay, raàn raàn chaïy leân. Chaøng kinh haõi la thaàm: -Nguy roài! Ñoàng thôøi huyeät Duõng toaøn ôû loøng baøn chaân beân traùi laïi phaùt laïnh thaáu xöông. 129 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Hai luoàng haøn khí vaø nhieät khí xung kích nhau laøm chaøng ñau khoå ñaõ nhieàu. Moãi laàn leân côn, hai luoàn chaân khí boác leân kinh khuûng, ñau ñôùn ñeán cuøng cöïc cho ñeán luùc meâ man khoâng bieát gì nöõa. Coù ñieàu moïi laàn tröôùc thì bieán dieãn naøy xaûy ra vaøo luùc chaøng ñaõ meâ man maø laàn naøy chaøng ñang tænh taùo haún hoi, thöông theá ñoät nhieân phaùt taùc, kheán chaøng caøng kinh taâm ñoäng phaùch. Chaøng thieáu nieân caûm giaùc roõ raøng hai luoàng haøn nhieät töø hai nöûa ngöôøi töø töø chaïy vaøo taâm pheá. Chaøng than thaàm: -Chuyeán naøy thì ñôøi ta ñeán ñaây laø heát roài! Nhöõng laàn tröôùc hai luoàng haøn nhieät chæ ngöng tuï taäp ôû chaân tay, maø laàn naøy noù chaïy vaøo buïng roài tuï taäp ôû traùi tim thì coøn chòu theá naøo noåi? Chaøng thieáu nieân bieát tình theá voâ cuøng nguy ngaäp. Chaøng gaéng göôïng ngoài daäy, toan xeáp baèng laïi, nhöng caëp gioø khoâng theå naøo co vaøo ñöôïc. Chaøng caûm thaáy ñau khoå voâ cuøng roài töï hoûi: -Ngaøy tröôùc laõo baù luyeän coâng chaúng leõ cuõng ñau khoå theá naøy ö ? Taïi laõo baù ñeå hai con seû trong loøng baøn tay ñeå chuùng voã caùnh maø giöõ cho chuùng khoâng bay leân ñöôïc. Mình thaáy vaäy thích quaù töôûng chuyeän ñeå laøm troø chôi. Neáu sôùm bieát theá naøy thì chaúng luyeän laøm gì cho khoå? Boãng ngoaøi cöûa soå coù thanh aâm moät ngöôøi ñaøn oâng hoûi voïng vaøo: -Bang chuùa ñaõ tænh chöa? Thuoäc haï Trieån Phi taïi Baùo Tieäp ñöôøng chaïy veà ñaây baùo tin vì coù vieäc cô maät caàn phaûi caùo caáp. Chaøng thieáu nieân khoâng noùi ñöôïc nöûa tieáng. Hoài laâu boãng thaáy caùnh cöûa soå töø töø môû ra. Boùng ngöôøi thaáp thoaùng. Moät haùn töû maëc aùo saëc sôõ nhaûy voït vaøo. Haùn töû vaøo ñeán tröôùc giöôøng, thaáy chaøng thieáu nieân ñaõ ngoài daäy thì khoâng khoûi giaät mình kinh haûi vì ñaây laø moät cöû ñoäng cuûa chaøng ngoaøi yù nghó cuûa gaõ. Gaõ voäi luøi laïi moät böôùc. Luùc naøy trong ngöôøi chaøng thieáu nieân hai luoàng noäi löïc ñaõ gaëp nhau ôû giöõa khoaûng traùi tim vaø phoåi. Traùi tim chaøng ñaäp yeáu ñi roài coù theå ngöøng laïi baát thaàn maø cheát. Nhöng giöõa luùc cöïc kyø ñau ñôùn thì tinh thaàn chaøng laïi raát linh maãn. Maét chaøng thaáy roõ gaõ haùn töû maëc aùo saëc sôõ chuoàn qua cöûa soå maø vaøo. Chaøng laïi nghe gaõ baùo danh laø Baùo Tieäp ñöôøng Trieån Phi thì khoâng hieåu gaõ coù duïng yù gì. Chaøng chæ giöông caëp maét thao laùo leân nhìn gaõ. Trieån Phi luøi laïi moät böôùc maø vaãn khoâng thaáy chaøng thieáu nieân coù ñoäng tænh gì. Gaõ lieàn kheõ caát tieáng hoûi: -Bang chuùa ! Taïi haï nghe noùi laõo gia luyeän coâng bò taåu hoûa nhaäp ma, trong ngöôøi cöïc kyø khoù chòu. Baây giôø laõo gia ñaõ bôùt chöa ? Chaøng thieáu nieân run ngöôøi leân maáy caùi khoâng noùi ra tieáng. 130 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Trieån Phi caû möøng laïi noùi: -Bang chuùa ! Hieän giôø bang chuùa chöa khoûi haún khoâng neân cöû ñoäng coù phaûi theá khoâng ? Tieáng gaõ noùi tuy raát nhoû song Thò Kieám ôû phoøng beân kia cuõng nghe tieáng lieàn chaïy sang ngay. AÛ thaáy Trieån Phi veû maët cöïc kyø hung aùc thì giaät mình kinh haõi hoûi : -Ngöôi vaøo phoøng bang chuùa coù vieäc chi ? Sao khoâng thoâng baùo maø daùm thieän tieän nhaûy vaøo ? Ngöôi muoán laøm loaïn chaêng ? Trieån Phi laïng ngöôøi nhanh nhö chôùp ñeán beân Thò Kieám. Tay phaûi gaõ huyùch vaøo sau löng aû. Ngoùn tay beân höõu laïi ñieåm xuoáng ñaàu vai aû. Thò Kieám môùi bieát ñoâi chuùt voõ ngheä, maø Trieån Phi laø tay kieâu haõn, thaân thuû mau leï phi thöôøng, thì aû laøm sao choáng noåi ? Gaõ môùi ra hai chieâu ñaõ kieàm cheá huyeät ñaïo aû ñöôïc ngay. Gaõ ñeå aû ngoài töïa vaøo gheá roài laáy ra moät maûnh vaûi nheùt vaøo mieäng aû. Thò Kieám trong loøng noùng naûy voâ cuøng. AÛ bieát haønh ñoäng cuûa trieån Phi nguy haïi cho bang chuùa, nhöng khoâng coù caùch naøo keâu ngöôøi ñeán cöùu vieän ñöôïc. Trieån Phi tuy kieàm cheá ñöôïc Thò Kieám roài, nhöng ñoái vôùi bang chuùa haén vaãn e deø sôï seät. Haén giô chöôûng leân noùi: -Neáu ta ñaùnh mi moät ñoøn Thieát Sa chöôûng naøy thì haï saùt con tieän tyø chaúng coù chi laø khoù. Gaõ vung chöôûng leân nhöng khoâng ñaùnh xuoáng ngay, buïng baûo daï: -Neáu bang chuùa chöa maát heát noäi coâng thì nhaát ñònh y seõ ra tay giaûi cöùu cho con nha hoaøn naøy. AÂu laø ta haõy thöû xem sao. Gaõ vöøa nghó vöøa nhaém ñænh ñaàu Thò Kieám boå xuoáng. Baøn tay gaõ coøn caùch chöøng nöûa thöôùc maø thaáy bang chuùa vaãn ngoài yeân khoâng nhuùc nhích thì trong buïng möøng thaàm. Laäp töùc gaõ thu chöôûng veà quay laïi nhìn chaøng thieáu nieân toeùt mieäng cöôøi, nhe boä raêng traéng ôûn coi raát hung döõ. Gaõ leân tieáng maéng: -Thaèng quyû con daâm ñaûng naøy ! Ngaøy thöôøng mi gaây ra bao nhieâu chuyeän haønh hung taùc aùc. Khoâng ngôø böõa nay mi laïi cheát veà tay ta. Keå ra thì ta haï thuû gieát mi trong tröôøng hôïp naøy cuõng khoâng phaûi laø haønh vi cuûa baäc anh huøng haûo haùn. Nhöng ñoái vôùi mi laø moät ñöùa ñeâ tieän, vaû laïi giöõa mi vaø ta ñaõ coù moái thuø saâu töïa bieån, thì coøn caàn ñeám xæa ñeán leà luaät giang hoà nöõa ? Giaû tyû mi laø keû bieát troïng nghóa khí nhö ngöôøi haøo kieät thì chaúng quyeán ruõ vôï ta. Chaøng thieáu nieân tuy ngöôøi khoâng nhuùc nhích ñöôïc, nhöng thaàn trí vaãn coøn tænh taùo. Chaøng nghe raát roõ raøng nhöõng lôøi noùi cuûa Trieån Phi, chaúng hieåu ñaàu ñuoâi ra sao, töï hoûi: -Gaõ naøy noùi caùi gì maø thuø saâu töïa bieån ? Y coøn noùi ta quyeán ruõ vôï con chi chi, naøo ta coù bieát ? 131 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thò Kieám nghe trieån Phi noùi laïi ñuoåi theo moät yù nghó rieâng. AÛ bieát chuû nhaân baûn tính phong löu laõng maïn lieàn tin lôøi gaõ laø ñuùng söï thaät, neân buïng baûo daï: -Khoâng hieåu thieáu gia ñaõ nôï bao nhieâu moùn traêng hoa ? Nay y coù cheát veà tay gaõ naøy thì cuõng laø moät chuyeän quaû baùo nhôõn tieàn. Tuy aû nghó vaäy, nhöng trong loøng raát ñoåi boàn choàn vaø cho laø mình cuøng thieáu gia ñaõ thaønh nghóa chuû boäc thì phaûi giöõ daï trung thaønh. AÛ coá cöïa ñeå toan vieän trôï cho chaøng thieáu nieân. Nhöng vöøa caát tay thì ñaõ caûm thaáy teâ nhöùc. Bòch ! AÛ ngaõ laên xuoáng ñaát. Nguyeân Thò Kieám ñaõ bò Trieån Phi ñieåm huyeät. Baây giôø aû raùng caát nhaéc chaân tay neân ñang töïa vaøo thaønh gheá lieàn teù xuoáng. Tuy Trieån Phi cuõng hieåu Thò Kieám muoán cöùu chuû, nhöng gaõ khoâng caàn ñeám xæa ñeán vì bieát aû khoâng laøm gì ñöôïc. Hôn nöõa gaõ muoán daønh thì giôø ñeå thoùa maï keû thuø cho haû giaän tröôùc khi haï saùt. Gaõ noùi: -Vôï con ta bò thaát thaân vaøo tay mi. Höø ! Mi töôûng ta maét laáp tai ngô cam taâm laøm moät ñöùa heøn haï si ngoác chaúng bieát gì. Mi yeân trí laø ta coù bieát cuõng chaúng laøm gì ñöôïc mi, ñaønh uoáng haän nuoát hôøn, chòu ngaäm boà hoøn laøm ngoït. Ngôø ñaâu trôøi coøn coù maét khieán cho thaèng quyû daâm aùc gaây neân bao nhieâu toäi loãi nhö mi laïi coù ngaøy loït vaøo tay ta. Döùt lôøi, Trieån Phi ñöùng thuû theá vaän noäi löïc vaøo caùnh tay chuyeån raéc raéc, roài gaõ vung chöôûng nhaém ñaùnh vaøo tröôùc ngöïc thieáu nieân. Trieån Phi nguyeân laø moät vò höông chuû Baùo Tieäp ñöôøng, töùc moät trong nguõ ñöôøng cuûa bang Tröôøng Laïc. Coâng phu Thieát sa chöôûng cuûa gaõ ñaõ luyeän tinh thaâm ñeán möùc ñoä ñaùnh tan bia vôõ ñaù, maø gaõ vaän ñuû möôøi thaønh coâng löïc nhaèm ñaùnh vaøo huyeän Ñaûn trung ôû giöõa ngöïc, ñaàu xöông moû aùc thì töôûng chaøng thieáu nieân coøn soáng laøm sao ñöôïc ? Boãng nghe ñaùnh “raéc” moät tieáng. Tình traïng baát ngôø ñaõ dieãn ra: Caùnh tay phaûi Trieån Phi bò gaãy rôøi. Ngöôøi gaõ bò haát luøi laïi baêng qua cöûa soå laøm gaãy caû chaán song roài teù laên xuoáng ñaát beân ngoaøi phoøng. Laäp töùc bao nhieâu khí maïnh trong toaøn thaân gaõ bò beá taéc. Gaõ naèm cheát giaác. Ngoaøi caên phoøng naøy laø moät hueâ vieân. Trong vöôøn luùc naøo cuõng coù moät ñoäi tuaàn tieåu. Ñeâm nay nhaèm gaëp truùng phieân tuaàn tieåu canh gaùc cuûa bang chuùng Baùo Tieäp ñöôøng. Noäi taåm cuûa bang chuùa laø nôi ñöôïc phoøng thuû raát nghieâm maät. Trieån Phi muoán traû thuø töø maáy böõa tröôùc, nhöng gaõ khoâng daùm haáp taáp, vaø neáu khoâng phaûi phaän söï 132 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung mình canh gaùc thì khoù beà haønh ñoäng, neân gaõ ñaønh coá neùn giaän chôø cho ñeán böõa nay. Vieäc canh phoøng noäi taåm ñaõ loït vaøo tay gaõ, neân gaõ môùi beû chaán song cöûa soå töø tröôùc ñeå chui vaøo chuoàn ra. Luùc naøy, Trieån Phi teù vaøo buïi mai coâi, caønh laù röôøm raø. Boïn tuaàn tieåu thaáy khoùm mai coâi lay ñoäng, thì hai teân caàm ñuoác chaïy laïi giô leân soi. Chuùng thaáy Trieån Phi naèm khoâng nhuùc nhích, chaúng hieåu soáng cheát theá naøo. Chuùng cho laø coù cöôøng ñòch leûn vaøo phoøng bang chuùa, neân ñeàu caû kinh thaát saéc. Chuùng thoåi leân moät tieáng coøi baùo ñoäng, roài ruùt ñôn ñao ra thoø ñaàu qua cöûa soå nhìn vaøo. Trong phoøng toái ñen nhö möïc laïi khoâng thaáy, ñoäng tænh gì. Hai teân tuaàn canh voäi giô ñuoác soi vaøo, ñoàng thôøi vung ñao leân ñeå baûo veä tröôùc maët. Aùnh ñao loeù ra, hai ga nhìn roõ bang chuùa ngoài xeáp baèng treân giöôøng. Döôùi ñaát tröôùc giöôøng naèm, moät thieáu nöõ naèm laên ra ñoù, döôøng nhö laø aû thò nöõ cuûa bang chuùa. Ngoaøi ra, khoâng coøn ai nöõa. Giöõa luùc aáy, boãng nghe bang chuùng ngaû tröôùc ngaû sau ñeàu thoåi coùi baùo ñoäng roài luïc tuïc chaïy ñeán. Höông chuû Hoå maõnh ñöôøng laø Khaâu Sôn Phong ruùt thieát giaûn ra caàm tay, lôùn tieáng la hoûi: -Bang chuùa ! Laõo gia bình yeân chaêng ? Gaõ vöøa la vöøa veùn reøm chaïy vaøo phoøng bang chuùa thì thaáy y run baàn baät khoâng ngôùt. Ñoät nhieân bang chuùa oeï leân moät tieáng roài haù mieäng thôû ra maáy buïm maùu tím baàm, coù ñeán haøng maáy baùt. Khaâu Sôn Phong voäi neù ngöôøi sang moät beân ñeå traùnh cho maùu khoûi baén vaøo quaàn aùo. Gaõ coøn ñang kinh ngaïc, thì thaáy bang chuùa ñaõ böôùc xuoáng giöôøng naâng ñôõ aû thò nöõ leân hoûi: -Thò Kieám tyû nöông ! … Haén coù laøm cho tyû nöông bò thöông khoâng ? Y vöøa hoûi vöøa moùc taám khaên nheùt trong mieäng Thò Kieám ra. Thò Kieám thôû phaøo moät caùi hoûi laïi: -Thieáu gia ! Y coù ñaû thöông thieáu gia khoâng ? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Gaõ ñaùnh ta moät chöôûng nhöng laïi laøm cho ta khoan khoaùi voâ cuøng ! Boãng ngoaøi cöûa coù tieáng chaân ngöôøi nhoän leân. Boïn Boái Haûi Thaïch, Meã Hoaønh Daõ laät ñaät chaïy vaøo phoøng. Coøn nhöõng ngöôøi ñòa vò thaáp keùm thì ñöùng caû ngoaøi cöûa ñeå phoøng veä. 133 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch tieán vaøo hoûi chaøng thieáu nieân: -Bang chuùa ! Thích khaùch ñeán kinh ñoäng bang chuùa ö ? Chaøng thieáu nieân ngô ngaùc hoûi laïi : -Thích khaùch gì ñaâu ? Chaúng coù thích khaùch naøo caû ! Luùc naøy, nhöõng tay cao thuû ñaõ tieáp noäi löïc cho trieån Phi vaø cöùu tænh gaõ laïi roài, lieàn ñöa gaõ vaøo trong phoøng. Trieån Phi ñaõ bieát luaät leä boån bang cöïc kyø nghieâm ngaët. Keû naøo can toäi maïo phaïm ñeán baäc toân tröôûng hay möu ñoà phaûn laïi baûn bang taát bò gia hình cöïc kyø khoác lieät. Phaïm nhaân seõ bò loät traàn coät vaøo moät phieán ñaù ôû phía sau nuùi goïi laø Hình Ñaøi Thaïch, ñeå cho ong chaâm kieán ñoát, raén caén reát huùt, cuøng dieàu tha quaï moå loâi töøng mieáng thòt. Cöïc hình haønh haï ñeán taùm chín ngaøy môùi cheát ñi ñöôïc. Trieån Phi vöøa vaän toaøn löïc ñeå ñaùnh bang chuùa moät ñoøn thaät naëng. Gaõ chaéc maåm chæ moät chöôûng ñoù laø keát quaû xong tính maïng bang chuùa ñeå röûa ñöôïc moái haän saâu cay maø gaõ oâm aáp töø maáy naêm nay. Coøn tính maïng gaõ thoaùt ñöôïc laø may, maø khoâng thì coù bò cöïc hình gaõ cuõng cam taâm. Ngôø ñaâu, phaùt chöôûng cuûa gaõ chaúng nhöõng khoâng laøm gì ñöôïc bang chuùa, maø coøn bò noäi löïc cöïc kyø thaâm haäu cuûa ñoái phöông haát ngöôïc laïi laøm gaõy caùnh tay phaûi. Hôn theá nöõa, gaõ coøn bò noäi thöông cöïc kyø traàm troïng. Baây giôø gaõ khoâng nghó gì nöõa chæ mong sao ñöôïc choùng cheát cho yeân thaân. Gaõ thaáy mình bò ñöa vaøo phoøng thì yeân trí laø seõ bò gia hình. Gaõ lieàn ngöng tuï noäi töùc vaø chæ coøn chôø bang chuùa ra leänh moät caâu: “Coät phaïm nhaân vaøo Hình Ñaøi Thaïch ñeå haén chòu luaät thieân hình cuûa baûn bang” laø laäp töùc gaõ ñaäp ñaàu vaøo vaùch ñeå töï töû. Boái Haûi Thaïch laïi caát tieáng hoûi: -Bang chuùa ! Phaûi chaêng thích khaùch ñaõ chui qua cöûa soå vaøo phoøng ? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Ta ñang luùc mô maøng nhö ngöôøi nguû say, thì döôøng nhö khoâng coù ai tieán vaøo caû. Trieån Phi nghe bang chuùa noùi vaäy thì raát laáy laøm kyø. Gaõ töï hoûi: -Chaúng leõ luùc ñoù y vaãn coøn thaàn trí meâ man chöa tænh, neân môùi khoâng bieát laø ta ñaõ vung chöôûng ñaùnh y. Nhöng gaõ laïi laåm baåm: -Song coøn con nha ñaàu kia bieát roõ mình ñaõ haï thuû, taát thò seõ noùi huîch toeït ra. Quaû nhieân, Boái Haûi Thaïch ñöa tay ra voã vaøo löng vaø naén vai Thò Kieám maáy caùi. Y coøn vaän noäi löïc ñeå giaûi huyeät ñaïo cho aû, roài caát tieáng hoûi: -Ai ñaõ phong toûa huyeät ñaïo ngöôi ? Thò Kieám troû vaøo Trieån Phi ñaùp: -Chính y ñoù. 134 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch quay laïi ngoù Trieån Phi ra chieàu nghi hoaëc. Trieån Phi cöôøi laït moät tieán g. Gaõ toan thoùa maï maáy caâu cho söôùng mieäng roài cheát thì cheát. Nhöng gaõ chöa môû mieäng thì bang chuùa ñaõ leân tieáng tröôùc. -Chính ta … ta baûo y laøm vaäy ñoù. Trieån Phi cöïc kyø kinh ngaïc, mieäng haù hoác ra khoâng bieát noùi sao. Thò Kieám caøng kinh ngaïc hôn, vì aû ñaõ troâng roõ Trieån Phi ñoäng thuû toan haï saùt bang chuùa, maø sao baây giôø bang chuùa töï nhaän ñaõ sai gaõ ñieåm huyeät mình ? AÛ laåm baåm: -Taâm thaàn bang chuùa hoà ñoà nhö theá ö ? Hoà ñoà ñeán noãi tröôùc khoâng môõ mieäng noùi caâu gì, maø baây giôø laïi töï nhaän laáy laø chính mình ra leänh, thì thaät laø kyø ! Trieån Phi vaø Thò Kieám ñeàu ñöùng thoän maët ra ngoù chaøng thieáu nieân. Caû hai cuøng khoâng tin ôû tai mình vaø ñeàu töï hoûi: -Neáu quaû bang chuùa noùi thaät thì coù duïng yù gì ? Chaøng thieáu nieân thaáy tình traïng naøy, thöïc ra chaøng chaúng hieåu chi heát. Nhöng chaøng thaáy tình theá cöïc kyø nghieâm troïng, maø moïi ngöôøi ñoái vôùi mình ñeàu moät nieàm toân kính. Duø chaøng coù ngaây thô nhöng cuõng ñoaùn bieát raèng: -Neáu boïn ngöôøi naøy bieát Trieån Phi ñaõ haï thuû ñieåm huyeät Thò Kieám vaø phoùng chöôûng ñaùnh mình thì thieät laø baát lôïi cho gaõ. Theá roài chaøng buoät mieäng noùi gaït moät caâu ñeå gôõ moái nguy cho Trieån Phi. Coøn vì nguyeân nhaân gì maø chaøng ñaõ baûo veä gaõ thì chính chaøng cuõng khoâng bieát nöõa. Chaøng chæ nhôù mang maùng raèng luùc Trieån Phi haï thuû ñaùnh mình, veû maët cöïc kyø phaãn noä, toû ra coù moät lyù do gì neân, baát ñaéc dó gaõ phaûi ra tay, chöù khoâng phaûi töï nhieân voâ côù maø gaõ ñònh ñaùnh cheát chaøng. Hôn nöõa, giöõa luùc ñoù hai luoàng khí haøn nhieät xung kích nhau cöïc kyø maõnh lieät chaøng cô hoà khoâng chòu noãi. Nhôø phaùt chöôûng cuûa Trieån Phi ñaùnh truùng huyeät Ñaûn trung maø chaøng heát ñau ñôùn. Huyeät Ñaûn Trung laø maáu choát giao thoâng cuûa caùc ñöôøng kinh maïch trong ngöôøi. Chöôûng löïc cuûa Trieån Phi maõnh lieät phi thöôøng kheùo sao ñaùnh truùng choã vaø ñuùng luùc. Hai luoàng coâng löïc maõnh lieät veà Haøn yù mieân chöôûng vaø Vieâm vieâm coâng tuï hoäi caû ôû ñoù. Chöôûng löïc cuûa Trieån Phi ñaõ khai thoâng, cheá hoùa hai luoàng noäi löïc khoâng coøn ñình tuï laïi ñoái laäp nhau vaø coâng kích nhau nöõa. Ñoàng thôøi noäi löïc chaøng ñoät nhieân gia taêng moät caùch khoâng theå töôûng töôïng ñöôïc. Noäi löïc ñoù ñaõ haát ngöôïc laøm gaãy tay Trieån Phi cuøng toáng gaõ ra ngoaøi cöûa soå. Chaøng thieáu nieân chaúng hieåu ra sao, maø chæ thaáy khí haøn ñang ñoùng baêng laïnh thaáu xöông baây giôø ñaõ oân nhu laïi, maø khí noùng nhö löûa cuõng dòu bôùt ñi. Khaép mình maãy vaø töù chi thoaûi maùi voâ cuøng ! 135 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Moät luùc sau caû luoàng thanh löông hoøa hoaõn, chaøng cuõng khoâng coøn caûm giaùc thaáy nöõa, maø chæ thaáy tinh löïc trong ngöôøi traøn treà ñaày raãy, trong ngöôøi böùc röùc, chaøng muoán la leân moät tieáng thaät to. Khi Hoå maõnh ñöôøng höông chuû Khaâu Sôn Phong tieán vaøo phoøng, chaøng thieáu nieân mieäng hoäc ra maáy buùm öù huyeát. Töø luùc ñoù, chaøng caûm thaáy taâm thaàn khoan khoaùi noäi löïc phong phuù, ñaàu oùc cuõng caûm taêng theâm phaàn minh maãn. Boïn Boái Haûi Thaïch thaáy Thò Kieám xieâm aùo xoác xeách vaø ñaàu toùc roái tung, veû maët bô phôø thì nghó ngay ñeán bang chuùa voán laø ngöôøi tham daâm hieáu saéc. Y vöøa khoûi troïng bònh lieàn nghó ngay ñeán chuyeän traêng hoa. Ñoái vôùi Thò Kieám chaéc y ñang toan baøi eùp lieãu naøi hoa thì vöøa gaëp luùc höông chuû Trieån Phi ôû Baùo Tieäp ñöôøng ñi tuaàn qua phoøng nguû bang chuùa. Bang chuùa lieàn goïi gaõ vaøo, sai gaõ ñieåm huyeät Thò Kieám ñeå mình thoûa loøng duïc voïng. Nhöng hoï khoâng hieåu Trieån Phi ñaõ ñaéc toäi theá naøo vôùi bang chuùa maø bò haát ra ngoaøi cöûa soå. Moïi ngöôøi coøn bieát taâm tính bang chuùa coá chaáp vaø noùng naûy. Duø laø nhöõng ngöôøi coù ñòa vò cao caû trong bang raát thaân tín vôùi y, nhöng gaëp luùc y noåi ñoùa laø lieàn tay ñaám chaân ñaù luoân, chaúng neå nang gì ai heát. Baây giôø hoï thaáy Trieån Phi thöông theá cöïc kyø traàm troïng, mình maãy maët muõi laïi bò gai nhoïn ôû khoùm mai coâi ñaâm vaøo chaûy maùu loang loå, thì ñeàu coù yù thöông haïi gaõ. Song hoï laïi sôï laøm cho bang chuùa phaûi beõ baøng, neân chaúng ai laïi beân thaêm hoûi ñeå an uûi gaõ moät caâu naøo. Moïi ngöôøi ñeàu cuøng moät yù nghó nhö vaäy, neân khoâng ai daùm ñeà caäp ñeán chuyeän thích khaùch nöõa. Hoå maõnh ñöôøng höông chuû Khaâu Sôn Phong chôït nhôù tôùi mình vöøa suøng suïc chaïy vaøo vaø coù theå ñaõ gaây trôû ngaïi cho bang chuùa. Gaõ thaáy Trieån Phi nhö vaäy thì cuõng lo lôõ bang chuùa trôû maët traùch phaït ñeán mình neân gaõ khoâng muoán truøng trình ôû laïi nöõa, lieàn khom löng noùi: -Bang chuùa haõy nghæ ngôi. Thuoäc haï xin caùo thoaùi. Nhöõng ngöôøi kia thaáy Khaâu Sôn Phong ruùt lui roài, cuõng nghieâng mình thì leã roài luïc tuïc dôøi khoûi phoøng bang chuùa. oOo 136 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn