Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI BOÁN TÖÔÛNG THIEÁU GIA TOAN BAØI GHEÏO NGUYEÄT Chaøng thieáu nieân gaéng göôïng choáng ñôõ ñöôïc chöøng nöûa giôø roài meâ ñi khoâng bieát gì nöõa. Chaøng ôû trong tình traïng meâ man khoâng bieát ñaõ bao laâu. Toaøn thaân noùng nhö laø löûa, moà hoâi thoaùt ra ñaàm ñìa, mieäng raùo moâi khoâ. Sau luùc noùng laïi ñeán côn laïnh. Trong caùc kinh maïch, töôûng chöøng nhö huyeát dòch ñoùng laïi thaønh baêng. Chaøng thieáu nieân cöù luaân löu nhö vaäy heát côn noùng laïi ñeán côn laïnh, heát laïnh roài laïi noùng ran. Trong luùc mô maøng, chaøng thaáy ñuû haïng ngöôøi, trai coù, gaùi coù, xaáu coù, ñeïp coù, qua laïi tröôùc maét chaøng, noùi naêng vôùi chaøng. Nhöng chaøng chaúng nghe thaáy ai noùi moät caâu naøo. Chaøng muoán keâu eân maø khoâng sao thoát ra lôøi ñöôïc. Coù luùc chaøng thieáu nieân thaáy tröôùc maét saùng loøa coù luùc töôûng chöøng nhö toái ñen. Coù luùc laïi töïa nhö ngöôøi beân caïnh ñang aên uoáng gì, ñöôïc mieáng ngon thì veû maët töôi cöôøi, maø uoáng phaûi ñoà cay ñaéng thì nhaên maët laïi. Chaøng thieáu nieân ôû trong tình traïn mung lung nhö vaäy khoâng bieát ñaõ maáy ngaøy. Moät hoâm chaøng caûm thaáy traùn maùt röôïi, muõi ngöûi thaáy muøi thôm. Chaøng töø töø môû maét ra. Ñaàu tieân chaøng nhìn thaáy moät caây hoàng chuùc ñang chaùy, ngoïn löûa rung rinh. Roài chaøng laïi nghe thaáy moät thanh aâm raát nhoû loït vaøo tai mình: -Coâng töû tænh laïi roài ö ? Chaøng thieáu nieân ñöa maét nhìn veà phía phaùt ra thanh aâm thì thaáy moät thieáu nöõ chöøng möôøi baûy möôøi taùm tuoåi. Naøng maëc aùo maøu xanh laït. Maët naøng hình traùi xoan, naøng mæm cöôøi heù hai haøm raêng traéng nhö ngoïc kheõ noùi: -Coâng töû coøn choã naøo khoù chòu nöõa khoâng ? Chaøng thieáu nieân oân laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra. Chaøng nhôù roõ mình ñang ôû treân nuùi Ma Thieân Laõnh luyeän coâng thì ñoät nhieân nöûa ngöôøi phaùt nhieät noùng nhö löûa coøn nöûa ngöôøi laïi laïnh nhö baêng, roài chaøng meâ man khoâng bieát gì nöõa. Baây giôø hoài tænh thì ñoät nhieân thaáy thieáu nöõ naøy xuaát hieän. Chaøng laåm baåm: -Ta … ta … Chaøng phaùt giaùc ra mình ñang naèm treân moät caùi giöôøng eâm aám laïi coù chaên ñaép treân ngöôøi. Chaøng toan ngoài daäy, nhöng vöøa cöïa mình thì töù chi cuøng khaép mình maåy töïa nhö bò traêm nghìn kim ñaâm vaøo ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng khoâng nhòn döôïc la leân: -Uùi chao ! 119 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thieáu nöõ laïi leân tieáng: -Coâng töû vöøa hoài tænh khoâng neân cöû ñoäng. Taï ôn trôøi phaät ! Theá laø caùi maïng nhoû beù naøy coù theå vaõn hoài ñöôïc roài. Naøng noùi xong ñoät nhieân maët ñoû böøng leân roài ngoaûnh ñaàu nhìn ra choã khaùc. Chaøng thieáu nieân cuõng khoâng khoûi hoài hoäp trong loøng. Chaøng nhaän thaáy coâ beù dung nhan xinh ñeïp, tính tình khaû aùi. Chaøng aáp uùng hoûi: -Ta … ta ôû choå naøo ñaây ? Thieáu nöõ quay ñaàu laïi giô ngoùn tay troû leân ñeå vaøo mieäng ra hieäu cho chaøng ñöøng leân tieáng. Naøng kheõ noùi: -Coù ngöôøi ñeán ñoù ! Ta phaûi ñi ñaây ! Boùng ngöôøi thaáp thoaùng, naøng chuoàn qua cöûa soå ra ngoaøi. Chaøng thieáu nieân chæ thaáy hoa maét leân moät caùi laø thieáu nöõ ñaõ maát huùt. Chaøng laïi nghe treân noùc nhaø coù tieáng böôùc chaân laïo xaïo raát mau thì khoâng khoûi buaâng khuaâng töï hoûi: -Naøng laø ai ? Chaúng hieåu naøng coøn ñeán thaêm ta nöõa khoâng ? Moät laùt sau quaû coù tieáng chaân ngöôøi ñi ñeánbeân cöûa roài haéng gioïng hai tieáng. Cöûa phoøng keït môûi. Hai ngöôøi ñi vaøo laø moät laõo giaø oám o vaø moät gaõ gaày ñeùt, neùt maët hôi quen quen döôøng nhö ñaõ gaëp ôû ñaâu. Laõo giaø thaáy chaøng thieáu nieân giöông maét leân nhìn thì loä veû vui möøng tieán laïi noùi: -Bang chuùa ! Bang chuùa thaáy trong ngöôøi theá naøo ? Böõa nay veû maët bang chuùa ñaõ khaù töôi roài. Chaøng thieáu nieân ngaäp ngöøng hoûi laïi: -Laõo … laõo laø ai ? Hieän giôø … ta ôû ñaây laø nôi naøo ñaây ? Laõo giaø thoaùng loä veû lo buoàn nhöng laïi töôi cöôøi ngay, ñaùp: -Bang chuùa bò troïng beänh ñaõ baûy taùm ngaøy roài. Baây giôø thaàn trí phuïc hoài, thieät laø ñaùng möøng. Xin Bang chuùa haõy naèm yeân döôõng thaàn. Saùng mai thuoäc haï seõ ñeán vaán an. Laõo noùi xong ñöa ngoùn tay ra ñaët leân ngöïc chaøng moät laùt roài gaät ñaàu cöôøi noùi: -Döôøng nhö taâm maïch bang chuùa ñaõ oån ñònh khaù nhieàu, khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi nöõa. Thieät laø ngöôøi laønh coù hoaøng thieân uûng hoä vaø toaøn bang cuõng ñöôïc höôûng phuùc. Chaøng thieáu nieân ngaïc nhieân noùi: -Ta … ta laø Caåu taïp chuûng chöù coù phaûi bang chuùa gì ñaâu ? Laõo giaø cuøng gaõ gaày ñeùt nghe chaøng thieáu nieân noùi caâu naøy thì ngaån maët ra, ñöa maét nhìn nhau. Laõo giaø kheõ noùi: -Xin bang chuùa haõy yeân nghæ. 120 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Laõo ñi giaät luùi maáy böôùc ñoaïn trôû ra khoûi phoøng. Laõo giaø naøy chính laø Tröôùc thuû thaønh xuaân Boái Haûi Thaïch, coøn gaõ gaày ñeùt chính laø höông chuû Meã Hoaønh Daõ. Meã Hoaønh Daõ ñaõ bò Taï Yeân Khaùch ñaû thöông baèng noäi löïc ôû Ma Thieân Laõnh. May nhôø coù Boái Haûi Thaïch voõ coâng ñaõ cao cöôøng, y thuaät aïi tinh thoâng cöùu vieän gaõ kòp thôøi ñem veà toång ñaø bang Tröôøng Laïc ñieàu döôõng maáy ngaøy vaø daàn daàn khoûi noäi thöông. Nhöng gaõ moät ñôøi noåi tieáng anh huøng maø bò Taï Yeân Khaùch chæ ra moät chieâu ñaõ baét ñöôïc thì trong loøng raát phieàn muoän, Boái Haûi Thaïch thöôøng khuyeân gaõ: -Meã hieàn ñeä ! Vuï naøy cuõng taïi chuùng ta haønh ñoäng loå maõng maø ra. Hoâm aáy, mình töôûng Taï tieân sinh laø keû thuø neân môùi hoà ñoà nhö vaäy. Phaûi chi, y noùng giaän cheá phuïc caû chín anh em thì chaéc khoâng coøn ai ñeán kinh ñoäng bang chuùa ñeå ñöa ngöôøi vaøo hoaøn caûnh taåu hoûa nhaäp ma. Nhöng y chæ kieàm cheá moät mình hieàn ñeä roài boû ñi ngay. Chuùng ta taùm ngöôøi luïc tìm thaáy bang chuùa. Ngay luùc aáy ngöôøi hoân meâ baát tænh, tình theá raát laø nguy ngaäp, khoâng ai daùm ñoaùn tröôùc laø ngöôøi coù qua khoûi ñöôïc khoâng. Baây giôø tuy ngöôøi ñaõ khaù nhieàu nhöng caùi moân bang chuùa ñang luyeän aâm döông xung ñoät nhau khuûng khieáp thì duø thaàn kyø ñeán ñaâu cuõng khoâng theå luyeän ñeán nôi ñöôïc. Luùc noäi thöông phaùt taùc haõy coøn nguy ngaäp laém. Vaïn nhaát bang chuùa xaûy chuyeän baát traéc thì trong boïn chín anh em ta Meã hieàn ñeä laø ngöôøi toäi nheï nhaát, vì tuy hieàn ñeä coù leân Ma Thieân Laõnh, nhöng bò Taï tieân sinh kieàm cheá, ñaõ maát coâng löïc ngay töø tröôùc khi thaáy maët bang chuùa. Meã Hoaønh Daõ noùi: -Boái tieân sinh khoâng theå phaân bieät keû coù toäi hay khoâng baèng caùch ñoù ñöôïc. Bang chuùa maø coù meänh heä naøo thì caû chín ngöôøi chuùng ta chæ coù ñöôøng vung kieám leân töï vaãn maø thoâi, coøn ngoaøi ra chaúng coù caùch naøo ñeå khoûi hoå theïn vôùi löông taâm vaø ñeå taï toäi vôùi bang chuùa nöõa. Sau khi ñoaøn ngöôøi veà toång ñaø, ñeán ngaøy thöù taùm Boái Haûi Thaïch vaø Meã Hoaønh Daõ vaøo phoøng thaêm beänh bang chuùa thì thaáy Thaïch bang chuùa ñaõ môû maét ra vaø mieäng ñaõ noùi ñöôïc maáy tieáng. Hai ngöôøi möøng rôõ voâ cuøng. Coù ñieàn hoï vaãn lo Thaïch bang chuùa laàn naøy luyeän coâng ñeå taåu hoûa nhaäp ma neân taâm thaàn bò toånthöông troïng ñaïi ñeán noåi khoâng nhaän ra ñöôïc ngöôøi nhaø nöõa, vaø mieäng laïi noùi ra nhöõng caâu hoà ñoà nhö ngöôøi loaïn trí. Boái Haûi Thaïch baét maïch thaáy ñaõ oån ñònh khaù nhieàu. Laõo ñang möøng thaà thì ngôø ñaâu chaøng thieáu nieân laïi noùi ra moät caâu ngôù ngaån : “ta laø Caåu Taïp Chuûng chöù coù phaûi bang chuùa gì ñaâu ?” khieán cho Boái, Meã hai ngöôøi caû kinh thaát saéc khoâng daùm noùi nöõa laäp töùc lui ra. Hai ngöôøi ra khoûi phoøng, Meã Hoaønh Daõ hoûi Boái Haûi Thaïch: -Theá naøo ? 121 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Boái Haûi Thaïch traàm ngaâm moät laùt roài noùi: -Hieän giôø taâm thaàn bang chuùa haõy coøn meâ man chöa tænh taùo. Tieåu huynh heát loøng taän tuïy chöõa cho laõo gia. Chaúng choùng thì chaày, chaéc ngöôøi coù theå khoûi ñöôïc. Boái Haûi Thaïch noùi tôùi ñaây ngöng laïi moät laùt roài tieáp: -Coù ñieàu … hieän nay moïi vieäc raát gaáp. Chaúng bieát bao giôø ngöôøi môùi hoaøn toaøn khoûi haún. Chaøng thieáu nieân thaáy hai ngöôøi ra khoûi roài môùi ñöa caëp maét mô maøng nhìn khaép caên phoøng moät löôït. Chaøng thaáy mình naèm treân moät chieác giöôøng. Tröôùc giöôøng laø moät aùn saùch sôn son. Beân aùn saùch coù hai chieác gheá baønh traûi gaám. Trong phoøng choã naøo cuõng baøy bieän thieät laø xa hoa myõ leä, maøn hoàng ñeäm gaám. Khoùi traàm cuoàn cuoän boác leân. Chaøng thieáu nieân thaáy mình ôû trong moät caên phoøng thôm tho eâm aám chaúng khaùc gì moät ñoäng phuû thaàn tieân thì maét hoa leân. Chaøng chaúng bieát moät ñoà vaät gì caû, lieàn buoâng moät tieáng thôû daøi nghó thaàm: -Ñaây chaéc laø mình ñang naèm mô ! Nhöng chaøng nghó laïi vöøa roài thieáu nöõ aùo xanh aên noùi raát deã nghe. Naøng coøn loä veû vui möøng. Caû ñeán caëp maøy bieác xinh ñeïp cuûa naøng haõy coøn nhö in trong oùc. Hình aûnh naøng baêng mình qua cöûa soå chuoàn ñi cuõng laø söï thöïc hieån nhieân tröôùc maét khoâng phaûi laø moäng aûo. Chaøng thieáu nieân ñöa tay phaûi leân toan sôø ñaàu. Nhöng tay vöøa caát thì toaøn thaân laïi ñau ñôùn nhö daàn. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc la leân: -Trôøi ôi ! … Boãng nghe trong goùc phoøng coù tieáng ngöôøi ngaùp roài hoûi: -Thieáu gia tænh roài ö ? … Chaøng nghe ñuùng laø thanh aâm moät thieáu nöõ thì chaøng nhôù tôùi luùc tröôùc mình vöøa tænh giaác, thieáu nöõ aùo luïc xuaát hieän hoûi: “Coâng töû tænh roài ö ?”. Chaøn gmöøng thaàm töôûng thieáu nöõ kia ñaõ ñeán gaàn ñaâu ñaây. Chaøng thieáu nieân boãng hoa maét moät caùi. Moät thieáu nöõ töø trong goùc phoøng nhaûy ñeán tröôùc giöôøng naèm cuûa chaøng. Ban ñaàu chaøng thieáu nieân töôûng laàm laø thieáu nöõ luùc naõy vaøo thaêm mình thì trong loøng möøng hôùn hôû. Nhöng chaøng ñònh thaàn nhìn kyõ thì thieáu nöõ naøy maëc aùo ngaén saéc vaøng. Chaúng nhöõng maøu aùo khaùc haún maø veõ maët naøng cuõng khoâng gioáng. Thieáu njöõ tröôùc maét chaøng baây giôø maët troøn maét to. Coâ aû cuõng xinh ñeïp maø coøn ra chieàu saéc saûo thoâng minh. AÛ loä veû vui möøng leân tieáng hoûi: -Thieáu gia tænh roài ö ? Chaøng thieáu nieân noùi: -Ta tænh roài … hieän giôø khoâng phaûi laø ta ñang naèm mô chöù ? Thieáu nöõ cöôøi khanh khaùch ñaùp: 122 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Noâ tyø chæ sôï thieáu gia haõy coøn ôû trong moäng. AÛ ñang cöôøi ñoät nhieân veû maët nghieâm trang laïi hoûi tieáp: -Thieáu gia ! Thieáu gia coù caàn ñieàu chi khoâng ? Chaøng thieáu nieân raát laáy laøm laï voäi hoûi laïi: -Coâ keâu ta laø thieáu gia gì gì ñoù ? Sao laïi xöng hoâ kyø cuïc nhö vaäy ? Thieáu nöõ nhíu caëp loâng maøy ra chieàu baát maõn hoûi laïi: -Boïn noâ tyø giöõ phaän toâi ñoøi, chaúng keâu chuû nhaân baèng thieáu gia thì keâu baèng gì ? Chaøng thieáu nieân laåm baåm: -Vöøa roài moät ngöôøi keâu mình baèng bang chuùa gì gì ñoù, roài baây giôø laïi moät coâ keâu baèng thieáu gia. Vaäy thì mình laø ai vaø ñaây laø nôi naøo ? Thieáu nöõ veõ maët hoøa dòu laïi noùi: -Thieáu gia ! Hieän giôø thieáu gia chöa hoaøn toaøn khoûi haún. Thieáu gia cöù naèm nghæ ñi. Thieáu gia coù aên chuùt yeán saøo khoâng ? Chaøng thieáu nieân töï hoûi: -Yeán saøo laø caùi gì ? Chaøng caûm thaáy ñoùi loøng neân chaúng caàn bieát yeán sao laø gì cöù coù ñoà aên laø ñöôïc. Chaøng lieàn gaät ñaàu. Thieáu nöõ keùo aùo ngay ngaén laïi chaïy sang phoøng beân. Laùt sau aû böng ra moät caùi maâm. Treân maâm coù ñaët moät caùi lieãu söù raát ñeïp, muøi thôm boác leân nghi nguùt. Chaøng khoâng hieåu sao giöõa luùc ñeâm khuya maø ngöôøi ta naáu thöùc aên ñöôïc choùng theá ? Thieáu nöõ tuûm tæm cöôøi noùi: -Baûy taùm ngaøy naøy thieáu gia chæ uoáng nöôùc saâm thang ñeå caàm hôi, chaéc baây giôø ñoùi laém roài ! AÛ vöøa noùi vöøa ñaët maâm xuoáng tröôùc maët chaøng. Nhôø coù aùnh ñeøn neân chaøng thieáu nieân thaáy trong lieãn ñöïng moät thöù gì traéng nhö tuyeát, troâng nhö chaùo maø khoâng phaûi laø chaùo. Döôùi ñaùy lieãn laïi loaùng thoaùng coù maáy caùnh Mai Coâi boác leân moät muøi thôm thanh nhaõ. Chaøng caát tieáng hoûi: -Caùi naøy ñeå ta aên ñaây phaûi khoâng ? Thieáu nöõ töôûng chuû nhaân ôõm ôø lieàn nhíu caëp loâng maøy ñaùp: -Phaûi roài ! Sao thieáu gia coøn phaûi hoûi nöõa ? Chaøng thieáu nieân töï hoûi: -Khoâng bieát thöù naøy bao nhieâu tieàn maø mình chaúng coù ñoàng naøo. Chi baèng hoûi tröôùc ñi laø hôn. Nghó vaäy chaøng lieàn noùi: -Trong mình ta khoâng coù tieàn … laáy caùi gì traû coâ ñöôïc ? Luùc ñaàu thieáu nöõ coøn söõng soát, sau aû khoâng nhòn ñöôïc, baät cöôøi hích hích noùi: 123 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thieáu gia qua moät hoài troïng bònh maø tính neát vaãn chöa thay ñoåi chuùt naøo. Noùi ra mieäng toaøn nhöõng gioïng than ngheøo. Thieáu gia ñaõ ñoùi thì cöù aên ñi thoâi. AÛ noùi xong lieàn böng lieãn yeán saøo ñeå gaàn vaøo. Chaøng thieáu nieân caû möøng hoûi: -Ta aên khoâng phaûi traû tieàn ö ? Thieáu nöõ töôûng chuû nhaân muoán ñuøa giôõn neân trong loøng chaùn ngaáy. AÛ sòu maët xuoáng hoûi: -Khoâng phaûi traû tieàn nong chi heát, thieáu gia coù aên khoâng ? Chaøng thieáu nieân voäi ñaùp: -Ta aên, ta aên … Roài thoø tay ra caàm thìa. Nhöng vöøa caát tay leân thì toaøn thaân laïi ñau ñôùnkhoâng chòu ñöôïc. Chaøng nghieán chaët hai haøm raêng töø töø giô tay leân, nhöng tay run baàn baät khoâng ngôùt. Thieáu nöõ maët laïnh nhö tieàn hoûi: -Thieáu gia ñau thaät hay laø giaû vôø ? Chaøng thieáu nieân laáy laøm kyø hoûi laïi: -Ñaõ ñau laø ñau thieät chöù coøn giaû vôø laøm chi ? Thieáu nöõ noùi: -Ñöôïc roài ! Thaáy thieáu gia ñau bònh thaäp töû nhaát sinh, noâ tyø phaù leà luaät boùn cho thieáu gia aên. Nhöng neáu thieáu gia laïi thöøa cô maø ñuïng ñaäy chaân tay laøm troø con khæ thì noâ tyø boû ñi khoâng nhìn nhoõi gì ñeán nöõa. Chaøng thieáu nieân caøng nghe caøng laáy laøm kyø, lieàn hoûi: -Caùi gì maø ñoäng ñaäy chaân tay laøm troø con khæ ? Thieáu nöõ ñoâi maù öûng hoàng löôøm chaøng moät caùi roài caàm laáy thìa muùc yeán saøo ôû trong caùi lieãn ñoå vaøo mieäng chaøng Chaøng thieáu nieân ngô ngaùc. Khoâng bao giôø chaøng ngôø ñeán treân ñôøi laïi coù ngöôøi töû teá nhö vaäy. Chaøng haù mieäng ra nuoát moät thìa yeán saøo thì thaáy vöøa thôm vöøa ngon, chaøng sung söôùng khoâng bieát ñeán theá naøo maø keå. Thieáu nöõ khoâng noùi caâu gì lieân tieáp muùc cho chaøng luoân ba thìa. Ngöôøi aû vaãn ñöùng caùc h giöôøng xa xa, phaûi vöôn tay ra môùi ñoå ñöôïc yeán saøo vaøo mieäng cho thieáu nieân. AÛ luoân luoân ñeå yù ñeà phoøng chaøng coù haønh ñoäng gheïo nguyeät treâu hoa coøn ruùt lui mau choùng ñöôïc. Chaøng thieáu nieân vöøa aên vöøa khen luoân mieäng: -Ngon quaù ! Trôøi ôi ! Ta raát caûm ôn coâ ! Thieáu nöõ cöôøi laït noùi: 124 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thieáu gia ñöøng töôûng duøng nguïy keá maø ñaùnh löøa noâ tyø vaøo baãy ñöôïc ñaâu ! Yeán saøo chæ laø yeán saøo nhö moïi khi. Thieáu gia aên keå coù haøng ngaøn laàn roài sao chaúng thaáy bao giôø khen ngon ? Chaøng thieáu nieân khoâng khoûi mô maøng nghó thaàm: -Thöù naøy mình ñaõ ñöôïc aên hoài naøo ñaâu maø coâ ta baûo mình ñaõ aên haøng ngaøn laàn roài ? Nghó vaäy chaøng lieàn hoûi: -Caùi naøy … caùi naøy laø yeán saøo ö ? Thieáu nöõ haéng gioïng moät tieáng roài ñaùp: -Thieáu gia ! Thieáu gia thaät kheùo giaû vôø. AÛ vöøa noùi vöøa luøi laïi moät böôùc. Naøng chæ sôï chaøng thieáu nieân coù haønh ñoäng baát chính. Chaøng thieáu nieân thaáy thieáu nöõ maëc aùo ngaén maøu vaøng daây löng cuõng saéc vaøng. Hai loïn toùc treân ñaàu aû vì vöøa nguû daäy chöa kòp chaûi neân haõy coøn buø xuø. Chaân aû cuõng chöa xoû vôù. Hai baøn chaân ñi vaøo ñoâi haøi theâu hoa raát xinh ñeïp. Chaøng khoâng nhòn ñöôïc caát tieáng khen: -Coâ … coâ naøy ñeïp quaù ! Thieáu nöõ ñoû maët leân ra chieàu giaän döõ. AÛ ñaët lieãn yeán xuoáng baøn trôû goùt quay ñi. AÛ laïi goùc phoøng cuoán chieáu caàm caû chaên goái böôùc ra cöûa. Chaøng thieáu nieân kinh haõi hoûi: -Coâ … coâ ñi ñaâu ? Coâ khoâng nhìn ñeán ta nöõa ö ? Gioïng noùi cuûa chaøng toû veû khaån thieát bi ai. Thieáu nöõ noùi: -Thieáu gia bònh naëng cheát ñi soáng laïi, vöøa môùi nhuùc nhích mieäng ñaõ noùi toaøn nhöõng caâu vôù vaån. Thieáu gia laø chuû, noâ tyø laø phaän toâi ñoøi khi naøo laïi daùm nhìn ñeán chuû ñöôïc. AÛ noùi xong ra cöûa ñi luoân. Chaøng thieáu nieân thaáy aû töùc giaän boû ñi thì khoâng hieåu mình ñaõ laàm loãi gì vôùi aû. Chaøng laåm baåm: -Moät coâ vöôït qua cöûa soå maø chuoàn, coøn moät coâ böôùc ra khoûi cöûa maø ñi. Maáy coâ naøy noùi gì minh cuõng chaúng hieåu. Hôõi oâi ! Mình quaû laø thaèng ngoác khoâng bieát coùc gì heát. Chaøng coøn ñang ngô ngaån xuaát thaàn, boãng nghe tieáng böôùc chaân soät soaït. Thieáu nöõ vöøa roài laïi quay vaøo phoøng. Maët aû vaãn coøn ra chieàu töùc giaän. Tay aû böng thau nöôùc röûa maët. Chaøng thieáu nieân thaáy thieáu nöõ trôû laïi caû möøng. 125 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Thieáu nöõ ñaët thau nöôùc xuoáng baøn, laáy trong thau ra moät chieác khaên maët hôi noùng haõy coøn boác leân nghi nguùt. Naøng vaét saïch nöôùc ñi roài ñöa laïi tröôùc maët chaøng laïnh luøng noùi: -Thieáu gia lau maët ñi ! Chaøng thieáu nieân nhanh nhaûu ñaùp: -Daï daï ! Chaøng voäi ñöa tay ra caàm laáy khaên maët. Nhöng vöøa cöû ñoäng thì toaøn thaân laïi ñau ñôùn voâ cuøng. Chaøng nghieán raêng chòu ñöïng giô khaên maët leân lau maët, nhöng tay giô leân coøn caùch maët chöøng moät thöôùc roài khoâng sao ñöa gaàn vaøo ñöôïc nöõa. Thieáu nöõ thaáy vaäy baùn tín baùn nghi. AÛ cöôøi laït noùi: -Thieáu gia giaû vôø kheùo thaät ! AÛ ñoùn laáy khaên maët roài noùi tieáp: -Thieáu gia muoán noâ tyø lau maët cho cuõng chaúng khoù gì, nhöng ñöøng coù giô tay ra sôø soaïng. Neáu thieáu gia ñuïng tôùi moät sôïi toùc cuûa noâ tyø laø noâ tyø vónh vieãn khoâng vaøo phoøng nöõa. Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Ta khoâng daùm. Coâ nöông ñöøng lau maët cho ta nöõa. Taám khaên traéng nhö boâng theá naøy maø lau vaøo caùi maët ta, seõ laøm cho noù phaûi dô daùy. Thieáu nöõ nghe khaåu aâm chaøng traàm traàm hôn tröôùc maø nhöõng lôøi noùi ra thì laïi chaúng gioáng ngaøy tröôùc chuùt naøo. Nhaát laø chaøng noùi vôù vaån chaúng coøn ra nghóa lyù gì nöõa thì khoâng khoûi sinh loøng ngôø vöïc. AÛ nghó thaàm: -Mình nghe Boái ñaïi phu noùi chuyeän vôùi anh em coù ñeà caäp ñeán thieáu gia ñang luùc luyeän coâng bò taåu hoûa nhaäp ma, toån haïi caû ñeán luïc phuû nguõ taïng, thöông theá cöïc kyø troïng ñaïi. Nay mình coi thieáu gia coù veû ñuùng theá thaät. Neáu khoâng thì laøm sao laïi noùi traêng noùi cuoäi nhö theá ? Nghó vaäy aû lieàn hoûi: -Thieáu gia ! Thieáu gia coøn nhôù teân tieåu tyø laø gì khoâng ? Chaøng thieáu nieân ñaùp: -Coâ nöông chöa noùi vôùi ta bao giôø thì ta bieát laøm sao ñöôïc ? Roài chaøng cöôøi ngôù ngaån noùi tieáp: -Teân ta khoâng phaûi laø Thieáu gia maø laø Caåu Taïp Chuûng. Caùi teân ñoù maãu thaân thöôøng duøng ñeå keâu ta. Nhöng laõo baù laïi baûo Caåu Taïp Chuûng khoâng phaûi laø teân maø chæ laø töø duøng ñeå thoùa maï. Coâ nöông teân laø gì ? Thieáu nöõ caøng nghe caøng nhaên maët cau maøy, aû nghó thaàm: -Coi veû maët thieáu gia thì tuyeät ñoái khoâng coù yù gì laø giôõn côït hay treâu choïc. Ñuùng laø y maát trí roài. Nghó vaäy, aû khoâng khoûi ñau loøng lieàn hoûi: 126 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Thieáu gia ! Thieáu gia thöïc tình khoâng nhaän ra ñöôïc tieåu tyø laø Thò Kieám nöõa ö ? Chaøng thieáu nieân hoûi laïi: -Coâ nöông laø Thò Kieám phaûi khoâng ? Töø ñaây ta goïi coâ nöông laø Thò Kieám tyû nöông. Thieáu nöõ kinh ngaïc troá maét ra nhìn chaøng chöa bieát noùi sao thì chaøng thieáu nieân ñaõ noùi tieáp: -Thò Kieám tyû nöông khoâng baèng loøng ö ? Maãu thaân ta thöôøng daën raèng: Neáu gaëp ngöôøi ñaøn baø naøo hôn tuoåi mình nhieàu thì keâu baèng a baø, hôn ñoä chuïc tuoåi thì keâu baèng a di, neáu chæ hôn moät vaøi tuoåi thì keâu baèng tyû nöông. Ta thaáy tyû nöông chæ lôùn hôn ta moät vaøi tuoåi neân goïi nhö vaäy. Khoâng ñöôïc hay sao ? Thò Kieám veû maët buoàn raàu. AÛ cuoái xuoáng, baát giaùc sa leä ñaùp: -Thieáu gia ! … Thieáu gia khoâng phaûi giaû vôø ñeå löøa gaït tieåu tyø maø queân Thò Kieám naøy thaät roài ö ? Chaøng thieáu nieân laéc ñaàu noùi: -Thò Kieám tyû nöông noùi gì ta cuõng khoâng hieåu heát. Thò Kieám tyû nöông ! Laøm sao maø tyû nöông laïi khoùc loùc ? Taïi sao tyû nöông khoâng vui veû ? Ta coù ñieàu chi laàm loãi ? Maãu thaân ta khi naøo böïc mình laø ñaùnh maéng ta. Sao tyû nöông laïi khoâng ñaùnh maéng? Thò Kieám nghe chaøng noùi loøng ñau nhö caét. AÛ caàm khaên maët töø töø lau maët cho chaøng, haï thaáp gioïng xuoáng noùi: -Tieåu tyø laø moät ñöùa nha hoaøn cuûa thieáu gia. Coù lyù naøo laïi ñaùnh maéng thieáu gia ñöôïc ? Tieåu tyø mong raèng caùc vò ñaïi gia chöõa khoûi beänh cho thieáu gia caøng sôùm caøng hay. Hieän giôø ñuùng laø thieáu gia queân heát. Tieåu tyø khoâng bieát laøm theá naøo ñöôïc. Roài aû haï thaáp gioïng xuoáng hoûi tieáp: -Thieáu gia queân teân tieåu tyø, nhöng coøn nhôù ñöôïc nhöõng vieäc khaùc khoâng ? Tæ duï thieáu gia laø bang chuùa ôû bang naøo ? Chaøng thieáu nieân laéc ñaàu ñaùp: -Ta khoâng phaûi laø bang chuùa chi heát. Laõo baù truyeàn thuï voõ coâng cho, ta ñang reøn luyeän thì ñoät nhieân nöûa ngöôøi beân naøy noùng nhö soâi leân, coøn nöûa ngöôøi beân kia laïi laïnh cöùng. Ta … khoâng sao chòu ñöïng noåi neân ngaát ñi chaúng bieát gì nöõa. Thò Kieám tyû nöông ! Sao hieän giôø ta laïi ôû ñaây ? Coù phaûi tyû nöông ñem veà khoâng ? Thò Kieám trong loøng chua xoùt, buïn g baûo daï: -Cöù tình traïng naøy thì hieån nhieân laø thieáu gia khoâng coøn nhôù moät tyù gì nöõa. Chaøng thieáu nieân laïi noùi tieáp: 127 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Laõo baù ñaâu roài ? Ngöôøi daïy ta luyeän coâng theo nhöõng neùt veõ treân hình nhaân, khoâng hieåu luyeän taäp theá naøo maø ñeán phaùt haøn phaùt nhieät. Ta muoán hoûi laïi laõo baù coi. Thò Kieám nghe chaøng thieáu nieân noùi ñeán hình nhaân thì söïc nhôù ra baûy hoâm tröôùc ñaây, luùc aû thay aùo cho chaøng, thaáy trong boïc rôùt ra moät chieác hoäp goã. AÛ ñoäng tính hieáu kyø môû hoäp ra xem thì thaáy möôøi taùm pho töôïng ñaát nhoû xíu toaøn laø ñaøn oâng traàn truoàng, lieàn ñoû maët leân. AÛ cho laø thieáu chuû nhaân quen tính phong löu laõng maïn khoâng phaûi ngöôøi ñöùng ñaén. AÛ coi nhöõng töôïng ñaát traàn truoàng ñoù chaúng coù gì laï, lieàn ñaäy hoäp laïi caát ñi. Baây giôø aû laïi nghó thaàm: -Chi baèng ta ñem nhöõng töôïng ñaát ñoù cho thieáu gia coi, khoâng chöøng vaät ñoù seõ giuùp cho y nhôù laïi nhöõng vieäc tröôùc khi taåu hoûa nhaäp ma. oOo 128 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn