Xem mẫu

  1. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung HOÀI THÖÙ MÖÔØI HAI BANG TRÖÔØNG LAÏC VIEÁNG MA THIEÂN LAÕNH Chaøng thieáu nieân ôû teân Ma Thieân Laõnh khoâng bò vieäc gì laøm cho phaûi phaân taâm. Ngoaïi tröø nhöõng luùc saên choàn ñuoåi thoû, kieám cuûi naáu aên, chaøng laïi ñem heát taâm trí vaøo vieäc luyeän coâng ñeå tieâu dieät thôøi giôø. Thaám thoaùt ñaõ ñöôïc hai naêm, moân Vieâm vieâm coâng chaøng luyeän ñaõ thaønh töïu moät caùch myõ maõn, sôû dó chaøng thaønh coâng mau choùng nhö vaäy laø nhôø ôû trí thoâng minh vaø tính caàn maãn maø ra. Maët khaùc, Taï Yeân Khaùch cuõng muoán coá coâng truyeàn daïy cho chaøng ñeán möïc töông ñöông vôùi coâng phu “Haøn yù mieân chöôûng” maø chaøng ñaõ luyeän töø tröôùc ôû Ñinh Baát Töù. Laõo nghó raèng: -Gaõ caøng choùng thaønh töïu veà moân Vieâm vieâm coâng thì caøng choùng cheát hay bò teâ lieät vaø mình seõ ñöôïc thoaùt nôï. Taï Yeân Khaùch hoài ba möôi tuoåi ñaõ gaëp phaûi moät vieäc raát böïc mình neân leân aån treân Ma Thieân Laõnh. Töø ngaøy leân ñoù, laõo raát ít qua laïi giang hoà. Maáy naêm nay, moãi khi laõo nghó tôùi Ñinh Baát Töù, moät teân cao thuû ñaày loøng taø aùc, ôû trong boùng toái ngaám ngaàm tìm keá haïi mình thì suoát ngaøy suoát ñeâm chaúng moät phaân khaéc naøo laø laõo khoâng nghó tôùi caùi nguy haïi ñang chôø ñôïi mình. Ngoaøi nhöõng luùc khoå luyeän coâng phu cuûa baûn moân, laõo laïi luyeän theâm nhöõng moân quyeàn phaùp vaø chöôûng phaùp chuyeân ñeå khaéc cheá noäi coâng aâm haøn. Quanh naêm khoâng moät ngaøy giôø naøo laø laõo cheånh maûng vieäc tu luyeän. Laõo thaáy moân Vieâm vieâm coâng cuûa chaøng thieáu nieân saép thaønh töïu maø coâng löïc chaøng taán tôùi raát nhieàu, so vôùi ngaøy môùi gaëp chaøng thaät khaùc nhau moät trôøi moät vöïc. Moät hoâm, môùi saùng tinh söông, Taï Yeân Khaùch trôû daäy thaáy chaøng thieáu nieân ñang ngoài xeáp baèng ôû meù ñoâng ñænh nuùi höôùng maët nhìn aùnh thieân döông ñeå luyeän coâng. Laõo thaáy nöûa ñænh ñaàu beân phaûi chaøng coù luoàng baïch khí li ti boác leân. Ñoù chính laø hieän töôïng cuûa noäi löïc ñaõ thaønh hoûa haäu. Baát giaùc laõo kheõ gaät ñaàu, buïng baûo daï: -Thaèng loûi con ! Mi ñaõ gaàn xuoáng tôùi quyû moân quan roài ñoù ! Taï Yeân Khaùch bieát raèng cuoäc luyeän coâng naøy cuûa chaøng phaûi lieân tuïc cho tôùi quaù ngoï ñeå maët trôøi ñi qua ñænh ñaàu môùi coù theå ngöøng laïi ñöôïc. Laõo lieàn thi trieån khinh coâng ñi ñeán moät khu röøng tuøng phía sau ñænh nuùi. Luùc naøy söông muø buoåi saùng chöa tan. Trong röøng bao phuû moät laøn khoâng khí thanh taân. Taï Yeân Khaùch hít maïnh moät hôi chaân khí roài töø töø nhaû ra. Ñoät nhieân laõo giô baøn tay traùi veà phía tröôùc, tay höõu phoùng chöôûng ra. Chöôûng löïc tôùi ñaâu ngöôøi 102 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung laõo ñi tôùi ñoù. Laõo len loûi vaøo giöõa ñaùm caây tuøng, caøng chaïy caøng leï, song chöôûng phoùng ra khoâng ngôùt, nhöõng tieáng raøo raøo kheõ vang leân. Veà sau, chaân laõo ñi caøng leï thì chöôûng phoùng ra caøng thöa thôùt. Caùi kieåu chaân ñi leï maø tay phoùng ra töø töø khieán cho laõo tuy ñi mau maø khoâng ra veû voäi vaøng, ung dung maø khoâng keùm beà maõnh lieät. Voõ coâng ñeán baäc thöôïng thaëng laø ôû choã ñoù. Taï Yeân Khaùch trong loøng raát phaán khôûi. Mieäng laõo huyùt leân moät tieáng saùo nho nhoû. Laõo phoùng song chöôûng ñaùnh vaøo caønh tuøng. Tieáp theo laø nhöõng tieáng raøo raøo vang leân, gai tuøng ruïng xuoáng tôùi taáp nhö möa raøo. Taï Yeân Khaùch laïi thi trieån chöôûng phaùp cho haøng ngaøn haøng vaïn gai tuøng tung ngöôïc leân trôøi. Nhöõng gai tuøng treân caây vaãn tieáp tuïc ruïng xuoáng nhö truùt, maø chöôûng phaùp Taï Yeân Khaùch tieáp tuïc gaây thaønh kình phong ñeå cho nhöõng gai tuøng nhaûy muùa treân khoâng, chöù khoâng rôùt xuoáng ñaát ñöôïc. Ta neân nhôù raèng nhöõng gai tuøng raát nhoû vaø naëng khoâng phaûi nhö laù caây heå gioù thoåi qua laø tung bay leân ñöôïc. Taï Yeân Khaùch duøng chöôûng löïc haát haøng ngaøn haøng vaïn gai tuøng leân khoâng nhaûy muùa thì chöôûng löïc cuûa laõo duø khoâng coù hình boùng vaø thöïc chaát nhöng ñaõ coù theå ngöng tuï laïi ñöôïc ôû khoâng gian. Haøng ngaøn haøng vaïn gai tuøng taïo thaønh moät vuøng aùnh saùng maøu luïc chuïp laáy boùng con ngöôøi oám nhaùch. Ñaây laø Taï Yeân Khaùch muoán thöû xem maáy naêm mình caàn khoå luyeän coâng noäi löïc ñaõ ñeán möïc naøo. Laõo tieáp tuïc huy ñoäng coâng löïc ñeå cho nhöõng gai tuøng leân xuoáng thaät mau roài lan ra moät vuøng raát roäng. Laõo coøn laøm cho vuøng boùng xanh cuûa lôùp gai tuøng di chuyeån daàn daàn, cho ñeán luùc voøng troøn lan roäng quaù phaïm vi noäi löïc cuûa laõo khoâng höùng ñôû ñöôïc môùi thoâi. Nhöõng gai tuøng ôû ngoaøi xa quaù rôùt xuoáng ñaát tôùi taáp. Taï Yeân Khaùch laïi hít moät hôùi chaân khí roài phoùng noäi löïc ra ngoaøi xa chaän laïi khoâng cho nhöõng gai tuøng rôùt theâm ñöôïc nöõa. Taï Yeân Khaùch nhìn thaáy keát quaû khoå coâng luyeän taäp trong maáy naêm trôøi cuûa mình nhö vaäy thì trong buïng möøng thaàm. Chaúng nhöõng laõo khoâng ngôùt phaùt huy noäi löïc, maø sau daàn daàn laõo caûm thaáy nhöõng caùi caát chaân caát tay cuõng laøm cho trong loøng khoan khoaùi, taâm yù nhaäp thaàn, ñi ñeán choå queân caû thaân mình. Laõo ñaõ tôùi möïc naøy töùc laø coâng löïc laïi cao thaâm theâm moät taàng nöõa maø laõo khoâng hay. Sau moät luùc laâu, Taï Yeân Khaùch töø töø thu noäi löïc laïi. Gai tuøng rôùt xuoáng daàn daàn chung quanh laõo taïo thaønh moät caùi voøng troøn saéc xanh, laõo nhìn thaáy ñaéc yù mæm cöôøi. 103 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Baát thình lình, Taï Yeân Khaùch bieán saéc vì laõo thaáy tröôùc sau taû höõu ñaõ coù caû thaûy chín ngöôøi vaây boïc laõo vaøo giöõa maø laõo khoâng bieát hoï ñeán töø luùc naøo. Chín ngöôøi naøy ñeàu caàm binh khí khoâng noùi nöûa caâu maø chæ giöông maét ra nhìn laõo. Keå veà voõ coâng Taï Yeân Khaùch, thì ñöøng noùi chuyeän ngöôøi ngoaøi ñeán beân laõo maø duø coøn ôû xa moät vaøi daëm cuõng khoâng theå qua tai maét laõo ñöôïc. Nhöng vì laõo ñang ñeå heát taâm trí huy ñoäng noäi löïc bieåu dieãn “Bích chaâm thanh chöôûng”, neân laõo khoâng phaân taâm chuù yù ñeán nhöõng vaät beân ngoaøi duø laø vaät ñoù ôû ngay tröôùc maét laõo cuõng khoâng nhìn thaáy hay nghe thaáy. Ñöøng noùi chín tay cao thuû ñeán beân laõo maø ngay ñaát lôû nuùi nghieâng luùc naøy laõo cuõng khoâng hay bieát. Tröôùc naøy treân Ma Thieân Laõnh khoâng coù ngöôøi ngoaøi naøo leân tôùi, baây giôø laõo thaáy coù ngöôøi xuaát hieän ñoät ngoät, lieàn bieát ngay hoï ñeán ñaây laø chaúng töû teá gì, nhöng thaáy ñoái phöông coù ñeán taùm chín ngöôøi thì laõo laïi yeân taâm. Maáy naêm nay, laõo coù sôï laø sôï moät mình Nhaát nhaät baát quaù töù Ñinh Baát Töù maø thoâi. Laõo bieát raèng hai anh em Ñinh Baát Tam vaø Ñinh Baát Töù ñi ñaâu cuõng chæ moät mình, khoâng keát hôïp nhau neân chaúng maáy khi ñi ñoâi vôùi nhau. Boïn ngöôøi ñeán ñaây tuy nhieàu nhöng ñaõ khoâng phaûi laø Ñinh Baát Töù thì laõo khoâng sôï. Taï Yeân Khaùch laïi ñeå yù nhìn ñaùm ngöôøi môùi ñeán thì thaáy trong naøy coù moät ngöôøi oám nhaùch, cao ngheäu, moät ñaïo nhaân, moät haùntöû maët muõi xaáu xa. Hai naêm tröôùc ñaây laõo ñaõ gaëp boïn ngöôøi naøy ôû ngoaøi thaønh Bieän Löông luùc hoï ñang vaây ñaùnh Ñaïi Bi laõo nhaân. Boïn ngöôøi naøy töï xöng laø nhaân vaät cuûa bang Tröôøng Laïc. Chæ trong khoaûng khaéc maø trong loøng Taï Yeân Khaùch naåy ra nhieàu yù nghó: -Baát luaän hoï laø ai nhöng ñaõ leân ñeán Ma Thieân Laõnh khoâng moät tieáng ñoäng thì roõ raøng hoï coi mình chaúng ra gì, duø mình coù laø keû thuø hoï cuõng khoâng sôøn loøng. Mình cuøng bang Tröôøng Laïc voán khoâng ñi laïi giao thieäp bao giôø, theá thì hoï ñöa nhau ñeán ñaây vôùi duïng yù gì ? Phaûi chaêng hoï ñònh duøng voõ löïc ñeå aùp böùc mình gia nhaäp bang phaùi cuûa hoï cuõng nhö hoï ñaõ aùp böùc Ñaïi Bi laõo nhaân. Roài laõo laåm baåm: -Trong boïn naøy thì coù ba ngöôøi baûn laõnh mình ñaõ bieát roài. Ngay ngaøy aáy, moät mình mình cuõng ñuû ñoái phoù vôùi ba tay cao thuû kia khoâng ñeán noåi suùt keùm, baây giôø thì laïi caøng khoâng ñaùng sôï. Nhöng ngoaøi ba gaõ kia khoâng hieåu voõ coâng nhöõng ngöôøi coøn laïi ra sao ? Boïn saùu ngöôøi kia ñeàu côû boán chuïc tuoåi trôû leân vaø ít ra laø coù hai gaõ coâng löïc raát thaâm haäu. Taï Yeân Khaùch nhìn hoï tuûm tæm cöôøi noùi: 104 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Caùc baïn phaûi chaêng ôû bang Tröôøng Laïc ñeán ñaây ? Caùc baïn giaù laâm Ma Thieân Laõnh moät caùch ñoät ngoät thaønh ra Taï moã khoâng bieát tröôùc ñeå ngheânh tieáp. Chaúng hieåu caùc vò ñeán ñaây coù ñieàu chi daïy baûo ? Laõo vöøa noùi vöøa chaép tay. Chín ngöôøi kia cuõng khoanh tay ñaùp leã. Boïn naøy vöøa thaáy Taï Yeân Khaùch thi trieån moân Bích chaâm thanh chöôûng vôùi moät noäi löïc kinh hoàn. Boïn hoï khoâng cho laø Taï Yeân Khaùch vì ñeå heát tinh thaàn vaøo vieäc thi trieån voõ coâng, maø laïi töôûng laõo yû mình voõ coâng cao cöôøng neân thaáy boïn hoï ñeán maø vaãn khoâng theøm döøng tay. Boïn chín ngöôøi nghó nhö vaäy ñaõ töùc mình, laïi thaáy laõo chaép tay lieàn sôï laõo vaän noäi löïc ñeå haïi mình, neân ai naáy ñeàu ngaám ngaàm vaän ñoäng chaân khí ñeå hoä veä caùc yeáu huyeät trong ngöôøi. Trong ñaùm naøy coù hai ngöôøi huyeät thaùi döông nhoâ leân vaø moät ngöôøi taø aùo bay laát phaát toû roõ hoï ñang ñeà khí. Ngôø ñaâu Taï Yeân Khaùch chaép tay nhöng khoâng giôû troø gì heát. Moät laõo giaø maëc aùo vaøng leân tieáng: -Boïn taïi haï ñaõ maïo muoäi tôùi ñaây, mong Taï tieân sinh thöù toäi. Taï Yeân Khaùch thaáy saéc maët laõo giaø xanh möôùt tieáng noùi pheàu phaøo nhö ngöôøi heát hôi, laïi gioáng keû mình mang troïng beänh. Ñoät nhieân laõo nhôù ra moät ngöôøi lieàn thaát thanh la leân: -Phaûi chaêng caùc haï laø Tröôùc Thuû Thaønh Xuaân Boái ñaïi phu ? Laõo giaø ñoù chính laø Tröôùc thuû thaønh xuaân Boái Haûi Thaïch. Laõo thaáy Taï Yeân Khaùch bieát danh hieäu mình cuõng hôi ñaéc yù. Laõo haéng gioïng hai tieáng roài ñaùp: -Laõo phu khoâng daùm. Tieän danh coù ñaùng chi maø tieân sinh cuõng nhôù. Boán chöõ “Tröôùc thuû thaønh xuaân” chaúng boû laøm troø cöôøi cho Taï tieân sinh. Taï Yeân Khaùch hoûi moùc: -Taïi haï thöôøng nghe Boá ñaïi phu moät mình qua laïi giang hoà taïo phuùc cho muoân daân. Khoâng hieåu ñaïi phu gia nhaäp bang Tröôøng Laïc töø hoài naøo. Boái Haûi Thaïch ñaùp: -Taïi haï nghó raèng söùc moät ngöôøi phoûng ñöôïc bao nhieâu ? Coù anh em teä bang ñoàng taâm hieäp löïc haønh ñoäng taïo phuùc cho ngöôøi ñôøi thì môùi neân ñöôïc moät löïc löôïng maïnh meõ. Taï tieân sinh ! Boïn taïi haï ñeán ñaây coù ñieàu loå maõng. Tieân sinh laø ngöôøi ñaïi nhaân ñaïi löôïng xin mieãn traùch cho. Laõo laïi cöôøi khaø khaø noùi tieáp: -Voâ söï ñaâu daùm ñeán ñaây quaáy nhieãu. Boïn taïi haï muoán yeát kieán Bang chuùa teä bang, caûm phieàn Taï tieân sinh daãn vaøo ra maét. Taï Yeân Khaùch raát laáy laøm kyø hoûi: 105 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Bang chuùa quyù bang laø ai ? Taïi haï ít khi qua laïi choán giang hoà, laïi laø ngöôøi coâ laâu neân kieán thöùc heïp hoøi ñeán noåi caû danh hieäu cuûa quyù bang chuùa maø cuõng khoâng bieát thì tieán daãn laøm sao ñöôïc ? Taï Yeân Khaùch vöøa döùt lôøi thì chín ngöôøi ñeàu loä veû khoâng baèng loøng. Boái Haûi Thaïch ñöa tay traùi leân vuoát mí maét, laõo haéng gioïng maáy tieáng roài noùi: -Taï tieân sinh ! Thaïch bang chuùa teä bang ñaõ coù nghóa töông giao vôùi tieân sinh, hai vò daét tay nhau maø ñi, vì vaäy neân ngöôøi teä bang suoát töø treân xuoáng döôùi ai cuõng ñem loøng kính caån, coi tieân sinh nhö moät baäc thöôïn g taân khoâng daùm voâ leã chuùt naøo. Haønh ñoäng cuûa Thaïch bang chuùa laø vieäc rieâng cuûa boïn taïi haï, ñaùng leõ khoâng daùm ñeán hoûi tieân sinh, nhöng vì ngöôøi dôøi khoûi toång ñaøn ñaõ laâu, coù nhieàu coâng chuyeän ñang chôø ngöôøi veà giaûi quyeát. Hôn nöõa, coù hai vieäc lôùn raát gaáp coù theå noùi laø daàu soâi löûa boûng, neân vöøa ñöôïc bieát tin Thaïch bang chuùa ñaõ leân Ma Thieân Laõnh, boïn taïi haï ngöôøi khoâng côûi giaùp ngöïa chaúng döøng chaân voäi vaõ ñeán thaúng ñaây luoân. Taï Yeân Khaùch thaáy boïn hoï ra chieàu thaønh khaån. Tuy tay hoï caàm binh khí maø veû maët ñoái vôùi mình khoâng coù gì aùc yù thì nghó buïng: -Teù ra mình ñaõ hieåu laàm. Roài khoâng khoûi cöôøi thaàm cho mình. Laõo voäi noùi: -Treân Ma Thieân Laõnh khoâng baøn gheá thaønh ra thöïc ñaùng tieác laø tieáp quyù khaùch khoâng ñöôïc trònh troïng. Môøi caùc vò ngoài taïm xuoáng nhöõng taûng ñaù naøy. Boái ñaïi phu nghe ai noùi laõo phu daét tay Thaïch bang chuùa cuøng ñi ? Quyù bang nhaân taøi nhieàu nhö nöôùc, haøo kieät quy tuï nhö maây, Thaïch bang chuùa löøng laãy tieáng anh huøng, coøn laõo phu chaúng qua chæ laø moät keû cuøng nho khoâng daùm ganh ñua vôùi ñôøi, khi naøo laïi ñöôïc Thaïch bang chuùa haï coá töông giao ? Ha ha ! Thaät ñaùng buoàn cöôøi ! Boái Haûi Thaïch ngaàn ngöø nghó thaàm: -Laõo nhaát ñònh khoâng chòu thöøa nhaän laø ñaõ quen bieát Bang chuùa thì haún beân trong coù aån yù gì ñaây, khoâng chöøng vì Bang chuùa mình cuõng neân. Y nghó vaäy lieàn giô tay ra baûo ñoàng boïn: -Caùc anh em ! Chuùng ta haõy ngoài caû ñaây noùi chuyeän ! Boái Haûi Thaïch quaû nhieân laø thuû laõnh boïn naøy. Y vöøa noùi vaäy moïi ngöôøi ñeàu ngoài xuoáng ngay, coù ngöôøi ngoài xuoáng moûm ñaù coù ngöôøi ngoài treân caønh caây. Boái Haûi Thaïch thì ngoài xuoáng moät uï ñaát. Chín ngöôøi thu khí giôùi laïi nhöng vaãn ngoài vaây quanh Taï Yeân Khaùch giöõ nguyeân theá cuõ ñeå coi chöøng laõo. Taï Yeân Khaùch trong loøng ñaõ hôi töùc giaän mieäng laåm baåm: 106 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Boïn ngöôi ñoái vôùi ta nhö theá laø voâ leã laém. Ñöøng noùi ta khoâng bieát Thaïch bang 1 chuùa hay Ngoõa bang chuùa ôû ñòa phöông naøo maø duø ta coù bieát chaêng nöõa thì boïn ngöôi ñaâu theå duøng uy löïc maø aên hieáp ta ñöôïc ? Laõo chæ cöôøi laït ngaång ñaàu troâng vaàng thai döông khoâng theøm ngoù gì ñeán boïn hoï nöõa. Thöïc ra thì Tröôùc thuû thaønh xuaân Boái Haûi Thaïch ôû trong voõ laâm coù moät ñòa vò duø chaúng cao hôn laõo thì ít ra cuõng ngang haøng, theá maø laõo ra chieàu ngaïo maïng thaät khoâng hôïp lyù. Boái Haûi Thaïch vì neå maët Taï Yeân Khaùch laø baïn beø vôùi Thaïch bang chuùa, neân vaãn duøng lôøi leõ lòch söï noùi: -Taï tieân sinh ! Ñaây chính laø vieäc cuûa teä bang maø ñeán quaáy quaù tieân sinh thaät laáy laøm aùy naùy. Laõo phu chæ xin tieân sinh daãn vaøo yeát kieán roài anh em taïi haï seõ kính caån xin loãi tieân sinh sau. Tröôùc thuû thaønh xuaân Boái Haûi Thaïch laø ngöôøi coù ñòa vò. Y ñaõ khoù chòu trong loøng maø aên noùi nhuùn nhöôøng nhö vaäy laø vì y nghó tôùi Bang chuùa cuûa y. Taï Yeân Khaùch vaãn laïnh luøng ñaùp: -Boái ñaïi phu ! Ñaïi phu laø baäc haøo kieät thanh danh löøng laãy treân choán giang hoà. Ngöôøi ta thöôøng noùi: “Ngöôøi quaân töû chæ coù moät lôøi, ngöïa hay chæ coù moät yeân”. Xem chöøng ñaïi phu ra chieàu maït saùt laõo phu. Coù ñuùng theá khoâng ? Boái Haûi Thaïch nghe gioïng löôõi Taï Yeân Khaùch coù yù hôøn giaän thì khoâng khoûi ngaám ngaàm kinh haõi. Laõo lieàn oân toàn ñaùp: -Taïi haï khoâng daùm ! Taï tieân sinh ñöøng nghó vaäy. Taï Yeân Khaùch caøng laøm giaø: -Laõo phu nghe lôøi nooùi cuûa Boái ñaïi phu thì döôøng nhö Taï Yeân Khaùch naøy aên noùi khoâng coù möïc thöôùc. Laõo phu ñaõ baûo chöa thaáy Thaïch bang chuùa maø ñaïi phu nhöùt ñònh khoâng tin. Chaúng leõ ñaïi phu môùi laø baäc quaân töû chí thaønh coøn Taï moã chæ laø keû tieåu nhaân chuyeân aên gian noùi doái ö ? Boái Haûi Thaïch ttrong loøng khoù chòu, laõo haéng gioïng luoân maáy tieáng roài noùi: -Taï tieân sinh noùi chi nhöõng lôøi ra veû naëng tình. Boïn taïi haï raát möïc kính caån taï tieân sinh. Nhöng Taï tieân sinh coá yù khoâng daãn boïn taïi haï vaøo ra maét teä bang chuùa thí anh em taïi haï baét buoäc phaûi chia nhau ñi tìm kieám moät luùc. 1 Thaïch bang chuùa laø Bang chuùa hoï Thaïch. Theo nghóa ñen thì Thaïch bang chuùa laø bang chuùa ñaù. Ngoõa bang chuùa laø bang chuùa ngoùi. Ngöôøi Trung hoa hay noùi thaïch ngoõa ñi lieàn nhau, cuõng nhö ta hay noùi gaïch vôùi ngoùi . 107 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Taï Yeân Khaùch tröôùc ñaõ töùc giaän baây giôø laïi caøng töùc giaän hôn. Veû maët xaùm xanh, laõo haèn hoïc hoûi: -Boái ñaïi phu chaúng nhöõng khoâng tin lôøi Taï moã, maø coøn coù veû coi Taï moã khoâng vaøo ñaâu, toan laøm ñieàu caøn rôõ nöõa hay sao ? Boái Haûi Thaïch laéc ñaàu ñaùp: -Khoâng daùm, khoâng daùm ! Noùi ra laïi xaáu hoå. Caâu chuyeän teä bang chuùa maát tích phaûi ñi naên næ ngöôøi ngoaøi daãn vaøo yeát kieán maø ñoàn ñaïi treân choán giang hoà thì thaät laøm troø cöôøi cho thieân haï. Boïn taïi haï chaúng qua vì khoâng thaáy bang chuùa maø tìm kieám trong khu vöïc naøy moät chuùt, chöù khoâng daùm laøm chuyeän chi caøn rôõ caû. Mong raèng taï tieân sinh ñöøng laáy theá laøm baát maõn. Taï Yeân Khaùch laåm baåm: -Treân ñænh Ma Thieân Laõnh naøy, mình coù thaáy laõo Bang chuùa con choù naøo ñaâu ? Boïn naøy thieät laø ngang ngöôïc voâ leã. Roõ raøng laø chuùng möôïn tieáng ñeán kieám Bang chuùa ñeå xuïc xaïo trong khu vöïc cuûa mình. Ñaõ theá thì duø Taï moã coù phaûi maùu chaûy ñaàu rôi, haù laïi sôï chuùng sao ? Laõo bieát tình theá luùc naøy nguy hieåm voâ cuøng. Giaû tyû chæ coù moät mình Boái Haûi Thaïch thì y coù gioûi laém cuõng ngang söùc vôùi laõo laø cuøng. Huoáng chi maáy naêm nay coân glöïc laõo ñaõ tieán moät böôùc daøi. Laõo töï löôïng chæ trong voøng ba traêm chieâu laø haï ñöôïc Boái Haûi Thaïch ngay. Nhöng coøn taùm tay cao thuû nöõa hôïp löïc lieân coâng thì laõo khoù maø thuû thaéng. Taï Yeân Khaùch vöøa nghó ra moät keá. Ñoät nhieân, laõo ñöa maét nhìn veà goùc Taây baéc, veû maët ra chieàu kinh haõi, mieäng kheõ la leân moät tieáng: -AÙi chaø ! Boïn chín ngöôøi bang tröôøng laïc cuõng höôùng maét nhìn caû veà phía Taây baéc thöû xem coù gì kyø laï maø Taï Yeân Khaùch ra chieàu kinh ngaïc. Trong khoaûng thôøi gian chôùp nhoaùng naøy, Taï Yeân Khaùch voït ngöôøi laïi beân gaõ cao ngheäu, töùc Meã höông chuû. Laõo vöôn tay ra toan ruùt laáy thanh kieám ôû treân löng gaõ. Meã höông chuû cuõng nhìn veà goùc Taây baéc thì tuyeät nhieân khoâng thaáy gì khaùc laï. Boãng moät côn gioù thoåi vaøo. Ñòch nhaân ñaõ laïng tôùi beân gaõ. Meã höông chuû nhanh nhö chôùp ñöa tay phaûi ruùt ñaùnh soaït moät caùi. Thanh tröôøng kieám ñaõ ra khoûi voû. Cöû ñoäng cuûa Meå höông chuû so vôùi Taï Yeân Khaùch coøn mau leï hôn. Theá maø tröôùc maét gaõ aùnh thanh quang vöøa laáp loaùng, döôùi caïnh söôøn gaõ caûm thaáy teâ nhöùc, roài sau löng cuõng ñau buoát. Teù ra, Taï Yeân Khaùch ñaõ naém ñöôïc sau löng gaõ. Nguyeân Taï Yeân Khaùch töï löôïng söùc mình khoâng taøi naøo ñòch noåi chín ngöôøi. Laõo nhìn veà phía taây baéc chæ laø keá duï ñòch. Caû ñeán chieâu laõo tranh ñoaït thanh tröôøng kieám cuûa ñoái phöông cuõng chæ laø döông ñoâng kích taây. 108 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung Quaû nhieân Meã höông chuû truùng keá. Gaõ chæ coù chuù yù ñeán vieäc tranh tieân naém laáy chuoâi kieám, thaønh ra ñeå hôû caïnh söôøn vaø sau löng. Keå veà voõ coâng thì duø Meã höông chuû coù keùm Taï Yeân Khaùch chaêng nöõa, cuõng khoân g theå moät chieâu maø ñaõ bò thaát baïi ñeã ñoái phöông kieàm cheá ngay ñöôïc. Ngaøy tröôùc Taï Yeân Khaùch ñaõ nhaän ñònh roõ raøng baûn laõnh cuûa Meã höông chuû trong khi gaõ kòch ñaáu vôùi Ñaïi Bi laõo nhaân ra sao, söû duïng thanh quyû ñaàu ñao ñeå caïo troïc ñaàu chaøng thieáu nieân theá naøo. Laõo thuoäc loøng caû ñöôøng ñao kieám cuûa Meã höông chuû. Ñaïi phaøm ngöôøi naøo ra tay quaù mau leï thì caùch phoøng thuû taát thieáu huït beà nghieâm caån. Baây giôø laõo ñem moät chieâu thöùc ra thöû thì quaû nhieân ñaõ thuû thaéng. Taï Yeân Khaùch tuûm tæm cöôøi noùi: -Meã höông chuû ! Taï moã cam beà ñaéc toäi. Boái Haûi Thaïch thaáy cöû ñoäng cuûa Taï Yeân Khaùch thì giaät mình kinh haõi caát tieáng hoûi: -Taï tieân sinh ! Tieân sinh laøm gì vaäy ? Phaûi chaêng Taï tieân sinh thöïc loøng khoâng cho boïn taïi haï tìm kieám teä Bang chuùa ? Taï Yeân Khaùch ñaùp: -Caùc vò muoán gieát Taï moã cuõng chaúng khoù khaên gì. Coù ñieàu Taï moã maø cheát thì beân caùc vò cuõng phaûi ñeàn maáy maïng. Boái Haûi Thaïch nhaên nhoù cöôøi noùi: -Boïn taïi haï cuøng Taï tieân sinh voán khoâng thuø oaùn khi naøo laïi ñem loøng gia haïi nhau ? Huoáng chi voõ coâng cuûa Taï tieân sinh laïi bieán aûo ñoät ngoät nhö vaäy thì duø boïn taïi haï coù muoán gia haïi thì cuõng chæ röôùc laáy caùi ñau khoå vaøo mình maø thoâi. Chuùng ta laø choå baïn beø chöù ñaâu phaûi cöøu ñòch, xin Taï tieân sinh buoâng tha Meã huynh ñeä ra. Boái Haûi Thaïch thaáy Taï Yeân Khaùch thi trieån moät chieâu maø ñaõ naém ñöôïc Meã höông chuû thì trong loøng khoâng khoûi kinh haõi. Nhöng y cuõng laø moät tay lòch duyeät giang hoà, maét nhìn mau leï. Y troâng roõ Taï Yeân Khaùch tuy voõ coâng cao cöôøng coù gioûi nhöng khoâng theå moät chieâu maø haï ñöôïc Meã höông chuû ngay. Sôû dó Meã höông chuû bò haï moät caùch choùng vaùnh nhö vaäy laø vì taâm ñòa giaûo quyeät cuûa Taï Yeân Khaùch, neân y ñaõ duøng caâu “voõ coâng bieán aûo ñoät ngoät” ñeå mæa mai choå giaûo quyeät cuûa laõo. Taï Yeân Khaùch tay phaûi naém laáy huyeät Ñaïi truy ôû sau löng Meã höông chuû. Laõo chæ huy ñoäng chöôûng löïc theâm moät chuùt nöõa laø taâm maïch gaõ phaûi ñöùt heát ngay. Laõo cho laø mình ñaõ uy hieáp ñöôïc ñoái phöông, lieàn noùi: -Caùc vò cöù rôøi khoûi Ma Thieân Laõnh naøy laø laäp töùc laõo phu seõ buoâng tha Meã höông chuû ra ngay. Boái Haûi Thaïch cuõng khoâng phaûi tay vöøa. Y cöôøi noùi: 109 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Kim Dung -Taï tieân sinh ! Boïn taïi haï xuoáng nuùi cuõng chaúng khoù gì. Nhöng giôø Ngoï xuoáng roài giôø Thaân laïi leân thì sao ? oOo 110 Typed by NDT http://hello.to/kimdung
nguon tai.lieu . vn